Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2013, 16

Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruse nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.06.2013 nr 38

Määrus kehtestatakse autoveoseaduse § 23 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määruses nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punktid 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) klass 3 tuleohtlikud vedelikud;

4) klass 4.1

tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained;”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) klass 4.3 ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase;”;

3) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) klass 6.2 nakkusohtlikud ained;”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) füüsilise isiku teostataval autoveol, juhul kui veos on jaemüügi pakendis, määratud isiklikuks või koduseks kasutamiseks, puhkuseks või sportimiseks. Kui veoseks on tuleohtlikud vedelikud, mida veetakse taastäidetavates anumates, mille täidab eraisik või mis on mõeldud eraisikule, ei tohi nende kogus ületada 60 liitrit anuma kohta ja 240 liitrit veoüksuse kohta. Jaemüügi pakend ei tohi lekkida. Jaemüügi pakendiks ei loeta paaki, vahekonteinerit ja suurpakendit;”;

5) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) jahutusaine või konditsioneeris kasutatava lämmatava gaasi, mis vähendab või asendab atmosfääris hapnikku § 272 kohasel autoveol;”;

6) paragrahvi 3 punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„23) surveanum (Pressure receptacle) on üldmõiste, mis hõlmab mõistet balloon, torukujuline anum, survevaat, krüotehniline anum, balloonikogum ja päästesurveanum;”;

7) paragrahvi 3 punkti 24 alapunkt b muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„b) FL sõiduk on ette nähtud mitte üle 60 °C leekpunktiga vedeliku (välja arvatud diislikütus, mis vastab standardile EN 590:2004, ja gaasiõli ja kerge kütteõli (ÜRO nr 1202), mille leekpunkt on määratud standardiga EN 590:2004) või tuleohtliku gaasi veoks paakkonteineris, teisaldatavas paagis või MEGC-s mahutavusega üle 3 m3, püsipaagis või kergpaagis mahutavusega üle 1 m3 või mahutikogumiga sõidukis mahutavusega üle 1 m3;”;

8) paragrahvi 3 punkt 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„30) ÜRO number (UN number) on neljast numbrist koosnev ÜRO väljatöötatud ohtliku aine või eseme identifitseerimise number;”;

9) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 40, 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

„40) avatud krüotehniline anum (Open cryogenic receptacle) on transporditav, termiliselt isoleeritud anum sügavjahutamisega veeldatud gaasidele, mida hoitakse atmosfäärirõhul sügavjahutamisega veeldatud gaasi pideva ventileerimisega;
41) päästepakend (Salvage packaging) on eripakend, millesse on paigutatud kahjustatud, defektsed, lekkivad või nõuetele mittevastavad ohtlike veoste saadetised või puistunud või lekkinud ohtlikud veosed nende veoks regenereerimiseks või kasutusest kõrvaldamiseks;
42) päästesurveanum (Salvage pressure receptacle) on surveanum, mille veemahutavus ei ületa 1000 liitrit, millesse on paigutatud kahjustatud, defektsed, lekkivad või nõuetele mittevastavad surveanumad nende veoks regenereerimiseks või kasutusest kõrvaldamiseks.”;

10) paragrahvi 31 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) E-kategooria tunnel – piiratud on kõigi ohtlike veoste vedu, välja arvatud ohtlikud veosed ÜRO numbritega 2919, 3291, 3331, 3359 ja 3373. Piiratud on ka piiratud kogustes pakitud ohtlike kaupade vedu juhul, kui veetavate saadetiste brutomass ületab 8 tonni veoüksuse kohta.”;

11) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud tunnistus väljastatakse paaksõidukile, mille veoanum on kontrollitud ja mille veoanumal on käesoleva määruse § 29 lõike 2 kohane katsetuse läbimist näitavkirje.”;

12) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui veetakse ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid (välja arvatud radioaktiivsed jäätmed), peab ÜRO numbrile järgnevas ohtliku veose tunnusnimetuses sisalduma sõna „JÄÄTMED” tingimusel, et see pole juba eelnevalt ohtliku veose tunnusnimetuse osa, näiteks:
UN 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), II, (D/E), või
UN 1230 METANOOLI JÄÄTMED, 3 (6.1), PG II, (D/E), või
UN 1993 TULEOHTLIKU VEDELIKU JÄÄTMED, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, II, (D/E), või
UN 1993 TULEOHTLIKU VEDELIKU JÄÄTMED, N.O.S., (tolueen ja etüülalkohol), 3, PG II, (D/E).”;

13) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui veetakse päästepakendisse või päästesurveanumasse paigutatud ohtlikke veoseid, siis veodokumendis peavad pärast veose kirjeldust olema lisatud sõnad „PÄÄSTEPAKEND” või „PÄÄSTESURVEANUM”.”;

14) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Saadetisi ja tühje puhastamata pakendeid, suuri pakendeid ning IBC-sid, millel on ohumärgis nr 6.1 või 6.2 või ÜRO numbritega 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245 tähistatud veol ohumärgis nr 9, ei tohi virnastada toiduaineid, muid tarbeesemeid või loomasööta sisaldavatele saadetistele ega laadida nende vahetusse lähedusse sõidukites ja konteinerites ning laadimise, mahalaadimise või ümberlaadimise kohtades.”;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ohutähiseid kandvad saadetised laaditakse toiduaineid, muid tarbeesemeid või loomasööta sisaldavate saadetiste vahetusse lähedusse, peab neid hoidma eraldatuna järgmiste vahenditega:
1) täielikult eraldavate vaheseintega, mis peavad olema sama kõrged, kui nimetatud ohutähiseid kandvad saadetised, või
2) saadetistega, mis ei kanna mudelite nr 6.1, 6.2 või ÜRO numbritega 2212, 2315, 2590, 3151, 3152, 3245 tähistatud veol mudeli 9 kohaseid ohutähiseid;
3) vähemalt 0,8 m laiuse tühja ruumiga, väljaarvatud juhul, kui nimetatud ohutähiseid kandvad saadetised on varustatud täiendava pakendiga või on täielikult kaetud (nt kergkatte, kartongist katte või muude vahenditega).”;

16) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igale saadetisele peab olema märgitud sisalduvale ohtlikule veosele vastav ÜRO number, mille ette kirjutatakse tähed „UN”. Tähtede ja numbrite kõrgus peab olema vähemalt 12 mm. Saadetisel mahutavusega 30 liitrit või vähem või netomassiga 30 kg või vähem ja balloonidel veemahtuvusega 60 liitrit või vähem peab tähtede ja numbrite kõrgus olema vähemalt 6 mm. Saadetistel 5 liitrit või 5 kg või nendest vähem peavad tähed ja numbrid olema asjakohase kõrgusega.”;

17) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Pakkimata esemete puhul peab märgistus olema kantud esemele, selle tugiraamile või teisaldamise, säilitamise või käivitamise seadmele.”;

18) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Igale klass 1 saadetisele peab olema märgitud sisalduvale ohtlikule veosele vastav ÜRO number, mille ette kirjutatakse tähed „UN” ning käesoleva määruse lisa 1 veeru 2 kohane ohtliku veose tunnusnimetus.”;

19) määrust täiendatakse §-ga 263 järgmises sõnastuses:

§ 263. Ohu tunnusnumber

(1) Klasside 2–9 kohaste veoste ohu tunnusnumber koosneb kahest või kolmest arvust, mille arvud näitavad üldiselt järgmiseid ohte:
1) arv 2   gaasi eraldumine rõhu või keemilise reaktsiooni tulemusel;
2) arv 3   vedeliku (auru) ja gaasi või isekuumeneva vedeliku tuleohtlikkus;
3) arv 4   tahke aine või isekuumeneva tahke aine tuleohtlikkus;
4) arv 5   oksüdeeriv (tuld intensiivistav) toime;
5) arv 6   mürgisus või nakkusoht;
6) arv 7   radioaktiivsus;
7) arv 8   sööbivus;
8) arv 9   iseenesliku ägeda reaktsiooni oht.

(2) Iseenesliku ägeda reaktsiooni oht hõlmab aine omadustest tulenevat võimalust plahvatuseks, lagunemise- või polümerisatsiooni reaktsiooniks, mille tulemusena vabaneb märgatavalt soojust või mürgiseid gaase.

(3) Arvu näitamine kahekordselt näitab selle ohu intensiivsust. Kui ainega seotud ohtu saab adekvaatselt väljendada ühe arvuga, järgneb sellele null. Arvude kombinatsioonidel 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 ja 99 eri tähendused on toodud lisas 6.

