Teksti suurus:

Vanglateenistuse relvastatud üksuse tegevuse kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.06.2024, 14

Vanglateenistuse relvastatud üksuse tegevuse kord
[RT I, 12.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

Vastu võetud 12.12.2002 nr 81
RTL 2002, 144, 2107
jõustumine 26.12.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2004RTL 2004, 8, 12026.01.2004
08.08.2008RTL 2008, 69, 98418.08.2008
08.07.2009RTL 2009, 57, 82620.07.2009
12.02.2016RT I, 18.02.2016, 121.02.2016
04.04.2023RT I, 06.04.2023, 409.04.2023
05.06.2024RT I, 12.06.2024, 101.07.2024

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 109 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vanglateenistuse relvastatud üksuse põhiülesanne
[RT I, 12.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

  Justiitsministeeriumi valitsemisalas olevate vanglate juurde moodustatud vanglateenistuse relvastatud üksuse (edaspidi üksus) põhiülesanne on kuritegude ennetamise, avastamise ja tõkestamisega seotud ning eriettevalmistust nõudvate ülesannete täitmine.
[RT I, 12.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

§ 2.  Üksuse struktuur ja koosseis

  (1) Üksuse koosseisus on kuni 100 üksuse liiget, kes jagunevad järgmiselt:
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016]
  1) üksuse ülem;
  2) rühma juht;
  21) spetsialist;
[RT I, 06.04.2023, 4 - jõust. 09.04.2023]
  3) rühma liige.

  (2) Üksus koosneb kolmest piirkondlikust rühmast: Tallinna rühm, Tartu rühm ja Viru rühm.
[RT I, 18.02.2016, 1 - jõust. 21.02.2016]

  (3) Lisaks lõikes 1 nimetatud isikutele võib Justiitsministeeriumi või üksuse ülema otsusel kooskõlastatult vastava vanglaga kaasata ajutiselt üksuse ülesannete täitmiseks vanglateenistujaid, kes oma ettevalmistuselt on sobivad üksuse ülesannete täitmiseks. Ajutised liikmed vabanevad üksuse ülesannete täitmise ajaks muude teenistuskohustuste täitmisest.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 21.  Üksuse testid

  Justiitsminister kehtestab käskkirjaga üksuse testid ja testide sooritamise korra.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 3.  [Kehtetu – RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 4.  Üksuse liikme nimetamine

  (1) Üksuse liikme nimetab ja vabastab käskkirjaga Justiitsministeeriumi vanglate valdkonda juhtiv asekantsler (edaspidi asekantsler) vanglateenistuse relvastatud üksuse ülema ettepanekul, mis on kooskõlastatud asjaomase vangla direktoriga.
[RT I, 12.06.2024, 1 - jõust. 01.07.2024]

  (2) Rühma juhiks ja liikmeks nimetamise eelduseks on:
  1) üksuse väljaõppel osalemine kolme kuu jooksul enne nimetamist;
  2) testide edukas sooritamine.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 41.  Üksuse ülema nimetamine

  (1) Üksuse ülema nimetab ja vabastab justiitsminister käskkirjaga asekantsleri ettepanekul.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (2) −(3)
[Kehtetud − RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

§ 5.  Üksuse ülesanded

  (1) Üksus täidab vanglas eriettevalmistust ja kiiret tegutsemist eeldavaid eriti ohtlikke ülesandeid. Üksuse eesmärk on ennetada, avastada ja tõkestada kuritegu või muu erakorraline sündmus, mis ohustab vangla julgeolekut ja sisekorda.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ülesannet täites võtab üksus osa:
  1) massilise korratuse tõkestamisest;
  2) pantvangi võetud isiku vabastamisest;
  3) vangla vastu toimepandud ründe tõrjumisest;
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]
  4) hädaolukorra lahendamisest;
  5) ebaseaduslikult hõivatud objekti vabastamisest;
  6) vangla või kinnipeetava läbiotsimisest;
  7) kinnipeetava saatmisest ja ümberpaigutamisest;
  8) erakorralisest teenistusvalvest justiitsministri määratud ulatuses.

  (21) Üksus võtab ametiabi korras osa avaliku korra tagamisest.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (22) Ametiabi andmise korralduse annab justiitsminister. Edasilükkamatutel juhtudel otsustab ametiabi andmise asekantsler, kes teavitab sellest viivitamatult ministrit ja kantslerit.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesande täitmise ajaks vabaneb üksuse liige oma muude teenistuskohustuste täitmisest.

