HALDUSÕIGUSPõllumajandus

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus (lühend - LKVetJS)

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.06.2016
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 68

Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seadus1
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 22.04.2004
RT I 2004, 34, 236
jõustumine 01.05.2004, osaliselt 18.10.2004. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2006RT I 2006, 28, 21101.07.2006
08.02.2007RT I 2007, 17, 8101.03.2007
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
27.01.2011RT I, 23.02.2011, 301.01.2012
17.02.2011RT I, 02.03.2011, 104.03.2011
05.12.2012RT I, 18.12.2012, 201.01.2013
12.06.2014RT I, 29.06.2014, 201.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolevas seaduses sätestatakse veterinaarnõuded loomade ja loomsete saadustega kauplemisel Euroopa Liidu liikmesriigiga, veterinaarnõuded loomade ja loomsete saaduste importimisel väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist (edaspidi ühenduseväline riik) ja eksportimisel ühendusevälisesse riiki, veterinaarjärelevalve teostamise ja veterinaarkontrolli tegemise alused ja kord ning vastutus seaduse rikkumise eest.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel antavates õigusaktides ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.

  (3) Kui kauba impordile ei ole käesoleva seaduse alusel kehtestatud ohutusmeetmetest tulenevat piirangut, ei kohaldata käesolevat seadust Eestisse imporditavate järgmiste loomsete saaduste suhtes:
  1) loomseid saadusi sisaldav toit (edaspidi loomne toit), mis on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja mis imporditakse reisija pagasi hulgas või saadetakse väikepakendis või tarbija kaugtellimuse täitmisel kooskõlas komisjoni määrustega (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), ja (EÜ) nr 206/2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (ELT L 77, 24.03.2009, lk 1–19;
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]
  2) rahvusvahelisi vedusid teostava laeva ja lennuki pardal olev reisijatele ja meeskonnaliikmetele tarbimiseks mõeldud loomne toit, kui see tuuakse Euroopa Liidu tolliterritooriumile tollikontrolli all hävitamiseks või ümberlaadimiseks teisele samas sadamas või lennujaamas asuvale rahvusvahelist vedu teostavale laevale või lennukile, et loomne toit kooskõlas tollieeskirjadega Euroopa Liidu tolliterritooriumilt välja vedada;
  3) loomne saadus, kui see imporditakse Veterinaar- ja Toiduameti kirjaliku kooskõlastuse alusel kaubanäidisena või näitusele saadetava kaubana ning kui kaubasaaja tagab, et seda ei turustata ja et pärast kauba kaubanäidisena jaotamist või näitusel osalemist järelejäänud loomne saadus hävitatakse või seda käideldakse Veterinaar- ja Toiduameti korralduste kohaselt;
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]
  4) loomne saadus, kui see imporditakse Veterinaar- ja Toiduameti kirjaliku kooskõlastuse alusel uurimistööks või laboratoorseks analüüsiks ning kui kauba saaja tagab, et seda ei kasutata toiduks ega tarbita muul viisil ning et pärast uurimistöö lõppu või analüüsi tegemist järelejäänud loomne saadus hävitatakse või seda käideldakse Veterinaar- ja Toiduameti korralduste kohaselt.

  (4) Käesolevat seadust ei kohaldata käesoleva seaduse reguleerimisalasse jäävate loomade ja loomsete saaduste ning tegevuste suhtes muude seaduste alusel teostatava mittediskrimineeriva riikliku järelevalve käigus tehtavale kontrollile.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Käesoleva seaduse rakendamisel tuleb järgida Euroopa Liidu ja ühenduseväliste riikide vahel sõlmitud lepingutest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli korraldus
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Riikliku järelevalve käigus tehtavad veterinaarsed kontrollitoimingud (edaspidi veterinaarjärelevalve) ja tegevus- või muu loa andmise menetluse käigus tehtavad veterinaarsed kontrollitoimingud (edaspidi veterinaarkontroll) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22) artikli 2 punktis 1 ning nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), artikli 2 punktis 1 nimetatud kontrollitoimingud.

  (2) Põllumajandusloomade aretuse riikliku järelevalve käigus tehtavad zootehnilised kontrollitoimingud (edaspidi zootehniline järelevalve) ja tegevus- või muu loa andmise menetluse käigus tehtavad zootehnilised kontrollitoimingud (edaspidi zootehniline kontroll) käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 punktis 2 nimetatud kontrollitoimingud. Zootehnilist järelevalvet teostatakse ja zootehnilist kontrolli tehakse veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus.

  (3) Veterinaarjärelevalvet ja zootehnilist järelevalvet korraldab ja teostab ning veterinaarkontrolli ja zootehnilist kontrolli korraldab ja teeb Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet).

  (4) Veterinaarjärelevalve ametnik on veterinaarkorralduse seaduse § 5 lõikes 2 nimetatud ametnik.

  (5) Amet teeb veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli ning zootehnilise järelevalve ja zootehnilise kontrolli alal koostööd teiste liikmesriikide pädevate asutustega.

  (6) Amet kasutab käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli alal koostöö hõlbustamiseks liikmesriikide pädevaid asutusi ühendavat arvutisüsteemi Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.

  (7) Käesoleva seaduse kohaselt kaubasaadetise üle teostatava veterinaarjärelevalve ja tehtava veterinaarkontrolliga seotud kulud katab kaubasaadetise eest vastutav isik, makstes veterinaarjärelevalve teostamise eest veterinaarkorralduse seaduse § 351 lõikes 1 nimetatud tasu sama seaduse 71. peatükis ettenähtud korras.

  (8) Kui laboratoorsete analüüside tulemuste põhjal ei vasta loomad või loomsed saadused nõuetele, kannab lisauuringutega seotud kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artikli 28 kohaselt kaubasaadetise eest vastutav isik, kellele kuuluv proov ei vasta nõuetele.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 3.   Veterinaarnõuded

  (1) Veterinaarnõuetena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse inimese elu ja tervise ning looma tervise kaitsmise eesmärgil loomade ja loomsete saadustega kauplemisele ja nende impordile ja ekspordile kehtestatud nõudeid.

  (2) Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate ennetamiseks ja tõrjeks vajalike veterinaarnõuete suhtes järgitakse Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määruse 999/2001/EÜ, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.05.2001, lk 1–40), asjakohaseid sätteid.

  (3) Loomne saadus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), I lisa punktis 8.1 sätestatud loomne toode.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Loomsete saaduste kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), ei ole sätestatud teisiti. Loomsed kõrvalsaadused käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 2 sätestatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

  (6) Veterinaarsertifikaat, tervisesertifikaat ja loomatervisesertifikaat (edaspidi sertifikaat) on loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuetekohasust tõendav dokument.

  (7) Kaubasaadetis käesoleva seaduse tähenduses on sama liiki loomade või loomse saaduse kogus, mille kohta on väljastatud sama sertifikaat või Euroopa Liidu õigusaktidega ettenähtud muu dokument (edaspidi kaubasaadetisega kaasasolev muu dokument) ning mida on veetud sama liiki veovahendiga ja mis toimetatakse samast liikmesriigist, ühendusevälisest riigist või selle osast Eestisse või mõnda teise liikmesriiki.

  (8) Kaubasaadetise eest vastutav isik käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab kaubasaadetise importimisel selle suhtes esitatavate nõuete täitmise eest kooskõlas EÜ Nõukogu määrusega 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse Euroopa Ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50).
[RT I 2006, 28, 211 - jõust. 01.07.2006]

§ 4.   Kauplemine

  Kauplemine käesoleva seaduse tähenduses on Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline kaubandus EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 punkti 3 ja EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ artikli 2 punkti 2 tähenduses.

§ 5.   Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla kuuluvad loomad ja loomsed saadused
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kauplemisel kuuluvad veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides ja lisas B loetletud loomad, paljundusmaterjal (sperma, embrüod ja munarakud), toiduks mittekasutatav loomne saadus, sealhulgas patogeenid, ning veterinaarjärelevalve alla nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides ja lisas B märgitud loomne toit.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Käesolevas seaduses loomade kohta sätestatut kohaldatakse edaspidi ka paljundusmaterjali suhtes.

§ 6.   Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve teostamise koht
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesoleva seaduse §-s 5 nimetatud loomade ja loomsete saadustega kauplemisel teostab Amet veterinaar- ja zootehnilist järelevalvet Eestis asuvas loomade ja loomsete saaduste lähte- või sihtkohas, nagu põllumajandusettevõte, keskus, organisatsioon või muu loomade pidamise koht või ettevõte.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui kaubasaadetis toimetatakse teisest liikmesriigist Eestisse piiripunkti kaudu, kontrollitakse piiripunktis kaubasaadetisega kaasasolevaid dokumente.

  (4) Põllumajandusettevõte käesoleva seaduse tähenduses on EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 punktis 4 sätestatud põllumajandusettevõte.

  (5) Keskus või organisatsioon käesoleva seaduse tähenduses on EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artikli 2 punktis 5 sätestatud keskus või organisatsioon.

  (6) Ettevõte käesoleva seaduse tähenduses on EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ artikli 2 punktis 3 sätestatud ettevõte.

§ 7.   Import ja eksport

  (1) Impordi all käsitatakse käesolevas seaduses loomade ja loomsete saaduste:
  1) toimetamist ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu territooriumile vabasse ringlusse lubamiseks EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ artikli 79 tähenduses;
  2) toimetamist ühest ühendusevälisest riigist samasse või teise ühendusevälisesse riiki läbi Euroopa Liidu territooriumi (edaspidi transiit);
  3) toimetamist ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu territooriumil asuvasse vabatsooni, vabalattu või tollilattu;
  4) toimetamist ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu territooriumile muul eesmärgil.

  (2) Ekspordi all käsitatakse käesolevas seaduses loomade ja loomsete saaduste vedu Euroopa Liidust ühendusevälisesse riiki EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ artikli 161 tähenduses.

