Teksti suurus:

Lääne maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 3-3/17/232 liinigrupis nr 3

Väljaandja:Lääne Maavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2019, 7

Lääne maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise leping nr 3-3/17/232 liinigrupis nr 3

Vastu võetud 01.12.2017

Lääne maavalitsus, registrikood 70004301, Lahe 8, Haapsalu, mida esindab riigihalduse ministri 27.10.2017 käskkirja nr 2.1-1/12 alusel maasekretär maavanema ülesannetes Kristel Jupits (edaspidi tellija) ja AS GoBus, registrikood 10085032, asukoht Ringtee 25, 50105 Tartu, mida esindab juhatuse liige Andrei Mändla (edaspidi vedaja), nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping) järgnevad:

1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva avaliku bussiliiniveo korraldamisel vedaja poolt Lääne maakonna liinigrupis nr 2.

1.2. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, ühistranspordiseadusele (edaspidi ÜTS), haldusmenetluse seadusele (edaspidi HMS) ja tellija poolt läbiviidud riigihanke "Avalik bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1, liinigrupis nr 2 ja liinigrupis nr 3", viitenumber 189367, tingimustele ning vedaja edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse (edaspidi liinikilomeetri maksumus) arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi toetus) maksmise alused ja korra.

1.3. Leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ÜTS § 14 lõike 1 punkti 6 ja § 20 lõike 1 alusel.

1.4. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.5. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ning lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, milles lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist ja mis omakorda on lepingu lahutamatuteks lisadeks.

1.6. Käesoleva lepingu allakirjutamise hetkel on lepingul järgmised lisad:
1.6.1. Lisa 1 Jooksva perioodi liinikilomeetri maksumus ja prognoositud veomaht;
1.6.2. Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta;
1.6.3. Lisa 3 Liinitöö näitajad liinide kohta;
1.6.4. Lisa 4 Ebaregulaarsete veootsade aruanne;
1.6.5. Lisa 5 Vedaja pakkumus /lisatakse eduka pakkumuse maksumuse vorm/;
1.6.6. Lisa 6 Sõiduplaanid;
1.6.7. Lisa 7 Nõudeliinide tegelikult teostatud töömahu aruanne;
1.6.8. Lisa 8 Piletimüügisüsteemile esitatavad nõuded;
1.6.9. Lisa 9 Busside väliskujundus;
1.6.10. Lisa 10 Sõitjate aruanne.

 

2. Lepingu objekt ja toetuse maksmine

2.1. Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt avalikul liiniveol Lääne maakonna liinigrupi nr 3 bussiliinidel perioodil 01.07.2018 kuni 31.12.2026.

2.2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisas 6 toodud liinidel ja mahus ning osutab muid veoteenusega kaasnevaid teenuseid.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes sõiduplaanijärgse veoteenuse ja veoteenusega kaasnevate muude teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4. Tellija kehtestab sõiduplaanid ning muudab veomahtusid arvestades hankedokumentides sätestatud veomahtu ja käesoleva lepingu punkti 6.1.5.

2.5. Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks perioodiks sõltub liinikilomeetri maksumuse ning piletulu, kohalike omavalitsuste toetuste ja muu tulu vahest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastavaks perioodiks riigieelarvest maanteetranspordile sihtotstarbelise toetuse jaotuse kinnitamist pädeva asutuse poolt, arvestades tarbijahinnaindeksi (edaspidi THI) muutust ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust. Juhul, kui eelnimetatud jaotus ei ole kinnitatud, lähtutakse kuni vahendite saamiseni selleks perioodiks kinnitatud sõiduplaanidest ja veomahust ning vahendid eraldatakse nende laekumisel ilma viivise arvestuseta.

2.6. Tellija planeerib eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud maksumuse, lepingu, planeeritavate liinivõrgu muudatuste ja THI prognoosi alusel.

 

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanidele tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu kilomeetrid) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (euro/km), millest arvestatakse maha vedajale laekunud piletitulu, kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) poolt vedajale otse makstud toetus ja muud vedaja tulud, sealhulgas 25% reklaamitulust ilma käibemaksuta. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.1.1. Nõudeliinide (sh nõudepõhiste väljumiste ja nõudepeatuste) teenindamisel arvestatakse tegelikult teostatud töömahtu alates sellest sõiduplaanijärgsest nõudepeatusest, kust buss alustab sõitu liini teenindamiseks kuni selle sõiduplaanijärgse nõudepeatuseni, kus buss lõpetab sõidu peale liini teenindamist. Osaliselt nõudepõhistel väljumistel arvestatakse töömahtu esimesele nõudepeatusele eelnevast peatusest vastavalt sõiduplaanile. Nõudeliine teenindatakse ainult sõitjalt laekunud tellimuse korral. Nõudeliinide teenindamiseks vajaliku valmisoleku tagamise kulud loetakse vedaja kuluks ja need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses. Näited tegelikult teostatud töömahu arvestamisest nõudeliinide korral:

