Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/17/232 muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2019, 8

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/17/232 muutmine

Vastu võetud 12.06.2018

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, registrikood 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn, keda esindab volituse alusel tegevdirektor Vello Jõgisoo (edaspidi tellija),

ja

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu 50105, Tartu maakond, keda esindavad ühiselt juhatuse liige Andrei Mändla ja Marek Toome, (edaspidi vedaja),

eraldi nimetatud pool ja koos pooled,

Lääne Maavalitsus ja AS GoBus sõlmisid 05.12.2017 avaliku teenindamise lepingu Lääne maakonna III liinigrupi  teenindamiseks (ATL). Seejuures on Lääne Maavalitsuse pädevus ja kohustus avaliku liiniveo korraldamisel alates 1.01.2018 üle läinud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele.

Pooled on kokku leppinud, et juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta, siis muudetakse riigihangete seaduse (RHS) § 123 lg 1 p 1 alusel sellel ajaperioodil ATL-i järgmistelt:

1. Punkti 2.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumusest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ATL p 3.4 nimetatud asjaolude  ja vedaja kulude muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust;

2. Punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale, korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km) ilma käibemaksuta;

3. Punkti 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel.;

4. Punkt 3.4 kehtestatakse järgmises redaktsioonis:

3.4. Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti või Maksu- ja Tolliameti andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär:

Tt = (Ip x Tt-1)

kus           

Tt – liinikilomeetri maksumuse piirmäär 6-kuulisel perioodil t (eurot/km);

Tt-1 – liinikilomeetri maksumus perioodile t eelneval 6-kuulisel perioodil (eurot/km);

Ip – liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks perioodil p võrreldes eelneva 6-kuulise perioodiga;

Ip = 0,37 DKp + 0,35 Pp + 0,16 THIp + 0,12, kus

DKp – diiselkütuse hinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva 6-kuulise perioodiga;

Pp – bussiettevõtete keskmise palga indeks perioodil p võrreldes eelneva 6-kuulise perioodiga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;

THIp – tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva 6-kuulise perioodiga.

Periood p on I kvartali algusest II kvartali lõpuni(01.jaanuar kuni 30.juuni) .

5. Punkti 3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Punktis 3.4 sätestatud moel korrigeeritakse vedaja tasu kaks korda aastas vedaja sellekohasel taotlusel. Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgmiselt: I poolaastal (I ja II kvartal) rakenduva vedaja tasu muutmiseks peab vedaja esitama taotluse koos tõenditega hiljemalt eelneva aasta 01.novembriks; II poolaastal (III ja IV kvartal) rakenduva vedaja tasu muutmiseks peab vedaja esitama taotluse koos tõenditega hiljemalt 1.maiks.

6. Punkti 3.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 28. kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste summa ning vedaja on edastanud tellijale toetuse maksmise kohta taotluse. Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega pangaarvele EE072200221012182931. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamisest.

7. Lepingu punkti 2.10 kehtivus peatatakse.

8.  Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.2.10.2 järgmises sõnastuses: Tasuta ühistranspordi   rakendamisel bussid peavad olema varustatud nii valideerimis- kui ka piletimüügisüsteemiga ja validaatoriga vähemalt eesmise teenindusukse juures. Vedaja on kohustatud korraldama sõidukaartide müüki või väljastamist ja teisi asjakohaseid toiminguid.

9. Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.2.10.3 järgmises sõnastuses: Tasuta ühistranspordi  rakendamisel on vedaja kohustatud:

4.2.10.3.1. tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed valideerimissüsteemide käitajad viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse;

4.2.10.3.2. tellija soovil võimaldama sõitjatel valideerimiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte;

4.2.10.3.3. andma tellijale üks (1) sõitude valideerimise kohustuse kontrolli läbiviimist võimaldav seade ning tagama seadme tehnilise korrasoleku kogu lepinguperioodi jooksul;

4.2.10.3.4. kõik valideerimissüsteemi kasutamise ja haldamisega seotud kulud loetakse vedaja kuluks;

4.2.10.3.5. jälgima valideerimis- ja loendusseadmete, kaamerate, busside asukoha määramise seadmete, alkolukkude, tabloode jms korrasolekut ning teavitama viivitamatult riketest seadmete hooldajat. Vedaja sõlmitud seadmete hooldusleping peab tagama asendusseadme kasutamise võimaluse, kui seadme remont kestab kauem kui 24 (kakskümmend neli) tundi;

10. Punkti 4.3. muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi, teave vedaja infotelefoni ja valideerimata jätmise eest määratavate trahvimäärade kohta;

11. /allkirjastatud digitaalselt/
Punkti 5.1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav, tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht. Keskmisest täituvusest suurema sõitjate arvu korral tuleb tagada kõikidele üle 15 km sõidukauguse puhul istekoht.  Pooled mõistavad, et uus veokorraldus, kus sõitja käest sõidu eest tasu enam ei võeta, võib tuua kaasa olulised reisivajaduse muutused, mida pooled hetkel piisavalt ette näha ei oska. Tellija kinnitab, et kuni vastava veokorralduse põhimõttelise muutmiseni on vedaja kasutanud lepingu täitmisel busse, mis on olnud optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks ning veoteenuse osutamist senisel kujul ja samade bussidega ei loeta lepingu rikkumiseks hoolimata reisivajaduste võimalikust muutumisest.;

12. Punktide 5.1.7 – 5.1.13 kehtivus on peatatud;

13. Punkt 5.1.20 jäetakse lepingust välja;

14. Punkti 5.1.26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: valideerimis- ja piletimüügisüsteemi, sõidukaartide väljastamise, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele vajalikud tingimused saada vedaja töötajatelt jt liiniveo osutamisega seotud isikutelt vajalikku teavet, dokumente ja selgitusi;

15. Punkti 6.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja kontrollida valideerimiskohustuse täitmist sõitjate poolt, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevalve läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi;

16. Punkti 7.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja on kohustatud tagama valideerimisandmete aruandluse vastavalt poolte kokkuleppele. Sõitjate arvu ja sõitjate gruppide aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad vähemalt Excel formaadis. Samuti on vedaja kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni;

17. Punkti 8.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja poolt aruannete, mittenõuetekohast esitamist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti alkolukkudega salvestatud logide mitteesitamist või GPS seadmete andmetele, sõitjalugerite andmetele ja sõitjate arvu andmestikule;

18. Ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 600 (kuussada) eurot;

19. Punkti 8.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: kui vedaja on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi, mille tõttu on lepingu objektiks olevates bussiliinide bussides avastatud valideerimiskohustuse täitmata jätnud sõitjaid, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot;

20. Punktist 11.6.3 jäetakse välja sõnad „piletitulu laekumise kohta“;

21. Tellija hüvitab Vedajale kõik viimase poolt Lepingu kohasel täitmisel kantud ning tõendatud kulud, mida Vedaja kannab seoses sellega, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest sõidu eest tasu ei võeta (s.o. kulud, mis kaasnevad Vedajale Lepingu käesoleva muudatusega alates 01.07.2018.a.).

22. Juhul kui õigusaktides sätestatakse, et avalikul maakondlikul bussiliiniveol rakendatakse veokorraldust, kus sõitja käest võetakse sõidu eest tasu, siis muutub käesolev avaliku teenindamise lepingu muutmine kehtetuks ja rakendatakse avaliku teenindamise lepingu redaktsiooni, mis kehtis enne lepingu muutmist, v.a p 13 sätestatu.

Tellija      

/allkirjastatud digitaalselt/ 
Vello Jõgisoo     
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Vedaja

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrei Mändla
AS GoBus

 

/otsingu_soovitused.json