Teksti suurus:

Harju maakonna edela suuna avaliku teenindamise leping 2-8/7

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Harjumaa Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2019, 1

Harju maakonna edela suuna avaliku teenindamise leping 2-8/7

Vastu võetud 14.09.2017

HD lisa 2: Harju maakonna edela suuna avaliku teenindamise leping

  

MTÜ HARJUMAA ÜHISTRANSPORDIKESKUS, registrinumber 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn (edaspidi: Tellija), volikirja alusel tegutseva tegevdirektori Vello Jõgisoo isikus

ja

AS HANSABUSS, registrinumber 10230847, asukoht Algi tn 38, 10620 Tallinn (edaspidi: Vedaja), volikirja alusel tegutseva esindaja Erkki Pärna isikus,

eraldi nimetatud Pool ja koos Pooled,

arvestades, et

a) vastavalt 23.12.2004.a Harju Maavalitsuse ja Tellija vahel sõlmitud halduslepingule nr 4.1-37/202 korraldab Tellija riigihanget “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna edelasuuna bussiliinidel”, hankemenetlus nr 188494 (edaspidi: Riigihange), ja sõlmib riigihanke tulemusena avaliku teenindamise lepingu eduka pakkujaga;
b) Tellija annab Vedaja kasutusse läbi kolmanda osapoole piletimüügiseadmed;
c) Vedaja on osutunud Riigihankel edukaks pakkujaks.

sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise lepingu (edaspidi: Leping) alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ja Lepingu lisadest (p 1.2) ning hilisematest Lepingu muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesoleva Lepingu allkirjastamist. Lepingu lahutamatuteks osadeks on samuti Riigihanke hanketeade, Riigihanke hankedokumendid (edaspidi: HD) koos lisadega ning Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus. Vedaja kohustuste mahu ja sisu määratlemisel lähtutakse lisaks käesolevale Lepingule eelnimetatud dokumentidest ning nende lisadest.

1.2. Lepingu sõlmimise ajal on sellele lisatud järgmised lisad:
1.2.1. lisa 1: Veootsad liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.2. lisa 2: Liiniläbisõit liinide lõikes päevas (näidis);
1.2.3. lisa 3: Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne (näidis);
1.2.4. lisa 4: Puuduste fikseerimise aruanne (näidis);
1.2.5. lisa 5: Tasusumma vähendamise aruanne (näidis);
1.2.6. lisa 6: Tasusumma arvestuse aruanne (näidis);
1.2.7.lisa 7: Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne (näidis);
1.2.8. lisa 8: Piletimüügiseadme üleandmis-vastuvõtu akt (näidis);
1.2.9. lisa 9: Teavituskokkulepe (näidis)
1.2.10. lisa 10: Vedaja tasusumma vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootstega.

1.3. Oma allkirjadega käesoleval Lepingul kinnitavad Pooled, et nad on nende lisade olemasolust teadlikud ja nõustuvad lisade formaadi ja sisuga. Pooled võivad muuta lisades sätestatud aruande vorme kokkuleppel (sh neid lihtsustada).

1.4. Vastuolu puhul käesoleva Lepingu ning Lepingu p-s 1.1 nimetatud muude Lepingu dokumentide vahel kohaldatakse neid järgnevas prioriteetsuse järjekorras:
1.4.1. Leping;
1.4.2. Riigihanke hanketeade;
1.4.3. Riigihanke hankedokumendid;
1.4.4. Vedaja poolt Riigihankel esitatud pakkumus.

1.5. Lepingu eesmärgiks on Vedaja poolt teostada reisijate avaliku liiniveo veoteenuseid ning täita ka veoteenuse osutamisega seonduvaid teisi kohustusi Lepingus täpsustatud tingimustel.

1.6. Lepingus kasutatavate mõistete tõlgendamisel lähtutakse HD lisa 1 lisas 5 toodud mõistete seletustest.

1.7. Tellija ja Vedaja vahel lepitakse kokku käesolevas lepingus nimetatud teavitustega seotud punktide kohta teavitusviisid, -kanalid ja kontaktandmed ning nende kohta sõlmitakse lepingu lisa 9.

2. Lepingu jõustumine ja seos teiste lepingutega

2.1. Lepingu loetakse sõlmituks kas Tellija poolt HD p 13.5 sätestatud vormis nõustumuse andmisega või muus vormis nõustumuse andmisel hankelepingu allkirjastamisel eraldi dokumendina mõlema poole poolt.

2.2. Kui Tellija on andnud nõustumuse hankelepingu sõlmimiseks muus vormis kui HD p 13.5 sätestatud ja Vedaja keeldub Tellija määratud ajaks hankelepingu allkirjastamisest eraldi dokumendina, loetakse Vedaja oma pakkumuse tagasivõtnuks RHS § 53 lg 1 tähenduses.

3. Vedaja kohustused seoses avaliku teenindamisega

3.1. Vedaja osutab Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kvaliteetset ja järjepidevat veoteenust Lepingu p-s 1.1 nimetatud Lepingu dokumentides sätestatud tingimuste kohaselt vastavalt Tellija kehtestatud ja kinnitatud sõiduplaanile ja Tellija määratud töömahtudele.

3.2. Vedaja kohustub kogu Lepingu kehtivuse vältel tagama Lepingu täitmisel kasutatavate  enda poolt hangitud busside vastavuse HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele. Vedaja kohustub esitama Tellijale 1 (ühe) tööpäeva jooksul hankelepingu sõlmimisest andmed lepingu täitmisel kasutatavate busside kohta, mille pinnalt on Tellijal võimalik veenduda busside vastavuses tehnilise kirjelduse tingimustele. Vedaja võib Lepingu täitmisel kasutatavaid busse vahetada või muuta üksnes Tellija sellekohasel eelneval kirjalikul nõusolekul ja eeldusel, et Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid vastavad igal ajahetkel tehnilise kirjelduse tingimustele.

3.3. Vedajal on lubatud  normaalbussi asemel kasutada väikebussi olenevalt liini täituvusest ning vaid Tellija poolt antud eelneval kirjalikul nõusolekul. Vedajal puudub väikebussi kasutamise nõudeõigus.

3.4. Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kasutatavate busside vanus peab olema igal hetkel, kui vastavat bussi Lepingu täitmiseks kasutatakse, mitte vanem kui HD lisa 1 lisas 4 sätestatud.

3.5. Vedaja kohustub tagama, et depoost veoteenuse osutamiseks väljuv buss vastab nii oma tehnilise seisundi, puhtuse kui ka korrashoiu poolest Lepingus ja õigusaktides, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4 esitatud nõuetele.

3.6. Vedaja on kohustatud Tellijat teavitama kõigist ärajäänud veootstest ja koheselt suunama liinile asendusbussi. Asendusbuss peab jätkama liinivedu maksimaalselt 30 minuti jooksul. Asendusbuss peab vastama kõikidele HD lisa 1 lisa 4 nõuetele. Käesolevas punktis nimetatud teates kohustub Vedaja esitama Tellijale vähemalt andmed asendusbussi registreerimisnumbri kohta. Vedaja on Tellija nõudmisel kohustatud esitama täiendavaid andmeid ja dokumente, mille pinnalt on Tellijal võimalik veenduda, et asendusbuss vastas kõikidele tehnilise kirjelduse nõuetele.

3.7. Vedaja on kohustatud Tellijat teatama kõigist hilinemistest, mis on suuremad, kui 10 min.

3.8. Vedajal on kohustatud tagama teenuse osutamise alguseks vähemalt kolm invatõstukiga varustatud või muul viisil ratastooliga sisenemiseks kohandatud (näiteks rambiga varustatud madala sisenemisega) buss. Vedaja suunab nimetatud bussi(d) liinile tellimuste alusel, mis on esitatud sõitja(te) poolt  infotelefoni kaudu vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist ja/või tellija poolt ette antud tellimuse alusel, mis on esitatud Vedaja kontaktisikule  vähemalt 48-tundi enne bussi väljumist.