Näide 1: Maakonnaliin nr 13 Inka – Nõva – Rand. Sõitja soovib sõita kell 18.45 peatusest Variku peatusesse Vaisi. Rohkem sõitjaid antud väljumisel ei ole. Buss alustab sõitu kohast, millele lähim peatus on Nõva, sõidab Varikule ja viib sõitja Vaisi peatusesse. Buss lõpetab sõidu kohas, millele lähim peatus on Nõva. Tegelikult teostatud töömahtu arvestatakse järgmiselt: Nõvalt Varikule 13,8 km, Varikult Vaisi peatusesse 12,0 km ja Vaisi peatusest Nõvale 1,8 km. Kokku on töömaht 27,6 km.

Näide 2: Maakonnaliin nr 17 Dirhami – Sutlepa – Linnamäe. Sõitja soovib sõita kell 08.01 peatusest Elbiku peatusesse Linnamäe. Rohkem sõitjaid antud väljumisel ei ole. Buss alustab sõitu kohast, millele lähim peatus on Linnamäe, sõidab Elbikule ja viib sõitja Linnamäe peatusesse. Buss lõpetab sõidu kohas, millele lähim peatus on Linnamäe. Tegelikult teostatud töömahtu arvestatakse järgmiselt: Linnamäelt Elbikule 23,0 km, Elbikult Linnamäele 23,0 km, Linnamäelt Linnamäele 0 km. Kokku on töömaht 46,0 km.

3.2. Tellija poolt lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised.

3.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1, 3.1.1 ja 3.2 sätestatule kogu lepingu kehtivusaja vältel ning selle muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras.

3.4. Toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust muudetakse lepingu kehtivusaja vältel juhul, kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmetel muutub THI, mille alusel alltoodud valemi järgi arvutatakse liinikilomeetri maksumuse piirmäär:

Tt = (THIp x Tt-1)

kus Tt – liinikilomeetri maksumuse piirmäär perioodil t (euro/km);

Tt-1 – liinikilomeetri maksumus perioodile t eelneval perioodil (euro/km);

THIp – tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Perioode p on 2 (kaks):

p1 on IV kvartalist III kvartalini (01. oktoober kuni 30. september) ja p2 II kvartalist I kvartalini (01. aprill kuni 31. märts) kaasa arvatud.

Indeksit THIp1 kasutatakse liinikilomeetri maksumuse muutmiseks alates 1.jaanuarist ja THIp2 kasutatakse alates 1.juulist.

Näide 1: 2020. aasta I poolaasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutmise indeks (THIp1) leitakse perioodi 01.10.2018 kuni 30.09.2019 indeksi ja perioodi 01.10.2017 kuni 30.09.2018 indeksi jagamisel.

Näide 2: 2019. aasta II poolaasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutmise indeks (THIp2) leitakse perioodi 01.04.2018 kuni 31.03.2019 indeksi ja perioodi 01.04.2017 kuni 31.03.2018 indeksi jagamisel.

3.5. Liinikilomeetri maksumuse piirmäära muudetakse kaks (2) korda kalendriaastas vastavalt THI-le eelmise perioodi liinikilomeetri maksumust suurendades või vähendades alates 01. jaanuarist ja 01. juulist. Liinikilomeetri maksumuse piirmäära muutmine vormistatakse lisa 1 muutmisega.

3.6. Esimesel lepinguaastal liinikilomeetri maksumust ei muudeta ja liinikilomeetri maksumuse piirmääraks esimese lepinguaasta lõpuni kuni 30.06.2019 on vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus.

3.7. Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 28. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste, saadud piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude summa. Vedajale makstava toetuse summa tasub tellija pangaülekandega pangaarvele EE072200221012182931. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamist.

