Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna I liinigrupi avaliku teenindamise leping nr 3-3/2013/206

Väljaandja:Lääne-Viru Maavalitsus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2019, 9

Lääne-Viru maakonna I liinigrupi avaliku teenindamise leping nr 3-3/2013/206

Vastu võetud 23.08.2013

Lääne-Viru Maavalitsus, registrinumber 70004714., asukoht F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere, Lääne-Viru maakond (edaspidi: tellija), keda esindab maasekretär, maavanema ülesannetes Tarmo Mikkal, ja AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu (edaspidi: vedaja), keda esindab juhatuse liige Enn Randmaa, eraldi nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva bussiliiniveo avaliku teenindamise lepingu, mis on haldusleping, (edaspidi leping) järgmises:

1. Üldsätted

1.1 Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Lääne-Viru maakonna I liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel vedaja poolt.

1.2 Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007, Ühistranspordiseadusele (edaspidi ÜtS) , Haldusmenetluse seadusele ja tellija poolt läbiviidud riigihanke – „Avalik bussiliinivedu Lääne-Viru maakonnas ”, viitenumber 137819  – tingimustele ning vedaja I liinigrupis edukaks tunnistatud pakkumusele. Samuti sätestab leping avaliku bussiliiniveo liinikilomeetri maksumuse (edaspidi: liinikilomeetri maksumus) arvestamise põhimõtted ning tellija poolt vedajale sihtotstarbelise toetuse (edaspidi: toetus) maksmise alused ja korra.

1.3 Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4 Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, lepingu lisadest ning lepingu võimalikest muudatustest ja täiendustest, juhul kui need lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist.

1.5 Käesoleva lepingu lahutamatuteks osadeks on:
1.5.1  Lisa 1 – „Jooksva aasta liinikilomeetri maksumus ja veomaht“;
1.5.2  Lisa 2 – “Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta”;
1.5.3  Lisa 3 – „Reisijate ja piletiaruanne“;
1.5.4  Lisa 4 – “Ebaregulaarsete veootsade aruanne”;
1.5.5  Lisa 5 – “Vedaja pakkumus” /lisatakse vastava liinigrupi eduka pakkumuse maksumuse vorm/

2. Lepingu objekt ja toetuse maksmine

2.1 Lepingu objektiks on bussiliiniveoteenuse tellimine tellija poolt ja vastava teenuse osutamine vedaja poolt avalikul liiniveol Lääne-Viru maakonna bussiliinidel ajavahemikus 01.01.2014 a. kuni 31.12.2021 a. Avaliku teenindamise leping sõlmitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 ja ühistranspordiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

2.2 Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaanijärgset veoteenust lepingu lisades toodud liinidel ja mahus.

2.3 Lepingu täitmiseks kohustub tellija maksma vedajale toetust üksnes avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt seaduses ja lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4 Tellija kehtestab sõiduplaanid ning muudab veomahtusid arvestades hankedokumentides sätestatud veomahte ja käesoleva lepingu punkti 6.1.5.

2.5 Tellija poolt makstava sihtotstarbelise toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumuse ning piletulu ja kohalike omavalitsuste toetuste vahest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ühistranspordi hinnaindeksi ja vedaja kulude muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust.

2.6 Tellija planeerib eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud maksumuse ja lepingu alusel, arvestades vedaja põhjendatud taotlusi toetuse arvestamise aluseks oleva liinikilomeetri maksumuse muutmiseks lepingu punktis 3 sätestatud korra kohaselt.

2.7 Juhul, kui riigieelarvet ei ole vastava eelarveaasta alguseks vastu võetud või tellijale pole toetuseks vahendeid eraldatud, eraldatakse vahendid Vedajale nende laekumisel ilma viivise arvestuseta.