3.9. Vedaja kohustub tagama, et:
3.9.1. kogu Lepingu kehtivuse ajal täidab Vedaja kõik Lepingu täitmisega seotud kohustused hankedokumentidega, seal hulgas HD lisa 1 lisas 4 ja lisas 5, ette nähtud nõudeid järgides, samuti järgib ja täidab Vedaja kõiki muid õigusaktides sätestatud nõudeid ja kohustusi;
3.9.2. omab Lepingu täitmiseks kõiki vajalikke lube, sertifikaate vms, mis on nõutavad Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmiseks;
3.9.3. tema poolt hankemenetluses nimetatud veokorraldaja vastab kogu Lepingu täitmise perioodi kestel kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele; kui Vedaja poolt hankemenetluses nimetatud veokorraldaja mistahes hetkel Lepingu kehtivuse perioodil ei vasta enam õigusaktides sätestatud nõuetele, kohustub Vedaja Tellijat sellest viivitamatult teavitama ja viivitamatult määrama uue, nõuetele vastava veokorraldaja;
3.9.4. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel kasutatavad isikud järgivad Lepingust tulenevaid kohustusi ning toimivad kohustuste täitmisel täiel määral kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega, samuti omavad kohustuste täitmiseks kõiki vajalikke õigusaktides ette nähtud lube, sertifikaate vms volitusi;
3.9.5. Lepingu täitmisel kasutatavad vahendid vastavad Lepingus ja õigusaktides sätestatud nõuetele;
3.9.6. kogu Lepingu täitmise aja kestel omab Vedaja kehtivat ühistranspordiseaduse §-s 39 lg 1 nimetatud ühenduse tegevusluba. Kui Vedaja ühenduse tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva Lepingu lõppemise tähtpäeva, kohustub Vedaja esitama Tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa;
3.9.7. päeva alguses väljuvad depoost liinile nii seest kui väljast puhtad ja korrektse välimusega bussid, Tellijaga kokkuleppel võib toimuda pesemine mujal ja muul kellaajal ning bussid peavad olema varustatud talveperioodil esmaste abivahenditega (labidas, köis, libedustõrjevahendid jm);
3.9.8. liiniveo teenust osutatakse vastavalt Tellija poolt kinnitatud sõidugraafikule.

3.10. Vedaja kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenust osutama Tellija poolt teatavaks tehtud piletihindade alusel, arvestades õigusaktidest tulenevaid ja Tellija poolt määratletud sõidusoodustusi.

3.11. Vedaja tagab Lepingu täitmisel kasutatavates bussides sõidukijuhtide poolt õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise, s.h:
3.11.1. Hiljemalt teenindusperioodi alguseks ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on pakkuja poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt Autoveoseaduse (AvS) § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning omavad AvS § 28 kohast Maanteeameti poolt väljastatud koolitustunnistust ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.
3.11.2. Vedaja tagab käedvaba side dišpeterite ja kõigi liine teenindavate bussijuhide vahel kogu liinitöö osutamise perioodil;
3.11.3. Vedaja või alltöövõtja poolt Lepingu täitmisel rakendatav  ühissõidukijuht täidab ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse ja ühistranspordiseaduse ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
3.11.4. sõidukijuht annab riigikeeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käitub sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;
3.11.5. sõidukijuht tagab bussis sisetemperatuuri vähemalt 10° Celsiuse järgi ning salongi temperatuuri mitte üle 25° Celsiuse järgi. Kui sõitjatesalongi sisetemperatuur on 24° Celsiuse järgi või rohkem, on konditsioneeri sisse lülitamine kohustuslik.
3.11.6. Sõidukijuht lülitab pimeda ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
3.11.7. sõidukijuht täidab Tubakaseaduses sätestatud nõudeid, kus on nimetatud suitsetamiseks keelatud kohad. Näiteks: koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse või noorte püsilaager ja noorte projektlaager ruumides ning nende piiratud maa-alal; ühistranspordi ootekojas, reisijate ootesaalis ja reisiterminalis; sõitjateveoteenuse osutamiseks kasutatavas sõidukis.
3.11.8. sõidukijuht ei tohi raadio kuulamisega sõitjaid häirida;
3.11.9. sõidukijuht toimetab sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagab veoteenuse kvaliteedi;
3.11.10.   sõidukijuht abistab ratastoolis ja lapsevankriga sisenejaid;
3.11.11.   sõidukijuhil on Lepingu täitmise ajal seljas korrektne Vedaja vormiriietus, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.
3.11.12.   lepingu täitmiseks ei kasutata bussijuhte, kelle puhul on kolme kuu jooksul Tellija või järelevalveametniku poolt tuvastatud vähemalt kakskümmend korda sõitja sisenemisel sõiduõiguse kontrolli teostamata jätmist;

3.12. Vedaja peab käesoleva Lepingu objektiks olevate bussiliinide liiniveo majandusarvestust eraldi muust ettevõtluse arvestusest, seades selleks sisse eraldi raamatupidamise ning arvestades selle tegevusega seotud varaosa heast raamatupidamistavast lähtuvalt. Pärast iga aasta majandusaasta aastaaruande kinnitamist esitab Vedaja Tellijale selle kinnituseks audiitori järeldusotsuse. Vedaja tagab ühtlasi majandusarvestuse pidamisel ühistranspordiseaduse §-s 23 sätestatud nõuete järgimise seoses avaliku liiniveo majandusarvestuse eraldamisega muust ettevõtlusest.

3.13. Vedaja kohustub mitte tegema takistusi Tellijale ning osalema ka ise Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel sõitjatevoogude uurimises ja liini sõidukite täituvuse kontrollimises vastavalt Tellija juhistele. Selle kohustuse täitmine ei anna Vedajale õigust nõuda täiendavat tasu. Vedaja kohustus osaleda eelnimetatud uuringutes seisneb eelkõige, kuid mitte ainult, järgnevas:
3.13.1. sõidukijuht teeb Vedaja esindajana koostööd loendajaga;
3.13.2. sõidukijuht lubab loendajal tasuta sõita Tellija poolt väljastatud tõendi alusel;
3.13.3. sõidukijuht annab abistavat informatsiooni teede ja peatuste ning igapäevase teenindamise käigus saadud teabe kohta.

3.14. Vedaja peab tegema Tellijaga koostööd, mis on vajalik Tellijale Vedaja poolt Lepingu täitmise kontrollimiseks, Lepingu täitmisega seotud analüüside ja uuringute tegemiseks või Tellija majandustegevuse läbiviimiseks ja planeerimiseks.

3.15. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamine toimub vastavalt HD lisa 1 lisas 3 kehtestatud sõiduplaanile ja HD lisa 1 lisas 1 sätestatud töömahule.

3.16. Vedaja on kohustatud organiseerima liinide korrapärase dispetšeerimise ja sõitjate teavitamise. Dispetšeerimine peab olema tagatud busside liiniloleku ajal. Sissehelistamise ooteaeg ei või olla pikem kui 1 minutit. Dispetšeerimist Tellija poolt eraldi ei tasustata. Tellija nõudel peab Vedaja esitama 3 päeva jooksul ülevaate dispetšeerimise tulemustest ühes asjaomase statistikaga. Dispetšeerimise ülevaade sisaldab teavet: (1.) sõiduplaanidest kinnipidamise ja korraldatud ümberistumiste tagamise kohta; (2.) selle kohta, milliseid meetmeid on rakendatud liiklushäirete korral regulaarse liikluse taastamiseks; (3.) sõitjateabe korraldamise ning ärajäänud, katkestatud ja asendatud või muul moel ebaregulaarsetest veootstest teatamise kohta; (4.) sõitjatelt laekunud kaebuste lahendamise kohta.

3.17. Vedaja omab õigust teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel liiklustakistuste või ohtlike liiklusolude (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) korral kuni sõidetavuse taastumiseni. Nimetatud muudatustest on Vedaja koheselt kohustatud informeerima sõitjaid ja Tellijat. Vedaja peab Tellijat informeerides ka põhjendama ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem, kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus.

3.18. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu.

3.19. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida Vedaja poolt Lepingu täitmiseks kasutatavaid busse nende vastavuse tuvastamiseks Lepingus, HD-s, selle lisades, Vedaja pakkumises ning kõikides kohaldatavates õigusaktides sätestatud tingimustele.

3.20. Tellijal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu objektiks olevatel liinidel töömahtu, sõiduplaane, keskmist kiirust, liinide pikkust, mõne liini teenindamine lõpetada või lisada uusi liine. Eelnimetatud muudatuste tulemusena võib töömaht võrreldes Riigihanke hanketeates sätestatud töömahuga kogu Lepingu kohta kokku kas suureneda kuni 20 % või väheneda kuni 20 %. Vedajat teavitatakse ette vähemalt 10 (kümme) päeva enne muudatuste ellu rakendamist.