§ 8.   Importimisel veterinaar- ja zootehnilise kontrolli alla kuuluvad loomad ja loomsed saadused ning kontrolli tegemise koht

  (1) Importimisel kuuluvad veterinaar- ja zootehnilise kontrolli alla komisjoni otsuse 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 04.05.2007, lk 9–33), I lisas sätestatud loomad ja loomsed saadused ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 IV lisas loetletud taimsed saadused.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kauba importimisel kontrollitakse selle nõuetekohasust piiripunktis.

  (3) Piiripunkt käesoleva seaduse tähenduses on ühendusevälisest riigist saabuva kaubasaadetise üle veterinaar- ja zootehnilise kontrolli tegemiseks nõuetekohaseks tunnistatud kas Eesti ja ühendusevälise riigi vahelisel piiril, sadamas või lennujaamas (edaspidi Euroopa Liidu välispiir) asuv punkt.

  (4) Külmutatud ja sügavkülmutatud tuunikala, millel pea ja siseelundid on eraldamata, nõuetekohasust võib kontrollida kaubasaadetise sihtkoha ettevõttes, kui:
  1) ettevõtjal on toiduseadusekohane tegevusluba sellise loomse toidu käitlemiseks;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ettevõte ei asu kaugemal kui 75 km sellest piiripunktist, mille kaudu kaubasaadetis imporditi;
  3) käesolevas lõikes nimetatud kaup veetakse piiripunktist käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ettevõttesse tolli järelevalve alla Euroopa Komisjoni määruses 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted EL Nõukogu määrusele 2913/1992/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766), nimetatud korra T5 kohaselt.

§ 9.   Lemmikloomade suhtes kohaldatavad sätted

  (1) Käesolevat seadust ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003, mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ (ELT L 146, 13.06.2003, lk 1–9), I lisas nimetatud lemmikloomade suhtes, keda loomapidaja loomakaitseseaduse tähenduses veab mitteärilisel eesmärgil samas määruses sätestatud nõuete kohaselt, välja arvatud artikli 12 punktis b nimetatud juhul.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (2) Ühendusevälisest riigist Eestisse võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lemmikloomi mitteärilisel eesmärgil tuua Euroopa Liidu välispiiril asuvate riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks, sealhulgas reisijatele, avatud piiripunktide kaudu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 artikli 12 punktis a nimetatud juhul ning sellisel juhul on kontrolli tegev pädev asutus Maksu- ja Tolliamet.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk VETERINAARNÕUDED KAUPLEMISEL, IMPORTIMISEL JA EKSPORTIMISEL 

1. jagu Veterinaarnõuded kauplemisel 

§ 10.   Veterinaarnõuded loomade ja loomsete saadustega kauplemisel

  (1) EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ lisas A loetletud direktiividega hõlmatud loom ja toiduks mittekasutatav loomne saadus ning EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A loetletud direktiividega hõlmatud loomne toit, millega kaubeldakse, peab olema veterinaarnõuete kohane. Aretusloom ja aretusmaterjal peavad olema ka aretusnõuete kohased.

  (2) Kauplemisel veterinaar- ja zootehnilise järelevalve alla kuuluvate loomade ja veterinaarjärelevalve alla kuuluvate loomsete saaduste kohta esitatavad veterinaarnõuded kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud Euroopa Liidu õigusaktide ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister loomade ja loomsete saaduste liikide kaupa.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ lisas B nimetatud loom, toiduks mittekasutatav loomne saadus ning EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas B nimetatud loomne toit peavad kauplemisel olema sihtkohaliikmesriigi esitatavate nõuete kohased. Amet teavitab Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi Eesti kehtestatud veterinaarnõuetest eelmainitud loomade ja loomsete saadustega kauplemisel.

§ 11.   Veterinaarnõuded loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saadustega kauplemisel

  (1) Looma ja toiduks mittekasutatava loomse saadusega kauplemisel peavad loom ja toiduks mittekasutatav loomne saadus vastama järgmistele tingimustele:
  1) loom on pärit põllumajandusettevõttest, keskusest või organisatsioonist, mille kohta on enne seal tegevuse alustamist esitatud majandustegevusteade või taotletud tegevusluba;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  2) loom, välja arvatud paljundusmaterjal, on identifitseeritud ja registreeritud riiklikus põllumajandusloomade registris loomatauditõrje seaduse §-s 11 ettenähtud korras ning tema päritolu- või transiitpõllumajandusettevõtet, keskust või organisatsiooni on võimalik tuvastada;
  3) looma ja toiduks mittekasutatava loomse saadusega on tema veol kuni sihtkohani kaasas EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ lisas A nimetatud asjakohases direktiivis ettenähtud sertifikaat või kaubasaadetisega kaasasolev muu dokument. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste puhul peab kaasas olema sihtkoha-liikmesriigi nõutav sertifikaat või kaubasaadetisega kaasasolev muu dokument;
  4) loom, kelle suhtes tulenevalt tema vastuvõtlikkusest loomataudile kohaldatakse selle loomataudi puhul ettenähtud tõrjemeetmeid (edaspidi vastuvõtlik loom), ning vastuvõtlikult loomalt pärinev paljundusmaterjal ja toiduks mittekasutatav loomne saadus on nende kohta esitatavate nõuete kohased;
  5) kui loomi ja toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi veetakse eri sihtkohtadesse, on need jaotatud nii mitmeks kaubasaadetiseks, kui on sihtkohti. Iga kaubasaadetisega peab kaasas olema käesoleva lõike punktis 3 nimetatud sertifikaat või muu dokument.

  (2) Teise liikmesriiki on keelatud saata loomataudi tõrjeprogrammi raames tapmiseks ettenähtud loomi ja nendelt loomadelt pärinevaid toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi. Samuti on keelatud saata teise liikmesriiki loomi ja toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi, mille turustamine Eestis on keelatud.

§ 12.   Nõuded vastuvõtlike loomade päritolule ja vastuvõtlikelt loomadelt pärinevate toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste päritolule

  Vastuvõtlik loom ja temalt pärinev toiduks mittekasutatav loomne saadus ei tohi olla pärit:
  1) põllumajandusettevõttest, keskusest või organisatsioonist või alalt või piirkonnast, mille suhtes kohaldatakse kooskõlas loomatauditõrje seadusega asjaomastele loomadele või nendelt pärinevatele loomsetele saadustele eriti ohtliku loomataudi kahtluse, puhkemise või ennetamise ja leviku tõkestamise korral rakendatavate kaitsemeetmete tõttu kitsendusi;
  2) põllumajandusettevõttest, keskusest või organisatsioonist või alalt või piirkonnast, mille suhtes Amet kohaldab muude kui eriti ohtliku loomataudi kahtluse, puhkemise või ennetamise ja leviku tõkestamise korral rakendatavate kaitsemeetmete tõttu kitsendusi;
  3) põllumajandusettevõttest, mis ei vasta sihtkohaliikmesriigi nõutavatele garantiidele loomataudide suhtes, kui vastuvõtlikud loomad või nendelt pärinevad loomsed saadused on ette nähtud liikmesriigi põllumajandusettevõtte, keskuse või organisatsiooni jaoks, mis on saanud õiguse nõuda garantiisid EL Nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 alusel või teiste samaväärsete Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt, või kui vastuvõtlikud loomad või toiduks mittekasutatavad loomsed saadused on ette nähtud riigi jaoks, mille kogu territoorium või osa territooriumist on Euroopa Liidu õigusaktide alusel tunnistatud haigusest vabaks;
  4) põllumajandusettevõttest, keskusest või organisatsioonist ja vajaduse korral riigi territooriumi osast, mis ei vasta ettenähtud lisagarantiidele, kui vastuvõtlikud loomad või nendelt pärinevad toiduks mittekasutatavad loomsed saadused on ette nähtud liikmesriigi või selle osa jaoks, mis on saanud õiguse nõuda lisagarantiisid EÜ Nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ artikli 9 kohaselt või teiste samaväärsete Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt.

§ 13.   Nõuded loomsele toidule

  (1) EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A nimetatud direktiividega hõlmatud loomne toit, millega kaubeldakse, peab olema Euroopa Liidu õigusaktides sihtkohaliikmesriigi suhtes selle loomse toidu päritolu, kontrolli, tervise- või identifitseerimismärgiga tähistamise ja märgistamise kohta kehtestatud nõuete kohane ning sellega peab olema kuni dokumentides osutatud sihtkoha vastuvõtjani jõudmiseni kaasas tervisesertifikaat, loomatervisesertifikaat või kaubasaadetisega kaasasolev muu dokument.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (2) Loomset toitu käitlev päritoluettevõte tagab pideva enesekontrolli abil selle, et loomne toit on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete kohane.

  (3) Kui loomset toitu toimetatakse eri sihtkohtadesse, tuleb see jaotada nii mitmeks kaubasaadetiseks, kui on sihtkohti. Iga kaubasaadetisega peab kaasas olema käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud dokument kuni kaubasaadetise jõudmiseni asjaomases dokumendis nimetatud sihtkoha vastuvõtjani.

  (4) Loomse toidu suhtes, mille kohta puuduvad ühtsed Euroopa Liidu reeglid, on Ametil õigus nõuda teise liikmesriigi päritoluettevõttelt Eestis kehtivate nõuete järgimist. Nõuetekohasuse kontrolli tagab päritoluriigi pädev asutus. Kui teise liikmesriigi pädev asutus esitab sellise nõude Eesti päritoluettevõttele, tagab Amet loomse toidu nõuetekohasuse kontrolli.

§ 14.   Sihtkoha vastuvõtja

  (1) Kaubasaadetise sihtkoha vastuvõtja on isik, kes on kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil või muul dokumendil näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas.

