Teksti suurus:

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2013, 38

Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 11.07.2013 nr 50

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 58 lõike 5, § 59 lõike 5, § 60 lõike 4 ja § 621 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud Eesti Maaelu Arengukava 2007–2013 (edaspidi arengukava) meetme 3.1 alameetme 3.1.3 „Investeeringud bioenergia tootmisesse” raames antava investeeringutoetuse (edaspidi toetus) täpsemad nõuded taotleja, kavandatava tegevuse ja taotluse kohta, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm, toetuse määr ja suurus, sealhulgas toetuse maksimaalne suurus, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, taotluse hindamise kriteeriumid ja taotluse hindamise kord, sealhulgas taotluse eelistamise võimalused, nõuded toetuse saajale ning toetuse väljamaksmise kord ja taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kord ning enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist toetatava tegevuse elluviimise riigieelarvelistest vahenditest rahastamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm kooskõlas arengukavaga.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda:
  1) ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust;
  2) mikroettevõtja komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47) I lisa artikli 2 punkti 3 tähenduses, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja kalandusturu korraldamise seaduse tähenduses.

  (2) Kaks või enam lõikes 1 nimetatud isikut (edaspidi taotleja) võivad ühiselt sama investeeringuobjekti kohta taotleda toetust ühiskasutamise eesmärgil, kui investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad nende kaasomandisse või kui selle alusele maale on nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta. Kui taotleja on äriühing, peab tema poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
  2) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem kui 30 000 eurot;
  3) taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
  4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
  5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
  6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või sellega seotud toetatava tegevuse osaks oleva tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
  7) kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
  8) taotleja majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal või taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastale eelnenud majandusaastal kasumis;
  9) taotleja kohta ei ole taotluse esitamise tähtpäevale järgneva päeva seisuga karistusregistrisse kantud karistusandmeid turuinfo esitamise, toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest.

  (4) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, peavad kõik taotlejad vastama toetuse saamise nõuetele ega tohi omada alates taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta algusest konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teiste ühiselt taotlevate taotlejate suhtes.

  (5) Toetust ei saa taotleda raskustes äriühing, mille puhul esineb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
  1) aktsiaselts, osaühing või piiratud vastutusega tulundusühistu, mis on kaotanud üle poole oma osa- või aktsiakapitalist ja üle veerandi sellest kapitalist taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta jooksul;
  2) täisühing, usaldusühing või piiramatu vastutusega tulundusühistu, mis on kaotanud üle poole oma arvetel olevast kapitalist, kusjuures üle veerandi sellest taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta jooksul;
  3) äriühing, liigist olenemata, mis vastab pankrotiseaduse § 1 lõikes 3 sätestatud maksejõuetuse tunnustele.

§ 3.   Noor ettevõtja

  (1) Noor ettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane (edaspidi noor ettevõtja).

  (2) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse ka äriühingule, kelle kõik osad või aktsiad kuuluvad füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile, kes on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane.

  (3) Noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse tulundusühistule üksnes juhul, kui tema kõik liikmed vastavad lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

  (4) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, kohaldatakse noore ettevõtja kohta sätestatud nõudeid juhul, kui kõik taotlejad vastavad lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Taotleja võib toetust taotleda biomassist soojuse, elektri ja gaasi (edaspidi bioenergia) tootmiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla, välja arvatud Tallinnaga piirneva valla, või vallasisese linna, mille elanike arv jääb 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse järgi alla 4000, või 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse järgi kuni 4000 elanikuga väikelinna territooriumil (edaspidi väikelinn) ning tema tegevus vastab riigiabi nõuetele aastateks 2007–2013 välja antud regionaalabi suuniste (ELT C 54, 4.03.2006, lk 13) (edaspidi regionaalabi suunised) tähenduses:
  1) bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  2) bioenergia tootmiseks, sealhulgas biomassi töötlemiseks vajaliku paikse masina ja seadme ostmine ja paigaldamine;
  3) ehitise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kui need on ehitusprojektis ette nähtud ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras;
  4) ehitise juurde kuuluva elektripaigaldise ehitamine ning selle juurde kuuluva seadme ostmine ja paigaldamine, kui need on ehitusprojektis ette nähtud ehitusseaduses sätestatud tingimusel ja korras.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevus on regionaalabi suuniste punktis 34 nimetatud alginvesteeringu tähenduses investeering materiaalsesse varasse seoses:
  1) uue käitise rajamisega;
  2) olemasoleva käitise laiendamisega;
  3) käitise toodangu mitmekesistamisega uute täiendavate toodete lisamisega;
  4) olemasoleva käitise tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega.

