Teksti suurus:

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2011, 4

Kasvuhoonegaaside heitkoguste ühikutega kauplemise kord1

Vastu võetud 08.07.2011 nr 44

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) heitkoguse loa taotlemise ja andmise kord;
  2) heitkoguse loa taotlusele ja heitkoguse loale esitatavad nõuded;
  3) tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise ja eraldamise kord;
  4) õhusõiduki käitajate erireservist tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlusele esitatavad nõuded;
  5) kasvuhoonegaaside heitkoguse seire kord;
  6) kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamise kord;
  7) lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõue;
  8) lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kord.

§ 2.  Kasvuhoonegaaside heitkoguse luba

  (1) „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsev paikse saasteallika käitaja (edaspidi paikse saasteallika käitaja) peab omama kasvuhoonegaaside heitkoguse luba (edaspidi heitkoguse luba).

  (2) Heitkoguse luba annab paikse saasteallika käitajale õiguse paisata paiksest käitisest (edaspidi käitis) või selle osast välisõhku kasvuhoonegaase.

  (3) Heitkoguse loa annab Keskkonnaministeerium.

§ 3.  Heitkoguse loa taotlemise kord

  (1) Heitkoguse loa taotlus tuleb esitada vähemalt kaks aastat enne uue kauplemise süsteemi perioodi (edaspidi kauplemise perioodi) algust. Heitkoguse loa taotlus kauplemise perioodiks 2013–2020 tuleb esitada 2011. aasta 1. oktoobriks.

  (2) Kui paikse saasteallika käitaja käitab ühel tootmisterritooriumil mitut käitist, võib nende kohta esitada ühise heitkoguse loa taotluse.

  (3) Kui heitkoguse loa taotlus ei vasta nõuetele või kui taotluses esitatud andmed ei ole taotluse menetlemiseks piisavad, määrab Keskkonnaministeerium tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab paikse saasteallika käitajat sellest viivitamatult.

§ 4.  Heitkoguse loa taotluse sisule esitatavad nõuded

  (1) Heitkoguse loa taotlus esitatakse Keskkonnaministeeriumile paberil või digitaaldokumendina, mis on allkirjastatud „Digitaalallkirja seaduses” sätestatud korras ning see peab sisaldama järgmist:
  1) heitkoguse loa taotluse esitamise kuupäeva;
  2) käitaja andmeid;
  3) käitise andmeid;
  4) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  5) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  6) teavet käitise tegevusalade kohta, sh käitises kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  7) teavet käitises kasutatavate tehnoloogiate kohta ning nende lühikirjeldust;
  8) tekkivate kasvuhoonegaaside loetelu saasteallikate kaupa, tekkimise lühikirjeldust ning kasvuhoonegaaside heitkoguseid ümberarvutatuna süsinikdioksiidi ekvivalendiks;
  9) taotletavat kasvuhoonegaaside summaarset ja iga-aastast lubatud heitkogust;
  10) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kavandatavaid meetmeid loa kehtivusperioodil;
  11) heitkoguse loa taotletavat kehtivusperioodi;
  12) heitkoguse loa taotluse esitaja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa taotluse vorm on esitatud määruse lisas 1.

  (3) Heitkoguse loa taotlusele lisatakse seirekava, mis on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2007/589/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised (ELT L 229, 31.8.2007).

§ 5.  Heitkoguse loa andmise kord

  (1) Paikse saasteallika käitajatele antakse heitkoguse luba kauplemise perioodiks.

  (2) Heitkoguse loa võib anda ühele või enamale käitisele, mida paikse saasteallika käitaja käitab ühel tootmisterritooriumil.

§ 6.  Heitkoguse loa sisule esitatavad nõuded

  (1) Heitkoguse luba sisaldab:
  1) heitkoguse loa numbrit ja kuupäeva;
  2) heitkoguse loa kehtivusperioodi;
  3) käitaja andmeid;
  4) käitise andmeid;
  5) emaettevõtte olemasolu korral emaettevõtte andmeid;
  6) teavet käitise muude kehtivate keskkonnalubade kohta;
  7) käitise kasvuhoonegaaside teket põhjustavate tegevusalade lühikirjeldust;
  8) käitisele eraldatavat kasvuhoonegaaside summaarset ja iga-aastast lubatud heitkogust;
  9) kasvuhoonegaaside seirenõudeid;
  10) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise meetmeid loa kehtivusperioodil;
  11) heitkoguse loa andja nime, allkirja ja ametikohta.