4. Tasu avaliku teenindamise eest

4.1. Kõigi Vedaja käesoleva Lepingu täitmisega seotud kohustuste täitmise eest makstakse tasu vastavalt Vedaja pakkumises esitatud läbisõidutariifile, arvestades käesolevas Lepingus sätestatud täiendavaid tingimusi. Vedaja kannab Lepingu täitmisega seotud tasu- ja kuluriski, samuti asjaolude muutumise riski, välja arvatud Lepingus või seaduses sätestatud juhtudel.

4.2. Vedaja tasuks loetakse Vedajale igal kalendrikuul Lepingu kohustuste täitmise eest makstavat tasu, mille Tellija arvestab Vedajale iga Lepingu objektiks oleva bussiliini osas vastavalt sõidugraafikule tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu) eest (Lepingu lisa 1 ja 2) vastavalt Vedaja poolt Riigihankes pakutud läbisõidutariifile väikebuss 0,62 eur/km ja normaalbuss 1,03 eur/km.

4.3. Vedaja poolt pakkumises esitatud läbisõidutariif on Vedaja tasu arvestamise aluseks kogu Lepingu kehtivusaja vältel ning Vedaja tasu erandlik suurendamine on võimalik ainult käesolevas Lepingus või seaduses nimetatud alustel ja korras. Lepingust või Lepinguga seotud kohustuste täitmisel on Vedajal õigus üksnes läbisõidutariifide alusel makstavatele tasudele, muid tasusid ning kulusid Vedajale ei hüvitata.

4.4. Vedaja tasust arvatakse maha tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5) kohaselt tasust maha arvatavad summad.

4.5. Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariifi maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui muutub tarbijahinnaindeks Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel, mille alusel alltoodud valemi järgi arvutatakse liinikilomeetri maksumuse piirmäär:

Tt = (THIp x Tt-1)

kus
Tt – liinikilomeetri maksumuse piirmäär perioodil t (euro/km);

Tt-1– liinikilomeetri maksumus perioodile t eelneval perioodil (euro/km);

THIp – tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Perioode p on 2 (kaks):

p1 on IV kvartalist III kvartalini (01. oktoober kuni 30. september) ja

p2 II kvartalist I kvartalini (01. aprill kuni 31. märts) kaasa arvatud.

Indeksit THIp1 kasutatakse liinikilomeetri maksumuse muutmiseks alates 1. jaanuarist ja THIp2 kasutatakse alates 1. juulist.

 

Näide 1: 2019. aasta I poolaasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutmise indeks (THIp1) leitakse perioodi 01.10.2017 kuni 30.09.2018 indeksi ja perioodi 01.10.2016 kuni 30.09.2017 indeksi jagamisel.

Näide 2: 2019. aasta II poolaasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutmise indeks (THIp2) leitakse perioodi 01.04.2018 kuni 31.03.2019 indeksi ja perioodi 01.04.2017 kuni 31.03.2018 indeksi jagamisel.

 

4.6. P-s 4.5 sätestatud viisil võib korrigeerida Vedaja tasu kuni 2 (kaks) korda kalendriaastas Vedaja taotluse või Tellija arvestuste alusel. Vedaja on kohustatud esitama põhjendatud taotluse läbisõidutariifi muutmiseks, punktis 4.5 nimetatud perioodide arvestuse aluseks,  p1 muutmiseks mitte hiljem kui 20.oktoobriks ja  p2 muutmiseks mitte hiljem kui 20.aprilliks.

4.7. Läbisõidutariif kuni 31.12.2018. a on vedaja pakkumuses esitatud läbisõidutariif. Üleplaanilise töö eest ei tasuta, väljaarvatud eelnevalt Tellijaga kirjalikult kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse tasumise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

4.8. Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub Tellija Vedajale pangaülekandega pangaarvele EE102200001120078801 hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks kuupäevaks, kui on täpsustunud tasust tehtavate mahaarvamiste summa ja Vedaja on edastanud Tellijale tasu maksmise kohta arve.

4.9. Vedajale tasu maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui Vedaja ei ole tähtaegselt esitanud Lepingu p-des  8.9.1 –  8.9.2 nimetatud aruandeid. Lepingu p-des 8.9.1 – 8.9.2 nimetatud aruannete esitamisega viivitamise korral maksab Tellija Vedaja tasu välja 20 (kahekümne) päeva jooksul alates Vedaja poolt kõigi Lepingu p-des 8.9.1 – 8.9.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete esitamist.

5. Lepingu täitmistagatis

5.1. Lepingu täitmistagatise suuruseks on  300 000 (kolmsada tuhat) eurot.

5.2. Lepingu täitmistagatis loetakse Tellijale antuks, kui Vedaja on Tellijale esitanud:
5.2.1. maksekorralduse Lepingu p-s 5.1 nimetatud rahasumma deponeerimise kohta Tellija arvelduskontole EE161010220105556012 (SEB Pank) või
5.2.2. krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja (edaspidi: Garantiikiri) originaaleksemplari, mille kohaselt on Tellija õigustatud saama Garantiikirja alusel maksimaalselt Lepingu p-s  5.1 nimetatud rahasumma väljamakse Tellija esimesel nõudmisel ja Tellija poolt nimetatud summas. Garantiikiri ei tohi sisaldada Tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav Garantiikiri on käesolevas punktis nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse käesolevas punktis nõutava Garantiikirja esitamata jätmisena.

5.3. Lepingu sõlmimise järgselt antud esimene Garantiikiri peab kehtima vähemalt 1 aasta arvestatuna selle Vedaja poolt Tellijale üleandmise päevast.

5.4. Lepingu p-s  5.3 nimetatud Garantiikirjale järgnevalt on Vedaja kohustatud andma Tellijale Garantiikirjad, mis:
5.4.1. hakkavad kehtima hiljemalt eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast ning
5.4.2. kehtivad arvestatuna eelmise Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast vähemalt 1 aasta.

5.5. Vedaja on kohustatud Lepingu p-s 5.4 nimetatud Garantiikirja esitama Tellijale hiljemalt 3 kuud enne eelneva Garantiikirja kehtivuse lõppemist.

5.6. Vahetult Lepingu p-s 10.1 sätestatud Lepingu lõppemise tähtpäevale eelnevalt esitatav Garantiikiri peab kehtima vähemalt sellele Garantiikirjale eelnevalt antud Garantiikirja kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast kuni Lepingu p-s 10.1 sätestatud Lepingu lõppemise tähtpäevani (kaasa arvatud).

5.7. Vahetult pärast Lepingu sõlmimist Tellijale antav täitmistagatis antakse hiljemalt 30 kalendripäeva enne Lepingu p-s 10.1 sätestatud Lepingu täitmise esimest päeva.  Kui Vedaja ei ole tähtaegselt täitmistagatist andnud, on Tellijal õigus Lepingust taganeda ja nõuda Vedajalt leppetrahvi, mille summa võrdub Vedaja pakkumuse ja hindamistulemustelt järjekorras järgmise pakkumuse teinud pakkuja pakkumuse maksumuse vahega.

5.8. Kui Tellija esitab teate hankelepingu sõlmimise kohta nõustumuse andmiseks muus vormis kui HD p 13.5, loetakse hankeleping sõlmituks alates hankelepingu eraldi dokumendina allkirjastamisest mõlema poole poolt. Käesolevas punktis sätestatud juhul on pakkuja kohustatud andma lepingu täitmistagatise hiljemalt 30 kalendripäeva enne Lepingu p-s 10.1 sätestatud Lepingu täitmise esimest päeva. Kui Vedaja ei ole tähtaegselt täitmistagatist andnud, on hankijal õigus Lepingust taganeda ja nõuda Vedajalt leppetrahvi, mille summa võrdub Vedaja pakkumuse ja hindamistulemustelt järjekorras järgmise pakkumuse teinud pakkuja pakkumuse maksumuse vahega.

6. Piletimüügiga seonduvad kohustused

6.1. Tellija annab Vedaja kasutusse riigihanke 170046 „Piletimüügisüsteemi haldus, hooldus ja arendus“ lepinguga renditud piletimüügiseadmed kuni käesoleva hankelepingu lõpuni.

6.2. Piletimüügiga seonduvate kohustuste tekkimisel Vedajale sellest tulenevaid täiendavaid kulutusi Tellija ei hüvita.

6.3. Vedaja kohustub läbi oma bussijuhtide (sh alltöövõtjate poolt rakendatavate bussijuhtide) Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel teostama Tellija poolt antud piletimüügiseadmetega piletimüüki sh ka rahalaadimist kontaktivabadele kaartidele ja sõiduõiguse kontrolli Tellija poolt teatavaks tehtud piletihindade, õigusaktidest tulenevate ja Tellija poolt määratletud sõidusoodustuste alusel.