(4) Ohu tunnusnumbrile eelnev täht „X” näitab, et aine reageerib ohtlikult veega. Nende ainete jaoks võib vett kasutada ainult ekspertide loal.

(5) Klass 1 veoste korral näitab veoste ohtlikkust käesoleva määruse lisa 1 veerus 4 toodud aine liigi kood.”;

20) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui käesoleva määruse lisa 1 tabeli veerus 12 on näidatud ohu tunnusnumber, peab ühte või enamat ohtlike veostega paaki vedav paaksõiduk või veoüksus lisaks kandma iga paagi või paagi osa külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud oranži värvi tahvleid. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on vastavalt käesoleva määruse lisa 1 tabeli veergudes 1 ja 12 ette nähtud igale paagis või paagi osas veetavale ainele.”;

21) paragrahvi 27 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui käesoleva määruse lisa 1 tabeli veerus 12 on näidatud ohu tunnusnumber, peab puistes ohtlikke tahkeid aineid vedav veoüksus ja konteiner lisaks kandma iga veoüksuse või konteineri külgedel selgelt nähtavaid ja sõiduki pikiteljega paralleelselt asetsevaid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud oranži värvi tahvleid. Need oranži värvi tahvlid peavad kandma ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit, mis on vastavalt käesoleva määruse lisa 1 tabeli veergudes 1 ja 12 ette nähtud igale veoüksuse või konteineris puistes veetavale ainele.”;

22) paragrahvi 27 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Veoüksus, mis veab ainult üht ainet, ei ole käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 ette nähtud tahvlid nõutavad tingimusel, et käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt ees ja taga asuvad tahvlid kannavad vastavaid käesoleva määruse lisa 1 tabeli veergudes 1 ja 12 ette nähtud ohu tunnusnumbrit ja ÜRO numbrit.”;

23) määrust täiendatakse §-ga 272 järgmises sõnastuses:

§ 272. Erinõuded jahutusainete kasutamisel

(1) Sõidukid ja konteinerid, milles kasutatakse jahutamise või konditsioneerimise eesmärgil lämmatava toimega jahutusaineid, milleks näiteks on tahke süsinikdioksiid (kuivjää) (ÜRO nr 1845), avatud krüotehnilises anumas jahutamisega veeldatud lämmastik (ÜRO nr 1977) või avatud krüotehnilises anumas jahutamisega veeldatud argoon (ÜRO nr 1851), peavad täitma käesoleva paragrahvi nõudeid.

(2) Käesoleva paragrahvi nõuded ei kehti § 271 kohase fumigeeritud sõiduki või konteineri ja jahutusega paaksõiduki kasutamisel.

(3) Sõiduki koormaruum või konteiner peab olema hästi ventileeritud, kui saadetises kasutatakse jahutusainena kuivjääd või avatud krüotehnilises anumas veetakse käesoleva määruse lisa 1 veerus 4 toodud lämmatavaid aine liigi koodi 3A kohaseid sügavjahutamisega veeldatud gaase.

(4) Jahutusainet sisaldavale saadetisele peab olema märgitud jahutusainena kasutatava ohtliku aine nimetus vastavalt käesoleva määruse lisa 1 veerus 2 toodule, millele peab järgnema sõna „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA”.

(5) Saadetisele kantav tähistus peab olema vastupidav ning peab olema sellise suuruse ja paigutusega, et see oleks hästi nähtav ja loetav.

(6) Sõidukis või konteineris lahtise kuivjää kasutamisel:
1) vältimaks sõiduki või konteineri metallist osade hapraks muutumist, ei tohi lahtine kuivjää olla sellega vahetus kontaktis;
2) sõiduki või konteineri metallist osade ja kuivjää vahele peab jääma vähemalt 30 mm vahemik isolatsioonimaterjali jaoks (näiteks puidust kaubaalused);
3) kui kuivjää paigutatakse ümber saadetise, peab rakendama meetmeid kindlustamaks, et saadetis jääb veo ajal püsivalt paigale ka pärast kuivjää gaasistumist.

(7) Lämmatava jahutusaine kasutamise korral peab sõidukile või konteinerile paigutama käesoleva määruse lisa 16 kohase lämmatava keskkonna hoiatusmärgi (edaspidi hoiatusmärk).