3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on Vedajale Lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille Tellija arvestab Vedajale korrutades  Lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) Lepingus sätestatud  liinikilomeetri maksumusega (eurot /km), millest arvestatakse maha arvestuslik piletitulu ehk nn omatulu (sh kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV)  poolt vedajale maksutud toetus ja muud tulud, sealhulgas 25% reklaamitulust ilma käibemaksuta) 2014. aastal 0,3152 €/km ning 2015. aastal 0,3905 €/km . Omatulu on määratud käesoleva lepingu objektiks olevate liinide perioodi 01.01.2011 kuni 31.12.2012 tegeliku keskmise piletitulu (sh KOVde poolt vedajale maksutud otsetoetus ja muud tulud) laekumise alusel arvestades tulu vähenemisega aastate 2011 ja 2012 proportsioonis. Juhul, kui tegelik piletitulu ja KOV toetus kokku liinikilomeetri kohta osutub liini teenindamisel kõrgemaks või madalamaks siis vastavalt vähendatakse või suurendatakse vedajale makstava toetuse määra 50% ulatuses tegeliku ja arvestusliku piletitulu ja KOV toetuse vahe ulatuses. Vedajale ühe liinikilomeetri kohta makstava toetuse määr arvutakse alljärgneva valemi alusel.

Toetuslkm = T – PTarv – (PTteg – PTarv)*0,5

kus           

Toetuslkm on ühe liinikilomeetri kohta makstav toetus
T on liinikilomeetri maksumus
PTarv on lepingus sätestatud arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta
PTteg on tegelik piletitulu ja KOV toetuse ja muu tulu laekumine liinikilomeetri kohta

(Näide 1: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,980 €/lkm, arvestuslik piletitulu laekumine 0,450 €/lkm ja tegelik piletitulu ja KOV toetus ja muu tulu 0,510 €/lkm, siis on vedajale makstav toetus liinikilomeetri kohta (0,980-0,450-(0,510-0,450)*0,5) = 0,50 €/lkm.

(Näide 2: Juhul kui teenindusperioodil on liinikilomeetri maksumus 0,980 €/lkm, arvestuslik piletitulu laekumine 0,450 €/lkm ja tegelik piletitulu ja KOV toetus ja muu tulu 0,410 €/lkm, siis on vedajale makstav toetus liinikilomeetri kohta (0,980-0,450-(0,410-0,450)*0,5) = 0,55 €/lkm.)

3.2. Tellija poolt Lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha Lepingus sätestatud korras rakendatud leppetrahvid ja viivised. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, väljaarvatud eelnevalt Tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi. Piletihinna tõstmisel Tellija poolt suurendatakse punktis 3.1 sätestatud arvestuslikku piletitulu liinikilomeetri kohta 75% ulatuses piletihinna tõusust ning võetakse nimetatud viisil muudetud arvestuslik piletitulu toetuse arvestamisel aluseks

(Näide: Kui sõidupileti hinna arvutamise aluseks olev kehtiv läbisõidutariif on 0,064 €/km ja toetuse arvutamisel kasutatav arvestuslik piletitulu liinikilomeetri kohta on 0,450 €/lkm, siis juhul kui Tellija tõstab sõidupileti hinna arvutamise aluseks olevat läbisõidutariifi 20% võrra (so. tasemele 0,077 €/km), siis määratakse uueks arvestuslikuks piletituluks liinikilomeetri kohta 0,45*(1+0,2*0,75) = 0,5175 €/lkm).

Juhul kui tegelik piletitulu tõus osutub oluliselt madalamaks piletihinna tõusust, siis korrigeeritakse Tellija poolt vastavalt arvestuslikku piletitulu.

3.3. Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule kogu lepingu kehtivusaja vältel ning selle erandlik muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras.

3.4. Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta juhul, kui vedaja tegelikud kulud on reaalselt muutunud, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär:

Tt = (Ip x Tt-1)

kus           

Tt – liinikilomeetri maksumuse piirmäär aastal t (eurot/km);
Tt-1 – liinikilomeetri maksumus aastale t eelneval aastal (eurot/km);
Ip – liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;
Ip = 0,37 DKp + 0,35 Pp + 0,16 THIp + 0,12, kus
DKp – diiselkütuse hinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga;
Pp – bussiettevõtete keskmise palga indeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga, selle puudumisel Statistikaameti vastav maismaatranspordi näitaja;
THIp – tarbijahinnaindeks perioodil p võrreldes eelneva perioodiga.

Periood p on IV kvartalist III kvartalini (01.oktoober kuni 30.september) kaasa arvatud. (Näide: 2015 aasta liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamiseks kasutatav liinikilomeetri maksumuse muutumise indeks (indeks Ip) leitakse perioodi 01.10.2013 kuni 30.09.2014 indeksi ja perioodi 01.10.2012 kuni 30.09.2013 indeksi jagamisel).