6.4. Pooled on kokku leppinud, et piletimüügiseadmete komplektikoguväärtus on käesoleva lepingu punktis 6.1. nimetatud hankelepingu kehtivuse ajal 2140 eurot, millele lisandub käibemaks. Piletimüügiseadmete komplekti kuulub: juhiseade(tahvelarvuti), validaator (koos QR-lugejaga), hub (kohtvõrgu jaotur) , printer, antenn ja kaabeldus.

6.5. Vedaja kohustub võimaldama piletimüügiseadmete paigaldamist kõikidesse Lepingu täitmisel kasutatavatesse bussidesse, Paigaldamise graafikud kooskõlastatakse kolmepoolselt Vedaja, Tellija ja Tellija poolt volitatud isiku vahel.

6.6. Piletimüügiseadmed paigaldab Tellija poolt volitatud isik hiljemalt Lepingu alusel bussiliinide teenindamise alguse ajaks. Tellija kohustub tagama, et Vedaja bussidesse paigaldatakse Lepingu täitmiseks vajalik arv piletimüügiseadmeid. Töömahu suurenemisel tagab Tellija vajaduse korral Vedajale täiendavate piletimüügiseadmete kasutusse andmise. Vedaja poolsel põhjusel täiendavate piletimüügiseadmete paigaldamise kulud katab Vedaja.

6.7. Piletimüügiseadmete paigaldamise hetkest Lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse loetakse piletimüügiseadmed Vedaja kasutusse antuks ning paigaldamise hetkest alates läheb Vedajale üle piletimüügiseadmete kahjustumise ja hävimise risk olenemata kahjustamise või hävimise põhjusest. Piletimüügiseadmete paigaldamine ja üleandmine vormistatakse aktiga.

6.8. Vedaja kohustub:
6.8.1. kasutama piletimüügiseadmeid heaperemehelikult;
6.8.2. informeerima piletimüügiseadmete riketest, rikkumistest, kadumisest, lõhkumisest ja vargusest viivitamatult Tellijat ja piletimüügisüsteemi haldajat.  Lõhkumise ja varguse korral ning muul juhul, mil piletimüügisüsteemi kahjustumine, hävimine või kasutuskõlbmatuks muutumine seondub õigusrikkumisega, kohustub Vedaja lisaks Tellija ja piletimüügisüsteemi haldaja teavitamisele teavitama viivitamatult ka politseid. Piletimüügisüsteemi haldaja ja Tellija informeerimise teade peab sisaldama vähemalt bussi registreerimise numbrit, liini- ja/või marsruudi numbrit ning võimalusel ka bussijuhi telefoni, aega ja kohta, millal saab piletimüügiseadet vahetada. Riketest teavitamiseks kasutatakse dispetšer rakenduse keskkonda.;
6.8.3. tagama piletimüügiseadme säilivuse ka bussi mitte liinil oleku ajal;
6.8.4. kandma täielikku materiaalset vastutust vastutavale hoiule võetud piletimüügiseadmete osas;
6.8.5. hüvitama kogu piletimüügiseadmete vargusest, hävimisest, kahjustumisest või muust kasutuskõlbmatuks muutumisest tekkinud kahju;
6.8.6. tagama, et bussijuht müüb nõuetekohaseid sõidupileteid vastavalt sõitja sõidusoovile ning vastavalt Tellija määratud hinnakirjale;
6.8.7. hüvitama Tellijale saamatajäänud üksikpiletitulu juhul kui on tuvastatud piletimüügiseadmete tahtlik rikkumine või manipuleerimine Vedaja bussijuhi poolt. Saamatajäänud piletitulu aluseks võetakse eelmise aruandeperioodi analoogse veootsa üksikpiletitulu;
6.8.8. tagama bussides Tellija poolt antud sõitjainfo olemasolu;
6.8.9. laadima sularaha (ainult paberraha) kontaktivabadele kaartidele. Sularaha laadimist kontaktivabadele kaartidele Tellija poolt eraldi ei tasustata;
6.8.10. tegema koostööd Tellijaga sõidupiletite müügi turvalisuse tagamisel;
6.8.11. tagama Tellija poolt soovitatud meetmete teostamise sõidupiletite müügi turvalisuse tagamiseks;
6.8.12. tagama, et bussijuhid kontrollivad reisijate sisenemisel bussidesse nende sõiduõigust tõendavaid dokumente;
6.8.13. võimaldama piletimüügiseadmete töös puuduste kõrvaldamiseks vajalike parandustööde teostamist. Vedajal on keelatud teostada ise mistahes piletimüügiseadmete parandustöid;
6.8.14. kandma eelneva kuu piletimüügist saadud raha pangaülekandega Tellija pangaarvele EE981010220041254012 (SEB Pank)  vastavalt Tellija poolt esitatud arvele.
6.8.15. kasutama Piletimüügikeskkonda, vastavalt Tellijaga kokkulepitule. Piletimüügikeskkonna kasutusjuhendid kuuluvad lepingu lisa juurde.

6.9. Tellija teavitab Vedajat Tellija määratletavate piletihindade ja sõidusoodustuste muutustest.

6.10. Tellijal või tema määratud kolmandatel isikutel on õigus teostada kontrolli sõidupiletite realiseerimise üle Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides, mis seisneb sõidupiletite müügikäibe jälgimises, kontrollostude sooritamises ja kontrollis kontroll- ja müügiseadmete korrasoleku üle.

6.11. Kui Tellija sõlmib uue piletimüügiseadmetega seonduva lepingu, kohustub Vedaja võimaldama paigaldada bussidesse uued piletimüügiseadmed, võtma kasutusele Tellija poolt antavad uued piletimüügiseadmed ja tagastama endised piletimüügiseadmed. Vastavate kohustuste täitmise eest täiendavalt ei tasuta.

6.12. Piletimüügi teostamise ja inkassatsiooniga seonduvad kulud sisalduvad Vedajale Lepingu alusel makstavas tasus.

6.13. Tellija annab läbi piletimüügisüsteemi haldaja Vedajale ligipääsuõiguse(d) Piletimüügikeskkonnale. Piletimüügikeskkond sisaldab aruandeid veolepingu täitmise kohta, piletimüügiandmeid, rikete teavitus süsteemi ja dispetšerrakendust.

6.14. Vedaja on kohustatud korraldama kõikidele lepingu täitmisel kasutatavatele bussijuhtidele seadmete kasutamise koolitusi. Koolituste läbiviimine toimub Tellija poolt antud juhendmaterjalide alusel ning koolitustel on Tellija  või Tellija poolt määratud kolmanda osapoole kohalolek kohustuslik.

