Teksti suurus:

Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad

Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2011, 3

Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad1

Vastu võetud 08.07.2011 nr 43

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” §-de 26 ja 27 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse inimese tervise ja keskkonna kaitseks järgmised välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine sisalduse muud piirnormid ja vajadusel nende saavutamise tähtajad:
  1) saastatuse taseme piirväärtus;
  2) saastatuse taseme sihtväärtus;
  3) saastetaluvuse piirmäär;
  4) saasteaine sisalduse häiretase;
  5) saasteaine sisalduse kaugem eesmärk;
  6) saasteaine sisaldusest teavitamise tase;
  7) saastatuse kriitiline tase;
  8) saasteainega kokkupuute vähendamise eesmärk;
  9) kohustuslikult saavutatav välisõhu saastatuse taseme piirmäär;
  10) saasteaine sisalduse muu vajalik piirnorm.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Saasteaine sisalduse piirnorm on aluseks riigi territooriumi välisõhu kvaliteedi hindamisel ja seirel riiklikul, kohaliku omavalitsuse või ettevõtja tasandil, samuti piirkondlike välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskavade ning saasteallikate valdajate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskavade koostamisel.

  (2) Paiksest saasteallikast eralduva saasteaine lubatud heitkoguse määramisel eeldatakse, et saasteaine sisalduse piirnormi täitmine on tagatud saasteallika tootmisterritooriumi piiril.

§ 3.  Vääveldioksiidiga saastatuse taseme piirväärtused, saastetaluvuse piirmäär, saastatuse kriitiline tase ja vääveldioksiidi sisalduse häiretase

  (1) Vääveldioksiidiga (rahvusvaheline keemiline teenistusnumber, edaspidi CAS nr, 7446-09-5; valem SO2) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäär on järgmised:
  1) saastatuse taseme ühe tunni keskmine piirväärtus SPV1 on 350 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 24 korda kalendriaasta jooksul;
  2) ühe tunni keskmine saastetaluvuse piirmäär on 150 mikrogrammi kuupmeetris (43% piirväärtusest);
  3) saastatuse taseme 24 tunni keskmine piirväärtus SPV24 on 125 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 3 korda kalendriaasta jooksul.

  (2) Vääveldioksiidiga saastatuse korral taimestiku kaitseks rakendatav saastatuse keskmine kriitiline tase kalendriaasta ja talveperioodi (1. oktoobrist 31. märtsini) jooksul on 20 mikrogrammi kuupmeetris.

  (3) Vääveldioksiidi sisalduse häiretase on 500 mikrogrammi kuupmeetris, mõõdetuna kolme järjestikuse tunni jooksul.

§ 4.  Lämmastikdioksiidiga ja lämmastikoksiididega saastatuse taseme piirväärtused, saastatuse kriitiline tase ja lämmastikdioksiidi sisalduse häiretase

  (1) Lämmastikdioksiidiga (CAS nr 10102-44-0; valem NO2) ja lämmastikoksiididega (NOx) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtused on järgmised:
  1) saastatuse taseme ühe tunni keskmine piirväärtus SPV1 on 200 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 18 korda kalendriaasta jooksul;
  2) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 40 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 3 korda kalendriaasta jooksul.

  (2) Lämmastikdioksiidiga ja lämmastikoksiididega (ümberarvutatuna NO2-ks) saastatuse korral taimestiku ja ökosüsteemide kaitseks rakendatav saastatuse kalendriaasta keskmine kriitiline tase on 30 mikrogrammi kuupmeetris.

  (3) Lämmastikdioksiidi sisalduse häiretase on 400 mikrogrammi kuupmeetris, mõõdetuna kolme järjestikuse tunni jooksul.

§ 5.  Benseeniga saastatuse taseme piirväärtus

  Benseeniga (CAS nr 71-43-2; valem C6H6) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatav saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 5 mikrogrammi kuupmeetris.

§ 6.  Süsinikmonooksiidiga saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär

  Süsinikmonooksiidiga (CAS nr 630-08-0; valem CO) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär on järgmised:
  1) saastatuse taseme kõrgeim 8 tunni keskmine piirväärtus SPV8 on 10 milligrammi kuupmeetris;
  2) kõrgeim 8 tunni keskmine saastetaluvuse piirmäär on 6 milligrammi kuupmeetris (60% piirväärtusest).

§ 7.  Pliiga saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär

  Pliiga (CAS nr 7439-92-1; valem Pb) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme keskmine piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär on järgmised:
  1) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 0,5 mikrogrammi kuupmeetris;
  2) kalendriaasta keskmine saastetaluvuse piirmäär on 100% piirväärtusest.

§ 8.  Peente PM10-osakestega saastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad

  Peente PM10-osakestega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad on järgmised:
  1) saastatuse taseme 24 tunni keskmine piirväärtus SPV24 on 50 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 35 korda kalendriaasta jooksul;
  2) 24 tunni keskmine saastetaluvuse piirmäär on 25 mikrogrammi kuupmeetris (50% piirväärtusest);
  3) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 40 mikrogrammi kuupmeetris;
  4) kalendriaasta keskmine saastetaluvuse piirmäär on 8 mikrogrammi kuupmeetris (20% piirväärtusest).