  (3) Investeeringuobjekt ja selle alune maa on taotleja omandis või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Kui investeeringuobjektiks on ehitise tehnosüsteem või ehitisse või selle külge paigaldatav paikne seade, on ehitis taotleja omandis või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (4) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, on investeeringuobjekt ja selle alune maa nende kaasomandis või on selle alusele maale nende kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kavandatava investeeringu tegemist ei tohi alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud enne, kui PRIA on teinud taotluse rahuldamise otsuse.

  (6) Lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta võib toetust taotleda juhul, kui toetuse saaja müüb kogu toodetud bioenergia või osa sellest ettevõttest välja.

  (7) Biomassi töötlemiseks vajaliku paikse masina või seadme ostmiseks võib toetust taotleda juhul, kui taotleja kasutab töödeldud biomassi bioenergia tootmiseks ning müüb kogu toodetud bioenergia või osa sellest ettevõttest välja.

  (8) Toetust ei saa taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt on seotud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud järgmiste tegevusvaldkondadega:
  1) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03);
  2) kivi- ja pruunsöe kaevandamine (EMTAK 2008, jagu B, alajagu 05);
  3) metallitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 24);
  4) tekstiilitootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 13);
  5) muude transpordivahendite tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 30);
  6) veondus ja laondus (EMTAK 2008, jagu H);
  7) finants- ja kindlustustegevus ((EMTAK 2008, jagu K).

§ 5.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehnilisele spetsifikatsioonile osutavate tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (2) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

  (3) Ehitise ehitamiseks toetuse taotlemise korral peab taotleja olema investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolm võrreldavat investeeringuobjekti hinnapakkumust, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 30 000 eurot, või vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse, kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 30 000 eurot.

  (4) Ehitise rekonstrueerimiseks toetuse taotlemise korral peab investeeringuobjekti hinnapakkumus sisaldama ka uue samaväärse investeeringuobjekti ehitamise hinda.

  (5) Investeeringuobjekti hinnapakkumusel peab olema iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind eraldi välja toodud.

  (6) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tavaliselt tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

  (7) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

§ 6.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 4 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad:
  1) investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuta hinnapakkumuse maksumus, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
  2) investeeringuobjekti väljavalitud käibemaksuga hinnapakkumuse maksumus, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

  (2) Abikõlblik kulu peab olema põhjendatud, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ning tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

  (3) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) kulud, mis on seotud kapitalirendi lepingu sõlmimisega, intressiga, kindlustusega, sularahamaksega, teenustasuga pangatoimingu eest, tagatismaksega ja muude finantsteenustega seotud kuludega;
  2) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  3) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
  4) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
  5) töötasu, koolitus-, remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud ning muud üldkulud;
  6) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu patendi ja litsentsi ostmise ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikule ehitusgeoloogilisele ja -geodeetilisele tööle tehtud kulutused;
  7) kulutused reklaamile;
  8) standardtarkvara, -arvutustehnika ja -sidevahendite, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulud;
  9) kasutatud masina ja seadme ostmise kulud;
  10) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
  11) kulud sellise ehitise ehitamiseks ning masina ja seadme ostmiseks, mis ei ole ette nähtud biomassi töötlemiseks või bioenergia tootmiseks, sealhulgas kontorihoone ehitamise ning veovahendi ja selle haagise ostmise kulud;
  12) biomassi töötlemiseks või bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamise ning masina või seadme ostmise kulud, kui investeeringu tulemusena ei toodeta bioenergiat või kasutatakse kogu bioenergia toetuse saaja omatarbeks;
  13) biogaasi tootmiseks vajaliku sõnniku- või silohoidla ehitamise kulud, mille hüvitamiseks on võimalik taotleda toetust arengukava 5. peatüki meetme 1.4.2 „Investeeringud loomakasvatusehitisse” raames;
  14) masinad ja seadmed, mille ostmiseks on võimalik taotleda toetust arengukava 5. peatüki meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks” raames;
  15) teevalgustusrajatisele tehtud kulutused;
  16) ehitise lammutamisega seotud kulud;
  17) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja majanduslikult ebaotstarbekad kulud ning muud kulud, mis ei ole investeeringuobjektiga otseselt seotud;
  18) veevarustus-, kanalisatsiooni- või elektrivõrguga liitumise tasud;
  19) lihtsa asendusinvesteeringu kulud pärast samalaadse põhivara kasuliku eluea lõppemist;
  20) kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle toetuse saajale;
  21) muud kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73), artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumidega.