7. Järelevalvekaameratega seonduvad õigused ja kohustused

7.1. Nõuded järelevalvekaamerate süsteemile:
7.1.1. Kõik liiniveoks kasutatavad bussid peavad olema kogu ATL-i kehtivusperioodi jooksul varustatud ATL punktides 7.1 – 7.3 kirjeldatud piletimüügi järelevalvekaamerate süsteemiga (edaspidi süsteem), mille all mõistab hankija kaameratest koos kõigi bussis vajalike videopilti salvestavate ja edastavate seadmetega, tarkvarast ja/või andmebaasist (Pakkuja serveris hoitav videosalvestiste kogu) koosnevat tervikut. Kaamerad peavad edastama videopilti Pakkuja serverisse üle mobiilside võrgu või muul meetodil. Süsteemi kaamera vaatevälja peab jääma sõitja ja bussijuhi käte kohtumise koht ning piletimüügi seadmed;
7.1.2. Süsteemi seadmed tuleb bussidesse paigaldada nii, et seadmete manipuleerimise vältimiseks kõrvaliste isikute poolt on juurdepääs seadmetele, nende komponentide vahelistele ühendustele, seadmete juhtnuppudele ja elektritoiteahelale võimatu või võimalikult raskendatud;
7.1.3. Seadmed peavad taluma tolmu, vibratsiooni, niiskust vastavalt Eestile omastele klimaatilistele tingimustele ja mitte lõpetama nende tegurite mõju tõttu tööd. Seadmed peavad olema sobilikud tõrgeteta kasutamiseks maakonnaliinide bussides. Tõrgeteta kasutamise all mõistab hankija seda, et seadmete töös ei tohi esineda süsteemseid häireid, mis võivad tuleneda nii seadmete sisemistest teguritest kui ka välistest mõjudest (temperatuur, vibratsioon, tolm). Näiteks ei tohi seadmed nö „kinni joosta“ ehk vajada manuaalset sekkumist nõudvat taaskäivitamist peale seda, kui seadme elektritoide kaob ja seejärel taastub;
7.1.4. Seadmed peavad olema vandaali- ja manipuleerimiskindlad. Seadmete manipuleerimise vältimiseks kõrvaliste isikute poolt peavad kõik väliselt ligipääsetavad kruvid, ja muud ärakäivad osad (so osad, mis ei ole kaetud lukustatava kattega)  olema varustatud turvakleebistega. Seadme lülitid ja nupud, millega on võimalik seadmete tööd mõjutada ja manipuleerida ei tohi olla väliselt ligipääsetavad;
7.1.5. Seadmed peavad töötama tõrgeteta temperatuurivahemikus -30° kuni +50°;
7.1.6. Seadmed peavad töötama siis, kui bussil on süüde sisse lülitatud ja mootor töötab. Peale süüte ja mootori väljalülitamist peab seade töötama ja videopilti salvestama veel vähemalt 10 minutit;
7.1.7. Seadmed peavad olema varustatud kas:
7.1.7.1. GPS (globaalne positsioneerimise süsteem) mooduliga, mille abil registreeritakse salvestisel lisaks videopildile ka kaardirakendusel bussi asukoht ning kiirus või
7.1.7.2. bussi uste avamist ning sulgemist registreeriva anduriga või
7.1.7.3. liikumisanduriga
7.1.8. Seadme kaameratel peab olema automaatselt kohanduv valgustundlikkus, mis on piisav kvaliteetse videopildi salvestamiseks pimedal ajal kui bussil on sisse lülitatud salongivalgustus. Kvaliteetse videopildi all mõistab hankija olukorda, kus vähesest valgustusest hoolimata on võimalik üheselt tuvastada pileti ja raha liikumine sõitja, bussijuhi ja piletimüügiseadmete vahel;
7.1.9. Juhul kui seadmete salvestise vaatamiseks on vajalik spetsiaalne tarkvara, mida ei ole vabavarana saada, siis see peab koos seadmetega üle antama hankijale;

7.2. Järelevalvekaamerate süsteemi salvestistele ja salvestusprotsessile esitatavad üldised nõuded;

7.2.1. seadmetega peab olema võimalik salvestada videopilti maksimaalse resolutsiooniga  vähemalt 1,2 megapikslit ning maksimaalse kaadrisagedusega 25Hz. Salvestamise resolutsiooni ning kaadrisagedust peab olema võimalik seadistada;

7.2.2. salvestise läbivaatamise lihtsustamiseks peab olema võimalik eristada piletimüügiprotsessi ja bussi sõiduaja kohta tehtud salvestist. Selleks peavad seadmed registreerima bussi asukoha ja kiiruse vastavalt punktis 7.1.7.1 sätestatud viisil või bussi asukoha ja reisijate sisenemisega sündmuseid vähemalt ühel punktides 7.1.7.2 või 7.1.7.3 sätestatud viisidest:
7.2.2.1. GPS mooduli abil registreeritakse salvestisel lisaks videopildile ka kaardirakendusel bussi asukoht ning kiirus. Salvestise läbivaatamisel kuvatakse monitorile koos videopildiga ka bussi liikumine kaardirakendusel ning kiiruskarakteristik ajateljel. Salvestise läbivaatamisel on võimalik kursoriga (arvutihiirega) kiiruskarakteristiku ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest;
7.2.2.2. kui seadmed on ühendatud bussi uste avamist ja sulgemist registreeriva anduriga siis peab uste avamisel käivituma salvestusprotsess mis kestab veel 2 minutit peale uste sulgemist või salvestise läbivaatamisel olema esitatud ajatelg, millel on toodud uste avamise ja sulgemise sündmused.  Salvestise läbivaatamisel on võimalik ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest;
7.2.2.3. kui seadmed on varustatud ja ühendatud liikumisanduriga, siis käivitavad videopildi salvestusprotsessi või registreerivad pideva salvestusprotsessi korral sündmuse, kui kaamera vaatevälja jääval reisijate liikumiseks ettenähtud alal toimub liikumine. Salvestise läbivaatamisel on esitatud ajatelg, millel on toodud reisijate liikumise kohta salvestatud sündmused.  Salvestise läbivaatamisel on võimalik ajateljel liikudes käivitada salvestise taasesitamine mistahes ajahetkest.

7.2.3. Salvestisele  peab jäädvustuma lisaks videopildile ja punktis 7.2.3 nimetatud sündmustele:
7.2.3.1. Kuupäev;
7.2.3.2. Kellaaeg sekundi täpsusega;
7.2.3.3. Bussi registreerimismärk.

7.2.4. Salvestiste läbivaatamiseks kasutatavast arvutiprogrammi kalendrimenüüst peab olema võimalik määrata kuupäeva, millal salvestatud videopilti läbi vaatama asutakse. Juhul kui osade kuupäevade kohta salvestisi ei eksisteeri, siis peavad vastavad kuupäevad olema kalendrimenüüs eristatavad;

7.2.5. Punktis 7.2.4 kirjeldatud viisil kuupäeva valimisel esitatakse ajatelg, millelt nähtub millistel kellaaja vahemikel on videopilti salvestatud. Ajateljel peab olema võimalik hiirekursoriga valida kellaaeg, millest alates salvestist hakatakse taasesitada;

7.2.6. Ajateljelt peab olema võimalik valida taasesitamise algusaeg vähemalt 30 sekundilise täpsusega (st vajadusel peab olema võimalik ajatelje gradatsiooni suurendada või kerida ajatelge mööda kerimisriba). Ajateljel peab olema võimalik käivitada salvestist suvalisest kellaajast, mille kohta salvestis eksisteerib – st liikuda peab olema võimalik nii ajaliselt ettepoole kui tahapoole;

7.3. Seadmetele salvestisele ja salvestusprotsessile esitatavad nõuded kui videopilti edastatakse Pakkuja serverisse üle mobiilside- või muu traadita andmesidevõrgu vahendusel:
7.3.1. Juhul kui pakkuja pakub lahendust, mille kohaselt süsteem edastab videopilti Pakkuja serverisse üle mobiilside- või muu traadita andmesidevõrgu  peavad olema täidetud kõik punktides 7.1 ja 7.2 sätestatud tingimused. Salvestiste jõudmise Pakkuja serverisse tagab Pakkuja;
7.3.2. Salvestiste failid peavad olema arhiveeritud bussi registreerimise numbri järgi kaustadesse. Igas kaustas olevad salvestised peavad olema arhiveeritud katkematu kronoloogiana kuupäeva ja kellaaja järgi;
7.3.3. Salvestisi hoitakse Pakkuja serveris. Salvestistele on tagatud üle interneti läbi kasutajatunnuse ja parooli juurdepääs kõigile Hankija poolt määratud isikutele kogu Lepingu perioodi jooksul;
7.3.4. Salvestised peavad olema Hankijale vaatamiseks kättesaadavad hiljemalt järgmisel päeval peale salvestiste serverisse ülekandmist;
7.3.5. Salvestisi hoitakse Pakkuja serveris vähemalt 60 päeva enne nende ülekirjutamist;
7.3.6. Tulenevalt Hankija vajadusest peab saama salvestisi hoida ka kauem, näiteks võimalike kolmandate isikute osas läbiviidavate  menetlusprotsesside lõpuni. Selle kohta esitab Hankija Pakkujale vähemalt 5 tööpäeva enne salvestise ülekirjutamist vastavasisulise taotluse;
7.3.7. Lubatud ei ole pakkuda ja kasutada sellist lahendust, mille puhul videopildi bussidest Pakkuja serverisse edastamine toimub kindasse asukohta ülesseatud traadita kohtvõrgu (WiFi) vahendusel ning millest tulenevalt peaksid bussid salvestise pakkujasse serverisse jõudmiseks seisma regulaarselt nimetatud traadita kohtvõrgu levialas;
7.3.8. Pakkuja serverisse edastatava videopildi või seadme seisundit kirjeldavate andmete põhjal peab olema võimalik seadmete rikkeid koheselt tuvastada ja registreerida. Sellisel juhul peab teenusepakkuja kõrvaldama rikked seadmes vähemalt järgmise tööpäeva jooksul arvestades rikke avastamise päevast.