3. 5 Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse üks kord kalendriaastas vedaja taotlusel või tellija enda algatusel. Esimesel lepinguaastal 01.01.2014 - 31.12.2014 liinikilomeetri maksumust ei muudeta. Vedaja esitab põhjendatud taotluse koos tõenditega kulude reaalsest muutumisest järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale hiljemalt 01.novembriks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks alates 1.jaanuarist järgmisel aastal.

3. 6 Liinikilomeetri maksumuse piirmäär kuni 31.12.2014 a. on vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus. Võttes arvesse, et teise aasta (so. 01.01.2015 – 31.12.2015) liinikilomeetri maksumuse kehtestamisel ei ole võimalik tugineda vedaja tegelike kulude muutumisele võrreldes eelmise perioodiga, tugineb tellija liinikilomeetri maksumuse muutmisel vedaja põhjendatud taotlusele, kuid liinikilomeetri maksumus ei saa ka teisel aastal ületada punktis 3.4 toodud valemi alusel arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäära.

3. 7 Toetuse lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu viimaseks tööpäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste, saadud piletitulu ja kohalike omavalitsuste toetuse summa ning vedaja on edastanud tellijale toetuse maksmise kohta taotluse. Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega Swedpank pangaarvele 221012182931 Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamisest.

4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1 Vedaja teostab Lääne-Viru maakonna avalikel bussiliinidel sõitjate vedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, hankedokumentides esitatud tingimustega, vedaja poolt esitatud ja tellija poolt edukaks tunnistatud pakkumusega, käesoleva lepingu ning selle lisadega.

4.2 Vedajal peab olema kogu lepingu kehtivuse ajal kehtiv ühistranspordiluba või ühenduse tegevusluba, mis annab õiguse teostada liinivedu Eestis. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa olemasolu. Kui vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusluba kehtivus lõpeb enne käesoleva lepingu tähtaja lõppemist, siis kohustub vedaja esitama tellijale hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemise tähtaega uue ühenduse tegevusloa. Kui vedaja ei ole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva enne ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivusaja lõppemist esitanud tellijale uut ühenduse tegevusluba, lõpeb leping alates ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa kehtivuse lõppemisele järgnevast päevast.

4.3 Vedaja peab lepingu täitmisel rakendama pakkumuses näidatud busse või nendega vähemalt samaväärseid busse, kusjuures ükski lepingu täitmiseks kasutatav buss ei tohi ühelgi avaliku teenindamise lepingu kehtivuse hetkel olla vanem kui 10 aastat arvates esmaregistreerimise kuupäevast. Samuti peab Vedaja tagama, et avaliku teenindamise lepingu täimisel kasutatavate busside keskmine vanus ei ületa lepingu täitmise kehtivuse hetkel pakkumuses esitatud busside keskmise vanuse ja lepingu täitmise algusest möödunud aja summat;

4.4 Vedaja peab tagama infotelefoni olemasolu, mille kaudu antakse sõitjatele informatsiooni sõiduplaanide ja busside tegeliku liinil oleku kohta. Infotelefon peab töötama ajal, kui toimub busside liikumine liinidel vastavalt sõiduplaanidele. Infotelefoni number peab olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile on helistajale tava kõnetariifi alusel.

4.5 Vedajal on kasutusel vähemalt kaks invatõstukiga varustatud või muul viisil ratastooliga sisenemiseks kohandatud (näiteks rambiga varustatud madala sisenemisega) bussi, mida kohustub vedaja rakendama tellija poolt vähemalt 48 tunnise etteteatamisel tellija poolt määratud liinidel ja väljumistel. 

4.6 Vedaja poolt lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama järgmistele tingimustele:

4.6.1 Vedaja tagab lepingu täitmisel sõidukijuhtidele esitatud järgmiste nõuete täitmise:
4.6.1.1  sõidukijuht peab vastama autoveoseaduse § 27 lõikes 1 toodud nõuetele;
4.6.1.2  sõidukijuht peab valdama eesti keelt piisaval tasemel, et anda sõitjatele  eesti keeles infot peatuste, sõiduplaani jm veoteenuse oluliste asjaolude kohta ning olema, korrektselt riietatud, käituma sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult. Sõidukijuht on kohustatud abistama puudega isikuid bussi sisenemisel kui viimased seda soovivad;
4.6.1.3  kütma sõitjatesalongi, et tagada bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt 10° kraadi Celsiuse järgi ning konditsioneeri olemasolul selle sisse lülitama suvisel ajal kui bussi sisetemperatuur ületab 25° kraadi Celsiuse järgi;
4.6.1.4  pimedal ajal lülitama sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
4.6.1.5  bussis raadio kuulamisega mitte häirima sõitjaid;
4.6.1.6  sujuva ja ohutu sõiduga toimetama sõitjad sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal ja tagama veoteenuse kvaliteedi;
4.6.1.7  tagama väljaehitatud peatuste olemasolul peatustesse korrektse sisse- ja väljasõidu, s.t bussi peatamise nii, et buss ei oleks peale peatumist sõidutee äärest kaugemal kui 20 cm;