  (4) Lõike 3 punktis 19 nimetatud lihtsaks asendusinvesteeringuks loetakse investeeringut, mille abil asendatakse olemasolev ehitis või selle osa või masin või seade uue ajakohastatud ehitisega või selle osaga või masina või seadmega ilma tootmisvõimsust 25% võrra suurendamata või tootmise laadi või kasutatavat tehnoloogiat põhjalikult muutmata. Asendusinvesteeringuks ei loeta vähemalt 30 aasta vanuse ehitise täielikku lammutamist ja asendamist ajakohastatud ehitisega ega ehitise rekonstrueerimist, kui selle kulud moodustavad vähemalt 50% uue samaväärse ehitise väärtusest. Asendusinvesteeringuks ei loeta ka vähemalt kümne aasta vanuse masina ja seadme asendamist uue masina ja seadmega.

  (5) Lõikes 4 nimetatud tootmisvõimsuseks loetakse taotlejale kuuluvate samaliigiliste masinate või seadmete tootmisvõimsus kokku.

§ 7.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 30% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis ei piirne Tallinnaga.

  (2) Toetust antakse kuni 40% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), ega asu Harju maakonnas.

  (3) Toetust antakse kuni 50% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas või väikelinnas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.

  (4) Juhul kui maakonnakeskuseks on vallasisene linn, loetakse maakonnakeskusega piirnevaks vallaks üksnes asjaomane vald.

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta ning ühiselt taotlemisel kahe või enama taotleja kohta kokku arengukava programmiperioodil on 512 000 eurot.

  (6) Toetuse maksimaalne suurus kontserni kuuluva taotleja puhul arengukava programmiperioodil on 512 000 eurot kontserni kohta.

  (7) Kui taotleja suhtes omab konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitsevat mõju teine ettevõtja, saavad nimetatud ettevõtjad arengukava programmiperioodil taotleda toetust kuni 512 000 eurot.

  (8) Toetuse taotleja peab kandma vähemalt 25% abikõlblikest kuludest kas omavahenditest või välise finantseerimise abil, mis ei sõltu avaliku sektori toetustest.

§ 8.   Riigiabi

  (1) Määruse raames antav toetus on riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses.

  (2) Riigiabi andmisel lähtutakse regionaalabi suunistest ja Eesti regionaalabi kaardist aastateks 2007–2013 (N 466/2006 – Eesti, Regionaalabi kaart 1.1.2007–31.12.2013, ELT C 286, 23.11.2006, lk 6) ning Euroopa Komisjoni 25. märtsi 2013. a otsusest C (2013) 1726 „Riigiabi SA.35458 (2012/N) – Eesti Investeerimisabi bioenergia tootmiseks”.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks selleks ettenähtud tähtajal PRIAle vormikohase avalduse ja äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus). Lisaks esitab taotleja PRIAle vormikohase avalduse ja äriplaani elektroonselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus.

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

§ 10.   Nõuded taotluse kohta

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2 ja 3.

  (2) Taotleja esitab järgmised raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad dokumendid:
  1) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu seisuga majandusaasta põhivara nimekiri, milles kajastuvad põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtus;
  2) raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamist pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamist pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
  3) raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamist pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, ning raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamist pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise kalendriaasta kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E kinnitatud ärakiri, kui taotleja majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal kasumis;
  4) raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamist pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste loetelu. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse saldo ning kreeditori kinnitus loetelus märgitud kohustuse kohta eelnimetatud kalendriaasta viimase kuupäeva seisuga. Kreeditoride kinnitus ei ole vajalik põllumajandusreformi seadusest tulenevate ühistatud vara ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta.