  (2) Sihtkoha vastuvõtjana tegutsemiseks peab ettevõtjal olema toiduseaduse- või loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba, mille kõrvaltingimuseks on loomade või loomsete saaduste vastuvõtmine teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, või peab isik olema esitanud nende seaduste alusel majandustegevusteate sellel tegevusalal või käitlemisvaldkonnas majandustegevuse alustamise kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isiku suhtes, kes on kaubasaadetisega kaasasoleval sertifikaadil või muul dokumendil näidatud loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise saajana sihtkohas, ei kohaldata käesoleva paragrahvi lõiget 4.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik:
  1) peab arvestust saadud kaubasaadetiste üle;
  2) teavitab Ametit kaubasaadetiste saamisest käesolevas seaduses sätestatud korras;
  3) säilitab sertifikaate ja kaubasaadetisega kaasasolevaid muid dokumente vähemalt kuus kuud kaubasaadetise saamisest arvates.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 15.   Sihtkoha vastuvõtja kohustused

  (1) Loomade sihtkoha vastuvõtja teavitab Ametit loomade lähte- ja sihtkohast, kaubasaadetise laadist ja eeldatavast saabumise ajast vähemalt 48 tundi enne kaubasaadetise kavandatavat saabumist. Eelnimetatud teavitamist ei nõuta hobuste puhul, kelle kohta on väljastatud nõuetekohane hobusepass ja kes on registreeritud nõukogu direktiivis 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 55–59) sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste ja loomse toidu sihtkoha vastuvõtja teavitab Ametit toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste ja loomse toidu lähte- ja sihtkohast, kaubasaadetise laadist ja eeldatavast saabumise ajast vähemalt 24 tundi enne kaubasaadetise kavandatavat saabumist. Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet oma veebilehel loetelu loomsetest toitudest, mille puhul peab sihtkoha vastuvõtja Ametit kaubasaadetisest teavitama.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Sihtkoha vastuvõtja peab enne loomi sisaldava kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist kontrollima, et käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud nõuded on täidetud, teavitama Ametit kõikidest avastatud puudustest ning nende esinemise korral eraldama sellised loomad kuni veterinaarjärelevalve ametniku otsuse saamiseni.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (31) Sihtkoha vastuvõtja peab enne toiduks mittekasutatavaid loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist kontrollima, et käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 3 nimetatud nõuded on täidetud, teavitama Ametit kõikidest avastatud puudustest ning nende esinemise korral eraldama sellised toiduks mittekasutatavad loomsed saadused kuni veterinaarjärelevalve ametniku otsuse saamiseni.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kui loomne toit on ette nähtud ettevõttele, mis on alalise kohapealse veterinaarjärelevalve all, kontrollib veterinaarjärelevalve ametnik, et ettevõttesse võetaks vastu üksnes sellist loomset toitu, mis on kooskõlas EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ artikli 3 lõikes 1 tervise- või identifitseerimismärgi ning kaubasaadetisega kaasasolevate dokumentide suhtes sätestatud nõuetega. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud loomade ja loomsete saadustega peab kaasas olema dokument, mis tõendab, et need on Eestis esitatavate veterinaarnõuete kohased.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (5) Kui loomne toit on ette nähtud ettevõttele, kus see jaotatakse osadeks, või ühe ettevõtja mitmele ettevõttele või ettevõttele, mille üle puudub alaline kohapealne veterinaarjärelevalve, kontrollib sihtkoha vastuvõtja enne kaubasaadetise jaotamist või enne kaubasaadetise turustamist käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud tervise- või identifitseerimismärgi, sertifikaadi või kaubasaadetisega kaasasoleva muu dokumendi olemasolu ning teavitab Ametit kõikidest avastatud puudustest või kõrvalekalletest.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Kui loomne toit on ette nähtud käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetamata ettevõttele, peab EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ artikli 3 lõike 1 kohaselt olema kaubasaadetisega kaasas sertifikaat või muu dokument kuni kaubasaadetise jõudmiseni asjaomases dokumendis nimetatud sihtkoha vastuvõtjani. Kui kaubasaadetis veo käigus osaliselt maha laaditakse, antakse iga osa mahalaadimisel loomse toidu saajale tema nõudmisel asjakohase dokumendi koopia.

§ 16.   Sihtkoha vastuvõtjana registreerimine
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 17.   Loomade paigutamine karantiini

  (1) Karantiin käesoleva seaduse tähenduses on karja juurdetoodavate loomade pidamine karja ülejäänud loomadest eraldi kindlaksmääratud ajavahemiku vältel, millal selgitatakse diagnostiliste uurimiste abil loomade tervislik seisund ja tehakse vajaduse korral veterinaarprofülaktilised menetlused.

  (2) Loomad paigutatakse Ameti ettekirjutuse alusel karantiini, kui seda näevad ette käesoleva seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud veterinaarnõuded või kui selleks on veterinaarnõuetega hõlmamata loomaliigi puhul põhjendatud vajadus.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Üldjuhul paigutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loomad karantiini nende sihtkohas, kuid loomatervisealasest olukorrast lähtuvalt võib loomi Ameti ettekirjutuse alusel paigutada karantiini karantiinikeskusesse. Amet esitab nimetatud ettekirjutuse põhjenduse Euroopa Komisjonile.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

2. jagu Veterinaarnõuded importimisel 

§ 18.   Loomade ja loomsete saaduste impordi tingimused

  (1) Loomi või loomseid saadusi võib importida Euroopa Liidu õigusaktiga lubatud ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast ning juhul, kui seda näeb ette Euroopa Liidu õigusakt, asjakohasest nõuetele vastavast ettevõttest.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Eestisse imporditavad loomad ja loomsed saadused peavad olema Euroopa Liidu õigusaktides või käesolevas seaduses sätestatud asjakohaste veterinaarnõuete kohased. Aretusloom ja aretusmaterjal peavad olema neile esitatavate aretusnõuete kohased.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (3) Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded ja aretuse suhtes esitatavad nõuded kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (4) Amet võib Euroopa Liidu õigusaktis ettenähtud juhul teha otsuse lubada importida Eestisse teatud loomset toitu teatud ühendusevälisest riigist (edaspidi valikuline import). Valikulise impordi rakendamise korral teavitab Amet sellest Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (5) Loomi ja loomseid saadusi, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, võib käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses importida Ameti kirjaliku kooskõlastuse alusel Eestiga samaväärse loomatervisealase olukorraga riigist või selle piirkonnast, kui imporditavad loomad ja loomsed saadused on ohutud looma ja inimese tervisele. Selliste loomade ja loomsete saaduste importimiseks esitab importija taotluse asjakohaste veterinaarnõuete teadasaamiseks.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Amet teeb eelneva riskianalüüsi tulemuste alusel kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud loomade ja loomsete saaduste importimisega kaasneva võimaliku ohu looma ja inimese tervisele, sealhulgas vajaduse esitada veterinaarnõuete kohasuse tõendamiseks sertifikaat. Amet teatab importijale käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud loomade ja loomsete saaduste importimise veterinaarnõuded ning avalikustab need oma veebilehel.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud sertifikaadile kantavad andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (8) Kui loomade ja loomsete saaduste importimisel on nõutav sertifikaat, peab kaubasaadetisega kaasas olema sertifikaadi originaal, mis on kooskõlas kaubasaadetisega kaasasolevate teiste dokumentidega ja koostatud ühtsena ning parandusteta (välja arvatud muudatused, mis on kinnitatud pädeva asutuse järelevalveametniku allkirja ja pitseriga) ning millel on pädeva asutuse järelevalveametniku allkiri, ees- ja perekonnanimi ja ametikoht. Sertifikaat peab olema kinnitatud pitseriga, mille värv erineb dokumendi trükivärvist, ning olema koostatud ühele kaubasaajale kaubasaadetise laadimise päeval.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (9) Loomade ja loomsete saaduste importimisel käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses peab sertifikaadil kogu teave olema esitatud eesti keeles ja sihtkohariigi ühes ametlikus keeles.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (10) Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet oma veebilehel ühenduseväliste riikide või nende piirkondade ning ettevõtete loetelud importida lubatud loomade ja loomsete saaduste kaupa ning nendest riikidest käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punkti 1 tähenduses imporditavate loomade ja loomsete saaduste sertifikaadi vormid.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 19.   Nõuded piiripunktile

  (1) Loomi ja loomseid saadusi võib Eestisse importida üksnes Euroopa Komisjoni kehtestatud loetelus nimetatud piiripunktide kaudu.

  (2) Piiripunktis peavad selle kaudu imporditavate loomade ja loomsete saaduste kontrollimiseks olema nõuetekohased tingimused.

  (3) Piiripunkt peab asuma Euroopa Liidu välispiiril asetseva rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti vahetus läheduses tollikontrolli tsoonis kooskõlas EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ artikli 38 lõike 1 punktide a ja b esimese alalõikega.

  (4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tingimust ei ole võimalik järgida piirkonna geograafiliste iseärasuste tõttu, nagu näiteks mahalaadimissildade ehitamise võimaluste puudumine või juurdepääsuteede puudumine, võib piiripunkt asuda teatud kaugusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktist ning raudteetranspordi puhul esimeses riigipiirile järgnevas raudteejaamas tingimusel, et piiripunkt ei asu põllumajandusettevõtte vahetus läheduses.

  (5) Piiripunktis peavad olema vajalikud ruumid ja vahendid veterinaarkontrolli toiminguteks. Ametil on õigus saada piiripunktis selle seaduslikult valdajalt või omanikult, kui omanik ei ole valdaja, veterinaarkontrolli tegemiseks vajalikud tööohutus- ja töötervishoiunõuete kohased ruumid, võimaluse korral ka sisustatud bürooruumid tasuta kasutamiseks. Piiripunktis osutatavate kommunaalteenuste eest, välja arvatud sideteenused, tasub selle seaduslik valdaja või omanik, kui omanik ei ole valdaja.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile, piiripunktide lahtioleku ajad ning piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded selleks tehtavale menetlusele ja menetluse korra kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades Vabariigi Valitsus.