4.6.2 Vedaja tagab lepingu täitmisel järgmiste nõuete täitmise:
4.6.2.1  lepingu täitmiseks kasutatavatel bussidel peavad olema valgustatud marsruudisildid, millel on teenindatava liini number ja liini nimetus. Marsruudisildid peavad asetsema bussi ees ja paremal küljel vähemalt väljastpoolt nähtaval kohal;
4.6.2.2  bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas kehtiv teave piletihindade, sõidusoodustuste, vedaja infotelefoni ja piletita sõidu eest määratavate trahvimäärade kohta;
4.6.2.3  reklaami paigutamine bussidele tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga;
4.6.2.4  bussid peavad olema tööpäeva alustades liinile sõites nii seest kui väljast puhtad.

5 Vedaja õigused ja kohustused:

5.1 Vedaja on kohustatud:

5.1.1 korraldama lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanides ettenähtud liinidel ja kellaaegadel;

5.1.2 pidama kinni lepingu punktis 4 sätestatud nõuetest ning tagama sõitjate igakülgse ohutuse;

5.1.3 tagama lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse vähemalt kollektiivlepingu seaduse tähenduses vedaja tegevusalale laiendatud kehtiva kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele. Vastava nõude täitmise kontrollimiseks kohustub Vedaja esitama Tellijale viimase nõudmisel töötajate töö ja puhkeaja ning töötasu arvestuse dokumendid;

5.1.4 lepingu kohustuste täitmise alustamisel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras eelmise vedaja töötajate seast, kui töötajatel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon ning tagama, et hiljemalt alates teenindusperioodi algusest ja igal hetkel lepingu täitmise ajal on tema poolt avaliku teenindamise lepingu täitmiseks rakendatavad bussijuhid läbinud vastavalt autoveoseaduse § 27 lõikele 1 ametikoolituse ning neil on olemas kõik Eestis vajalikud bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;

5.1.5 arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide reisijate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks;

5.1.6 korraldama sõidupiletite müüki vastavalt õigusaktidele ja tellija poolt kinnitatud sõidukilomeetri tariifile ning hinnakirjale;

5.1.7 kasutama sõidupiletite müümisel piletimüügisüsteemi, mis võimaldab piletitulude arvestust ja kontrolli, samuti sõitjate arvu (sh. tasuta sõiduõigusega sõitjad ja õpilased) ja müüdud piletite koguse arvestamist liinide lõikes iga üksiku väljumise (veootsa) kaupa sellise detailsusega, et oleks võimalik eristada iga sõitja reisi alg- ja lõpppunkt. Piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus eelmainitud  detailsuses peab olema tellijale kättesaadav hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liinide teenindamist.

5.1.8 juhul kui Tellija juurutab Lepingu kehtivuse jooksul Lääne-Viru maakonnaliinidel ühtse elektroonilise piletimüügisüsteemi, siis kohustub Vedaja paigaldama lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse piletimüügiseadmete alused koos vajalike ühendustega, võtma sõidupiletite müümisel kasutusele Tellija poolt tagatavad piletimüügiseadmed ning viima tellija poolt tagatavate juhendmaterjalide alusel läbi bussijuhtide instrueerimise Tellija piletimüügisüsteemi kasutamiseks ja müüma vastavaid pileteid;