 

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Üldised tingimused

4.1.1. Vedaja teostab Lääne maakonna avalikel bussiliinidel sõitjate vedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.1.2. Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ÜTS-ga nõutud ühenduse tegevusluba (edaspidi tegevusluba), mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja tegevusloa olemasolu. Kui vedaja tegevusloa kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut tegevusluba, lõpeb leping alates tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

4.1.3. Vedaja peab tagama infotelefoni olemasolu, mille kaudu antakse sõitjatele informatsiooni sõiduplaanide ja busside tegeliku liinil oleku kohta. Infotelefoni kaudu peab olema tagatud asendusbussi liinile saatmise vajadusest teavitamine. Infotelefon peab vastu võtma sõitjate tellimused bussi väljakutseks nõudepeatustesse, nimetatud tellimusi peab vastu võtma hiljemalt kuni sõidule eelneva päeva kella 18.00-ni. Infotelefon peab töötama ajal, kui toimub busside liikumine liinidel vastavalt sõiduplaanidele. Infotelefoni number ja sellele helistamise kellaajad peavad olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tavalise kõnetariifi alusel.

4.1.4. Vedaja peab sõlmima kokkulepped busside väljumiseks ja saabumiseks nende bussijaamade haldajatega, mis on vajalikud liinide teenindamiseks vastavalt sõiduplaanidele.

4.1.5. Alkolukkudega varustatud busside arv peab vastama pakkumuses esitatule kogu lepinguperioodi vältel.

4.1.6. Tellija esitatud tingimustele vastavaid talverehve peab vedaja kasutama perioodil 01.12-01.03 (talviste teeolude korral soovituslikult ka pikemal perioodil) pakkumuses esitatud arvul bussidel kogu lepinguperioodi vältel. Tellija tingimused talverehvidele on järgmised: 4.1.6.1. 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) märgistusega C2 klassi rehvid kõikidel ratastel;
4.1.6.2. 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) märgistusega C3 klassi rehvid veoratastel ning M+S märgistusega C3 klassi rehvid teistel ratastel;
4.1.6.3. M+S märgistusega naastrehvid.

4.2. Sõidukijuhtidele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:

4.2.1. hiljemalt teenindusperioodi alguseks ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on vedaja poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad sõidukijuhid läbinud vastavalt Autoveoseaduse (edaspidi AvS) § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning omavad AvS § 28 kohast Maanteeameti poolt väljastatud kutsetunnistust ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

4.2.2. sõidukijuhid annavad sõitjatele eesti keeles teavet peatuste, sõiduplaani, piletihindade, sõiduplaanide muudatuste jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning paluvad sõitjatel kinnitada sõidu ajaks turvavöö, selleks peavad sõidukijuhid valdama eesti keelt piisaval tasemel;

4.2.3. sõidukijuhid on korrektselt riietatud, käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult (abistavad pagasi paigutamisel pagasiruumi jms) ning ei häiri bussis raadio kuulamisega sõitjaid;

4.2.4. sõidukijuhid abistavad puudega isikuid bussi sisenemisel ja väljumisel, kui viimased seda soovivad;

4.2.5. sõidukijuhid kütavad sõitjatesalongi selliselt, et bussis suletud uste korral oleks tagatud sisetemperatuur vähemalt +10° kraadi Celsiuse järgi ning konditsioneeri või kliimaseadme olemasolul lülitavad selle sisse, kui bussi sisetemperatuur ületab +25° kraadi Celsiuse järgi;

4.2.6. sõidukijuhid lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;

4.2.7. sõidukijuhid toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ja tagavad veoteenuse kvaliteedi;

4.2.8. sõidukijuhid tagavad väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee või ooteplatvormi äärest kaugemal kui 20 cm, juhul kui infrastruktuur seda võimaldab;

4.2.9. sõidukijuhid veavad avaliku liiniveo teostamisel bussis ainult sõitjaid ja sõitjate pagasit ning neil on keelatud vedada endale (v.a käsipagas) ja kolmandatele isikutele kuuluvat vara;

4.2.10. sõidukijuhid müüvad kehtivale piletisüsteemile ja -hinnale vastavaid sõidupileteid ning nõuavad sõitjatelt teiste sõiduõigust tõendavate dokumentide esitamist bussi sisenemisel esiuksest. Piletimüügisüsteemi töö tõrke korral müüvad sõidukijuhid reservpileteid.

4.2.10.1. juhul kui riik rakendab avalikul maakondlikul bussiliiniveol veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, siis sõidukijuhid tagavad, et sõitjad siseneksid bussi esiuksest ja registreerivad nende sõidud piletimüügisüsteemis.

