Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2012, 1

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ muutmine

Vastu võetud 02.07.2012 nr 40

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 336 lõigete 3 ja 6 alusel.

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 121 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Majandusaasta aruande aruandluskeskkonnas esitaja“;

2) paragrahvi 122 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 122. Majandusaasta aruande esitamine aruandluskeskkonnas

(1) Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid on aruandluskeskkonnas koostatud, siis nende esitamiseks digitaalallkirjastatakse majandusaasta aruanne aruandluskeskkonnas.

(2) Paberkandjal allkirjastatud majandusaasta aruande esitamiseks lisatakse majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid aruandluskeskkonda PDF-vormingus. Kui lisatav aruanne on koostatud väljaspool aruandluskeskkonda, peab raamatupidamiskohustuslane esitama ka majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide andmed aruandluskeskkonnas olevatel andmeväljadel.“;

3) paragrahvi 123 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui majandusaasta aruanne ja sellega koos esitatavad dokumendid lisatakse aruandluskeskkonda PDF-vormingus, võib vandeaudiitori aruande esitada koos majandusaasta aruandega.“;

4) paragrahvi 124 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 12 lõikes 3 nimetatud raamatupidamiskohustuslase esindusõiguslik isik lisab aruandluskeskkonda paberkandjal allkirjastatud ja seaduses sätestatud juhtudel auditeeritud majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid PDF-vormingus.“;

5) paragrahvi 124 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) PDF-vormingus aruandluskeskkonda lisatava majandusaasta aruande võib paberkandjal allkirjastamise asemel digitaalallkirjastada aruandluskeskkonnas.“;

6) määrust täiendatakse §-ga 125 järgmises sõnastuses:

§ 125. Majandusaasta aruande esitamine notari kaudu

(1) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid võib esitada kohtule ka notari kaudu.

(2) Raamatupidamiskohustuslane esitab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirjad notarile elektrooniliselt PDF-vormingus või paberkandjal. Elektrooniliselt esitatud majandusaasta aruanne peab aruande esitaja poolt olema digitaalallkirjastatud. Notar ei pea kontrollima esitatud dokumentide vastavust originaalile.
29.05.2023 14:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas ,,dokumentide“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

(3) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja esitamisel peab nende esitaja edastama notarile justiitsministri 19. juuni 2009. aasta määruse nr 23 «Notariaadimäärustik» § 57 lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed. Paberkandjal majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel peab notar tuvastama nende dokumentide esitaja isiku.

(4) Majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide esitamisel notari kaudu ei pea notar tuvastama aruande esitaja esindusõigust.

(5) Notar edastab majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide ärakirja kohtule aruandluskeskkonnas viie tööpäeva jooksul, jättes täitmata või muutmata aruandluskeskkonnas olevad andmeväljad sidevahendite andmete (telefon, faks, e-posti aadress), osanike nimekirja, mittetulundusühingu või sihtasutuse aruandeaasta põhitegevusala või äriühingu müügitulu jaotuse kohta.“;

7) paragrahvi 27 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 27. Paragrahvi 125 rakendamine

(1) Paragrahvis 125 sätestatut kohaldatakse majandusaasta aruandele, mis on koostatud 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem alanud aruandeperioodi kohta.“;

8) paragrahvi 27 lõiked 2-5 tunnistatakse kehtetuks.

Rein Lang
Justiitsministri ülesannetes

Priit Kama
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json