(8) Jahutusaine kasutamisest teatav hoiatusmärk peab olema ristkülikukujuline ja vähemalt 150 mm lai ning 250 mm kõrge. Hoiatusmärgil olev sõna „HOIATUS” peab olema märgitud punase värviga tähe kõrgusega vähemalt 25 mm. Muud kirjed peavad olema hoiatusmärgile tehtud musta värviga valgel foonil tähe kõrgusega vähemalt 25 mm. Kirjes peab olema märgitud jahutusainena kasutatava ohtliku aine nimetus vastavalt käesoleva määruse lisa 1 veerus 2 toodule, millele peab järgnema sõna „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA”, näiteks: „SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE, JAHUTUSAINENA”.

(9) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud sõiduki või konteineri ventileerimist ja tühjaks laadimist peab hoiatusmärgi eemaldama.

(10) Dokumendis, mille alusel veetakse jahutamist nõudvat kaupa, nagu näiteks mereveol lastikiri või CMR/CIM veokiri, peab olema märgitud jahutusainena kasutatava ohtliku aine vastav ÜRO number, mille ette kirjutatakse tähed „UN”, millele peab järgnema sõna „JAHUTUSAINENA” või „KONDITSIONEERINA”, näiteks:
UN 1845, SÜSINIKDIOKSIID, TAHKE, JAHUTUSAINENA.”;

24) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Tulekustutusvahendid

(1) Igal ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peavad olema käesoleva määruse lisa 17 kohased tulekustutid tuleohutuse seaduse § 32 lõigete 4 ja 5 alusel kehtestatud nõuete kohase A, B ja C klassi tulekahju kustutamiseks või tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures või juhikabiinis.

(2) Käesoleva määruse § 36 ja lisa 2 mõistes väikeses koguses ohtlikke veoseid vedaval veoüksusel peab olema üks tulekustuti tuleohutuse seaduse § 32 lõigete 4 ja 5 alusel kehtestatud nõuete kohase A, B ja C klassi tulekahju kustutamiseks, mille vähim maht peab olema 2 kg kuiva pulbrit või samaväärset kustutusainet.

(3) Kui sõiduk on varustatud automaatse või kergelt töölerakendatava püsitulekustutiga mootori tulekahju kustutamiseks, siis käesoleva määruse lisa 17 veerus 5 toodud tulekustuti ei pea sobima tulekahju kustutamiseks veoüksuse mootori juures.

(4) Tulekustuti peab paiknema autojuhile igal ajal hõlpsasti kättesaadavas kohas ja olema kaitstud ilmastiku mõjude eest. Kahe tulekustuti olemasolu korral peab üks tulekustuti paiknema veoüksuse vasakul ja teine paremal küljel.”;

25) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 33. Sõidukite valvamine

(1) Käesoleva määruse lisas 18 toodud kogustes lisa 1 veerus 11 toodud aineid ja esemeid vedavat sõidukit tuleb parkimisel valvata. Sõidukit võib ilma valvamata parkida ohutus laos või tehase kinnisel territooriumil. Juhul kui selliseid kohti ei ole, võib sõiduki pärast sõiduki ja veose omavolilist kasutamist tõkestavate vahendite rakendamist parkida ühes järgmistest eraldatud kohtadest:
1) valvatavas parklas, mille valvurit on teavitatud koorma iseloomust ning juhi asukohast;
2) valveta parklas, kus sõiduk tõenäoliselt ei saa teiste sõidukite poolt kahjustada, või
3) sobivas kohas, kus inimesed tavaliselt ei käi ega kogune ning mis on eraldatud avalikust teest ja elamutest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 lubatud parkimiskohta võib kasutada ainult juhul, kui lõike 1 punktis 1 nimetatud kohta ei ole.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud kohta võib kasutada ainult juhul, kui lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud kohti ei ole.