§ 20.   Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikud

  (1) Piiripunktis teevad vajalikke veterinaarkontrolli toiminguid veterinaarjärelevalve ametnikud. Piiripunktis peab veterinaarkontrolli tegemiseks olema piisav arv veterinaarjärelevalve ametnikke. Piiripunkti tööd juhib seal asuva Ameti vastava struktuuriüksuse juhatajaks olev veterinaarjärelevalve ametnik (edaspidi piiripunkti juhataja), kes vastutab piiripunktis tehtava veterinaarkontrolli eest.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Ameti peadirektor võib nimetada piiripunktis ametisse veterinaarjärelevalve ametniku abilise ja määrata tema pädevuse.

§ 21.   Nõuded profülaktilise karantiini rakendamise suhtes

  (1) Profülaktiline karantiin käesoleva seaduse tähenduses on karja juurdetoodavate loomade või ärilisel eesmärgil vabaks ringluseks imporditavate loomade pidamine eraldi karja ülejäänud loomadest kindlaksmääratud ajavahemiku vältel, millal selgitatakse diagnostiliste uurimiste abil loomade tervislik seisund ja tehakse vajaduse korral veterinaarprofülaktilised menetlused.

  (2) Loomad paigutatakse profülaktilisse karantiini, kui see on ette nähtud käesoleva seaduse § 18 lõike 3 alusel kehtestatud imporditava looma impordi veterinaarnõuetes või Euroopa Liidu ühtsete nõuete puudumise korral sihtkohaliikmesriigi veterinaarnõuetes või kui seda nõuab piiripunkti juhataja riskianalüüsi tulemusena tehtud otsuse alusel.

  (3) Ametil on vajaduse korral õigus nõuda kõigi imporditavate loomade paigutamist profülaktilisse karantiini. Profülaktilisse karantiini ei pea paigutama tapaloomi, kes imporditakse eesmärgiga saata nad viivitamata tapamajja tapmisele.

  (4) Profülaktilist karantiini rakendatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud veterinaarnõuete kohaselt kas päritoluriigis või Euroopa Liidu territooriumil asuvas karantiinikeskuses või sihtkoha ettevõttes. Kui loom paigutatakse profülaktilisse karantiini piiripunkti juhataja otsuse alusel, rakendatakse profülaktilist karantiini sõltuvalt võimalikust ohust kas piiripunktis, sihtkoha ettevõttes või selle vahetus läheduses asuvas karantiinikeskuses. Euroopa Komisjon peab olema tunnistanud karantiinikeskuse nõuetekohaseks.

  (5) Loomad paigutab profülaktilisse karantiini nende impordi eest vastutav isik veterinaarjärelevalve ametniku otsuse alusel.

  (6) Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister.

  (7) Profülaktilise karantiini nõuetekohase rakendamise eest vastutab ja profülaktilise karantiiniga kaasnevad kulud katab loomade impordi eest vastutav isik.

3. jagu Veterinaarnõuded eksportimisel 

§ 22.   Loomade ja loomsete saaduste ekspordi tingimused

  (1) Eksporditavad loomad ja loomsed saadused peavad olema nendega kauplemise kohta esitatavate ning ühendusevälise riigi esitatavate veterinaarnõuete kohased. Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste ühest liikmesriigist teise toimetamine peab olema selle kohta esitatavate veterinaarnõuete kohane. Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Loomi ja loomseid saadusi võib eksportida kõigi rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kaudu.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (3) Loomade ja loomsete saaduste eksportimisel peab nende vedu toimuma tollijärelevalve all kaubasaadetise suhtes ekspordi tolliprotseduuri kohaldamisest arvates kuni Euroopa Liidu territooriumilt väljumise kohani.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Eksporditavaid loomi ja loomseid saadusi, mis ei ole nende kohta esitatud nõuete kohased või mille kohta ei ole nõudeid esitatud, on läbi Eesti lubatud vedada üksnes Ameti loal.

3. peatükk VETERINAARJÄRELEVALVE TEOSTAMISE JA VETERINAARKONTROLLI TEGEMISE ALUSED JA KORD LOOMADE JA LOOMSETE SAADUSTEGA KAUPLEMISEL NING NENDE IMPORTIMISEL 
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

1. jagu Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll kauplemisel 
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 23.   Veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontroll loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle lähtekohas
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Lähtekohaks olevas põllumajandusettevõttes ning teistes kohtades, kus loomi peetakse, nagu loomanäitused, -võistlused, -laadad ja -oksjonid, kogumiskeskused, keskused ja organisatsioonid, kontrollib Amet veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus kauplemiseks ettenähtud loomade nõuetekohasust ja eelkõige nende identifitseeritavust vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatule, sõltumata loomatauditõrje seadusest tulenevast veterinaarjärelevalve kohustusest.

  (2) Loomsete saaduste lähtekoha ettevõttes kontrollib Amet veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli käigus kauplemiseks ettenähtud loomsete saaduste nõuetekohasust loomatauditõrje seadusest ja toiduseadusest tulenevast veterinaarjärelevalve kohustusest sõltumata. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud loomsete saaduste ja valikulise impordi alusel Eestisse imporditud loomse toidu puhul teeb Amet kindlaks nende vastavuse sihtkohariigis esitatavatele nõuetele.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 24.   Kaubeldavate loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste nõuetekohasuse tagamiseks meetmete rakendamine

  (1) Amet rakendab vajalikke meetmeid, et järgitaks EÜ Nõukogu direktiivi 90/425 lisas A nimetatud direktiivides sätestatud järgmisi nõudeid:
  1) looma ning toiduks mittekasutatava loomse saaduse omanik või rentnik järgib käesolevas seaduses ja loomatauditõrje seaduses sätestatud veterinaarnõudeid kõikidel käitlemisetappidel, aretuslooma ja aretusmaterjali puhul ka põllumajandusloomade aretuse seaduses sätestatud nõudeid;
  2) loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste üle teostatakse veterinaarjärelevalvet samaväärselt kui Eestis turustamise puhul, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu õigusaktid näevad sihtkohariigi suhtes ette teisiti;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  3) loomi veetakse veterinaar- ja loomakaitsenõuete kohase veovahendiga ja loomade veo kohta esitatavate veterinaar- ja loomakaitsenõuete kohaselt.

  (2) Looma või toiduks mittekasutatava loomse saaduse kohta sertifikaadi või kaubasaadetisega kaasasoleva muu dokumendi väljastanud Ameti kohalik asutus edastab dokumendi väljaandmise päeval käesoleva seaduse § 2 lõikes 6 nimetatud arvutisüsteemi abil sihtkohaliikmesriigi pädevale asutusele ettenähtud andmed Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades.

§ 25.   Kaubeldava loomse toidu nõuetekohasuse tagamiseks meetmete rakendamine

  Amet rakendab vajalikke meetmeid, et järgitaks järgmisi nõudeid:
  1) loomse toidu käitleja järgib käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõudeid loomse toidu kõikidel käitlemisetappidel;
  2) nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas A nimetatud direktiivides märgitud loomse toidu üle teostatakse veterinaarjärelevalvet samaväärselt kui Eestis turustamise puhul;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  3) teise liikmesriigi territooriumile ei saadeta EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ lisas B loetletud loomset toitu, kui seda ei ole Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 36 alusel võimalik oma territooriumil turustada.

§ 26.   Veterinaarjärelevalve loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle sihtkohas ja piiripunktis
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Amet kontrollib sihtkohas pisteliselt mittediskrimineerival viisil loomade ja toiduks mittekasutatavate loomsete saaduste vastavust EÜ Nõukogu direktiivi 90/425/EMÜ artiklis 3 esitatud nõuetele ning loomse toidu vastavust EÜ Nõukogu direktiivi 89/662/EMÜ artiklis 3 esitatud nõuetele.

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Loomade ja loomsete saaduste veol piiripunkti kaudu ühest liikmesriigist teise kontrollib Amet piiripunktis kaubasaadetisega kaasasolevaid dokumente.

  (4) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui sihtkohas või veo käigus teostatud veterinaarjärelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et loomad või loomsed saadused on inimese või looma tervisele ohtlikud, kohaldab Amet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 54 sätestatud meetmeid.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 27.   Sihtkoha veterinaarkontrolli otsus
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

2. jagu Veterinaarjärelevalve ühendusesisese transiidi korral 
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 28.   Veterinaarjärelevalve loomade ja loomsete saaduste nõuetekohasuse üle ühendusesisese transiidi korral
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Kaubasaadetisele või veotingimustele esitatud nõuete rikkumise ohu kahtluse korral on Ametil õigus loomade ja loomsete saaduste ühendusesisese transiitveo ajal kontrollida kaubasaadetise ning veo nõuetekohasust.

  (2) Ühendusesisese transiidina käsitatakse käesolevas jaos kaubasaadetise toimetamist Eesti kaudu ühest liikmesriigist teise.

  (3) Kui transiitveo ajal teostatud veterinaarjärelevalve tulemusena on kindlaks tehtud, et loomad või loomsed saadused on inimese või looma tervisele ohtlikud, kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklis 54 sätestatud meetmeid.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

3. jagu Veterinaarkontroll importimisel 

§ 29.   Veterinaarkontrolli korraldus importimisel

  (1) Importida on lubatud üksnes käesolevas seaduses ettenähtud korras piiripunktis veterinaarkontrolli läbinud loomi ja loomseid saadusi. Importimisel tehakse veterinaarkontrolli Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), sätestatud nõuete kohaselt. Importimisel tehtava veterinaarkontrolli korra kehtestab Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid arvestades valdkonna eest vastutav minister.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (2) Veterinaarkontrolli tegemiseks piiripunktis teavitab kaubasaadetise eest vastutav isik kavandatavast impordist vähemalt 24 tundi ette seda piiripunkti, mille kaudu kaubasaadetise import on kavandatud. Kavandatavast impordist teavitatakse loomade puhul Euroopa Komisjoni määruses 282/2004/EÜ, mis kehtestab ühendusevälisest riigist imporditavate loomade üle piiripunktis veterinaarkontrolli teostamise korra (ELT L 49, 19.02.2004, lk 11–24), sätestatud korras ning loomsete saaduste puhul Euroopa Komisjoni määruses 136/2004/EÜ sätestatud korras.