4.3. Bussidele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:

4.3.1. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on vedaja omandis või tal on võimalus neid kasutada käesoleva lepingu täitmiseks;

4.3.2. bussid vastavad majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruses nr 42 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele" sätestatud nõuetele ja nende sõitjakohtade arv on sobiv sõitjate sõiduplaanijärgseks häireteta teenindamiseks;

4.3.3. bussid on konstruktsioonilt sobivad Eesti kliimas kasutamiseks;

4.3.4. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on samad, mis vedaja näitas oma pakkumuses või nendega vähemalt samaväärsed, kusjuures ükski lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 12 (kaksteist) aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast. Samuti peab vedaja tagama, et lepingu täitmisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmise vanuse ja lepingu täitmise algusest möödunud aja summat;

4.3.5. lepingu täitmiseks kasutatavad bussid on varustatud GPS seadmega, mille andmetele tagab vedaja üle interneti reaalajas juurdepääsu kõigile tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele. Kui juurdepääsu tagamiseks on vaja vastavat tarkvara, mis ei ole tellijale vabavarana kättesaadav, siis vedaja peab selle tellijale ilma täiendava tasuta üle andma. Andmete säilitamise tagab vedaja. Andmed peavad olema kättesaadavad vähemalt kuni 60 päeva pärast liini teenindamist. Andmeid peab saama sorteerida bussi registreerimisnumbri, liini teenindamise kuupäeva ja kellaaja järgi. GPS seade ja vastav tarkvara peavad võimaldama järgmist:
4.3.5.1. kaardirakendusel tuvastada bussi marsruut;
4.3.5.2. jälgida busside sõidugraafikus püsimist reaalajas;
4.3.5.3. tuvastada bussi sõidukiirus igal ajahetkel;
4.3.5.4. tuvastada bussi peatumise kellaaeg ja asukoht;
4.3.5.5. GPS-i andmete edastamise süsteem peab võimaldama andmete saatmist tellija infosüsteemi formaadis JSON (JavaScript Object Notation). Minimaalse andmete koosseisuga: liini number, sõiduki D, X ja Y koordinaat, suund ja kiirus. Andmete edastamise intervalliga vähemalt 30 sekundit.

4.3.6. vedaja võib kasutada busside väliskujunduses tellija poolt väljatöötatud väliskujunduse lahendust: bussid on värvitud ühtses rohelises värvitoonis Pantone 368 C ja neile on paigaldatud kujunduskleebised vastavalt tellija poolt antavale joonisele. Kujunduskleebiste joonis on toodud lisas 9.

4.3.6.1. vedaja tagab busside korrektse välimuse kogu lepinguperioodi jooksul, st vajadusel peab vedaja rikutud ja kulunud kleebiste asemel paigaldama bussidele uued kleebised.

4.3.7. lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel on vedaja logo või nimi ja valgustatud või LED tehnoloogial põhinevad marsruudisildid, millel on teenindatava liini number ning liini alg- ja lõpp-peatuste nimed ja olulisemate vahepeatuste nimed. Vedaja peab marsruudisiltidel kasutusele võetavad olulisemate vahepeatuste nimed tellijaga kooskõlastama. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel väljastpoolt nähtaval kohal;

4.3.8. bussides on sõitjatele nähtavas kohas bussijuhi nimi ning teave kehtivate piletihindade, sõidusoodustuste, vedaja infotelefoni ja sõiduõigust tõendava dokumendita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;

4.3.9. bussidele paigaldatud reklaam on eelnevalt tellijaga kooskõlastatud. Bussi akendele reklaami paigutada ei ole lubatud (välja arvatud külgakende sisekülgedele paigaldatud punkti 4.3.8 kohane teave). Tellijal on õigus paigutada bussidesse reisijate jaoks või liiniveo korraldamise jaoks olulist reklaami tasuta;

4.3.10. bussid on korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta, jms), on tööpäeva alustades nii seest kui väljast puhtad ja koristatud salongiga. Kogu tööpäeva jooksul ei tohi liini alustava bussi salongis olla prahti (vanad piletid, kommipaberid, tühjad pudelid jne) ning istmed ja salong ei tohi määrida sõitjate riideid;

4.3.11. bussid on varustatud täispehmete kergesti puhastatavast tekstiilist kattega istmetega, st polstri ja tekstiiliga on kaetud nii istmepõhi koos servadega kui ka seljatugi. Istmed ei tohi olla varustatud tuhatoosidega;

4.3.12. busside istmed on varustatud eelpingutiga turvavöödega;

4.3.13. bussi salongis peab olema vähemalt ühe istmerea kohal pagasiriiul väiksema käsipagasi ja üleriiete vedamiseks;

4.3.14. busside esiosas on sõitjatele kättesaadavas kohas A4 formaadis sõiduplaanide, küsitluslehtede vms paigutamiseks sobiv alus;

4.3.15. bussides on vähemalt üks prügikast iga teenindusukse juures;

4.3.16. bussidel on salongivalgustus;

