Teksti suurus:

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2013/206 muutmine

Väljaandja:Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2019, 10

Avaliku teenindamise lepingu nr 3-3/2013/206 muutmine

Vastu võetud 06.07.2018

Mittetulundusühing Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, registrikood 80213342, asukoht Roosikrantsi 12, Tallinn, keda esindab volituse alusel tegevdirektor Vello Jõgisoo (edaspidi tellija), ja   

AS GoBus, registrinumber 10085032, asukoht Ringtee 25, Tartu 50105, Tartu maakond, keda esindavad ühiselt juhatuse liige Andrei Mändla (edaspidi vedaja) eraldi nimetatud pool ja koos pooled,  

Lääne-Viru Maavalitsus ja AS GoBus sõlmisid 23.08.2013 avaliku teenindamise lepingu Lääne-Viru maakonna I liinigrupi  teenindamiseks (ATL). Seejuures on Lääne-Viru Maavalitsuse pädevus ja kohustus avaliku liiniveo korraldamisel alates 1.01.2018 üle läinud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele.   

1. Punkti 2.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt makstava toetuse suurus bussiliiniveo korraldamiseks igaks järgnevaks eelarveaastaks sõltub liinikilomeetri maksumusest. Liinikilomeetri maksumus vormistatakse eraldi käesoleva lepingu lisana 1 pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades ATL p 3.4 nimetatud asjaolude   muutumist ning ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust; 

2. Punkti 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedajale makstav toetus on vedajale lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille tellija arvestab vedajale, korrutades lepingu objektiks olevatel bussiliinidel vastavalt sõiduplaanile tegelikult teostatud töömahu (liiniläbisõidu km) lepingus sätestatud liinikilomeetri maksumusega (eurot/km) ilma käibemaksuta;  

3. Punkti 3.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Tellija poolt lepingu punkti 3.1. kohaselt tegelikult teostatud töömahu järgi arvestatud toetusest arvatakse maha lepingus sätestatud korras vähendatud toetussumma ja viivised. Üle plaanilise töö eest toetust ei maksta, välja arvatud eelnevalt tellijaga kokku lepitud juhtudel.; 

4. Punkti 3.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja poolt pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumus on vedajale makstava toetuse arvestamise aluseks vastavalt lepingu punktides 3.1 ja 3.2 sätestatule. Liinikilomeetri maksumuse muutmine on võimalik ainult käesolevas lepingus nimetatud alustel ja korras. 

5. Punkti 3.4  esimest lõiku (s.o. enne liinikilomeetri maksumuse piirmäära arvutamise valemit) muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Põhjendatud ja vedajast mittesõltuvatel asjaoludel saab toetuse arvestamise aluseks olevat vedaja pakkumuses esitatud liinikilomeetri maksumust lepingu kehtivusaja vältel muuta, kuid lepingu kehtivuse aastal ei või liinikilomeetri maksumus olla suurem kui Statistikaameti, Maanteeameti või Maksu- ja Tolliameti andmete alusel alltoodud valemi järgi arvutatud liinikilomeetri maksumuse piirmäär: 

6. Punkti 3.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Liinikilomeetri maksumust korrigeeritakse kaks korda kalendriaastas vedaja taotlusel või tellija enda algatusel. Vedaja esitab põhjendatud taotluse järgneva aasta liinikilomeetri maksumuse muutmiseks tellijale II poolaasta kohta hiljemalt 1.maiks ja järgmise aasta I poolaasta kohta hiljemalt 1. novembriks. Juhul kui liinikilomeetri maksumust muudetakse, siis võetakse see toetuse arvestamise aluseks II poolaastaks alates 01.07 ning järgmise aasta I poolaastaks alates 1. jaanuarist.  

7. Punkti 3.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Lepingu objektiks olevate bussiliinide teenindamise eest tasub tellija vedajale toetust kaks korda kuus: esimene makse hiljemalt teenuse osutamise kuu 15.-daks kuupäevaks 5000€ ja teine makse  hiljemalt teenuse osutamisele järgneva 15.-daks kuupäevaks, kui on täpsustunud toetusest tehtavate mahaarvamiste summa.  Vedajale makstava toetusesumma tasub tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega pangaarvele EE151700017003181016. Toetuse maksmise tähtaeg lükkub edasi, kui vedaja ei ole tähtaegselt esitanud lepingu punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud aruandeid, selgitusi ja lisateavet ning sellisel juhul maksab tellija toetuse vedaja pangaarvele 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates vedaja poolt kõikide punktides 7.1 ja 7.2 nimetatud nõuetekohaste aruannete, selgituste ja lisateabe esitamisest. 

7. Punkti 4.9.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: bussides on sõitjatele nähtavas kohas vedaja andmed, bussijuhi nimi, teave vedaja infotelefoni ja valideerimata jätmise eest määratavate trahvimäärade kohta; 

8. Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.5 järgmises sõnastuses: bussid peavad olema varustatud nii valideerimis- kui ka piletimüügisüsteemiga ja validaatoriga vähemalt eesmise teenindusukse juures. Vedaja on kohustatud korraldama sõidukaartide müüki või väljastamist ja teisi asjakohaseid toiminguid.  

9. Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.8 järgmises sõnastuses: tellija soovil ja kokkuleppel vedajaga võimaldama väljastatud sõidukaarte kasutada ka teistes Eesti piirkondades, kui sealsed valideerimissüsteemide käitajad viivad enda süsteemid selliseks ristkasutuseks vastavusse; 

10. Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.9 järgmises sõnastuses: tellija soovil võimaldama sõitjatel valideerimiseks kasutada teistes Eesti piirkondades väljastatud sõidukaarte; 

12. Lepingule lisatakse uus punkt nr 4.9.2.12 järgmises sõnastuses: jälgima valideerimis- ja loendusseadmete, kaamerate, busside asukoha määramise seadmete, alkolukkude, tabloode jms korrasolekut ning teavitama viivitamatult riketest seadmete hooldajat. Vedaja sõlmitud seadmete hooldusleping peab tagama asendusseadme kasutamise võimaluse, kui seadme remont kestab kauem kui 24 (kakskümmend neli) tundi;  

13. Punkti 5.1.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: arvestama lepingu kehtivuse perioodi jooksul reisivajaduse muutusega, kasutades liinidel ja väljumistel busse, mis on optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks. Bussi istekohtade arv peab olema piisav, tagamaks iga reisi keskmise täituvuse tingimustes igale sõitjale istekoht. Keskmisest täituvusest suurema sõitjate arvu korral tuleb tagada kõikidele üle 15 km sõidukauguse puhul istekoht.  Pooled mõistavad, et uus veokorraldus, kus sõitja käest sõidu eest tasu enam ei võeta, võib tuua kaasa olulised reisivajaduse muutused, mida pooled hetkel piisavalt ette näha ei oska. Tellija kinnitab, et kuni vastava veokorralduse põhimõttelise muutmiseni on vedaja kasutanud lepingu täitmisel busse, mis on olnud optimaalse ja piisava sõitjakohtade arvuga kõikide sõitjate sõidugraafikute järgseks teenindamiseks ning veoteenuse osutamist senisel kujul ja samade bussidega ei loeta lepingu rikkumiseks hoolimata reisivajaduste võimalikust muutumisest.; 

14. Punkti 5.1.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: mitte kasutama lepingu täitmiseks bussijuhte, kelle puhul on ühe aasta jooksul tellija poolt tuvastatud vähemalt 2 (kaks) lepingus sätestatud piletimüügi kohustuse rikkumist; punkt 5.1.14 jäetakse lepingust välja; 

15. Punkti 5.1.19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: valideerimis- ja piletimüügisüsteemi, sõidukaartide väljastamise, liiniveo aluseks olevate dokumentide, sõiduplaanidest kinnipidamise, busside täituvuse ja liinivedude teostamise kvaliteedi kontrolli läbiviimiseks tagama tellija volitatud isikutele vajalikud tingimused saada vedaja töötajatelt jt liiniveo osutamisega seotud isikutelt vajalikku teavet, dokumente ja selgitusi; 

16. Punkti 6.1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: teostada järelevalvet vastavalt ühistranspordiseadusele ja kontrollida valideerimiskohustuse täitmist sõitjate poolt, liiniveo aluseks olevaid dokumente, sõiduplaanidest kinnipidamist, busside täituvust ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt hankedokumentides ja lepingus sätestatud nõuetele ning asjaomastele õigusaktidele, kaasates järelevalve läbiviimisse vajadusel teisi pädevaid ametiasutusi; 

17. Punkti 7.2 ja 7.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja on kohustatud tagama valideerimisandmete aruandluse vastavalt poolte kokkuleppele. Sõitjate arvu ja sõitjate gruppide aruandlus peab olema tellija poolt nimetatud tellija ja Maanteeameti töötajatele üle interneti kättesaadav hiljemalt 24 tunni jooksul pärast liini teenindamist või tehingu tegemist. Kõik aruanded peavad olema kättesaadavad vähemalt Excel formaadis. Samuti on vedaja kohustatud andma tellijale viimase nõudel teavet, sh aruande kohta selgitusi ja lisateavet, ning liikluse kavandamiseks ja transpordiuuringuteks muud informatsiooni; 

18. Punkti 8.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja poolt aruannete, mittenõuetekohast esitamist või nendes tõele mittevastavate andmete esitamist (sh tõele vastavate andmete mitteesitamist), samuti alkolukkudega salvestatud logide mitteesitamist või GPS seadmete andmetele, sõitjalugerite andmetele ja sõitjate arvu andmestikule ligipääsu mittevõimaldamist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 600 (kuussada) eurot; 

19. Punkti 8.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: Vedaja poolt teadete või teavituste, sh sõitjate arvu aruandluse vastavalt hankedokumentidele kättesaadavaks tegemata jätmist, mittenõuetekohast esitamist või tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise eest on tellijal õigus vähendada vedajale makstavat toetussummat kuni 200 (kakssada) eurot; 

20. Punkti 8.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: kui vedaja on rikkunud lepingust tulenevaid kohustusi, mille tõttu on lepingu objektiks olevates bussiliinide bussides avastatud valideerimiskohustuse täitmata jätnud sõitjaid, siis on tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi iga piletita sõitja kohta summas 100 (ükssada) eurot;  

Tellija   

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Vello Jõgisoo  
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus

Vedaja

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Andrei Mändla 
Juhatuse liige 

 

/otsingu_soovitused.json