8. Muud avaliku teenindamisega seonduvad õigused ja kohustused

8.1. Lisaks muudele käesolevas Lepingus sätestatud Vedaja kohustustele kohustub Vedaja korraldama ka bussijuhtidele koolitusi. Seal hulgas hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul Lepingu sõlmimisest korraldama Lepingu täitmisel rakendatavatele bussijuhtidele koolituse Lepingu nõuetekohase täitmise, teenuse turvalise osutamise ja klienditeeninduse kohta vastavalt Tellija poolt eelnevalt heakskiidetud koolitusplaanile. Kõigil nimetatud koolitustel on Tellija kohalolek kohustuslik.

8.2. Vedajal on kohustus paigaldada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside:
8.2.1. igale küljele Vedaja logo või kaubamärk, mis on minimaalselt nii suur kui nõutud õigusaktides;
8.2.2. parempoolsele küljele Tellija logo, mille kleebisega varustab Vedajat Tellija. Vedaja kohustub järgima Tellija juhiseid Tellija logo kleebise asukoha kohta bussil. Kõik muu Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavate busside väliskülgedele paigaldatav informatsioon või kujundus loetakse välireklaamiks.

8.3. Vedaja on kohustatud paigaldama Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatesse bussidesse elektroonilised liininumbrit ja nimetust kuvavad infotablood vastatavalt HD lisa 1 lisas 4 sätestatud tingimustele.

8.4. Vedajal on kohustus tagada lepingu kehtivuse perioodil töötajate, sh alltöövõtjate poolt rakendatavate sõidukijuhtide töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid.

8.5. Vedajal on keelatud paigutada Lepingu alusel avalikke bussiliine teenindavatele bussidele (va asendusbussidele) välireklaami (va Lepingu p-s 8.2 nimetatud osad).

8.6. Vedajal on õigus paigaldada Lepingu alusel avalikel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele sisereklaami üksnes Tellija eelneval kirjalikus vormis nõusoleku olemasolul ning Poolte vahel täiendavalt kokku lepitud Vedaja tasu vähendamise korral.

8.7. Vedaja on kohustatud Tellija nõusolekut küsima igakordselt paigaldatava või eemaldatava sisereklaami kohta, samuti mistahes muude reklaamiga seonduvate tingimuste ning asjaolude muutmisel.

8.8. Vedaja on kohustatud kasutama liinitöö reaalajas jälgimiseks dispetšerrakendust ja koheselt raporteerima dispetšersüsteemi kaudu kõikidest tõrgetest liinitöös ning piletimüügisüsteemi riketest. Reeglina toimub raporteerimine iga veootsa kohta eraldi. Suurematest tõrgetest ja riketest võib raporteerida korraga.

8.9. Tellija kohustub Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel veoteenuse osutamisel:
8.9.1. informeerima sõitjaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide muutustest (v.a Lepingu p 3.20 nimetatud muudatused) massiteabevahendite kaudu (muuhulgas võib Tellija informeerimiskohustuse täitmiseks kasutada piirkonna keskuse kodulehte, valla kodulehte, infoteateid koolides, bussides ja peatustes);
8.9.2. varustama Lepingu täitmiseks kasutatavad bussid sõitjainfoga, infoga piletihinna ja trahvide kohta piletita sõidu korral;
8.9.3. vajadusel taotlema riigi vastavatelt asutustelt Lepingu objektiks olevate bussiliinidega hõlmatud riigile kuuluvate teede või tänavate sõidetavuse tagamist ning liiklusohutusega seotud probleemide lahendamist;
8.9.4. teavitama Vedajat Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel plaanipäraselt tehtavatest muudatustest ja planeeritavast ajutisest ümbersõidumarsruudist;
8.9.5. esitama Vedajale iga kuu 10. kuupäevaks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel eelmise kuu tasusumma vähendamise aruande (Lepingu lisa 5), kuid antud kohustuse rikkumine ei välista Tellija õigust tugineda Vedaja tasu vähendamise aluseks olevatele asjaoludele hilisemalt;
8.9.6. koostama iga kuu 15. päevaks Lepingu objektiks olevate bussiliinide suhtes eelmise kuu tasusumma arvestuse aruande (Lepingu lisa 6), mis on aluseks Pooltevahelistele rahalistele arveldustele;
8.9.7. tasuma Vedajale osutatud teenuse eest Lepingu p-s  4.8  sätestatud korras.

8.10. Vedaja:
8.10.1. esitab Tellijale iga päeva kohta Lepingu objektiks olevate bussiliinide tegeliku töömahu päevaaruanded (Lepingu lisad 1 ja 2) elektroonilisel kujul Lepingus märgitud Tellija e-posti aadressidele üks kord kuus eelneva kuu kohta, hiljemalt järgmise kalendrikuu 10. päevaks. Tegeliku töömahu päevaaruannetes nimetatud üleplaanilis(t)e veootsa(de) teostamise alus on 8.10.4 alusel toimunud teavitus.  Hilisemalt esitatud üleplaaniliste veootsade aruandeid ei arvestata ning Tellijal puuduvad kohustused vastavas osas. Üleplaaniliste veootsade teostamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada;
8.10.2. esitab Tellijale elektrooniliselt ja paberkandjal iga kalendrikuu 10. päevaks eelmise kuu Lepingu objektiks olevate bussiliinide hilinenud ja ärajäänud veootsade aruande (Lepingu lisa 3) ning ärajäänud veootsa(de) põhjuse(d), samuti busside asendamise juhtumid liinide kaupa konkreetseid kuupäevi ja asendamise põhjuseid ära näidates;
8.10.3. teatab koheselt Tellijale Lepingus märgitud meiliaadressidele lisaks igakuise aruande esitamisele Lepingu objektiks olevate bussiliinide ärajäänud ja hilinenud veootstest (sh avariidest), elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis, olenemata sellest, kas eelloetletud asjaolud ilmnesid Vedajast tingitud asjaolude tõttu või muudel, Vedajast sõltumatutel põhjustel. Ärajäänud või hilinenud veoots loetakse Vedaja poolt Tellijale teatatuks üksnes siis, kui seda on tehtud koheselt (enne samasisulise teate saamist muudest allikatest, näiteks kodaniku kaebus);
8.10.4. informeerib koheselt Tellijat nii kirjalikult kui elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis töömahu muutustest, mida ei ole Tellija tellinud, näidates ära täiendava töömahu teostamise põhjuse ja tehtud töömahu (liiniläbisõit, veootsad). Kui Vedaja ei teavita Tellijat nõutavatest asjaoludest koheselt või on teavitamise aluseks olevad asjaolud tingitud Vedajast, puudub Vedajal õigus asjaoludele tugineda;
8.10.5. esitab Tellija nõudmisel viimase määratud tähtajaks, vormis ja viisil täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja busside kohta või mistahes käesoleva Lepingu täitmisega seonduva aspekti kohta, samuti muid andmeid, mida Tellijal on vaja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks või muul põhjendatud juhul, sh Tellija majandustegevuse läbiviimiseks või planeerimiseks;
8.10.6. edastab Tellijale kirjalikult sõitjate ja oma töötajate ettepanekud bussiliikluse paremaks korraldamiseks Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel;
8.10.7. edastab Tellijale sõitjate kaebused, mis on seotud Vedaja poolt vedude korraldamisega;
8.10.8. edastab Tellijale kvartaalselt aruande Vedaja osutatava teenuse omahinna kohta, esitades aruandes andmed oma kulutuste kohta vastavalt Lepingu lisa 7 formaadile hiljemalt kvartali lõppemisele järgneva kalendrikuu 22. päevaks. Kvartaliperioodideks on 01. jaanuar – 31. märts, 1.aprill – 30. juuni; 01. juuli – 30. september ning 01. oktoober – 31. detsember.

8.11. Aruandlus ja teated peavad olema eesti keeles ning sisaldama vaid tõeseid andmeid. Elektrooniliselt ja kirjalikult või mistahes muus vormis esitatud info või aruanne peavad oma sisult olema identsed.

8.12. Kui Vedaja esitab mistahes Lepingu lisa 1 – 3 kohase aruande vastava aruande esitamise tähtajast hiljem, lükkuvad ka Tellija poolt vastavate aruannete esitamise tähtajad edasi ning Tellija esitab vastavad aruanded 10 päeva jooksul arvates Vedaja poolt kõikide vastava perioodi kohta käivate Lepingu lisades 1 – 3 nimetatud aruannete saamise päevast.