4.3.17. bussidel on salongi sundventilatsioon (ventilaator bussi eesotsas kui ka tagaotsas) või konditsioneer/kliimaseade kui pakkumuses on konditsioneeri pakutud. Konditsioneer peab olema vähemalt sõitjate salongis;

4.3.18. busside teenindusuksed on kas pneumaatilise, hüdraulilise või elektrilise ajamiga avatavad ja suletavad, kusjuures uksi avab ja sulgeb bussijuht;

4.3.19. busside küljeklaasidena on vähemalt kahekordsed pakettaknad;

4.3.20. busside suurus vastab lepingu punktis 5.1.6 sätestatule, seega peab arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul sõiduvajaduse muutusega kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõiduplaanidejärgseks teenindamiseks;

4.3.21. juhul kui vedaja on bussid varustanud alkolukkudega, siis nende kasutamisel peavad need seadmed positiivse tulemi (alkoholijoobe näidu) puhumisel blokeerima bussi mootori käivitamise, seadmest peab olema võimalik logifailile (puhumistesti tulemusi) alla laadida ning seadmesse peab olema kasutamisel sisestatud bussijuhti identifitseeriv kood ja bussi registreerimise number;

4.3.22. bussid on varustatud lepingu tingimustele vastava piletimüügiseadmega;

4.3.23. bussid on varustatud reservpiletitega kasutamiseks piletimüügisüsteemi tõrke korral;

4.3.24. bussidel peab perioodil 01.12-01.03 (talviste teeolude korral soovituslikult ka pikemal perioodil) kasutama tellija poolt esitatud nõuetele vastavaid talverehve (tellija nõuded talverehvidele on toodud punktides 4.1.6.1-4.1.6.3), kui pakkumuses oli vastavaid talverehve pakutud;

4.4. Sõiduautodele esitatavad tingimused. Vedaja tagab:

4.4.1. sõiduautosid kasutatakse liiniveol täies ulatuses nõudepõhistel väljumistel, mille reisijate arv on eelnevalt teada;

4.4.1.1. sõiduautosid kasutatakse liiniveol väga väheste reisijate olemasolul;

4.4.1.2. sõiduautode kasutamine busside asemel punktides 4.4.1 ja 4.4.1.1 toodud juhtudel ei ole kohustuslik.

4.4.2. sõiduautodes peab olema vähemalt kuus (6) istekohta (koos juhiga);

4.4.3. sõiduautod ei ole ühelgi lepingu kehtivuse hetkel vanemad kui 9 (üheksa) aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast;

4.4.4. sõiduautod on vedaja omandis või tal on võimalus neid kasutada käesoleva lepingu täitmiseks;

4.4.5. sõiduautod on varustatud GPS seadmetega, milledele kehtivad punktis 4.3.5 toodud nõuded;

4.4.6. sõiduautodel on vedaja logo või nimi ja teenindatava liini number;

4.4.7. sõiduautod on korrektse välimusega (roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta, tervete istmetega jms), on liini teenindades nii seest kui väljast puhtad;

4.4.8. sõiduautod omavad ühenduse tegevusloa tõestatud koopiat;

4.4.9. liiniveol kasutatavate sõiduautode juhtidele kehtivad punktis 4.2 toodud tingimused;

4.4.10. liiniveol kasutatavad sõiduautod on varustatud lepingu tingimustele vastava piletimüügiseadmega ja reservpiletitega, mida kasutatakse piletimüügisüsteemi rikke korral.

 

5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:

5.1.1. korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel;

5.1.2. pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.3. tagama kogu lepinguperioodi kehtivuse jooksul kõikide lepingu täitmisel rakendavatele bussijuhtidele vähemalt vedaja esitatud riigihanke pakkumuses näidatud brutokuupalga maksmise. Juhul, kui lepingu kehtivuse jooksul kehtestatakse vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga brutopalga alammäär, mis ületab vedaja poolt pakkumuses näidatut, siis peab vedaja tagama brutokuupalga vastavuse laiendatud kollektiivlepingus sätestatud brutopalga alammäärale;

5.1.3.1.juhul kui vedaja sõlmib lepingu täitmisel rakendatavate bussijuhtide tööle värbamiseks töölepingust erineva lepingu (sh käsunduslepingu, töövõtulepingu või tööjõu rendilepingu), siis peab selle alusel makstav tasu olema samaväärne sama koormuse ja samade tööülesannete eest töölepingu alusel töötava bussijuhile makstava brutokuupalga ja tööandja poolt makstavate maksude summaga;

5.1.4. tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub vedaja esitama tellijale viimase nõudmisel tellija poolt määratud perioodi kohta töötajate töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;