5.1.9 juhul kui Tellija juurutab Lepingu kehtivuse jooksul Lääne-Viru maakonnaliinidel ühtse elektroonilise piletimüügisüsteemi kohustub Vedaja tagama bussides Tellija poolt tagatavate sõidukaartide müümise ning võimaluse laadida sõidukaardile rahalises vääringus sõiduõigust ning kasutada sõidukaardile kantud rahalises vääringus sõiduõigust pileti eest tasumisel rakendades seejuures kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.10 punktides 5.1.8 ja 5.1.9 nimetatud kohustuste täitmise eest Vedajale täiendavat tasu ei maksta. Kuni Tellija piletimüügisüsteemi juurutamiseni  (sh juhul kui Lepingu kehtivuse jooksul ei õnnestu Tellijal uut piletimüügisüsteemi rakendada) kohustub Vedaja kasutama punktis 5.1.7 nimetatud nõuetele vastavat piletimüügisüsteemi;

5.1.11 mitte kasutama lepingu täitmiseks bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul Tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.05.2004 määruses  nr 141 § 6 lõige 1 punktis 2 sätestatud piletimüügi kohustuse rikkumist;

5.1.12 rakendama seaduse alusel ja Tellija poolt kehtestatud sõidusoodustusi;

5.1.13 teavitama koheselt sõitjaid ja Tellijat punktides 5.2.1. ja 5.2.2. nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;

5.1.14 pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks käesoleva lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamise arvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamise arvestusest, millega vedaja on seotud, selliselt et oleks täidetud järgmised tingimused:

5.1.14.1 kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamise arvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;

5.1.14.2 kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada käesoleva lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;

5.1.15 esitama tellijale punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruanded ning teabe, sh andmed ja informatsiooni, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;

5.1.16 esitama tellijale audiitori järeldusotsuse peale iga majandusaasta aastaaruande kinnitamist kui ollakse aastaaruande auditeerimise kohustusega;

5.1.17 tagastama toetusraha ühistranspordiseaduse § 22 sätestatud juhtudel ja korras;

5.1.18 Paigaldama bussipeatustes olevatesse infotorudesse sõiduplaanid nende muutumisel kas oma algatusel või 7 päeva jooksul tellijalt vastavasisulise korralduse saamisest  järgmiselt:

5.1.18.1 Rakvere, Kadrina, Tapa, Haljala ja Vihula vallas. Sõiduplaanid tuleb paigaldada ainult nendesse bussipeatustesse, mida läbivad I liinigrupi liinid. Lisaks tuleb vedajal paigaldada I liinigrupi sõiduplaanid nendesse bussipeatustesse, mis asuvad väljaspool nimetatud omavalitsuste territooriume, kuid mida ei läbi ühegi teise liinigrupi avalik liin.

Vastavas formaadis sõiduplaanid on kättesaadavad ühistranspordi registris ÜTRIS, mille kasutamiseks antakse vedajale kasutusõigused. Sõiduplaanid peavad lisaks vastava liinigrupi väljumistele kajastama kõikide bussipeatust läbivate avalike- ja liiniloa alusel käigus olevate liinide väljumisaegu. Kõik sõiduplaanid genereeritakse Ühistranspordi registris ÜTRIS vastavalt registrisse kantud  sõiduplaanidele.

5.1.19 sõiduplaanide muutumise korral paigaldama eelnevalt info bussidesse ning sõidupiletite eelmüügikohtadesse.

5.1.20 võimaldama tellija volitatud isikutel kontrollida vedaja tegevuskohas avaliku liiniveo kohta peetavat arvestust (sealhulgas tutvuda vastavate raamatupidamise algdokumentidega).

5.1.21 kooskõlastama tellijaga kõik kolmanda osapoolega sõlmitavad sõitjateveo lepingud, sealhulgas õpilasveo lepingud, kui need on seotud veoga käesoleva liinigrupi liinidel.

5.2 Vedajal on õigus:
5.2.1 peatada liinidel sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;
5.2.2 teha ajutisi muudatusi busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);
5.2.3 teha tellijale põhjendatud ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide, marsruutide ja sõidutariifide ning liinikilomeetri maksumuse muutmiseks.

6 Tellija õigused ja kohustused

6.1 Tellijal on õigus:
6.1.1 kontrollida sõiduplaanide järgimise täitmist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt lepingus sätestatud nõuetele ja asjaomastele õigusaktidele;
6.1.2 kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamise dokumente vastavalt ÜTS § 54 lg 2, mis on seotud lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;
6.1.3 nõuda vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat aruannet ja teavet, sh informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu lepingu kehtivuse perioodil;
6.1.4 ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane, sõidupileti hindu ja liinikilomeetri maksumust;
6.1.5 muuta kuni 20% ulatuses veomahtu võrreldes algse veomahuga, mille kohta vedaja tegi oma pakkumuse, teatades sellest vedajat ette vähemalt 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva.

