Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.07.2014 otsus nr 488

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 01.07.2014

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „mis kuulub erimärgistamisele või on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud korras ja”;

2) paragrahvi 19 lõiget 14 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) mille KNi kaheksa numbrit on 2711 29 00;”;

3) paragrahvi 24 lõiget 63 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kuni 100 kW summaarse netovõimsusega seadmetega ja elektrisüsteemiga ühendatud elektrienergia tootjal, kelleks on kodutarbija või korteriühistu, ei teki maksukohustust elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel ega edastamisel kodutarbijale, korteriühistule või võrguettevõtjale.”;

4) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 222 jäetakse välja tekstiosa „ja kerge kütteõli”;

5) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„27) kütuse tootja toodetud kütus, mida kütuse tootja kasutab enda territooriumil kütteainena või statsionaarses mootoris kütuse tootmisprotsessis;”;

6) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 287 järgmises sõnastuses:

„287) käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktis 21 nimetatud biokütus;”;

7) paragrahvi 31 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „24, 282” tekstiosaga „24, 27, 282”;

8) paragrahvi 33 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel mõõtma aktsiisikauba tooraine ega pooltoote kogust, välja arvatud pooltoote kasutamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.”;

9) paragrahvi 33 lõikes 2 asendatakse sõnad „vedelkütuse käitleja” sõnadega „kütuse käitleja”;

10) paragrahvi 33 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab mõõtma kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava kütuse kogust.”;

11) paragrahvi 332 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isik peab koostama kütuse tootmisprotsessis kütteainena või statsionaarses mootoris kasutatava aktsiisivaba kütuse kasutamise kirjelduse.”;

12) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õlle aktsiisimäär on 8,73 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

13) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õlle aktsiisimäär on 9,60 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

14) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 51,08 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 117,82 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 117,82 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 251,60 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 22,86 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

15) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 56,19 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 129,60 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 129,60 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 276,76 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 25,15 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;

16) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 56 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

17) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 59,20 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

18) paragrahvi 56 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Fikseeritud määr on 63 eurot ja proportsionaalne määr 30 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.”;

19) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 94,50 eurot 1000 sigareti kohta.”;

20) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 99,23 eurot 1000 sigareti kohta.”;

21) paragrahvi 56 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sigarettidelt makstakse aktsiisi käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud määra alusel, kuid mitte vähem kui 104,19 eurot 1000 sigareti kohta.”;

22) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 64,05 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.”;

23) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 67,25 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.”;

24) paragrahvi 56 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 70,61 eurot ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.”;

25) paragrahvi 66 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 110,95 eurot 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.”;

26) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 392,92 eurot 1000 liitri kerge kütteõli kohta.”;

27) paragrahvi 66 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 28,14 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.”;

28) paragrahvi 66 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 33,77 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.”;

29) paragrahvi 66 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Maagaasi aktsiisimäär on 40,52 eurot 1000 m3 maagaasi kohta.”;

30) paragrahvi 66 lõikest 20 jäetakse välja sõnad „ja kerge kütteõli”;

31) paragrahvi 692 lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kasutada kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.”;

32) paragrahvi 692 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) isik, kes kasutab kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel.”;

33) paragrahvi 693 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 3 ja 6 nimetatud isikute puhul andmed aktsiisivaba kütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus.”;

34) paragrahvi 693 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 6 nimetatud isiku puhul aktsiisivaba kütuse tootmisprotsessis kasutamise kirjeldus ning kütuse tootmisprotsessis kasutatava kütuse mõõtmiskorralduse kirjeldus, mis võimaldab kindlaks teha käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 27 nimetatud otstarbel kasutatava kütuse kogust;”;

35) paragrahvi 695 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „1 ja 3” tekstiosaga „1, 3 ja 6”;

36) paragrahvi 695 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „1–3 nimetatud isikud” tekstiosaga „1–3 ja 6 nimetatud isikud”;

37) paragrahvi 696 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„8) eelnevalt teavitama taasesitamist võimaldaval kujul Maksu- ja Tolliametit aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutumisest ning kooskõlastama Maksu- ja Tolliametiga aktsiisivabastuse loa taotlemise aluseks olnud andmete muutmise. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ning maksuhalduri nõudmisel esitama käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid;”.

§ 2.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduses (RT I, 20.12.2012, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4) paragrahvi 46 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õlle aktsiisimäär on 7,22 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Väikeõlletootja, kes toodab õlut kuni 3000 hektoliitrit kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.”;”;

2) paragrahvi 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5) paragrahvi 46 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Õlle aktsiisimäär on 7,94 eurot õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;”;

3) paragrahvi 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 42,22 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 97,37 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 97,37 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 207,93 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 18,89 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;”;

4) paragrahvi 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

9) paragrahvi 46 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 46,44 eurot kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.