  (3) Kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad dokumendid on:
  1) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad, § 5 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud juhul lisas 3 toodud vormi kohane hinnapakkumuste võrdlustabel. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ega tohi olla põhjendamatult kõrge;
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa kuuluvad taotleja omandisse või on selle alusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 3–4 nimetatud tegevuste ning investeeringuobjektide puhul kaasomaniku või teise hoonestaja kirjalik nõusolek investeeringu tegemiseks, kui kavandatav investeeringuobjekt ja selle alune maa asuvad kaasomandis oleval maal või maal, millele on seatud hoonestusõigus mitme isiku kasuks, ning investeeringuobjekti kohta ei taotleta toetust ühiselt;
  5) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud ehitise puhul ärakiri ehitusloast või kohaliku omavalitsusüksuse kirjalikust nõusolekust, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt;
  6) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti seletuskirjaga, kui see on nõutav ehitusloa saamiseks;
  7) elektripaigaldise investeeringu puhul elektriohutusseaduse § 18 lõikes 5 sätestatud nõuete kohase elektritöö ettevõtja koostatud elektriprojekt;
  8) lisas 4 esitatud hindamiskriteeriumi 1 puhul lisas 5 esitatud metoodika kohaselt arvutatud andmed CO2-heite vähenemise kohta kavandatava investeeringuobjekti tulemusena;
  9) lisas 4 esitatud hindamiskriteeriumi 4 puhul tooraine kasvatamise asukoha kirjeldus, kui taotleja toodab bioenergiat. Kui taotleja ei kasvata bioenergia tootmiseks toorainet ise, esitab ta ärakirja tooraine tootjaga sõlmitud lepingust, millest peab nähtuma tooraine kasvatamise asukoht;
  10) info varem saadud riigiabi ja vähese tähtsusega abi kohta;
  11) kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakiri kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud kavandatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad osad (%) investeeringuobjektis.

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mille alusel võib toetust taotleda mitme investeeringuobjekti kohta. Ühe taotluse esitanud taotleja võib sellele lisaks esitada ka ühise taotluse koos vähemalt ühe taotlejaga.

  (5) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, esitavad taotlejad ühise taotluse, kusjuures:
  1) lõikes 2 nimetatud dokumendid ning äriplaan ja avaldus esitatakse iga taotleja kohta eraldi;
  2) lõike 3 punktides 1–11 nimetatud dokumendid esitatakse ühiselt.

  (6) PRIAl on õigus nõuda taotlejalt keskkonnamõjude hindamist, kui kavandatav investeering seda eeldab.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus vastavad toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
  1) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
  2) ei esine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõikes 2 nimetatud asjaolusid;
  3) on täidetud kõik määruses sätestatud nõuded.

  (3) Kui taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

§ 13.   Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse koostamine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 2 alusel taotlusi enne taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumide alusel.

  (2) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks kõrgema koondhinde saanud taotlus.

  (3) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõike 3 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem.

  (4) Kui toetust taotlevad kaks või enam taotlejat ühiselt, hinnatakse iga hindamiskriteeriumi alusel kõiki taotlejaid eraldi ja taotluse koondhinde saamiseks arvutatakse taotluste hindepunktide aritmeetiline keskmine.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ei ületa toetatava tegevuse rahastamise eelarvet ja taotlusi ei hinnata, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 1 alusel.

  (2) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 5 punkti 2 alusel.

  (3) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 alusel.

  (4) PRIA teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhul taotluse rahuldamise otsuse, lõikes 3 nimetatud juhul taotluse osalise rahuldamise otsuse või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 2 või 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse 65 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast.

§ 15.   Muudatustest teavitamine

  (1) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust.

  (2) Alates taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab taotleja või toetuse saaja viivitamata PRIAt kirjalikult nõusoleku saamiseks:
  1) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 17 lõigetes 1 ja 3 sätestatud juhtudel;
  2) toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ja toetuse väljamaksmise kord 

§ 16.   Nõuded toetuse saajale

  (1) Toetuse saaja:
  1) teeb kavandatavast investeeringust osa, mille maksumus moodustab vähemalt 25% kogu investeeringu abikõlbliku kulu maksumusest, ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) teeb ülejäänud investeeringu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2015. aastal;
  3) esitab investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta.