8.13. Tellijal on õigus nõuda Vedajalt täiendavaid andmeid ja aruandlust Lepingu objektiks olevate bussiliinide töö ja kasutatavate busside kohta, samuti tulenevalt ühistranspordiseadusest ettevõtte raamatupidamisandmete kohta. Nimetatud kohustusega seotud kulud kannab Vedaja.

8.14. Vedaja poolt elektroonilisel kujul esitatava aruandluse tingimused kehtestab Tellija.

8.15. Tellijal on õigus kontrollida Lepingu täitmist puudutavat Vedaja raamatupidamisalast algdokumentatsiooni, aruandeid ning muid dokumente vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 23.

8.16. Tellijal on õigus igal ajal kontrollida bussiliiklusele ning sõidukijuhtidele esitatud nõuete täitmist, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja vastavust ühistranspordiseadusele, sõitjateveo eeskirjale ning käesolevale Lepingule ning Vedaja poolt Lepingu nõuetekohase täitmise mistahes muid aspekte. Vedaja peab eelnimetatud kohustuste täitmise võimaldamiseks tegema kõik endast oleneva.

8.17. Vedaja kohustub Lepingu täitmise puudustest ja kõrvalekalletest informeerima koheselt Tellijat kirjalikult ja elektrooniliselt Tellija poolt teatavaks tehtud aadressil.

8.18. Vedaja lubab Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussides Tellija poolt määratud isikutel kontrollida sõitjate sõiduõigust tõendavaid dokumente ning bussidele ja sõidukijuhtidele esitatavate Lepingus ja muudes õigusaktides fikseeritud nõuete täitmist.

9. Sanktsioonid

9.1. Käesoleva peatüki sätted ei välista Tellija tuginemist Vedaja rikkumistele, mida otsesõnu käesolevas peatükis nimetatud ei ole.

9.2. Käesoleva peatüki sätted kohalduvad kõigile Lepingu rikkumistele, väljaarvatud hilinenud ning ärajäänud veootstele, mille suhtes kohalduvad Lepingu lisas 10 reguleeritud sanktsioonid.

9.3. Väheolulised lepingurikkumised on:
9.3.1. mistahes sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmine;
9.3.2. mittepuhaste või ebakorrektse välimusega busside kasutamine;
9.3.3. Vedaja poolt ilma Tellija kirjaliku nõusolekuta Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel kasutusel olevatele bussidele reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava reklaami paigaldamine või nõuetele mittevastava logo või kaubamärgi paigaldamine;
9.3.4. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt rakendatavate bussijuhtide suhtes on Tellijale laekunud kaebus va kaebus, mis on kirjeldatud lisas 10;
9.3.5. mistahes muu Lepingus sätestatud kohustuse rikkumine, mida ei ole otsesõnu p 9.4 nimetatud olulise lepingurikkumisena;
9.3.6. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohane esitamine või neis tõele mittevastavate andmete esitamine, sh tõele vastavate andmete mitteesitamine;

9.4. Olulised lepingurikkumised on:
9.4.1. piletimüügiseadmete tahtlik rikkumine või mittesihtotstarbeline kasutamine Vedaja bussijuhi poolt piletimüügiga seonduvate kohustuste (seal hulgas piletimüügiseadmete kasutamisega seonduvate kohustuste) rikkumine;
9.4.2. Vedaja ei ole hiljemalt 30 päeva enne ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud Tellijale uut ühenduse tegevusluba;
9.4.3. Vedaja ei täida Lepingu p-s 5.5 sätestatud kohustust Garantiikirja esitamise kohta;
9.4.4. Vedaja poolt ei lasta paigaldada bussidesse piletimüügiseadmeid;
9.4.5. Vedaja ei teavita viivitamatult Tellijat piletimüügiseadmetes avastatud vigadest elektrooniliselt taasesitamist võimaldavas vormis;
9.4.6. kakskümmend või enam sõitja sisenemisel sõiduõiguse kontrolli teostamata jätmist kolme kuu jooksul;
9.4.7. viis või enam muud väheolulist rikkumist 3 kuu jooksul;
9.4.8. Vedaja ei ole ükskõik millist rikkumist kõrvaldanud Tellija poolt antud täiendava tähtaja jooksul;
9.4.9. Vedaja, alltöövõtja või nende poolt Lepingu täitmisel rakendatav ühissõidukijuht ei täida ametialases tegevuses teeseaduse, töö- ja puhkeaja seaduse, liiklusseaduse või ühistranspordiseaduse või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
9.4.10. Vedaja kasutab Lepingu alusel avalikuks liiniveoks tehniliselt mittekorras olevat bussi ning vastav olukord on fikseeritud vastavalt kehtivale seadusandlusele väärteo- või kriminaalmenetluses;
9.4.11. Järelevalvekaamerate salvestistele ligipääsu mittevõimaldamine;
9.4.12. Vedaja kasutab Lepingu täitmisel busse, mille kasutamist ei ole Vedaja Tellijaga eelnevalt kooskõlastanud või mis ei vasta HD tehnilise kirjelduse nõuetele;
9.4.13. Vedaja rakendab Lepingu täitmisel alltöövõtjaid, kelle kasutamist ei ole Vedaja eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastanud;
9.4.14. Mistahes muu Vedaja käitumine või Vedajast tingitud asjaolu, mis olulisel määral mõjutab Lepingu alusel teostatava teenuse kvaliteeti.

9.5. Iga väheolulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 150 euro võrra. Olulise lepingurikkumise korral võib Tellija esitada leppetrahvinõude või vähendada Vedaja tasusummat kuni 1500 euro võrra. Kui Lepingus on konkreetse rikkumise puhuks sätestatud erinev leppetrahv, on Tellijal õigus nõuda käesolevas punktis nimetatud leppetrahvide asemel konkreetse rikkumise suhtes sätestatud leppetrahvi summat.

9.6. Tellija võib leppetrahvile lisaks nõuda alati ka kahju hüvitamist kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

9.7. Vedaja Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel avastatud puudused fikseeritakse Tellija poolt vastava akti (edaspidi Puuduste fikseerimise akt) koostamise teel (Lepingu lisa 4). Puuduste fikseerimise aktis fikseeritakse rikkumise olemus ja avastamise aeg ning antakse Vedajale tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks, kui see on puuduse olemusest tulenevalt mõistlik ja vajalik. Tellija teatab Vedajale Lepingu nõuete rikkumisest ning täiendava tähtaja andmisest mõistliku aja jooksul pärast nõuete rikkumisest teadasaamisest. Kui täiendava tähtaja andmine ei ole puuduse olemusest tulenevalt vajalik või võimalik, teavitab Tellija Vedajat eelnevas kalendrikuus toimunud rikkumistest järgmise kuu 5. kuupäevaks, saates Vedaja poolt Lepingus märgitud kontakt e-posti aadressil Puuduste fikseerimise akti. Puudused loetakse fikseerituks ja Vedaja puuduste esinemisest nõuetekohaselt teavitatuks Tellija poolt käesolevas punktis sätestatud teate või Puuduste fikseerimise akti saatmisega e-posti teel. Kui Vedaja ei pea Tellija e-posti teel saadetud teadet või iga-kuiselt saadetud Puuduste fikseerimise akti põhjendatuks, on Vedajal õigus esitada Tellijale kirjalikus vormis vastuväited hiljemalt 3 päeva jooksul Tellija poolt vastava puuduste kohta teate või igakuise Puuduste fikseerimise akti saatmisest. Kui Vedaja ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul vastuväiteid esitanud, loetakse Vedaja mistahes vastuväidetest loobunuks.

9.8. Vedaja tasusumma vähendamine vormistatakse Lepingu lisas 5 toodud vormil, mis saadetakse Vedaja poolt Lepingus näidatud kontakt e-posti aadressil rikkumiste toimumise kalendrikuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Kõik Lepingus sätestatud rahalised sanktsioonid arvatakse maha Vedaja tasust ning need mahaarvamised kajastuvad Lepingu lisa 6 formaadis vormistatud aruandes, mis saadetakse Vedaja poolt Lepingus näidatud kontakt e-posti aadressil rikkumiste toimumise kalendrikuule järgneva kuu 15. kuupäevaks. Vedaja tasu loetakse Tellija ühepoolse tahteavaldusega vähendatuks Tellija poolt käesolevas punktis nimetatud lisa 5 vormi saatmisega Vedaja e-postile.