  (3) Looma või loomse saaduse importimisel laeva või lennukiga esitab kaubasaadetise eest vastutav isik piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule lastimanifesti.

§ 30.   Veterinaarkontrolli tegemise käik

  (1) Sõltumata looma või loomse saaduse impordi eesmärgist teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik piiripunktis veterinaarkontrolli käigus kaubasaadetise dokumentide, identsuse ja füüsilist kontrolli käesolevas seaduses sätestatud nõudeid arvestades.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Dokumentide kontroll käesoleva seaduse tähenduses on nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), artikli 2 lõike 2 punktis a ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), artikli 2 lõike 2 punktis b sätestatud dokumentide kontroll.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Identsuse kontroll käesoleva seaduse tähenduses on EÜ Nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis b ja EL Nõukogu direktiivi 97/78/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis c sätestatud kontroll.

  (4) Füüsiline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on EÜ Nõukogu direktiivi 91/496/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis c ja EL Nõukogu direktiivi 97/78/EMÜ artikli 2 lõike 2 punktis d sätestatud kontroll.

  (5) Piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik võib veterinaarkontrolli käigus vajaduse korral lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud kontrollile teha täiendavat kontrolli.

§ 31.   Piiripunktis veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument

  (1) Veterinaarkontrolli käigus tehtud kontrollide tulemusena väljastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik loomsete saaduste kohta Euroopa Komisjoni määrusega 136/2004/EÜ ning loomade kohta Euroopa Komisjoni määrusega 282/2004/EÜ kinnitatud vormi kohase piiripunktis veterinaarkontrolli tegemist tõendava dokumendi.

  (2) Veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument peab olema kaubasaadetisega kaasas seni, kuni kaubasaadetis jääb tollijärelevalve alla. Dokumendil peab olema viide asjaomasele tollidokumendile. Importimisel vabaks ringluseks lubamise korral peab dokument olema kaubasaadetisega kaasas kuni kaubasaadetise jõudmiseni sihtkohta.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Kui kaubasaadetis jaotatakse importimisel osadeks, väljastatakse veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument iga kaubasaadetise osa kohta ja see dokument peab olema kaubasaadetise osaga kaasas kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ajani.

  (4) Tolliametnik võib lubada kaubasaadetist importida, kui kaubasaadetis on läbinud veterinaarkontrolli, mille tulemusena on kaubasaadetis tunnistatud nõuetekohaseks ja selle kohta on väljastatud veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument, ning kui kaubasaadetise importija on veterinaarkorralduse seaduses sätestatud korras veterinaarjärelevalve tasu tasunud või taganud, et see tasutakse. Tolliametnik võib lubada kaubasaadetist käidelda üksnes veterinaarkontrolli tegemist tõendavas dokumendis ettenähtud tingimustel.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 32.   Teabe edastamine loomsete saaduste puhul piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli kohta

  (1) Loomsete saaduste importimisel edastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik kaubasaadetise sihtkohas kaubasaadetise üle veterinaarjärelevalvet teostavale pädevale veterinaarjärelevalve asutusele piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli kohta teabe Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu, kui:
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  1) imporditava kaubasaadetise sihtkohaks on Euroopa Liidu liikmesriik, millele on Euroopa Liidu õigusaktiga antud eristaatus, või selle piirkond;
  2) imporditavast kaubasaadetisest võetud proovi analüüsi tulemus ei ole teada ajal, mil kaubasaadetis viiakse piiripunktist edasi;
  3) tegemist on Euroopa Liidu õigusaktiga ettenähtud erieesmärgil lubatud impordiga;
  4) tegemist on selle kaubasaadetise impordiga, mis on ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki tagasi saadetud.

  (2) Loomsete saaduste transiidi lubamise korral teavitab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik sellest veterinaarkontrolli tegemist tõendaval dokumendil kaubasaadetise ühendusevälisesse riiki toimetamiseks näidatud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikku ning kui transiit toimub läbi mõne teise liikmesriigi, siis selle liikmesriigi pädevat järelevalveasutust Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.

  (3) Kui loomsete saaduste importimisel tehtud veterinaarkontrolli tulemusena on piiripunktis avastatud looma või inimese tervisele ohtlik kaubasaadetis, teavitab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik viivitamata Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu teiste liikmesriikide piiripunktide veterinaarjärelevalve ametnikke mittenõuetekohase kaubasaadetise päritolust ning kaubasaadetise mittenõuetekohaseks tunnistamise põhjusest.

§ 33.   Teabe edastamine loomade puhul piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli kohta

  (1) Loomade importimisel edastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik kaubasaadetise sihtkohas kaubasaadetise üle veterinaarjärelevalvet teostavale veterinaarjärelevalve ametnikule piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli kohta teabe Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu, kui:
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  1) imporditava kaubasaadetise sihtkohaks on Euroopa Liidu liikmesriik, millele on Euroopa Liidu õigusaktiga antud eristaatus, või selle piirkond;
  2) imporditavast kaubasaadetisest võetud proovi analüüsi tulemus ei ole teada ajal, mil kaubasaadetis viiakse piiripunktist edasi.

  (2) Loomade transiidi lubamise korral edastab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik selle kohta teabe veterinaarkontrolli tegemist tõendaval dokumendil näidatud loomade väljaveoks ettenähtud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule ning kui transiit toimub läbi mõne teise liikmesriigi, siis selle liikmesriigi pädevale järelevalveasutusele Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.

  (3) Kui loomade importimisel tehtud veterinaarkontrolli tulemusena on piiripunktis avastatud oht looma või inimese tervisele, teavitab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik viivitamata Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu teiste Euroopa Liidu liikmesriikide piiripunktide veterinaarjärelevalve ametnikke mittenõuetekohase looma päritolust ning kaubasaadetise mittenõuetekohaseks tunnistamise põhjusest.

  (4) Kui on vaja teha imporditavate loomade veterinaarkontrolli nende veo ajal sihtkohta või nende sihtkohas, teavitab piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik sellest sihtkoha veterinaarjärelevalve ametnikku Euroopa Liidu liikmesriikide pädevaid asutusi ühendava arvutisüsteemi kaudu.

§ 34.   Loomade ja loomsete saaduste impordi keelamise alused

  Amet keelab loomade või loomsete saaduste impordi, kui piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli tulemusena on kindlaks tehtud, et:
  1) kaubasaadetis ei ole käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud nõuete kohane;
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]
  2) loomadel esineb inimese või looma tervisele ohtlikuks tunnistatud loomataud, loomadel kahtlustatakse selle esinemist või ohustatakse inimese või looma tervist muul moel;
  3) Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt ei ole kaubasaadetise päritoluriigist lubatud loomi või loomseid saadusi importida;
  4) loomade tervislik seisund ei võimalda nende nõuetekohast vedu;
  5) kaubasaadetisega kaasasolev sertifikaat või muu dokument ei ole nõuetekohane.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

§ 35.   Loomset saadust sisaldava kaubasaadetise vedu piiripunktist kaubasaadetise sihtkohta
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 nimetatud juhtudel võetakse loomset saadust sisaldav kaubasaadetis Ameti järelevalve alla piiripunktist sihtkohta veo ajaks. Sellist kaubasaadetist võib vedada lekkekindlas veovahendis või konteineris, mille on plomminud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik. Käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktis 3 nimetatud juhul jääb kaubasaadetis komisjoni määruses (EMÜ) nr 2454/93 nimetatud korra T5 kohaselt tollijärelevalve alla kuni kaubasaadetise sihtkohta jõudmiseni.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Veterinaarjärelevalve ametniku paigaldatud tõkend on kaubasaadetisele, veovahendile või konteinerile nende puutumatuse tagamiseks paigaldatud plomm. Ühele objektile võib panna mitu plommi.

  (3) Plommiga kaitstud objektis asuva kaubasaadetise puutumatuse ning plommi rikkumatuse eest vastutab selle veovahendi või konteineri valdaja. Ameti loata plommi eemaldamine on keelatud. Plommi võib Ameti loata eemaldada ettenägematus olukorras veovahendis või konteineris veetava või hoitava kaubasaadetise säilimise tagamiseks.

  (4) Amet võib aktsepteerida teise isiku või välisriigi pädeva asutuse pandud tõkendeid. Ameti aktsepteeritud tõkend on samaväärne tema pandud tõkendiga. Veterinaarjärelevalve ametnikul on õigus nõuda kaubasaadetise eest vastutava isiku juuresolekut plommi panemisel ja eemaldamisel.

  (5) Plomm peab olema paigaldatud nii, et juurdepääs kaubasaadetisele ilma plommi rikkumata või veovahendile või konteinerile sissemurdmisjälgi jätmata ei ole võimalik. Plommi paigaldamise viis peab välistama plommi eemaldamise seda rikkumata. Plommi panemise kohta teeb veterinaarjärelevalve ametnik Euroopa Komisjoni määrusega 136/2004/EÜ ettenähtud dokumendile märke.

