Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 30

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid” muutmine

Vastu võetud 08.07.2013 nr 115

Määrus kehtestatakse ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 7 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruses nr 95 „Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse riigi poolt ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagamiseks asutatud Sihtasutuse KredEx (edaspidi sihtasutus) poolt tagatud elamumajanduslaene saavad sihtgrupid ja laenutagatiste ülempiirid.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) Kaitseväe või Kaitseliidu veteran.”;

3) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Noore pere sihtgrupp

Noor pere käesoleva määruse tähenduses on vähemalt ühe kuni 15-aastase (kaasa arvatud) lapse üksikvanem, vanemad ühiselt või üks vanem või mõlemad vanemad eraldiseisvalt, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Noor spetsialist käesoleva määruse tähenduses on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskerihariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik:”;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kes on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;”;

6) määrust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

§ 41. Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

Kaitseväe või Kaitseliidu veteran käesoleva määruse tähenduses on Kaitseväe tegevuses riigi sõjalisel kaitsmisel või Kaitseväe koosseisus rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse kohaselt kollektiivse enesekaitse operatsioonis või rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud Eesti kodanik ning Kaitseväes teenistusülesannete täitmisel või Kaitseliidu sõjaväelisel väljaõppel tervisekahjustuse saamise tagajärjel püsivalt töövõimetuks tunnistatud kaitseväelane ja Kaitseliidu tegevliige, samuti Kaitseliidu tegevliikmed, kes on Kaitseliidu koosseisus kaasatud päästesündmuse, hädaolukorra ja erakorralise seisukorra lahendamisele ning päästetööle, turvalisuse ja küberturvalisuse tagamisele ning selle käigus saanud tervisekahjustuse ja tunnistatud püsivalt töövõimetuks.”;

7) paragrahv 61 sõnastatakse järgmiselt:

§ 61. Riiklikult tagatud elamumajanduslaenude tagatiste ülempiirid

Sihtasutuse poolt sõlmitud noore pere, noore spetsialisti, tagastatud eluruumis elava üürniku ning Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupi elamumajanduslaenu tagatislepingust tuleneva tagatise ülempiir ei tohi ületada 20 000 eurot ühe tagatislepingu kohta.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Helir-Valdor Seeder
Põllumajandusminister majandus- ja kommunikatsiooniministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json