  (2) Heitkoguse loa vorm on esitatud määruse lisas 2.

§ 7.  Heitkoguse loa muutmine

  (1) Heitkoguse loale kantud andmete muutumise korral teavitab paikse saasteallika käitaja sellest Keskkonnaministeeriumit kirjalikult 10 päeva jooksul andmete muutmisest arvates. Keskkonnaministeerium muudab heitkoguse loa või annab uue heitkoguse loa 30 päeva jooksul sellekohase teate saamisest arvates.

  (2) Paikse saasteallika käitise käitaja muutumisel peab uus käitaja teavitama sellest viivitamatult Keskkonnaministeeriumit, kes muudab heitkoguse loa 14 päeva jooksul sellekohase teate saamisest arvates, märkides sellesse uue käitaja andmed.

  (3) Keskkonnaministeerium vaatab vähemalt iga viie aasta järel üle heitkoguse loa nõuded ja muudab vajaduse korral heitkoguse luba.

§ 8.  Tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemise kord

  (1) Paikse saasteallika käitaja, kellel on vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45), õigus taotleda kauplemise perioodiks 2013–2020 tasuta eraldatavaid lubatud heitkoguse ühikuid, esitab Keskkonnaministeeriumile 2011. aasta 31. augustiks tõendatud taotluse ja metoodikaaruande vastavalt Keskkonnaministeeriumi veebilehel avaldatud vormidele.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 kohases taotluses või metoodikaaruandes ei ole võimalik kõiki nõutud andmeid esitada, tuleb andmete puudumist põhjendada vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimusele vastav paikse saasteallika käitaja, kelle käitise võimsus on vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL pärast 2011. aasta 30. juunit oluliselt suurenenud või vähenenud, esitab Keskkonnaministeeriumile kohe pärast vastavat muutust tõendatud andmed käitise või käitiseosa installeeritud nimisoojusvõimsuse muutuse kohta.

  (4) Pärast 2013. aastat kauplemise süsteemi sisenev käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimusele vastav paikse saasteallika käitaja esitab tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlemiseks ühe aasta jooksul pärast käitise või käitiseosa tavavõimsusega tegevuse algust Keskkonnaministeeriumile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse ja metoodikaaruande.

§ 9.  Tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute eraldamise kord

  (1) Keskkonnaministeerium eraldab Euroopa Komisjoni heakskiidu korral kauplemise registris iga aasta 28. veebruariks käitisele või „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalal tegutsevale õhusõiduki käitajale (edaspidi õhusõiduki käitaja) tasuta lubatud heitkoguse ühikud jooksva kalendriaasta kohta.

  (2) Käesoleva määruse § 8 lõigetes 1, 3, ja 4 nimetatud käitajatele tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks.

  (3) Tasuta lubatud heitkoguse ühikuid ei eraldata paikse saasteallika või õhusõiduki käitajale:
  1) kelle eelmise kalendriaasta kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruanne (edaspidi heitkoguse aruanne) ei ole tõendaja poolt nõuetekohaseks tunnistatud, välja arvatud juhul, kui tõendaja otsust mõjutanud andmelüngad on tingitud erakorralistest ja ettenägematutest asjaoludest, mida ei oleks saanud vältida ka suurima hoolsuse korral ning mis ei ole asjaomase paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja kontrolli all, näiteks loodusõnnetus, sõda, sõjaoht, terrorism, revolutsioon, mäss, sabotaaž või vandalism;
  2) kes on lõpetanud tegevuse, välja arvatud juhul, kui paikse saasteallika käitaja tõendab Keskkonnaministeeriumile, et tootmist alustatakse mõistlikuks tähtajaks. Paikse saasteallika käitajaid, kelle heitkoguse loa kehtivusaeg on lõppenud või kelle luba on kehtetuks tunnistatud, ning käitajaid, kelle tegevus või tegevuse taasalustamine ei ole tehniliselt võimalik, käsitatakse tegevuse lõpetanuna.