  (6) Plommi purunemisest, kaotsiminekust või ettenägematus olukorras eemaldamisest, samuti sissemurdmisjälgedest või muudest kahjustustest plommiga kaitstud veovahendil või konteineril peab veovahendi või konteineri valdaja viivitamata Ametile teatama.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise sihtkoha ettevõtte esindaja teavitab kaubasaadetise saabumisest viivitamata kaubasaadetise sihtkohas veterinaarkontrolli tegevat veterinaarjärelevalve ametnikku, kes omakorda teavitab 15 päeva jooksul teate saamisest arvates seda veterinaarjärelevalve ametnikku, kes tegi kaubasaadetise importimisel selle üle piiripunktis veterinaarkontrolli.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 36.   Loomi ja loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise transiit
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Loomi või loomseid saadusi sisaldava kaubasaadetise transiit on lubatud järgmistel tingimustel:
  1) kaubasaadetis pärineb sellisest ühendusevälisest riigist, kust on lubatud nende loomade või loomsete saaduste import Euroopa Liitu;
  2) kaubasaadetis on sellega kaasasolevate dokumentide kohaselt ette nähtud transiidiks;
  3) transiidi on eelnevalt heaks kiitnud selle piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, mille kaudu toimetatakse kaubasaadetis Euroopa Liidu territooriumile;
  4) kaubasaadetise eest vastutav isik on loomsete saaduste importi kavandades võtnud endale kohustuse, et kaubasaadetise ühendusevälisesse riiki importimise keelamise korral käideldakse kaupa üksnes käesolevas seaduses mittenõuetekohase loomse saaduse käitlemiseks kehtestatud nõuete kohaselt;
  5) kaubasaadetise eest vastutav isik on loomade importi kavandades võtnud endale kohustuse, et kaubasaadetise ühendusevälisesse riiki importimise keelamise korral ei saadeta looma tagasi selle päritoluriiki läbi Euroopa Liidu territooriumi, kuid samal ajal järgitakse loomade veo suhtes Euroopa Liidus kehtestatud nõudeid.

  (2) Kaubasaadetise transiitveol maantee-, raudtee- või sadamapiiripunkti kaudu jääb kaubasaadetis tolli järelevalve alla EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ nimetatud protseduuri T1 kohaselt kuni kaubasaadetise toimetamiseni ühendusevälisesse riiki.

  (3) Loomi või loomset saadust sisaldav kaubasaadetis tuleb Euroopa Liidu territooriumilt välja toimetada käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud piiripunkti kaudu 30 päeva jooksul pärast selle importimisel piiripunktis veterinaarkontrolli tegemist, välja arvatud juhul, kui geograafilistest iseärasustest tingituna on Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud teisiti.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

§ 37.   Loomsete saaduste toimetamine vabatsooni, vabalattu ja tollilattu
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Loomseid saadusi on lubatud EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ kohaselt importida ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu territooriumil asuvasse vabatsooni, vabalattu või tollilattu tingimusel, et kaubasaadetise eest vastutav isik on importi kavandades esitanud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule andmed:
  1) kaubasaadetiste toimetamise eesmärgi kohta (vabasse ringlusse lubamine või muu eesmärk);
  2) loomsete saaduste vastavuse kohta impordinõuetele.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete põhjal ei ole võimalik kindlaks teha kaubasaadetise Euroopa Liitu toimetamise lõppeesmärki, loetakse kaubasaadetise ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu toimetamise eesmärgiks kaubasaadetise vabasse ringlusse lubamine Euroopa Liidu territooriumil.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kaubasaadetise eest vastutav isik on kaubasaadetise kohta esitanud teadvalt valeandmeid, teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile märke selle kohta, et kaubasaadetis tuleb saata tagasi päritoluriiki või hävitada.

  (4) Veterinaarkontrolli tulemusena nõuetekohaseks tunnistatud loomsed saadused sobivad veterinaarsest seisukohast lähtuvalt vabasse ringlusse lubamiseks.

  (5) [Kehtetu - RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (6) Kaubasaadetise vedu vabatsooni, vabalattu või tollilattu on lubatud üksnes tollijärelevalve all ja tolliametniku plommitud veovahendis.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (7) Kui loomsete saaduste toimetamisega vabatsooni, vabalattu või tollilattu võib kaasneda oht inimese või looma tervisele, võib piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teha otsuse selle kohta, et kaubasaadetist ei lubata vabatsooni, vabalattu ega tollilattu.

§ 38.   Mittenõuetekohaste loomsete saaduste toimetamine vabatsooni, vabalattu või tollilattu

  (1) Veterinaarkontrolli tulemusena mittenõuetekohaseks tunnistatud loomsete saaduste vedu vabatsooni, vabalattu või tollilattu on lubatud üksnes järgmistel tingimustel:
  1) kaubasaadetis pärineb sellisest ühendusevälisest riigist, kust kaubasaadetises sisalduvate loomsete saaduste import Euroopa Liitu on lubatud;
  2) kaubasaadetis ladustatakse üksnes sellises vabatsoonis, vabalaos või tollilaos, milles sellise loomse saaduse ladustamiseks on ettevõtjal käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 või lõikes 2 nimetatud tegevusluba.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Mittenõuetekohaseid loomseid saadusi on lubatud vabatsoonist, vabalaost või tollilaost toimetada üksnes ühendusevälisesse riiki või hävitamiseks või väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks. Mittenõuetekohaseid loomseid saadusi vabatsoonist, vabalaost või tollilaost teise vabatsooni, vabalattu või tollilattu toimetada ei ole lubatud.

  (4) Kui mittenõuetekohaste loomsete saaduste toimetamisega vabatsooni, vabalattu või tollilattu võib kaasneda oht inimese või looma tervisele, võib piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teha käesoleva seaduse § 37 lõikes 7 nimetatud otsuse.

§ 39.   Mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustav ettevõte
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli tulemusena mittenõuetekohaseks tunnistatud loomset toitu on lubatud toimetada ühendusevälisest riigist väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks, kui:
  1) kaubasaadetise eest vastutav isik on importi kavandades esitanud piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnikule käesoleva seaduse § 37 lõikes 1 nimetatud andmed;
  2) kaubasaadetis pärineb sellisest ühendusevälisest riigist, kust kaubasaadetises sisalduvate mittenõuetekohaste loomsete saaduste import Euroopa Liitu on lubatud;
  3) kaubasaadetist käitleb üksnes selline ettevõtja, kellel on käesoleva seaduse § 40 lõikes 3 nimetatud tegevusluba;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  4) mittenõuetekohase loomse toiduga on kaasas sertifikaat, veterinaarkontrolli tegemist tõendav dokument ja komisjoni otsuse 2000/571/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest pärit ja vabatsoonidesse, vabaladudesse, tolliladudesse või piiriüleseid meretranspordivahendeid varustavatele ettevõtjatele ettenähtud toodete veterinaarkontrolli meetodid (EÜT L 240, 23.09.2000, lk 14–18), lisas esitatud vormi kohane sertifikaat, mis mitmest kaubasaadetisest koosneva kaubasaadetise kohta võib olla ühine.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks mõeldud mittenõuetekohast loomset toitu vabasse ringlusse ei lubata.

  (3) Kaubasaadetise vedu piiripunktist mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavasse ettevõttesse ning sellest ettevõttest sadamasse, kus mittenõuetekohane loomne toit laaditakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavale laevale, peab toimuma tollikontrolli all EÜ Nõukogu määruses 2913/92/EMÜ sätestatud protseduuri T1 kohaselt.

  (31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavasse ettevõttesse mittenõuetekohase loomse toidu saabumisest peab viivitamata teavitama ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavat ametnikku.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kui mittenõuetekohase loomse toidu toimetamisega väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks võib kaasneda oht inimese või looma tervisele, võib piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik teha otsuse selle kohta, et kaubasaadetist ei lubata toimetada väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks.

§ 391.   Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu sertifikaat

  (1) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta annab komisjoni otsuse nr 2000/571/EÜ lisas esitatud vormi kohase sertifikaadi selleks pädev veterinaarjärelevalve ametnik.

  (2) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta, mis viiakse piiripunktist otse sadamasse, kust see laaditakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavale laevale, annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadi piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik. Sertifikaadi saamiseks teatatakse sellise loomse toidu impordist käesoleva seaduse § 29 lõikes 2 sätestatud korras, esitades ka sertifikaadi vormi täitmiseks vajalikud andmed.

  (3) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva varustamiseks ettenähtud mittenõuetekohase loomse toidu kohta, mis viiakse ettevõttest sadamasse, kust see laaditakse väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavale laevale, annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sertifikaadi ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostav ametnik. Sertifikaadi saamiseks esitatakse sertifikaadi vormi täitmiseks vajalikud andmed ettevõtte üle veterinaarjärelevalvet teostavale ametnikule vähemalt 24 tundi enne sellise loomse toidu sadamasse viimist.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 40.   Vabatsoonis, vabalaos ja tollilaos mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamine ning väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamine
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema loomatauditõrje seaduse kohane tegevusluba vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase toiduks mittekasutatava loomse saaduse ladustamiseks.

  (2) Vabatsoonis, vabalaos või tollilaos mittenõuetekohase loomse toidu ladustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema toiduseadusekohane tegevusluba mittenõuetekohase loomse toidu ladustamiseks vabatsoonis, vabalaos või tollilaos.