6.2 Tellija on kohustatud:
6.2.1 maksma vedajale toetust lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
6.2.2 teavitama avalikkust läbi meedia muudatustest sõiduplaanides vähemalt 14 kalendripäeva ette;
6.2.3 tagama, et kontrollimise käigus temale teatavaks saanud vedaja ärisaladus hoitakse konfidentsiaalsena. Ärisaladuseks ei loeta õigusaktide kohaselt avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

7 Aruandlus

7.1 Vedaja on kohustatud esitama tellijale elektroonselt ja töödeldaval kujul tellija poolt aktsepteeritavas formaadis iga kalendrikuu 10-ndaks kuupäevaks aruanded vastavalt käesoleva lepingu lisas 2, lisas 3 ning lisas 4 toodud vormidele eelmise kalendrikuu kohta, sh teostatud bussiliiniveoteenuse mahu, piletitulu ja kohalike omavalitsuste toetuse laekumise, kasutatud riigieelarve toetuse, ebaregulaarsete veootsade mahu  ja bussiliiniveoteenuse osutamisega seonduvate kulude kohta.

7.2 Vedaja on kohustatud andma tellijaile viimase nõudel teavet, sh aruande ja piletimüügi kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni.

8 Vastutus ja sanktsioonid

8.1 Kui vedaja ei alusta veoteenuse osutamist käesolevas lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, ütleb lepingu ühepoolselt üles, lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist ning vedaja ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 100% ulatuses käesoleva lepingu punktis 9.1 vedaja poolt antud garantiist. Tellijal puudub õigus nõuda leppetrahvi, kui vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne käesoleva lepingu kehtivuse lõppemist põhjusel, et tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel ühistransporditoetust.

8.2 Kui vedaja ei täida lepingu punkti 5.1.3 nõudeid ja on saanud vastava järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul või vedaja töötajatel puudub selle tulemusena töörahu tagamise kohustus on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 3000 (kolm tuhat) eurot.

8.3 Vedaja poolt aruannete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 600 (kuussada) eurot.

8.4 Vedaja poolt teadete või teavituste, sh piletimüügi ja sõitjate arvu aruandlus vastavalt punktile 5.1.7, mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 200 (kakssada) eurot.

8.5 Tellija poolt avastatud, sh kolmandatelt isikutelt saadud teave, iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud vastavalt punktile 5.2.1 või 5.2.2. Muudatuste tegemist busside liikluses vedaja algatusel ilma piisava põhjenduseta ja/või kestusega kauem kui  neid muudatusi tinginud asjaolude kestus, loetakse rikkumiseks.

8.6 Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kohta kuni 400 (nelisada) eurot.

8.7 Kui lepingu täitmise kontrollimisel tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta sõitjad lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (sada) eurot.

8.8 Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 100 (ükssada) eurot iga tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist või muid käesoleva lepingu või hankedokumentidest tulenevate kohustuste mittetäitmist, kui käesoleva lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.9 Kui vedaja ei ole mõistliku aja jooksul puudust likvideerinud siis peale mõistliku tähtaja möödumist loetakse seda uueks rikkumiseks.

8.10 Leppetrahvi rakendamisel on tellijal on õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada.

8.11 Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on tellija kohustatud maksma vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast, välja arvatud ATL punktis 2.7 nimetatud juhul.

8.12 Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta pooli lepingust tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.13 Lepingut rikkunud pool peab hüvitama teisele poolele lepingu rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.

9 Garantii

9.1 Vedaja on kohustatud esitama Tellijale 21 päeva jooksul alates käesoleva lepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest  tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks summas 80 000 (kaheksakümmend tuhat) eurot.

9.2 Kui lepingu sõlmimisel esitatava garantii kehtivusaeg on lühem kui lepingu kehtivusaeg, on vedaja kohustatud hiljemalt kolmkümmend päeva enne garantii kehtivusaja lõppemist esitama igakordselt tellijale tellija poolt eelnevalt aktsepteeritud krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja uue garantii.

9.3 Ühe garantii kehtivusaeg ei või olla lühem kui üks aasta.