§ 10.  Õhusõiduki käitajate erireservist tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotlusele esitatavad nõuded

  Õhusõiduki käitaja erireservist tasuta lubatud heitkoguse ühikute taotluses esitatakse:
  1) tõendatud tonnkilomeetrite andmed 2014. aasta kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46) lisas V kehtestatud nõuetele;
  2) tõendid selle kohta, et õhusõiduki käitaja alustas „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud lende pärast 2010. aastat või õhusõiduki käitaja tonnkilomeetrite andmed suurenesid perioodil 2010–2014 enam kui 18 protsenti ning õhusõiduki käitaja eelnimetatud tegevus ei kujuta endast täielikult või osaliselt teise õhusõiduki käitaja tegevuse jätkamist.

§ 11.  Kasvuhoonegaaside heitkoguse seire kord

  (1) Kasvuhoonegaaside heitkoguse seire toimub vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2007/589/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised.

  (2) Süsinikdioksiidi heitkogus arvutatakse keskkonnaministri 16. juuli 2004. aasta määruse nr 94 „Välisõhku eralduva süsinikdioksiidi heitkoguse määramismeetod” alusel.

  (3) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuse nõuetele vastava seirekava hiljemalt 2011. aasta 1. oktoobriks.

  (4) Paikse saasteallika käitaja esitab Keskkonnaministeeriumile ajakohastatud seirekava enne iga olulist muudatust käitaja poolt kasutatavas seiremeetodis. Õhusõiduki käitaja vaatab seirekava läbi enne iga kauplemise perioodi algust ning esitab Keskkonnaministeeriumile vajadusel ajakohastatud seirekava.

  (5) Keskkonnaministeerium kiidab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitatud seirekava heaks 30 päeva jooksul pärast seirekava esitamist ja uuesti pärast iga olulist muudatust käitaja poolt kasutatavas seiremeetodis.

  (6) Paikse saasteallika käitaja alustab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud seirekava alusel kasvuhoonegaaside heitkoguste seiret 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (7) Keskkonnaministeerium võib nõuda seirekava muutmist juhul, kui see ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusele.

§ 12.  Heitkoguse aruanne

  (1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja koostab seirekava alusel teostatud seire põhjal heitkoguse aruande.

  (2) Heitkoguse aruande vorm on esitatud määruse lisas 3.

  (3) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab heitkoguse aruande tõendajale mõistliku ajavaruga, et tagada tõendamise läbiviimise õigeaegsus.

§ 13.  Heitkoguse aruande esitamise lihtsustatud kord

  (1) Õhusõiduki käitajat, kelle lendude arv kolmel järjestikusel neljakuulisel perioodil on väiksem kui 243 või kelle kasvuhoonegaaside heitkogus on alla 10 000 tonni aastas, loetakse väikeste heitkoguste tekitajaks.

  (2) Väikeste heitkoguste tekitajate hulka kuuluvad õhusõiduki käitajad võivad hinnata lendude kütusekulu, kasutades Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsiooni (Eurocontrol) ja muude lennuliikluse jaoks olulisi andmeid töötlevate asjakohaste organisatsioonide vahendeid, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon, sealhulgas ka modelleerimismeetodite ebatäpsuste parandamiseks kasutatavaid parandustegureid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käitaja esitab heitkoguse aruande Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. märtsiks eelneva kalendriaasta kohta.

  (4) Kui lihtsustatud meetodit kasutava õhusõiduki käitaja näitajad ületavad aruandeaastal väikeste heitkoguste tekitajate jaoks kehtestatud künnisväärtusi, teavitab käitaja sellest Keskkonnaministeeriumi. Kui õhusõiduki käitaja ei suuda Keskkonnaministeeriumile tõestada, et järgmisel aruandeperioodil ja edaspidi ta künnisväärtust ei ületa, ajakohastab õhusõiduki käitaja oma seirekava.

§ 14.  Heitkoguse aruande tõendamise kord

  (1) Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2007/589/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised.

  (2) Kõiki „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusaladest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid tuleb tõendada.

