Teksti suurus:

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 29

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise ja aruandluse kord, aruannete vormid ning käitlemise kohta andmeid koondavate asutuste loetelu

Vastu võetud 04.07.2013 nr 114

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 12236 lõike 6 alusel.

§ 1.  Turustamine

  Turustamine on käesoleva määruse tähenduses fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete, seadmete või süsteemide esmakordne kolmandatele isikutele tarnimine või kättesaadavaks tegemine Eesti Vabariigis tasu eest või tasuta.

§ 2.  Fluoritud kasvuhoonegaasi lekke kõrvaldamine

  Kolm kilogrammi või enam fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavast paiksest jahutus- ja kliimaseadmest, soojuspumbast või tuletõrjesüsteemist fluoritud kasvuhoonegaasi lekke tuvastamise korral tagab käitleja, et leke kõrvaldatakse viivitamata.

§ 3.  Teatavate mootorsõidukite kliimaseadmete kontroll ja fluoritud kasvuhoonegaasi lekke vältimine

  Enne majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 5 kohaselt kategooriasse M1 või N1 kuuluva mootorsõiduki kliimaseadmesse fluoritud kasvuhoonegaasi lisamist peab alati kontrollima kliimaseadme korrasolekut ja vajaduse korral selle parandama.

§ 4.  Fluoritud kasvuhoonegaaside ning neid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide kogumise täpsustatud nõuded

  Fluoritud kasvuhoonegaaside ning neid sisaldavate toodete, seadmete ja süsteemide kogumine nende ringlussevõtu, taastamise või hävitamise eesmärgil toimub nõuete kohaselt, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta (ELT L 161, 14.06.2006, lk 1–11), välisõhu kaitse seaduses ja jäätmeseaduses.

§ 5.  Fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamine

  Fluoritud kasvuhoonegaaside hävitamine toimub tehnoloogiate kohaselt, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1–30) VII lisas, või keskkonna seisukohast sellise kõige sobivama hävitamistehnoloogia järgi, mille kasutamine ei põhjusta liigseid kulusid, kuid on kooskõlas jäätmeseaduse, tööstusheite seaduse ning välisõhu kaitse seaduse nõuetega.

§ 6.  Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemise kohta andmeid koondavad asutused

  (1) Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisalduvate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta koondab andmeid Ravimiamet.

  (2) Liiklusregistris arvel olevate N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik, koondab andmeid Maanteeamet.

§ 7.  Aruannete esitamine

  (1) Ravimiamet esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta.

  (2) Maanteeamet esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 2 kehtestatud vormil aruande eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga liiklusregistris arvel olnud N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik.

  (3) Fluoritud kasvuhoonegaaside turustaja esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 3 kehtestatud vormil aruande fluoritud kasvuhoonegaaside koguste ja tüüpide kohta, mida ta on eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis turustanud.

  (4) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide tootja esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 4 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate aerosoolide koguse, tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi koguse ja tüübi kohta, tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao ja Eesti Vabariigis turustatud toodangu koguse kohta.

  (5) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude tootja esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 5 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal Eesti Vabariigis enda toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate ühekomponendiliste polüuretaanvahtude koguse, Eesti Vabariigis turustatud toodangu koguse ja tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaasi tüübi kohta, fluoritud kasvuhoonegaaside sisalduse kohta ühes balloonis ning tootmisprotsesside käigus tekkinud ainekao kohta. Teiste vahutüüpide tootja esitab andmed vahtude tootmisel kasutatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse, tüübi ja tootmisprotsessi käigus tekkinud ainekao kohta.

  (6) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid seadmeid omava, Eesti Vabariigi lipu all sõitva veesõiduki omanik esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 6 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal temale kuulunud, Eesti Vabariigi lipu all sõitnud veesõidukite ja nendel paiknenud jahutusseadmetes, kliimaseadmetes või tuletõrjesüsteemides sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste, tüübi ja kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta. Aruandes märgitakse veesõidukite ehitusaasta.

  (7) Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega raudteevaguni omanik esitab iga aasta 20. septembriks Keskkonnaministeeriumile käesoleva määruse lisas 7 kehtestatud vormil aruande eelmisel kalendriaastal endale kuulunud jahutusseadmete, kliimaseadmete või tuletõrjesüsteemiga restoranvagunite, kupeevagunite ja istevagunite arvu, vagunites kasutusel olnud fluoritud kasvuhoonegaaside koguse, tüübi ning kasutuse käigus tekkinud ainekao kohta.

  (8) Aruanded esitatakse Keskkonnaministeeriumile võimaluse korral elektrooniliselt välisõhu kaitse seaduse § 12215 lõike 2 alusel asutatud fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri kaudu või allkirjastatuna paberil posti teel.

Andrus Ansip
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud ravimites sisaldunud fluoritud kasvuhoonegaaside kohta

Lisa 2 Aruanne liiklusregistris arvel olevate N1, N2, N3 ja O kategooria sõidukite kohta, mille keretüüp on külmik

Lisa 3 Aruanne Eesti Vabariigis turustatud fluoritud kasvuhoonegaaside koguste kohta

Lisa 4 Aruanne toodetud aerosoolide kohta, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase

Lisa 5 Aruanne toodetud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate vahtude tootmise kohta

Lisa 6 Aruanne Eesti Vabariigi lipu all sõitval veesõidukil paikneva fluoritud kasvuhoonegaasi sisaldava seadme kohta

Lisa 7 Aruanne fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmetega varustatud raudteevagunite kohta

/otsingu_soovitused.json