(4) Koormaga MEMU-sid tuleb parkimisel valvata või parkida need ohutus laos või kinnisele territooriumile. Sellest nõudest on vabastatud tühjad puhastamata MEMU-d.”;

26) paragrahvi 37 lõiked 11 ja 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Veoüksus, mille täismass ületab 12 tonni ja millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi, tuleb tähistada veoüksuse ees ja taga paikneva käesoleva paragrahvi lõike 14 kohase märgisega, välja arvatud juhul, kui veoüksusega veetakse samaaegselt teisi ohtlikke kaupu, mis nõuavad veoüksuse tähistamist käesoleva määruse § 27 kohaselt ohtliku veose tunnusmärgiga. Sellisel juhul võib veoüksus olla tähistaud kas ainult käesoleva määruse § 27 kohase ohtliku veose tunnusmärgiga või lisaks ka käesoleva paragrahvi lõike 14 kohase märgisega.

(12) Üle 12-tonnise täismassiga veoüksustel olevad konteinerid, millega veetakse piiratud koguses ohtlikke kaupu sisaldavaid saadetisi, tuleb tähistada konteineri kõigist neljast küljest käesoleva paragrahvi lõike 14 kohase märgisega, välja arvatud juhul, kui konteineris veetakse samaaegselt teisi ohtlikke kaupu, mis nõuavad konteineri tähistamist käesoleva määruse § 26 kohase ohumärgisega.”;

27) paragrahvi 41 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) EX III sõiduk peab olema varustatud mootoriruumi jaoks mõeldud automaatse tulekustutussüsteemiga.

(9) EX III sõidukis olev veos peab olema rehvide süttimise eest kaitstud metallist soojuskaitsekilbiga.”;

28) paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 49. Ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolitus

(1) Ohtlikke veoseid vedava sõiduki juht peab läbima põhikoolituse ja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud juhtudel täiendava erikoolituse ning sooritama sellekohase eksami autoveoseaduse § 28 alusel kehtestatud ohtlike veoste koolituse korra kohaselt.

(2) Sõiduki või MEMU-de juht, kes veab ohtlikke veoseid püsi- või kergpaakides, mille maht ületab 1 m3, üle 1 m3 kogumahuga anumakogumiga sõiduki juht ning veoüksuse kohta üle 3 m3 mahuga paakkonteinerites, teisaldatavates paakides või MEGC-des ohtlikke veoseid vedava sõiduki või MEMU-de juht peab osalema erikoolitusel, mis käsitleb vedu paakides.

(3) Sõiduki juht, kes veab klassi 1 aineid või esemeid, välja arvatud käesoleva määruse lisa 1 veerus 4 toodud aine liigi koodi 1.4S kohased ained ja esemed, ja MEMU-de juht, kes veab klassi 1 ainete või esemete ning klassi 5.1 ainete segakoormaid, ja ADR nõuetest tulenevate teatud radioaktiivseid materjale vedava sõiduki juht peab läbima vastava erikoolituse.”;

29) paragrahvi 531 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud lisa 4 kohast ohutusjuhendit võib kasutada kuni 2013. aasta 31. detsembrini.”;

30) määruse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (EÜT L 260, 30.09.2008, lk 13–59), parandatud Euroopa Komisjoni direktiiviga 2012/45/EÜ (ELT L 332, 04.12.2012, lk 18–19) ning EÜ Nõukogu direktiivi 95/50/EÜ ohtlike kaupade maanteeveo kontrollimise ühtse korra kohta (EÜT L 249, 17.10.1995, lk 35–40), parandatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/26/EÜ (EÜT L 168, 23.06.2001, lk 23–24) ja Euroopa Komisjoni direktiiviga 2004/112/EÜ (ELT L 367, 14.12.2004, lk 23–28).”;

31) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 (lisatud);

32) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 (lisatud);

33) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 (lisatud);

34) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 (lisatud);

35) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 (lisatud);

36) määruse lisa 8 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 (lisatud);

37) määrust täiendatakse lisadega 16, 17 ja 18 (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 2013. aasta 1. juulil.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ohtlike veoste nimekiri ÜRO numbrite järjestuses

Lisa 2 Väikeses koguses ohtlike ainete ja esemete vedu

Lisa 3 ADR kohased kirjalikud juhised

Lisa 4 Ohumärgised

Lisa 5 Ohu tunnusnumbrite tähendused

Lisa 6 Ohtliku veose kontrollkaart

Lisa 7 Lämmatava mõjuga külmutusaine märgis

Lisa 8 Tulekustutite vajadus veoüksusel

Lisa 9 Sõiduki valvet puudutavad kohustused

/otsingu_soovitused.json