  (3) Tõendamise aluseks võetakse heitkoguse aruanne, eelneva aasta seireandmed ja seirekava. Tõendamisel hinnatakse:
  1) järelevalvesüsteemide usaldusväärsust, usutavust ja täpsust;
  2) heitkogustega seotud andmeid ja teavet;
  3) esitatud andmeid tegevuse kohta ja seonduvaid mõõtmisi ja arvutusi;
  4) heitmekoefitsentide valikut ja kasutamist;
  5) arvutusi, mille tulemusel määratakse üldheitkogused;
  6) kui kasutatakse mõõtmist, mõõtmismetoodika valiku ja kasutamise asjakohasust.

  (4) Tõendaja võib tõendada vaid usaldusväärseid ja usutavaid andmeid. Selleks peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja näitama, et:
  1) esitatud andmetes ei esine vastuolusid;
  2) andmete kogumine on toimunud kooskõlas üldtunnustatud metoodikatega;
  3) käitise asjaomased registrid on täielikud ja järjepidevad.

  (5) Käesoleva määruse § 8 lõike 1 kohased tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotlused ja metoodikaaruanded tõendatakse vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks.

  (6) Lendudest tulenevate heitkoguste tõendamisel teeb tõendaja teeb kindlaks, et:
  1) kõik lennud, mis kuuluvad „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalade alla, on arvesse võetud. Selleks kasutab tõendaja võimalusel lennuplaani andmeid ja muid õhusõiduki käitaja liiklemist käsitlevad andmeid, sealhulgas nimetatud käitaja poolt nõutud Eurocontroli andmeid;
  2) valitseb üldine järjepidevus kütuse kogukulu andmete ja lende sooritavale õhusõidukile ostetud või muul viisil hangitud kütuse andmete vahel;
  3) õhusõiduki käitajatele tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute taotluses on arvesse võetud ainult selliseid lende, mis on tegelikult toimunud ja kuuluvad „Välisõhu kaitse seaduse” § 120 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud tegevusalade alla ning mille eest vastutab õhusõiduki käitaja. Selleks kasutab tõendaja võimalusel õhusõiduki käitaja liiklemist käsitlevad andmeid, sealhulgas kõnealuse käitaja poolt nõutud Eurocontroli andmeid;
  4) õhusõiduki käitaja esitatud nimikoormus vastab kõnealuse käitaja nimikoormuse registrile, mida ta peab ohutuse eesmärgil.

  (7) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja peab tagama tõendaja juurdepääsu kõigile tõendamise subjektiga seotud tegevuskohtadele ja kogu teabele.

§ 15.  Tõendamise aruanne ja tõendamisotsus

  (1) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab eelneva kalendriaasta heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega ja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsusega Keskkonnaministeeriumile iga aasta 31. märtsiks.

  (2) Paikse saasteallika kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsuse vorm on esitatud määruse lisas 4.

  (3) Õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsuse vorm on esitatud määruse lisas 5.

§ 16.  Lubatud heitkoguse ühikute tagastamise nõue

  Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja tagastab kauplemise registris iga aasta 30. aprilliks eelneva kalendriaasta tõendatud heitkogusele vastava hulga lubatud heitkoguse ühikuid.

§ 17.  Lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kord

  Lubatud heitkoguse ühikute tagastamine toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2216/2004 registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ (ELT L 386, 29.12.2004, lk 1–77).

§ 18.  Konto avamine ja tehingute teostamine kauplemise registris

  Konto avamine ja tehingute teostamine kauplemise registris toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2216/2004 registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ ja Eesti kauplemise registri veebilehel avaldatud kauplemise registri kasutamistingimustele.

§ 19.  Kauplemise registri toimingute peatamine

  Kui Euroopa Komisjoni määratud haldaja, kes peab tehingute sõltumatut registrit heitkoguste ühikute väljaandmise, ülekandmise ja kehtetuks tunnistamise kohta, teatab Keskkonnaministeeriumile, et heitkoguste ühikutega kauplemise kontrolli käigus on tuvastatud heitkoguste ühikute eraldamise, ülekandmise või tagastamisega seotud ebaselged asjaolud, peatab Keskkonnaministeerium selle tehingu registreerimise või edasised tehingud kuni ebaselgete asjaolude kõrvaldamiseni.