(3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 107,11 eurot kääritatud joogi hektoliitri kohta.

(4) Veini, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 107,11 eurot veini hektoliitri kohta.

(5) Vahetoote aktsiisimäär on 228,72 eurot vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 20,78 eurot muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.”;”.

§ 3.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1 asendatakse tekstiosa „kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatule” tekstiosaga „osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatule”;

2) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada:
1) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas;
2) kutselisel kalapüügil;
3) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

(2) Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata masinana mootorsõidukit liiklusseaduse mõistes ning vee- ja raudteesõidukit.”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erimärgistamine on diislikütusele lisaainete lisamine selle eristamiseks teistest vedelkütustest.

(2) Diislikütusele erimärgistamiseks lisatavate ainete loetelu ning kontsentratsiooni kehtestab rahandusminister määrusega.”;

5) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eestisse on lubatud importida eriotstarbelist diislikütust, mis on eelnevalt välisriigis lisaainetega erimärgistatud, ning diislikütust, mis erimärgistatakse enne importi tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos.

(2) Välisriigis erimärgistatud eriotstarbelise diislikütuse erimärgistuse vastavuse eest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule vastutab eriotstarbelise diislikütuse importija.

(3) Impordiks ettenähtud diislikütus erimärgistatakse tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos. Diislikütuse erimärgistamise eest tolliterminalis, tollilaos või aktsiisilaos vastutab vastavalt tolliterminali, tollilao või aktsiisilao pidaja.

(4) Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav diislikütus erimärgistatakse aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel.

(5) Eestis toodetava ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetava diislikütuse nõuetekohase erimärgistamise eest vastutab aktsiisilaopidaja.

(6) Diislikütuse erimärgistamise ja selle üle kontrolli teostamise korra kehtestab rahandusminister määrusega.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Rakendussäte

(1) Kui erimärgistatud vedelkütust raudteeveol või laevaliikluses kasutanud isiku valdusesse jääb erimärgistatud vedelkütust pärast 2015. aasta 1. jaanuari ning tal ei ole käesoleva seadusega lubatud erimärgistatud vedelkütust kasutada, siis peab nimetatud isik sellest teavitama maksuhaldurit taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt võõrandamisele eelneval tööpäeval ja võõrandama erimärgistatud vedelkütuse selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale 2015. aasta 1. veebruariks.

(2) Kui erimärgistatud vedelkütust kütteainena kasutanud isiku valdusesse jääb erimärgistatud vedelkütust pärast 2015. aasta 1. maid ning tal ei ole käesoleva seadusega lubatud erimärgistatud vedelkütust kasutada, siis peab nimetatud isik sellest teavitama maksuhaldurit taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt võõrandamisele eelneval tööpäeval ja võõrandama erimärgistatud vedelkütuse selle müünud isikule või aktsiisilaopidajale 2015. aasta 1. juuniks.

(3) Kui erimärgistatud vedelkütust kütteainena kasutanud füüsilisel isikul on pärast 2015. aasta 1. maid oma valduses erimärgistatud vedelkütust kokku alla 100 liitri, siis võib ta selle kasutamiseks pärast 2015. aasta 1. maid maksta oma valdusesse jäävalt erimärgistatud vedelkütuselt aktsiisi erimärgistatud vedelkütuse ja diislikütuse aktsiisisumma vahe ulatuses. Käesolevas lõikes nimetatud füüsiline isik on kohustatud mõõtma oma valdusesse jäetava erimärgistatud vedelkütuse koguse selliselt, et mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud, esitama Maksu- ja Tolliametile aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt 2015. aasta 1. juuniks.

(4) Käesolevas paragrahvis nimetatud isikud ei pea erimärgistatud vedelkütuse varu võõrandamisel omama vedelkütuse seadusega nõutavaid kütuse müügiks vajalikke tehnilisi vahendeid, vastavussertifikaati, tegevusluba ega tagatist. Käesolevas paragrahvis nimetatud maksuhaldurile esitatavas teavituses tuleb võõrandatava erimärgistatud vedelkütuse kohta märkida järgmised andmed:
1) kütuse KNi kaubakood ja sellele vastav kirjeldus;
2) kütuse kogus liitrites;
3) aadress, kus kütust enne võõrandamist ladustatakse;
4) kütuse lähetamise kuupäev;
5) kütuse vastuvõtja nimi.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 punkt 3 jõustub 2015. aasta 1. mail.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 16, 19, 22 ja 28 ning § 2 punktid 2 ja 4 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 12, 14, 17, 20, 23 ja 29 jõustuvad 2017. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 1 punktid 13, 15, 18, 21 ja 24 jõustuvad 2018. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json