  (4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannet täites kannab üksuse liige eririietust ja numbrimärki.
[RTL 2004, 8, 120 - jõust. 26.01.2004]

§ 6.  Üksuse kokkukutsumine

  (1) Üksuse ülesannete täitmiseks annab kirjaliku korralduse asekantsler.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (2) Edasilükkamatutel juhtudel annab asekantsler üksuse ülemale suulise korralduse.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (21) Üksuse ülesande täitmiseks koostatakse eelnevalt tegevuskava. Tegevuskava koostamise eest vastutab üksuse ülem. Tegevuskava ei koostata üksuse ülesande täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

  (3) Asekantsler esitab enne üksuse kokku kutsumist justiitsministrile kirjaliku teate, mis sisaldab üksuse kokkukutsumise kohta, vajadust ja eesmärki. Kui edasilükkamatutel juhtudel ei ole võimalik teadet enne esitada, tuleb see esitada viivitamata pärast üksuse kokkukutsumist.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (4) Asekantsleri korralduse alusel kutsub üksuse ülem üksuse liikmed kogunemispunkti rühma juhtide kaudu.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

  (5) Kui üksus on jõudnud kogunemispunkti, tutvustab asekantsler või tema volitatud isik asekantsleri korraldust üksuse ülemale.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

  (6) Üksuse ülem tutvustab üksuse liikmetele ürituse eesmärke, jagab ülesandeid ning otsustab teenistusrelvade ja erivahendite kasutamise ning numbrimärkide jagamise.

  (7) Teenistusrelvade, erivahendite ja numbrimärkide kasutamise fikseerimise korraldab üksuse ülem. Üritus jäädvustatakse tehniliste vahendite abil, kui see on võimalik. Jäädvustust säilitatakse vähemalt kolm kuud.
[RTL 2004, 8, 120 - jõust. 26.01.2004]

§ 7.  Üksuse juhtimine

  (1) Üksust juhib üksuse ülem.

  (2) Üksuse ülem allub asekantsleri kaudu justiitsministrile.
[RTL 2008, 69, 984 - jõust. 18.08.2008]

  (3) Rühma juhid ja liikmed alluvad üksuse ülemale.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 8.  Üksuse ülema kohustused

  Üksuse ülema kohustused on:
  1) üksuse juhtimine üksuse ülesannete täitmisel;
  2) üksuse arengu- ja tööplaanide ning muude korralduslike dokumentide väljatöötamine;
  3) üksuse liikme nimetamise ja vabastamise ettepanekute tegemine asekantslerile;
  4) erinevatel objektidel ja erinevate ülesannete täitmisel järgitava tegutsemistaktika väljatöötamine;
  5) üksuse tegevusest aru andmine asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile, sealhulgas ülesande täitmise aruande esitamine ja eelmise aasta tegevuse koondaruande esitamine;
  6) üksuse eelarve koostamise protsessis osalemine ja üksuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamise taotlemine;
  7) üksuse liikmele ülesannete täitmiseks antud eririietuse ning relvade ja erivahendite säilimise ja sihipärase kasutamise tagamine;
  8) rühma juhi ja liikme väljaõppe ning täiendõppe organiseerimine;
  9) üksuse esindamine.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 9.  Üksuse ülema õigused

  Üksuse ülemal on õigus:
  1) anda korraldusi rühma juhile ja liikmele;
  2) pärida üksuse tegevuse asjus aru ja saada teavet vangla direktorilt ning Justiitsministeeriumi vanglate osakonnalt;
  3) teha justiitsministrile ettepanekuid üksuse liikmele lisatasu maksmise ja distsiplinaarkaristuse kohaldamise kohta.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 91.  Üksuse ülema asendamine

  Üksuse ülemat asendab tema ettepanekul ja asekantsleri otsusel rühma juht.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 10.  Rühma juhi ülesanded
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

  Rühma juhi pädevuses on:
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]
  1) teha üksuse ülemale ettepanek rühma liikme nimetamiseks ja vabastamiseks;
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]
  2) täita üksuse ülemalt saadud ülesandeid;
  3) anda rühma tegevusest aru üksuse ülemale;
  4) anda korraldusi rühma liikmetele;
  5) taotleda üksuse ülemalt rühma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja pidada nende üle arvet;
  6) esindada rühma ja rühma nimel edastada selle tegevust käsitlevaid seisukohti üksuse ülemale.

§ 101.  Rühma juhi asendamine

  Rühma juhti asendab tema ettepanekul ja üksuse ülema otsuse alusel rühma liige.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 11.  Üksuse liikme väljaõpe

  (1) Üksuse liikmele korraldatakse väljaõpet üldjuhul tema teenistuskohustuste täitmise ajal.

  (2) Väljaõppe ajaks vabaneb üksuse liige oma muude teenistuskohustuste täitmisest.

  (3) Kui üksuse liige saab väljaõpet teenistuskohuste täitmise ajal üle viie tunni nädalas, kooskõlastab üksuse ülem väljaõppe vangla direktoriga.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 12.  Üksuse liikme tasustamine

  Üksuse koosseisu kuuluvat liiget tasustatakse justiitsministri käskkirja alusel selle vangla eelarvest, kelle koosseisu liige kuulub.

§ 121.  Rühma liige

  Rühma liige on üksuse koosseisu nimetatud isik, kes on kohustatud:
  1) osalema üksuse ülesannete täitmisel ja väljaõppel;
  2) teavitama viivitamatult rühma juhti tööalasel koolitusel osalemisest;
  3) täitma rühma juhilt üksuse tegevusega seoses saadud ülesandeid.
[RTL 2009, 57, 826 - jõust. 20.07.2009]

§ 13.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json