§ 9.  Eriti peente PM2,5-osakestega kokkupuute vähendamise eesmärk ja kohustuslikult saavutatav välisõhu saastatuse taseme piirmäär

  (1) Riigi kogu territooriumi eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimeste tervise kaitseks rakendatav kokkupuute vähendamise eesmärk on esitatud määruse lisas 1.

  (2) Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimeste tervise kaitseks rakendatav kohustuslikult saavutatav välisõhu saastatuse taseme piirmäär aastaks 2015 on 20 mikrogrammi kuupmeetris.

§ 10.  Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse taseme sihtväärtus, piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär

  (1) Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatav saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus alates 1. jaanuarist 2010 on 25 mikrogrammi kuupmeetris.

  (2) Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimeste tervise kaitseks rakendatav saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär on esitatud määruse lisas 2.

§ 11.  Arseeniga saastatuse taseme sihtväärtus

  Arseeniga (CAS nr 7440-38-2; valem As) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente PM10-osakeste fraktsioonis on 6 nanogrammi kuupmeetris.

§ 12.  Kaadmiumiga saastatuse taseme sihtväärtus

  Kaadmiumiga (CAS nr 7440-43-9; valem Cd) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente PM10-osakeste fraktsioonis on 5 nanogrammi kuupmeetris.

§ 13.  Nikliga saastatuse taseme sihtväärtus

  Nikliga (CAS nr 7440-02-0; valem Ni) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente PM10-osakeste fraktsioonis on 20 nanogrammi kuupmeetris.

§ 14.  Benso(a)püreeniga saastatuse taseme sihtväärtus

  Benso(a)püreeniga saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente PM10-osakeste fraktsioonis on 1 nanogramm kuupmeetris.

§ 15.  Osooniga saastatuse taseme sihtväärtused, osoonisisalduse kaugemad eesmärgid, osoonisisaldusest teavitamise tase ja osoonisisalduse häiretase

  (1) Osooniga (CAS nr 10028-15-6; valem O3) inimese tervise ja taimestiku kaitseks rakendatavad saastatuse taseme sihtväärtused on esitatud määruse lisas 3.

  (2) Inimese tervise kaitseks ja taimestiku kaitseks rakendatavad osoonisisalduse kaugemad eesmärgid, milleni tuleb jõuda pärast osooniga saastatuse taseme sihtväärtuse saavutamist, on esitatud määruse lisas 4.

  (3) AOT 40 tähendab summaarset erinevust 80 mikrogrammi kuupmeetris ehk võrdsena 40 miljardiku osana, mis ületab ühe tunni keskmist kontsentratsiooni ja 80 mikrogrammi kuupmeetris vahel antud ajavahemiku jooksul, kasutades üksnes neid ühe tunni väärtusi, mis mõõdetakse iga päev ajavahemikus kella 8.00-st kuni 20.00-ni Kesk-Euroopa aja järgi.

  (4) Osoonisisaldusest teavitamise ühe tunni keskmine tase on 180 mikrogrammi kuupmeetris.

  (5) Osoonisisalduse ühe tunni keskmine häiretase on 240 mikrogrammi kuupmeetris. Lühiajaliste tegevuskavade koostamise vajaduse uurimisel tuleb kõrgemaid väärtusi mõõta või prognoosida kolme järjestikuse tunni jooksul.

§ 16.  Esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse taseme piirväärtused

  Esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtused on esitatud määruse lisas 5.

§ 17.  Standardtingimused

  (1) Gaasiliste saasteainete kogus välisõhu kuupmeetri kohta määratakse standardtingimustel temperatuuril 293 K ja rõhul 101,3 kPa.

  (2) Tahkete osakeste ja neis määratavate saasteainete koguse määramisel esitatakse proovi ruumala ümbritseva keskkonna tingimustel, sealhulgas temperatuuril ja atmosfäärirõhul, mis esinesid mõõtmise kuupäeval.

§ 18.  Päeva 8 tunni kõrgeima keskmise kontsentratsiooni määramine

  (1) Päeva 8 tunni kõrgeima keskmise kontsentratsiooni määramiseks uuritakse neid 8 tunni keskmisi väärtusi, mis arvutatakse ühe tunni andmete põhjal ning ajakohastatakse igas tunnis.

  (2) Iga lõikes 1 kirjeldatud viisil arvutatud 8 tunni keskmine väärtus kehtib selle päeva kohta, mil ajavahemik lõpeb, st iga päeva esimene arvestusperiood on ajavahemik eelmise päeva kella 17.00-st kuni kõnesoleva päeva kella 01.00-ni ning iga päeva viimane arvestusperiood on ajavahemik kella 16.00-st kuni kõnesoleva päeva kella 24.00-ni.

§ 19.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määrus nr 115 „Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase” (RTL 2004, 122, 1894; 2006, 33, 592) tunnistatakse kehtetuks.

§ 20.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 15. juulil 2011. a.

  (2) Käesoleva määruse § 11–14 rakendatakse alates 31. detsembrist 2012. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 152, 11.06.2008, lk 1–44).

Keit Pentus
Minister

Harry Liiv
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatav kokkupuute vähendamise eesmärk

Lisa 2 Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär

Lisa 3 Osooniga saastatuse taseme sihtväärtused

Lisa 4 Osoonisisalduse kaugemad eesmärgid

Lisa 5 Esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse taseme piirväärtused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json