  (3) Väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamisega tegelemiseks peab ettevõtjal olema toiduseadusekohane tegevusluba väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostava laeva mittenõuetekohase loomse toiduga varustamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isik peab pidama arvestust vabatsooni, vabalattu või tollilattu sissetoodavate ja väljaviidavate kaubasaadetiste üle, näidates ära kaubasaadetise liigi ja koguse ning kaupa ladustava isiku nime ja aadressi ning säilitama neid arvestusdokumente vähemalt kolm aastat arvestuse pidamise aastast arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud isik peab pidama arvestust sissetoodavate ja väljaviidavate kaubasaadetiste üle, näidates ära kaubasaadetise liigi ja koguse ning kaubasaadetise saaja nime ja aadressi ning säilitama neid arvestusdokumente vähemalt kolm aastat arvestuse pidamise aastast arvates.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.   Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao või tollilao tunnustamine ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamine
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 42.   Veterinaarkontroll ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu tagasi saadetud Euroopa Liidu päritolu loomset saadust sisaldava kaubasaadetise üle
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu tagasi saadetud Euroopa Liidu päritolu loomset saadust sisaldavat kaubasaadetist on lubatud toimetada ühendusevälisest riigist Euroopa Liitu järgmistel tingimustel:
  1) kaubasaadetisega on kaasas kas kaubasaadetise kohta väljastatud sertifikaadi originaal või selle väljaandnud järelevalveametniku kinnitatud sertifikaadi koopia koos põhjendusega kaubasaadetise tagasisaatmise kohta ning kaubasaadetise eest vastutava isiku või ühendusevälise riigi pädeva asutuse garantiikiri, milles kinnitatakse, et loomset saadust on ladustatud ja veetud nõuetekohastes tingimustes ning et seda saadust ei ole töödeldud;
  2) kaubasaadetisega on plommitud konteineri puhul kaasas kaubasaadetise vedaja tõend selle kohta, et loomset saadust ei ole töödeldud ega kaubasaadetist maha laaditud;
  3) piiripunktis on tehtud loomse saaduse veterinaarkontroll;
  4) kaubasaadetis saadetakse Euroopa Liidus asuvasse loomse saaduse päritoluettevõttesse tagasi käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud tingimuste kohaselt. Sellise kaubasaadetise ühendusesisene transiit on lubatud üksnes tingimusel, et seda lubab selle Euroopa Liidu liikmesriigi piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik, kuhu kaubasaadetis esimesena saabub, ja selle Euroopa Liidu liikmesriigi pädev asutus, kelle territooriumi see kaubasaadetis transiidina läbib.

  (2) Kui kaubasaadetise kohta sertifikaadi väljastanud pädev asutus on nõus kaubasaadetise tagasisaatmisega selle päritoluettevõttesse ning käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud, ei tohi piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik keelduda kaubasaadetise toimetamisest ühendusevälisest riigist tagasi Euroopa Liitu.

  (3) Kaubasaadetise vedu tagasi loomse saaduse päritoluettevõttesse on lubatud Ameti järelevalve all lekkekindlas veovahendis või plommitud konteineris, mida teised järelevalveametnikud saavad avada.

§ 43.   Veterinaarkontroll seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud loomade ja nende loomade üle, kelle kohta on kehtestatud veterinaarnõuded kauplemisel, kuid puuduvad veterinaarnõuded nende päritoluriigist importimise suhtes

  (1) Kui käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud imporditavate loomade sihtkohariik on Eesti Vabariik, tuleb kõikide loomade veterinaarkontroll teha piiripunktis.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loomade sihtkohariik on muu Euroopa Liidu liikmesriik, tuleb kõikide loomade veterinaarkontroll teha piiripunktis või kui on olemas asjakohane kokkulepe Ameti, sihtkohariigi pädeva asutuse ning toimetamise korral läbi teise Euroopa Liidu liikmesriigi selle liikmesriigi pädeva asutuse vahel, siis dokumentide ja identsuse kontroll piiripunktis ning füüsiline kontroll sihtkoha ettevõttes.

  (3) Nende loomade import, kelle kohta on kehtestatud veterinaarnõuded kauplemisel, kuid puuduvad veterinaarnõuded nende päritoluriigist importimise suhtes, on lubatud üksnes järgmistel tingimustel:
  1) aretuse või tootmise eesmärgil imporditavad veised, sead, kitsed ja lambad on viibinud päritoluriigis vähemalt kuus kuud või nooremad kui kuue kuu vanused loomad on sündinud päritoluriigis;
  2) tapamajja tapmiseks imporditavad veised, sead, kitsed ja lambad on viibinud päritoluriigis vähemalt kolm kuud või nooremad kui kolme kuu vanused loomad on sündinud päritoluriigis;
  3) kõik imporditavad loomad on läbinud veterinaarkontrolli piiripunktis;
  4) kõiki imporditavaid loomi on hoitud piiripunktis või karantiinikeskuses, kuni veterinaarkontrolli tulemusena on loomad tunnistatud seda liiki looma kohta kauplemisel esitatavate nõuete kohaseks;
  5) loomad on Ameti järelevalve all alates piiripunktis veterinaarkontrolli tegemisest kuni nende jõudmiseni sihtkoha ettevõttesse.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Aretuse või tootmise eesmärgil imporditavaid loomi hoitakse sihtkoha põllumajandusettevõttes Ameti järelevalve all seni, kuni on tagatud, et looma edasise liikumise lubamine ei ohusta teisi loomi.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 44.   Mittenõuetekohane kaubasaadetis

  (1) Käesolevas paragrahvis ei käsitata mittenõuetekohaste loomsete saadustena käesoleva seaduse §-des 38 ja 39 nimetatud loomseid saadusi.

  (2) Imporditavad loomad ja loomsed saadused tunnistatakse mittenõuetekohaseks ning nende edasine käitlemine peatatakse, kui need on sattunud Eesti territooriumile ilma veterinaarkontrolli läbimata või kui imporditav kaubasaadetis on piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli tulemusena tunnistatud mittenõuetekohaseks. Loomade puhul peatatakse nende edasine vedu piiripunktist või karantiinikeskusest.

  (3) Mittenõuetekohase kaubasaadetise puhul teeb piiripunkti veterinaarjärelevalve ametnik veterinaarkontrolli tegemist tõendavale dokumendile märke selle kohta, et kaubasaadetis tuleb saata tagasi päritoluriiki või hävitada. Loomade puhul tuleb kooskõlastatult loomade eest vastutava isikuga loomi sööta ja joota ning vajaduse korral ravida, paigutada nad karantiini või võimaluse korral saata tagasi nende päritoluriiki. Kui puudub võimalus loomade karantiini paigutamiseks või tagasisaatmiseks nende päritoluriiki, võib loomad saata tapmisele.

  (4) Loomset saadust sisaldav kaubasaadetis tuleb saata tagasi selle päritoluriiki tagasisaatmise otsuse tegemisest arvates 60 päeva jooksul kaubasaadetise eest vastutava isikuga kokkulepitud piiripunkti kaudu, kasutades sama liiki veovahendit, millega kaubasaadetis importimiseks piiripunkti veeti. Kui tegemist on looma või inimese tervisele otseselt ohtliku loomse saadusega, saadetakse piiripunkti veterinaarjärelevalve ametniku korraldusel kaubasaadetis viivitamata tagasi selle päritoluriiki.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (5) Kui loomset saadust sisaldavat kaubasaadetist ei ole võimalik selle päritoluriiki tagasi saata või kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud 60-päevane tähtaeg on möödunud või kui kaubasaadetise eest vastutav isik annab selle kõrvaldamiseks kohe loa, kõrvaldatakse kaubasaadetis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 02.03.2011, 1 - jõust. 04.03.2011]

  (6) Piiripunktis tehtud veterinaarkontrolli tulemusena mittenõuetekohaseks tunnistatud ning looma või inimese tervisele otseselt ohtliku loomse saaduse liigi, laadi ja päritolu kohta esitab Amet andmed Euroopa Komisjonile ning teeb piiripunktis edaspidi rangemat veterinaarkontrolli kõigi sama liiki, laadi ja päritolu loomset saadust sisaldavate kaubasaadetiste suhtes.

4. peatükk VÄRSKE KALA JA ESMATÖÖDELDUD KALANDUSTOODETE IMPORTIMINE 
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 45.   Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimine
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimisel tehtava veterinaarkontrolli suhtes kohaldatakse üksnes käesolevas peatükis sätestatud nõudeid.

  (2) Esmatöödeldud kalandustoode käesoleva seaduse tähenduses on kala, mis on kalalaeva pardal puhastatud, sorteeritud, jahutatud või roogitud või muul sellesarnasel viisil töödeldud.

  (3) Ameti peadirektor võib määrata värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete üle veterinaarkontrolli tegema veterinaarjärelevalve ametniku, kes ei pea olema veterinaararsti haridusega, kuid kellel on oskused ja teadmised, et hinnata imporditava värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete nõuetekohasust.

  (4) Värske kala ja esmatöödeldud kalandustoodete importimisel tehakse veterinaarkontrolli Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.04.2004, lk 206–319), artiklis 15 sätestatud nõuete kohaselt.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

5. peatükk TÕENDAMINE 

§ 46.   Nõuetekohasust tõendav sertifikaat

  (1) Võttes aluseks Euroopa Liidu õigusaktid, avalikustab Amet nõuetekohasust tõendava sertifikaadi tüübi ja vormi ning tõendava ametniku allkirjastatava sertifikaadil oleva teabe loomade ja loomsete saaduste kaupa oma veebilehel.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (2) Käesoleva seaduse § 10 lõikes 3 nimetatud juhul väljastatakse nõuetekohasust tõendav sertifikaat sihtkohaliikmesriigi esitatavate nõuete alusel.

  (3) Sertifikaadi koostab Ameti veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalvealasel territooriumil asub ettevõte, põllumajandusettevõte, keskus või organisatsioon, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Sertifikaadi saamiseks esitatakse Ameti kohalikule asutusele kirjalik taotlus:
  1) vähemalt 48 tundi enne looma eksportimist või teise liikmesriiki vedamist;
  2) vähemalt 24 tundi enne loomsete saaduste eksportimist või teise liikmesriiki vedamist.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotlus peab sisaldama andmeid, mis võimaldavad teha vajalikke järelevalvetoiminguid ja täita sertifikaadi vormi. Ametil on õigus nõuda taotlejalt vajalike andmete esitamist ka sihtriigi keeles.
[RT I 2007, 17, 81 - jõust. 01.03.2007]

  (6) Nõuetekohasust tõendavat sertifikaati ei väljastata, kui Ameti veterinaarjärelevalve ametnik on kindlaks teinud vähemalt ühe järgmistest asjaoludest:
  1) loomad või loomsed saadused ei ole asjakohaste veterinaarnõuete kohased;
  2) taotlus ei ole esitatud vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele;
  3) taotluses on esitatud valeandmeid.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 47.   Nõuded tõendavale ametnikule

  (1) Sertifikaadi väljaandmise õigus on Ameti kohaliku asutuse juhi poolt selleks volitatud veterinaarjärelevalve ametnikul ja õigusaktidega ettenähtud juhtudel ka teistel Ameti järelevalveametnikel (edaspidi tõendav ametnik).