5.1.5. lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama tööjõu esmajärjekorras eelmiste vedajate töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on tema poolt lepingu täitmiseks rakendatavad sõidukijuhid läbinud vastavalt AvS § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.6. arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõiduplaanidejärgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht;

5.1.7. korraldama sõidupiletite müüki vastavalt õigusaktidele ja tellija poolt kinnitatud hinnakirjale;

5.1.8. rakendama seaduse alusel ja tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.9. tagama bussijuhtide kohase piletimüügi kohustuse täitmise;

5.1.10. kasutama sõidupiletite müümisel elektroonilist piletimüügisüsteemi, mis vastab lisas 8 toodud nõuetele;

5.1.11. tagama sõitjatele sooduskaartide valmistamise ja väljastamise;

5.1.12. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed piletimüügisüsteemide käitajad viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse;

5.1.13. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama sõitjatel sõidu eest tasumiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte;

5.1.14. andma tellijale kaks (2) bussis sõiduõiguse kontrollimise läbiviimist võimaldavat seadet ning tagama seadmete tehnilise korrasoleku kogu lepinguperioodi jooksul, kui vastavate seadmete olemasolu on sõiduõiguse kontrollimise läbiviimiseks vajalik;

5.1.15. kõik piletimüügisüsteemi kasutamise ja haldamisega seotud kulud ning piletitulu käitlemisega seotud võimalikud vahendustasud loetakse vedaja kuluks ning need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses. Lubatud ei ole kasutada vahendustasude ning piletimüügisüsteemiga seotud kulude maha arvestamist piletitulust;

5.1.16. võimaldama tellijal või tellija volitatud isikutel paigaldada lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse piletimüügi järelevalve eesmärgil kaamerad koos vajalike lisaseadmetega. Kaamerate paigaldamise kulud tasub tellija. Kaamerate jaoks sobivad bussid valib tellija. Vedaja on kohustatud tagama, et tema ja tema töötajad ei riku tahtlikult seadmeid, ei piira ega varja kaamera vaatevälja ja ei muuda piletimüügiseadmete asukohta ilma tellija nõusolekuta. Vedaja vastutab kaamerate kahjustumise ja hävimise eest, kui see on tekkinud vedaja- või tema töötajate raske hooletuse või tahtluse tagajärjel;

5.1.17. teavitama koheselt sõitjaid ja tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaanijärgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.18. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.18.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.18.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.19. esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning teabe, sh andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega. Tellijal on õigus vajaduse tekkimisel vedajalt nõuda lisaks kolme (3) tüüpi aruande esitamist, mille koostamise ja esitamise kulu peab sisalduma liinikilomeetri maksumuses;

5.1.20. esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist, kui ollakse aastaaruande auditeerimise kohustusega;

5.1.21. tagastama toetusraha ÜTS § 29 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.22. paigaldama tellija poolt ettevalmistatud sõiduplaani muudatusest sõitjaid informeeriva teavituse vastavat liini teenindavatesse bussidesse;

5.1.23. paigaldama tellija poolt ettevalmistatud sõiduplaanid bussipeatustes olevatesse infotahvlitesse;

5.1.24. teavitama tellijat vedaja töötajate poolt avastatud lõhutud ja rikutud infotahvlitest bussipeatustes. Rikutud ja lõhutud infotahvlid vahetab välja tellija;

5.1.25. võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega);

5.1.26. sõidupiletite, piletite müügi, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele juurdepääsu asjakohastele dokumentidele ning kohustama vedaja töötajaid jt liiniveo osutamisega seotud isikuid andma tellija volitatud isikutele suulist teavet ja selgitusi;

5.1.27. kooskõlastama tellijaga kõik kolmanda osapoolega sõlmitavad sõitjateveo lepingud, sealhulgas õpilasveo lepingud, kui need on seotud veoga lepingu alusel teenindavatel bussiliinidel;

5.1.28. paigaldama bussidesse punktis 4.3.5 toodud nõuetele vastavad GPS seadmed ja tagama tellija volitatud isikutele GPS andmetele juurdepääsu vastavalt punktile 7.3;

5.1.28.1. tellijal on õigus GPS andmeid levitada, et kuvada busside asukohti avalikel kaardirakendustel. Kõik andmete levitamisega seotud kulud loetakse vedaja kuluks ja need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses.

5.1.29. taluma teehooldekaamerate paigaldamist ja käitamist bussidele. Kõik kulud seoses sellega kannab tellija. Vedaja kohustus on kaamerate säilimise tagamine ja sellega seotud riskide kandmine vedajapoolse raske hooletuse või tahtluse tagajärjel.

