Teksti suurus:

Keskkonnaministri 18. augusti 2011. a määruse nr 53 „Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 23

Keskkonnaministri 18. augusti 2011. a määruse nr 53 „Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 09.07.2013 nr 53

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 1195 lõike 11 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 18. augusti 2011. a määruses nr 53 „Elektri tootmise eest perioodil 2013–2019 tasuta eraldatavate lubatud heitkoguse ühikute kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Keskkonnaministeerium eraldab tasuta lubatud heitkoguse ühikud saajale pärast aruande või lõpparuande kinnitamist vastavalt aruandes või lõpparuandes toodud investeeringute väärtusele hiljemalt iga aasta 28. veebruariks. Kui saajal on vastavalt kinnitatud investeeringute kavale õigus saada tasuta lubatud heitkoguse ühikuid lõpparuande esitamisele järgnevatel kalendriaastatel, eraldatakse need lõpparuande alusel hiljemalt iga vastava aasta 28. veebruariks.”;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Keskkonnaministeerium suunab eraldamata jäänud tasuta lubatud heitkoguse ühikud enampakkumisele.”;

3) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui saaja ei täida edasi lükatud investeerimiskohustust käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel esitatud avalduses toodud tähtpäevaks, rakendatakse käesoleva määruse §-des 15 ja 16 toodud korda. Pärast seda, kui saaja on täitnud nimetatud paragrahvides toodud kohustused, tagastab Keskkonnaministeerium 30 kalendripäeva jooksul saajale käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud tagatissumma.”;

4) paragrahv 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 15. Investeeringute kava täitmata jätmise väärtuses raha tasumine

(1) Kui saaja ei täida tasuta eraldatud lubatud heitkoguse ühiku kasutamise tingimusi ega korda sellises ulatuses, et selle tagajärjena ei viida investeeringute kavas toodud investeeringut õigeaegselt ellu, peab saaja kandma Keskkonnaministeeriumi määratud kontole investeeringute kava alusel talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha ja maksma ühikute väärtuselt intressi. Saaja peab raha üle kandma 90 kalendripäeva jooksul vastava ettekirjutuse saamisest.

(2) Keskkonnaministeerium võib põhjendatult peatada tasuta lubatud heitkoguse ühikute eraldamise saajale tema investeeringute kava täitmata jätmisega seotud investeeringu või saaja kõikide investeeringute osas kuni käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmiseni.”;

5) paragrahvi 16 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva määruse § 15 lõike 1 alusel raha tasumise kohustuse korral peab saaja maksma lisaks intressi. Intressimäär on kuue kuu Euribor, millele lisandub viis protsenti aastas. Intressiarvestuse baasiks on 360-päevane periood.

(2) Intressi arvestatakse saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses tasumisele kuuluva summa pealt.”;

6) paragrahvi 16 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Intressi arvestatakse kuni saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumiseni, kuid mitte kauem kui saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumise tähtpäevani, ajatamise korral lõpliku saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute raha tasumise tähtpäevani.”;

7) paragrahvi 16 lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui saaja ei ole talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasunud tagasinõudmise otsuses ettenähtud tähtpäevaks, peab saaja maksma viivist 0,1 protsenti talle eraldatud lubatud heitkoguse ühikute eelneva kvartali keskmiselt turuväärtuselt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

(7) Saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha tasumisel tehtavad maksed loetakse sooritatuks järgmises järjekorras:
1) esimeses järjekorras loetakse tasutuks viivis;
2) teises järjekorras intressid vastavalt nende ajalisele tekkele, alustades varaseimast;
3) kolmandana loetakse saajale eraldatud lubatud heitkoguse ühikute väärtuses raha või selle osad.”;

8) paragrahvid 17 ja 18 tunnistatakse kehtetuks;

9) määrust täiendatakse §-ga 19 järgmises sõnastuses:

§ 19. Aruandlus Euroopa Komisjonile

(1) Keskkonnaministeerium koostab ja esitab igal aastal Euroopa Komisjonile käesoleva määruse § 8 lõigete 1 ja 2 alusel saadud aruannete alusel investeeringute riikliku aastaaruande.

(2) Keskkonnaministeerium avalikustab investeeringute riiklikud aastaaruanded oma veebilehel.”.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 2013. aasta 1. augustil.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Ado Lõhmus
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json