9.9. Pooled on kokku leppinud, et eraldiseisva dokumendina leppetrahvide või muude rahaliste sanktsioonide nõudmise kohta kirjalikke nõudekirju ei koostata, vaid piisab puuduse või muu lepingurikkumise fikseerimisest aktis ning sellest tingitud sanktsiooni ja vastava Vedaja tasu vähendamise kajastamisest Lepingu lisa 6 formaadis aruandes. Kui Vedaja õigusliku aluseta keeldub Lepingu lisa vormistamisest, võib Tellija lisa täita ühepoolselt. Sellisel juhul on lisas fikseeritu Vedajale kohustuslik ning ei kuulu edaspidi vaidlustamisele.

9.10. Pooled vabanevad vastutusest Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmise korral, kui mittetäitmise või mittekohase täitmise põhjustasid asjaolud, millised antud olukorras on vältimatud ja Poolte tahtest sõltumatud, nagu politsei ja/või sõjaväeoperatsioonid, loodusjõudude toime, samuti sõjaseisukord, streigid ja teised asjaolud, mis kujutavad endast vääramatut jõudu.

9.11. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemise korral teevad pooled kõik nendest sõltuva vältimaks ja vähendamaks võimaliku kahju teket.

9.12. Käesolevas Lepingus sätestatu ei välista täiendavate õiguskaitsevahendite kasutamist, mis tulenevad kohaldatavatest õigusaktidest.

9.13. Kui seadusest tulenev nõude esitamise, kujundusõiguse kasutamise või Vedaja kohustuste rikkumisele tuginemise tähtaeg on lühem kui kolm kuud, loetakse see Tellija suhtes kolmekuuliseks. Tähtaeg hakkab kulgema alates Vedaja poolt Tellija vastavasisulistest asjaoludest kirjalikus vormis teavitamisest.

10. Lepingu kehtivus, lõpetamine ja muutmine

10.1. Leping kehtib 5.a ehk  alates 14.september 2017 kuni 13.september 2022.a.

Teenuse osutamise algus on liinide lõikes erinev,  liini 191 teenindamise algus on 25.09.2017, liini 163 teenindamise algus on 02.10.2017 ja  teiste liinide  teenindamise algus on 01.12.2017. Juhul kui Lepingu sõlmimise viibimise tõttu, sh tulenevalt käesoleva hankemenetlusega seonduvatest võimalikest vaidlustus- ja kohtumenetlustest, ei osutu võimalikuks Lepingu alusel liiniveo teostamise alustamine käesolevas punktis sätestatud alguskuupäeval, alustatakse liinivedu hankija poolt nimetatud kuupäeval pärast viivitust põhjustanud asjaolu äralangemist. Sellisel juhul lükatakse edasi ka käesolevas punktis sätestatud liiniveo teostamise lõppkuupäeva perioodi võrra, mille osas liiniveo teostamise alustamine viibis.

10.2. Ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemise või loa kehtetuks tunnistamise korral Leping lõpeb ennetähtaegselt, Tellija poolt erakorralise ülesütlemisega ilma etteteatamistähtajata.

10.3. Tellijal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teatades sellest Vedajale kirjalikult ette 30 (kolmkümmend) kalendripäeva, kui:
10.3.1. esineb vähemalt kaks Vedaja-poolset Lepingu p 9.4 nimetatud olulist lepingurikkumist;
10.3.2. Vedaja või mõne tema alltöövõtja suhtes ilmneb kasvõi üks ühistranspordiseaduse § 48 lõike 1 p-des 1–6 nimetatud asjaoludest;
10.3.3. Vedaja-poolsed Lepingu rikkumised on tinginud Vedaja tasu vähendamise kuus vähemalt 50% ulatuses vastavas kuus Vedajale ilma rikkumisteta maksmisele kuulunud tasust;
10.3.4. Vedaja suhtes on algatatud pankroti- või likvideerimismenetlus;
10.3.5. esineb mistahes muu asjaolu, mida võib pidada Vedaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste oluliseks rikkumiseks (sõltumata sellest, kas see on Lepingus leppetrahvide arvestuse alusena olulise lepingurikkumisena sõnaselgelt nimetatud või mitte) või mida arvestades ei saa Tellijalt mõistlikult eeldada Lepingu jätkamist Vedajaga, sh kuid mitte ainult kui Vedaja või tema poolt rakendatavad alltöövõtjad või bussijuhid ei vasta õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

10.4. Vedajal on õigus lõpetada Leping ühepoolselt ennetähtaegselt, teavitades sellest ette vähemalt 90 päeva, kui Tellijast põhjustatud asjaolude tõttu ei ole Vedaja alusetult saanud Vedaja tasu vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul ning võlgnevus Vedaja ees ületab jooksva aasta viimase 2 kalendrikuu liiniläbisõidu ja kehtiva läbisõidutariifi korrutise summa. Nimetatud etteteatamistähtaeg hakkab kulgema Vedaja poolt Tellija kirjalikus vormis teavitamisest. Mistahes muus alusel ei ole Vedajal õigust Lepingut ühepoolselt ennetähtaegselt üles ütelda.

10.5. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu on Tellijal lisaks Lepingu p-s 9 sätestatud leppetrahvidele õigus realiseerida Lepingu täitmistagatis täies ulatuses, mis loetakse täiendavaks leppetrahviks Lepingu ülesütlemise eest. Eeltoodu ei välista Tellija õigust kasutada muid seadusega ette nähtud õiguskaitsevahendeid, samuti esitada muid nõudeid, eelkõige nõuda Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest tekkivate kahjude hüvitamist.

10.6. Lepingu lõpetamisel ennetähtaegselt Tellija poolt Vedajast tingitud asjaolude tõttu kohustub Vedaja jätkama Lepingu täitmist seni, kuni Tellija poolt leitud uus vedaja alustab veoteenuse osutamist. Tellijal on õigus sätestada lühem periood, mille vältel Vedaja on kohustatud Lepingu täitmist jätkama.

10.7. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel p-des 10.4 või 10.8 sätestatud alustel tagastatakse Vedajale Lepingu täitmise tagatis, arvestades sellest maha Vedaja poolt Lepingu alusel Tellija ees olevad võlgnevused.

10.8. Pooltel on alati õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt poolte ühisel kirjalikul kokkuleppel.

10.9. Lepingu muutmine toimub Poolte kirjalikul kokkuleppel.

10.10. Hankijal on vastavalt HD-s sätestatud tingimustele õigus ühepoolselt Lepingu objektiks olevat liiniläbisõitu võrreldes HD-s tooduga kogu Lepingu alusel teostatava liiniveo kohta kokku kuni 20 % ulatuses suurendada või kuni 20 % ulatuses vähendada, sh jätta mõni tehnilise kirjelduse lisades kajastatud bussiliin ära või lisada mõni bussiliin edela suuna juurde, samuti muuta tehnilises kirjelduses kajastatud bussiliinide pikkust ja trajektoori.

11. Lõppsätted

11.1. Kõik Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

11.2. Kõik Lepingu ja Lepingu lisade muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkest või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

11.3. Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki pool saab ühe eksemplari.

12. Poolte andmed

VEDAJA

TELLIJA

AS HANSABUSS

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus

Registrikood 10230847

Registrikood 80213342

Algi tee 38, 10620 Tallinn

Roosikrantsi 12, Tallinn 10119

Telefon: 6713 260

Telefon: 6406 780

Faks: 6713 269

Faks: 6406 789

e-post: info@hansabuss.ee

e-post: info@harjuytk.ee

Swedpank

a/a EE102200001120078801

SEB Eesti Ühispank

a/a 10220041254012

Kontaktisik:

Kontaktisik:

Erkki Pärna

Müügijuht

Vello Jõgisoo

Tegevdirektor

telefon 6713 260

telefon 6406 780

e-post: erkki@hansabuss.ee

e-post: info@harjuytk.ee

 

Lisa 1 Veootsad liinide lõikes päevas

Lisa 2 Liiniläbisõit liinide lõikes päevas

Lisa 3 Hilinenud ja ärajäänud veootsade aruanne

Lisa 4 Puuduste fikseerimise aruanne

Lisa 5 Tasusumma vähendamise aruanne

Lisa 6 Tasusumma arvestuse aruanne

Lisa 7 Vedaja kulude kvartali omahinna aruanne

Lisa 8 Piletimüügiseadme üleandmis-vastuvõtu akt

Lisa 9 Teavituskokkulepe

Lisa 10 Vedaja tasusumma vähendamine seoses ärajäänud ning hilinenud veootstega

/otsingu_soovitused.json