Teksti suurus:

Piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava sisu kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava koostamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2011, 5

Piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava sisu kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava koostamise kord1

Vastu võetud 08.07.2011 nr 45

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 50 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tegevuskava koostamise lähteandmed

  Piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava koostamisel lähtub Keskkonnaamet:
  1) riiklikul tasandil välisõhu kvaliteedi pideva seire teostaja tegevuskava koostamisele eelnenud viie aasta jooksul saadud välisõhu kvaliteedi hindamise andmetest, sealhulgas pidevate ja pisteliste mõõtmiste ning objektiivse hindamise tulemustest;
  2) paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete hajumisarvutuste tulemustest;
  3) paiksete saasteallikate käitajate esitatud saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskavadest vastavalt välisõhu saasteloa, keskkonnakompleksloa või jäätmepõletusloa eritingimustele;
  4) liiklusest tingitud välisõhu saastatuse vähendamiseks võetud kohaliku omavalitsuse organi meetmetest;
  5) muudest asjaomastest andmetest, mis võimaldavad saada täpsustavat informatsiooni piirkonna välisõhu saastatuse taseme kohta.

§ 2.  Piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava kohta esitatavad nõuded

  (1) Piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskavas (edaspidi tegevuskava) peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
  1) tegevuskava koostamise ja elluviimise eest vastutavate isikute nimed, ametikohad ja kontaktandmed;
  2) välisõhu saastatuse taseme piirnormi ületamise piirkonna ja paikse mõõtejaama geograafilised koordinaadid ja asukoha kaart;
  3) piirkonna tüüp (linn, tööstus- või maapiirkond), kus saastatuse tase ületab või tõenäoliselt ületab ühe või mitme saasteaine osas „Välisõhu kaitse seaduse” § 26 alusel inimese tervise kaitseks kehtestatud sisalduse piirnormi;
  4) saastatud ala ulatus (km2) ja saastega kokkupuutuvate elanike hinnanguline arv;
  5) kliima iseloomustus;
  6) asjakohased topograafilised andmed;
  7) piirkonnas kaitset vajavate objektide andmed;
  8) välisõhu saastatuse iseloom, tegevuskava koostamisele eelnenud viie aasta jooksul saadud välisõhu kvaliteedi hindamise tulemused käesoleva määruse lisas 1 sätestatud vormi kohaselt;
  9) andmed tegevuskava koostamisel mõõdetud saasteaine kontsentratsiooni ja kasutatud määramismeetodite kohta;
  10) andmed saastatuse päritolu kohta, sealhulgas piirkonna peamiste välisõhu saastatust põhjustavate saasteallikate nimekiri koos saasteallikate asukohakaardi ja geograafiliste koordinaatidega, piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste ja hajumisarvutusest saadud tulemuste koondandmed käesoleva määruse lisas 2 sätestatud vormi kohaselt;
  11) võimaluse korral andmed teistes piirkondades asuvatest saasteallikatest pärineva õhusaaste kohta;
  12) piirkonna välisõhu kvaliteedi seisundi analüüsiandmed, välisõhu ülemäärast saastatust põhjustavad tegurid, sealhulgas saasteainete levimise ja formeerumise üksikasjad;
  13) piirkonnas viimasel viiel aastal riiklikul ja kohaliku omavalitsuse tasandil rakendatud välisõhu kvaliteedi parandamise meetmete detailne kirjeldus ja nende meetmete mõju;
  14) piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise meetmete koondandmed käesoleva määruse lisas 3 sätestatud vormi kohaselt;
  15) liiklusest tingitud välisõhu saastatuse vähendamiseks kohaliku omavalitsuse organi võetud ja kavandatud meetmete andmed käesoleva määruse lisas 4 sätestatud vormi kohaselt;
  16) muud võimalikud meetmed piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamiseks ja nende detailne kirjeldus;
  17) välisõhu kvaliteedi paranemise ja eesmärkide täitmiseks vajaliku aja prognoos;
  18) andmed tegevuskava koostamisel kasutatud abimaterjalide kohta.

  (2) Juhul kui on ületatud saasteaine sisalduse piirnorm, mille saavutamise tähtaeg on juba möödunud, peab välisõhu kvaliteedi tegevuskava sisaldama asjakohaseid meetmeid piirnormi võimalikult kiireks tagamiseks.

§ 3.  Tegevuskava koostamise kord

  (1) Keskkonnaamet teatab piirkonna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava koostamise algatamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, vähemalt ühes üleriigilise levikuga ja ühes kohalikus ajalehes.

  (2) Lõikes 1 nimetatud teates esitatakse lühidalt tegevuskava eesmärgid, kavandatav sisu ja koostajate kontaktandmed.

  (3) Tegevuskava eelnõu koostamisele kaasatakse asjaomaste kohalike omavalitsuste üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, ettevõtjate, mittetulundusühingute ning nende liitude esindajad ja teised asjast huvitatud isikud.

  (4) Tegevuskava eelnõu esitatakse seisukohavõtuks asjaomase piirkonna kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumi tegevuskava käsitleb.

  (5) Tegevuskava eelnõu avaldatakse Keskkonnaameti veebilehel.

  (6) Keskkonnaamet korraldab tegevuskava eelnõu avaliku väljapaneku ja tegevuskava eelnõu arutamiseks vähemalt ühe avaliku istungi.

  (7) Tegevuskava eelnõu avaliku väljapaneku aeg ja koht tehakse teatavaks vähemalt kaks nädalat enne avaliku väljapaneku algust väljaandes Ametlikud Teadaanded, vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja Keskkonnaameti veebilehel. Tegevuskava eelnõu avaliku väljapaneku kestus on vähemalt üks kuu.

§ 4.  Ettepanekud ja vastuväited tegevuskava eelnõu kohta ning avalik istung

  (1) Igaühel on õigus esitada tegevuskava eelnõu avaliku väljapaneku kestel eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

  (2) Tegevuskava eelnõu arutamiseks korraldataval istungil on igaühel õigus avaldada tegevuskava eelnõu kohta arvamust.

  (3) Keskkonnaamet korraldab tegevuskava avaliku väljapaneku kestel ning avalikul istungil esitatud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise ning vajaduse korral tegevuskava eelnõu muutmise.

  (4) Ettepanekutele ja vastuväidetele, mida arvesse ei võeta, vastab Keskkonnaamet kahe kuu jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest või kahe kuu jooksul avalikust istungist arvates.

  (5) Avalikku istungit ei pea korraldama, kui avaliku väljapaneku kestel ei ole esitatud ühtegi ettepanekut või vastuväidet.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrus nr 123 „Piirkonna välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava sisule esitatavad nõuded ja koostamise kord” (RT I, 16.12.2010, 9) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 15. juulil 2011. a.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (ELT 152, 11.06.2008, lk 1–44);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/35/EÜ, milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse kaasamisega ning õiguskaitse kättesaadavusega (ELT L 156, 25.06.2003, lk 17–25; eestikeelne eriväljaanne: peatükk 15, köide 07, lk 466–473).

Keit Pentus
Minister

Harry Liiv
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Tegevuskava koostamisele eelnenud viie aasta jooksul piirkonna välisõhu kvaliteedi hindamisel saadud koondandmed

Lisa 2 Piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste ja hajumisarvutuste tulemuste koondandmed

Lisa 3 Piirkonna paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste vähendamise meetmete koondandmed

Lisa 4 Andmed liiklusest tingitud välisõhu saastuse vähendamiseks võetud ja kavandatud kohaliku omavalitsuse organi meetmete kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json