  (2) Kui toetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõike 1 punktis 1 nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu, millest on PRIAt viivitamata teavitatud, esitab ta lõike 1 punktis 1 nimetatud tähtajal koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid toetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu esinemise ja lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtajal kogu investeeringu tegemise võimalikkuse kohta.

  (3) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja toetuse saaja olukorda hinnates on PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtajal ei ole võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 4 kohaselt taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel toetuse välja maksmata ja tunnistab taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  2) saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral selle PRIA nõudmisel tagasi maksma;
  3) võimaldama teostada järelevalvet toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle;
  4) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.

§ 17.   Tegevustega seotud muudatused

  (1) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 4 lõike 1 punktides 2–4 nimetatud tegevuste puhul taotluses nimetatud investeeringuobjekti asemel soetada samaliigilise investeeringuobjekti, mis vastab §-des 4 ja 6 sätestatud nõuetele ning taotluses kirjeldatud investeeringu eesmärkidele.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul esitab toetuse saaja koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga PRIAle:
  1) investeeringuobjekti asendamise vajalikkuse põhjenduse;
  2) paragrahvis 5 sätestatud nõuetele vastava ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakirja või kolme pakkuja hinnapakkumuste ärakirjad;
  3) kolme hinnapakkumuse puhul lisas 3 toodud vormi kohase hinnapakkumuste võrdlustabeli, milles peab väljavalitud hinnapakkumus olema objektiivselt põhjendatud;
  4) ühiselt taotlemise korral kaasomandi ühise kasutamise kohta ärakirja kaasomanike kokkuleppest või otsusest, milles on kindlaks määratud asendatava investeeringuobjekti kasutamise kord ning on näha kaasomanike kasutuses olevad investeeringuobjekti osad (%).

  (3) Toetuse saaja võib põhjendatud juhul § 4 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud tegevuste puhul taotluses märgitud ehitustööde asemel teha teisi ehitustöid, mis vastavad §-des 4 ja 6 sätestatud nõuetele, kui need tegevused on tingitud projekteerimise või ehitamise käigus täpsustunud ja tööprojektis kajastatud ehitustööde tegelikust vajadusest ega mõjuta taotluses nimetatud ehitise kasutamise eesmärki ja sihtotstarvet.

  (4) Lõikes 3 sätestatud juhul esitab toetuse saaja PRIAle koos lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooniga lisas 7 toodud vormi kohase muudatuste ülevaate.

§ 18.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri.

  (2) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest osaliselt või täielikult tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras tasumist kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri;
  4) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku ärakiri.

  (3) Kapitalirendile andja võib olla krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

  (4) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 19.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) PRIA otsustab toetuse maksmise sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja või kapitalirendi puhul toetuse saaja nimetatud kapitalirendile andja arvelduskontole 50 tööpäeva jooksul arvates § 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (2) Paragrahvi 17 lõigete 1 ja 3 kohaselt asendatud investeeringuobjekti või ehitustööde kohta makstakse toetust §-s 7 sätestatud määral ja suuruses, kuid mitte rohkem kui taotluse rahuldamise otsuses määratud ulatuses.

  (3) Toetust ei maksta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike 5 teises lauses sätestatud juhtudel.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuse või taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

§ 20.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetatava tegevuse elluviimist võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest rahastada pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

  (2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab PRIAle pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist lisas 6 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos § 18 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

  (4) Paragrahvi 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning lisas 6 toodud vormi kohane kuludeklaratsioon koos § 18 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema PRIAle esitatud seitsme tööpäeva jooksul tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha laekumisest arvates.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest arvates.

§ 21.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIAs kuni 2025. aasta 31. detsembrini.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse avaldus

Lisa 2 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse äriplaan

Lisa 3 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse hinnapakkumuste võrdlustabel parima pakkumuse valimiseks

Lisa 4 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse taotluste hindamise kriteeriumid

Lisa 5 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise arvutamise metoodika

Lisa 6 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse kuludeklaratsioon investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Lisa 7 Bioenergia tootmise edendamise investeeringutoetuse investeeringuobjektiga seotud toetatavate tegevuste muudatuste ülevaade

/otsingu_soovitused.json