Teksti suurus:

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 „Notarite Koja põhikirja kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2013, 20

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 „Notarite Koja põhikirja kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 06.06.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse notariaadiseaduse § 43 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 „Notarite Koja põhikirja kinnitamine” 2. peatükki täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

§ 91. Elektroonilisel teel otsuste vastuvõtmine

(1) Üksikküsimustes, välja arvatud Notarite Koja põhikirja § 7 lõikes 2 nimetatud koosoleku ainupädevusse kuuluvad küsimused, võib otsuseid vastu võtta elektroonilisel teel.

(2) Elektroonilisel teel ei viida hääletamist läbi juhul, kui 1/10 Notarite Koja liikmetest nõuab:
1) salajast hääletamist või
2) küsimuse arutamist koosolekul.

(3) Ettepaneku elektroonilisel teel otsuse vastuvõtmise kohta teeb eestseisus, määrates hääletamiseks tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks nädalat.

(4) Elektroonilisel teel hääletades tuleb oma hääl anda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või digitaalselt allkirjastatuna. Hääletamise viisi kehtestab eestseisus otsusega.

(5) Elektroonilisel teel hääletamiseks ei tohi volitada teisi Notarite Koja liikmeid.

(6) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega eeldusel, et hääletamisest võtab osa vähemalt 2/3 Notarite Koja liikmete üldarvust.

(7) Hääletustulemused ja otsus protokollitakse ning sellele kirjutavad alla Notarite Koja esimees ja protokollija.”.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json