§ 20.  Heitkoguste ühikute kehtetuks tunnistamine

  Isiku kirjalikul taotlusel tunnistab Keskkonnaministeerium isiku omandis olevad heitkoguste ühikud kehtetuks 10 päeva jooksul nõude saamisest.

§ 21.  Lubatud heitkoguse ühikute kehtimine

  (1) Lubatud heitkoguse ühikud kehtivad kauplemise perioodi jooksul, mille jaoks need eraldatakse.

  (2) Lubatud heitkoguse ühikute ülekandmine ühest kauplemise perioodist teise toimub vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EÜ) nr 2216/2004 registrite standarditud ja turvatud süsteemi kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele 280/2004/EÜ.

§ 22.  Käitise ja õhusõiduki käitaja kauplemise süsteemist väljaarvamine

  (1) Käitaja võib taotleda käitise või õhusõiduki käitaja väljaarvamist kauplemise süsteemist, kui käitise või õhusõiduki käitaja tegevus ei vasta enam kauplemise süsteemi kuulumise nõuetele või kui käitis või õhusõiduki käitaja lõpetab tegevuse.

  (2) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab kauplemise süsteemist väljaarvamise taotluse (edaspidi väljaarvamise taotlus) Keskkonnaministeeriumile vähemalt 4 kuud enne tegevuse kavandatavat lõpetamist või kauplemise süsteemist väljaarvamist põhjustavat tegevuse muudatust. Kui ettenägematute asjaolude tõttu ei ole väljaarvamise taotluse esitamine nimetatud ajavaruga võimalik, esitab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotluse niipea kui võimalik.

  (3) Käitise väljaarvamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käitaja nimi, registrikood, asukoht, tegevusala, kontaktandmed;
  2) käitise nimetus, asukoht;
  3) kauplemise süsteemist väljaarvamise päev;
  4) käitise tärktunnus kauplemise registris;
  5) väljaarvamise põhjus.

  (4) Õhusõiduki käitaja väljaarvamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) käitaja nimi, registrikood, asukoht, tegevusala, kontaktandmed;
  2) kauplemise süsteemist väljaarvamise päev;
  3) väljaarvamise põhjus.

  (5) Paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitab heitkoguse aruande koos tõendaja koostatud tõendamise aruandega ja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsusega 30 päeva jooksul pärast kauplemise süsteemist välja arvamist.

§ 23.  Teabe avalikustamine

  Kõik heitkoguste ühikute eraldamisega, seirega, aruandlusega ja kontrollimisega seotud otsused ja aruanded, mis ei sisalda konfidentsiaalset teavet, avalikustatakse Keskkonnaministeeriumi veebilehel.

§ 24.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 3. veebruari 2005. a määrus nr 5 „Kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise loa taotlusele ja kauplemisloa sisule esitatavad nõuded, kauplemisloa andmise kord ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise aruande esitamise, järelevalve ja andmete tõendamise kord” (RT I, 16.12.2010, 29) tunnistatakse kehtetuks.

§ 25.  Rakendussäte

  Kauplemise perioodil 2008–2012 on käesoleva määruse §-s 16 nimetatud lubatud heitkoguse ühikute tagastamise tähtaeg paikse saasteallika käitaja jaoks 2013. aasta 30. aprillil.

§ 26.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. juulil 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (EÜT L 275, 25.10.2003, lk 32–46); Euroopa Komisjoni otsus 2007/589/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised (ELT L 229, 31.8.2007); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 8, 13.1.2009, lk 3–21); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi (ELT L 140, 5.6.2009, lk 63–87); Euroopa Komisjoni otsus 2011/278/EL, millega määratakse kindlaks kogu liitu hõlmavad üleminekueeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a kohase tasuta saastekvootide ühtlustatud eraldamiseks (ELT L 130, 17.5.2011, lk 1–45).

Keit Pentus
Minister

Harry Liiv
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Paikse saasteallika käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse loa taotlus

Lisa 2 Paikse saasteallika kasvuhoonegaaside heitkoguse luba

Lisa 3 Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse aruanne

Lisa 4 Kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsus

Lisa 5 Õhusõiduki käitaja kasvuhoonegaaside heitkoguse tõendamisotsus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json