5.2. Vedajal on õigus:

5.2.1. peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;

5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);

5.2.3. teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja piletihindade muutmiseks.

 

6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:

6.1.1. kontrollida sõidupiletite müüki, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele;

6.1.2. ÜTS §-s 23 sätestatud nõuete kontrollimiseks kontrollida igal ajal kõiki vedaja majandustegevuse ja raamatupidamise dokumente, mis on seotud lepingu täitmisega ja toetuse kasutamisega;

6.1.3. nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat aruandlust ja teavet, sh informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;

6.1.4. ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane ja sõidupiletite hindu.

6.1.5. muuta veomahtu ühes lepingu aastas kuni 20% võrra võrreldes algse ühe aasta veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse, teatades vedajale ette veomahu muutmisest vähemalt 90 (üheksakümmend) kalendripäeva. Etteteatamise tähtajad võivad kokkuleppel vedajaga olla ka lühemad.

6.2. Tellija on kohustatud:

6.2.1. maksma vedajale toetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;

6.2.2. tagama, et kontrollimise käigus temale teatavaks saanud vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet;

6.2.3. valmistama bussidesse paigaldamiseks sõiduplaanide muudatustest sõitjaid informeerivad teavitused;

6.2.4. valmistama bussipeatustesse paigaldamiseks sõiduplaanid;

6.2.5. informeerima avalikkust liiniveoga seotud muudatustest.

 

7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 20-ndaks kuupäevaks aruanded vastavalt käesoleva lepingu lisas 2, lisas 3, lisas 4 ning lisas 7 toodud vormidele eelmise kalendrikuu kohta, sh teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu, kohalike omavalitsuste toetuse ja muude tulude laekumise, kasutatud riigieelarve toetuse, ebaregulaarsete veootsade mahu, nõudeliinide tegelikult teostatud veomahu ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta.

7.2. Lepingu lisa 8 punktis 3.6 toodud piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad Excel formaadis.

7.3. Vedaja on kohustatud tagama kõigile tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele bussidesse paigaldatud GPS seadmetega saadud andmetele üle interneti reaalajas juurdepääsu. Kui juurdepääsu tagamiseks on vaja vastavat tarkvara, mis ei ole tellijale vabavarana kättesaadav, siis vedaja peab selle tellijale ilma täiendava tasuta üle andma. Andmete säilitamise tagab vedaja. Andmed peavad olema kättesaadavad vähemalt kuni 60 päeva pärast liini teenindamist.

7.4. Vedaja on kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande ja piletimüügi kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni.

7.5. Vedaja on kohustatud esitama tellijale viimase nõudmisel statistikat ning massandmeid alkolukkudega varustatud bussides logitud alkoholijoobe kontrollimise toimingute tulemuste kohta. Juhul, kui selliste andmete vaatamiseks on vajalik spetsiaaltarkvara, siis peab vedaja andma vastava tarkvara tasuta tellija kasutusse.

 

8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja tegevusloa tähtaja lõppemisel või tegevusloa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100% ulatuses käesoleva lepingu punktis 9.1 vedaja poolt antud garantiist. Juhul, kui vedaja tegevuse või tegevusetuse tõttu ületab tellijale tekitatud kahju garantii summa on tellijal õigus nõuda tekkinud vahe hüvitamist vedaja poolt. Tellijal puudub õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

8.2. Kui vedaja ei täida lepingu punktide 5.1.3, 5.1.3.1 või 5.1.4 nõudeid on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 1000 (üks tuhat) eurot.

8.3. Vedaja poolt teadete, teavituste või aruannete mittenõuetekohast esitamist, kättesaadavaks tegemata jätmist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti alkolukkudega salvestatud logide mitteesitamist või GPS seadmete andmetele ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 600 (kuussada) eurot.

8.4. Tellija poolt avastatud, sh kolmandatelt isikutelt saadud teave, iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 200 (kakssada) eurot. Toetussummat ei vähendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud punktis 5.2.1 või punktis 5.2.2 nimetatud asjaoludest. Muudatuste tegemist busside liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või kestusega kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus, loetakse rikkumiseks.

8.5. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kohta kuni 400 (nelisada) eurot.

8.6. Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on tellijal vedaja või vedaja sõidukijuhi süü olemasolu korral õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot.

8.7. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 100 (ükssada) eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muude käesoleva lepingu või ükskõik millistest riigihanke viitenumber 189367 dokumentidest ja/või nende lisadest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.8. Tellijal on õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 50 (viiskümmend) eurot iga päeva eest, kui vedaja kasutab lepingu täitmisel lepingus sätestatud nõuetele (sh nõuded busside vanusele, varustatus töökorras alkolukkude, GPS seadmega) mittevastavat bussi. Mitme nõuetele mittevastavate bussi kasutamisel summeerub toetussumma vähendamine vastavalt selliste busside arvule.