10 Vääramatu jõud

10.1 Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2 Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

10.3 Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.

11 Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

11.1 Käesolev leping jõustub pärast lepingu ja lepingu lisade mõlemapoolset allakirjutamist ja kehtib kuni 31.12.2021 a. või kuni poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

11.2 Pooltel on õigus lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud tellijal või vedajal võimalik lepingu sõlmimise ajal ette näha ja lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

11.3 Lepingule lisatavat iga-aastast lisa (Lisa 1), millega täpsustatakse vastava aasta liinikilomeetri maksumust, ning tellija poolt sõiduplaanide ja veomahu muutmist, ei loeta lepingu muutmiseks. Tellija poolt makstava toetuse suuruse arvutamise aluseks jääb terve lepingu kehtivuse ajal edukaks tunnistatud hinnapakkumuses toodud liinikilomeetri  maksumus, mida saab muutuda vaid lepingu punktis 3.4 sätestatu kohaselt.

11.4 Juhul kui lepingu kehtivusaja jooksul muutuvad oluliselt bussiliiniveo korraldamise aluseks olevad tingimused (sõitjate sõiduvajadus, liinivõrk, sõitjakäive, piletitulu laekumine), mille tõttu ei ole lepingu täitmine samadel tingimustel enam võimalik või see muutub pooltele ebamõistlikult koormavaks, siis  korraldatakse vedaja valimiseks uus riigihange. Kuni uue vedaja valimiseni täidab lepingut senine Vedaja.

11.5 Tellijal on õigus vastavalt haldusmenetluse seaduse § 102 lõikele 2 lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

11.6 Tellijal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda:

11.6.1 kui vedaja on ükskõik millist lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt või see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;

11.6.2 kui vedaja ei täida talle seaduse ja lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühistranspordiloa või ühenduse tegevusloa ja vedaja ei ole ühe kuu jooksul tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja lepingust tulenevaid kohustusi täitma;

11.6.3 kui tellija on tuvastanud vedajapoolsed korduvad tahtlikud rikkumised tõele mittevastavate andmete esitamisel piletitulu laekumise kohta ja kui tahtlikult tõele mittevastavate andmete esitamine tõi kaasa või oleks toonud kaasa vedajale põhjendamatult suure liiniveo toetuse maksmise.

11.6.4 kui Vedaja ei ole esitanud lepingu punktide 9.1- 9.3 kohaselt ja tähtaegadeks garantiid lepingus ettenähtud kohustuste täitmise tagamiseks;

11.7 Vedajal on õigus leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel vedajale maksnud käesolevas lepingus ettenähtud korras ja alustel toetust.

12 Vaidluste lahendamine

12.1 Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

12.2 Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras tellija asukohajärgses halduskohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

12.3 Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi lepingut samade asjaolude esinemise korral mõistma.

12.4 Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.

13 Teabe vahetamine

13.1 Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

13.2 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirja, sealhulgas elektronkirja, teel lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud postiaadressil või e-kirja aadressil.

13.3 Kõigist muudatustest lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates.

14 Muud sätted

14.1 Kumbki pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta.

14.2 Käesolev leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

15 Poolte volitatud esindajad

15.1 Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on arengu- ja planeeringuosakonna ühistranspordi vanemspetsialist Martin Keskküla, telefon 325 8011, faks  325 8003, e-post martin.keskkula@l-virumv.ee

15.2 Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on AS GoBus Rakvere regiooni juhataja Rein Kaljuveer telefon 5165607, faks 3223104, e-post rein.kaljuveer@gobus.ee

15.3 Juhul, kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.

 

Poolte allkirjad:

Tarmo Mikkal  

Maasekretär    
Maavanema ülesannetes

Tellija:  

Lääne-Viru Maavalitsus  
registreerimisnumber 70004717   
F.R. Kreutzwaldi 5
44314 RAKVERE   
Tel 325 8001    

Enn Randmaa

juhatuse liige

Vedaja:

AS GoBus
registrikood 10085032
Ringtee 25
50105 TARTU
Tel 5165607

                                                             

 

Lisa 1 Jooksva aasta liinikilomeetri maksumus ja veomaht

Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3 Reisijate ja piletiaruanne

Lisa 4 Ebaregulaarsete veootsade aruanne

Lisa 5 Vedaja pakkumus

/otsingu_soovitused.json