8.9. Toetussumma vähendamise vormistab tellija ühepoolse aktiga ning saadab selle viivitamatult vedajale. Vastava kuu toetussumma väljamakse tegemisel makstakse toetust aktis märgitud summa võrra vähem.

8.10. Kui vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud, siis peale mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

8.11. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast.

8.12. Lepingus sätestatud viiviste tasumine ja toetussumma vähendamised ei vabasta pooli lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.13. Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud toetussumma vähendamisega katmata.

 

9. Garantii

9.1. Vedaja on kohustatud esitama tellijale Euroopa Liidu liikmesriikide finantsjärelvalve kontrollile alluva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii 1 (üks) kuu enne veoteenuse osutamise alustamist lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 7 000 (seitse tuhat).

9.2. Kui lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt Euroopa Liidu liikmesriikide finantsjärelvalve kontrollile alluva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3. Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta.

9.4. Garantiikiri ei tohi sisaldada tellija õiguseid kitsendavaid lisatingimusi. Nimetatud lisatingimusi sisaldav garantiikiri on lepingu punktis 9 nõutule mittevastav ning selle esitamist käsitletakse garantiikirja esitamata jätmisena.

 

10. Vääramatu jõud

10.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

 

11. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1. Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib 8,5 aastat kuni 31.12.2016 või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

11.2. Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal või vedajal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

11.3. Lepingu muutmiseks ei loeta tellija poolt sõiduplaanide ja veomahu muutmist ning kaks (2) korda aastas lepingule lisatava lisa (lepingu lisa 1) muutmist, millega täpsustatakse vastava perioodi liinikilomeetri maksumust. Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri maksumus, mida saab muuta vaid lepingu punktis 3.4 ja 3.5 sätestatu kohaselt.

11.4. Juhul, kui lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis lõpetatakse leping poolte kokkuleppel ning korraldatakse vedaja valimiseks uus riigihange. Kuni uue vedaja valimiseni täidab lepingut senine vedaja.

11.5. Tellijal on õigus vastavalt HMS § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.6. Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda:
11.6.1. kui vedaja on toime pannud olulise lepingurikkumise võlaõigusseaduse § 116 mõistes või lepingurikkumine on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
11.6.2. kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.1.2 nimetatud korras uue tegevusloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;
11.6.3. kui tellija on tuvastanud vedajapoolsed korduvad süülised rikkumised tõele mittevastavate andmete esitamisel piletitulu laekumise kohta ja kui süüliselt tõele mittevastavate andmete esitamine tõi kaasa või oleks toonud kaasa vedajale põhjendamatult suure liiniveo toetuse maksmise;
11.6.4. kui vedaja ei ole esitanud lepingu punktide 9.1-9.4 kohaselt ja tähtaegadeks garantiid lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks;
11.6.5. kui vedaja on korduvalt rikkunud punktides 5.1.3, 5.1.3.1 ja 5.1.4 sätestatud kohustust.

11.7. Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kahe (2) järjestikuse kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

 

12. Vaidluste lahendamine

12.1. Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

12.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

 

13. Teabe vahetamine

13.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirjas, sealhulgas elektronkirjas, lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud postiaadressil või e-posti aadressil.

13.3. Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele kahe tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.

 

14. Muud sätted

14.1. Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

14.2. Käesolev leping on kirjalikult vormistatud ja mõlemapoolselt digitaalselt allkirjastatud.

 

15. Poolte volitatud esindajad

15.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Külliki Kübar, telefon 4725631, e-post kylliki.kybar@laane.maavalitsus.ee.

15.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Andrei Mändla, telefon 50 94 378, e-post andrei.mandla@go.ee.

15.3. Juhul, kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

Poolte allkirjad:

Tellija

Kristel Jupits

(allkirjastatud digitaalselt)

Vedaja

Andrei Mändla

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Lisa 1 Jooksva perioodi liinikilomeetri maksumus ja prognoositud veomaht

Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3 Liinitöö näitajad liinide kohta

Lisa 4 Ebaregulaarsete veootsade aruanne

Lisa 5 Vedaja pakkumus

Lisa 6 Sõiduplaanid

Lisa 7 Nõudeliinide tegelikult teostatud töömahu aruanne

Lisa 8 Piletimüügisüsteemile esitatavad nõuded

Lisa 9 Busside väliskujundus

Lisa 10 Sõitjate aruanne

/otsingu_soovitused.json