  (2) Tõendaval ametnikul peavad olema vajalikud teadmised õigusaktidega kehtestatud nõuetest tõendatavate loomade või loomsete saaduste kohta.

  (3) Tõendav ametnik peab olema informeeritud reeglitest, mida tuleb järgida sertifikaatide koostamisel ja väljastamisel, ning olema teadlik vajaduse korral enne tõendamist tehtavate järelepärimiste, testide või uurimiste laadist ja ulatusest.

§ 48.   Tõendamise tingimused

  (1) Tõendav ametnik ei tohi tõendada andmeid, mille kohta tal endal ei ole teadmisi või mida tal ei ole võimalik kindlaks teha.

  (2) Tõendav ametnik ei tohi allkirjastada täitmata või puudulikult täidetud sertifikaati või sertifikaati loomade ja loomsete saaduste kohta, mida ta ei ole kontrollinud või mille kontrollimiseks ta ei ole pädev. Kui tõendav ametnik kirjutab sertifikaadile alla teise sertifikaadi või muu dokumendi alusel, peab see dokument olema tema valduses enne sertifikaadi allkirjastamist.

  (3) Tõendaval ametnikul on õigus sertifikaadi koostamisel kasutada andmeid:
  1) mille on kindlaks teinud teine isik, kellele Ameti kohaliku asutuse juht on andnud sellekohase volituse ja kes tegutseb veterinaarjärelevalve ametniku kontrolli all, tingimusel, et ta võib veenduda andmete täpsuses, või
  2) mis on saadud kontrolliprogrammide raames või loomatauditõrje programmi kaudu.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 49.   Meetmed tõendamise terviklikkuse tagamiseks

  (1) Amet rakendab vajalikke meetmeid, et tagada sertifikaatide terviklikkus.

  (2) Ameti kohaliku asutuse juht tagab, et:
  1) tõendaval ametnikul on vajalikud tingimused avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametniku kohustuste ja haldusmenetluse seaduse §-st 10 tulenevate nõuete täitmiseks, mis tagavad tema erapooletuse ja otsese ärihuvi puudumise selle ettevõtte, põllumajandusettevõtte, keskuse või organisatsiooni vastu, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust tõendatakse;
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]
  2) tõendav ametnik on teadlik iga tema allkirjastatava sertifikaadi sisu tähtsusest.

  (3) Sertifikaat koostatakse vähemalt eesti keeles ja ühes sihtkohaliikmesriigi ametlikus keeles.

  (4) Looma või loomse saaduse kohta tõendava ametniku väljastatud sertifikaadi koopiat säilitatakse Ameti kohalikus asutuses kolm aastat sertifikaadi väljaandmisest arvates. Koopiaid säilitatakse eraldi loomade ja loomsete saaduste liikide ning sertifikaadid väljastanud ametnike kaupa.

§ 50.   Tõendamise kontroll

  (1) Amet teeb kontrolle ning rakendab teisi vajalikke meetmeid, et takistada võltsitud või ebaõige sertifikaadi väljaandmist, valmistamist või kasutamist.

  (2) Amet teeb kontrolle ning rakendab teisi meetmeid, et karistada võltsitud või ebaõige sertifikaadi väljaandmisega seotud isikut. Sellise meetmena võib tõendava ametniku ajutiselt vabastada tõendamisega seotud kohustustest kuni uurimise lõpetamiseni.

  (3) Kui tõendav ametnik on teadvalt rikkunud tõendamise tingimusi, rakendab Ameti kohaliku asutuse juht meetmeid, et ametnik ei saaks süütegu korrata, sealhulgas võib ta võtta tõendavalt ametnikult õiguse sertifikaate väljastada.

  (4) Kui isik on võltsinud sertifikaati, kasutanud võltsitud sertifikaati või muutnud sertifikaadi andmeid, rakendab Ameti kohaliku asutuse juht meetmeid, et isik ei saaks süütegu korrata, sealhulgas võib ta edaspidi vajaduse korral keelduda sertifikaadi väljastamisest kõnealusele isikule.

6. peatükk OHUTUSMEETMED 

§ 51.   Loomataudi leviku tõkestamiseks rakendatavad ohutusmeetmed

  (1) Lisaks loomatauditõrje seaduse § 42 alusel toimuvale teavitamisele teavitab Amet Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi viivitamata zoonoosidest, haiguspuhangutest või muudest asjaoludest, mis võivad ohustada looma või inimese tervist.

  (2) Amet rakendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ohu korral viivitamata loomatauditõrje seaduses ja selle alusel koostatud tauditõrje eeskirjades või nende puudumisel Euroopa Liidu õigusaktides ettenähtud või rahvusvaheliselt tunnustatud tõrjemeetmeid. Eelkõige tuleb määrata õigusaktides ettenähtud puhvertsoonid ning rakendada muid loomataudi leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid. Puhvertsoonina käsitatakse ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni loomatauditõrje seaduse tähenduses.

  (3) Kui Amet teeb käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud veterinaarjärelevalve käigus kindlaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ohu olemasolu või kui Ametil on teavet, et kaubasaadetis tuleb ohupiirkonnast, on tal õigus nõuda täiendavate ettevaatusabinõude rakendamist, sealhulgas loomade karantiini paigutamist.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (4) Kuni Euroopa Komisjon ei ole rakendanud asjakohaseid meetmeid, kohaldab Ameti peadirektor vajaduse korral ajutisi ohutusmeetmeid asjaomaste ettevõtete, põllumajandusettevõtete, keskuste või organisatsioonide suhtes või õigusaktidega ettenähtud puhvertsooni suhtes. Amet teavitab rakendatud ohutusmeetmetest viivitamata Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

  (5) Kui riigis või selle piirkonnas, kust imporditavad loomad või loomsed saadused on pärit, ilmneb või levib rahvusvaheliselt teatamiskohustuslikuks tunnistatud loomataud, zoonoos või muu haigus või looma või inimese tervist ohustav asjaolu, on Ameti peadirektoril õigus viivitamata peatada loomade või loomsete saaduste import kõnealusest riigist või selle piirkonnast või piirata loomade või loomsete saaduste edasist kasutamist. Kehtestatud piirangud tuleb viivitamata avalikustada Ameti veebilehel ning teavitada nendest selle riigi pädevat järelevalveasutust.

7. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 52.   Järelevalveametnikud
[Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 53.   Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 31, 32, 49, 50, 51, 52 ja 53 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud õigused on ka Euroopa Komisjoni eksperdil Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud nõuete täitmise kontrollimisel Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Korrakaitseorgan võib võtta vallasasja läbivaatusel isiku kulul proove. Kui läbivaadatud vallasasja ei ole võimalik pärast läbivaatust tavapäraselt kasutada, ei hüvitata isikule vallasasja või vallasasja tavapäraseks kasutamiseks taastamise maksumust.
22.10.2014 15:16
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "taastamise" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

§ 54. – § 59. [Kehtetud - RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

8. peatükk VASTUTUS 

§ 60.   Veterinaarnõuete rikkumine
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (1) Veterinaarnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 61.   Loomade või loomsete saaduste kohta väljastatud sertifikaadi kasutamise, asendamise ja säilitamise nõuete rikkumine

  (1) Loomade või loomsete saaduste kohta väljastatud sertifikaadi kasutamise, asendamise ja säilitamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 62.   Loomsete saaduste käitlemine tegevusloata vabatsoonis, vabalaos või tollilaos või ettevõttes, mis varustab väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (1) Tegevusloata vabatsoonis, vabalaos või tollilaos või ettevõttes, mis varustab väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva mittenõuetekohase loomse toiduga, loomsete saaduste käitlemise või käitlemise alustamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 63.   Teatamiskohustuse täitmata jätmine

  (1) Teatamiskohustuse täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 64.   Konfiskeerimise kohaldamine

  Amet või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 60 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud looma või loomse saaduse konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

§ 65.   Menetlus

  Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Amet.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 66. – § 71. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 72.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva seaduse jõustumise ajal tegutseva ja tunnustamisele kuuluva mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsooni, vabalao või tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise taotlus tuleb esitada hiljemalt 2004. aasta 1. juuniks.

  (2) Mittenõuetekohase loomse saaduse ladustamiseks mõeldud vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavas ettevõttes, mille tunnustamiseks on taotlus esitatud käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt, võib käitlemist jätkata kuni vabatsooni, vabalao või tollilao või mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte tunnustamise kohta tehtud otsuse jõustumiseni. Kui vabatsooni, vabalao ja tollilao ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustava ettevõtte kohta tehti tunnustamisest keeldumise otsus, tuleb selles vabatsoonis, vabalaos või tollilaos ning mittenõuetekohase loomse toiduga väljaspool Euroopa Liidu territoriaalvett rahvusvahelisi vedusid teostavat laeva varustavas ettevõttes käitlemine viivitamata lõpetada.

§ 73.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva seaduse § 69 lõike 3 punkt 3 ning lõiked 7 ja 9 jõustuvad 2004. aasta 18. oktoobril.


1 Nõukogu direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22), muudetud direktiividega 91/67/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 1–18), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/67/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 73–74), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2004/41/EÜ (ELT L 157, 30.04.2004, lk 33–44) ning määrusega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35);
nõukogu direktiiv 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle (EÜT L 224, 18.08.1990, lk 29–41), muudetud direktiividega 91/68/EMÜ (EÜT L 46, 19.02.1991, lk 19–36), 91/174/EMÜ (EÜT L 85, 05.04.1991, lk 37–38), 91/496/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), 92/60/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 75–76), 92/65/EMÜ (EÜT L 268, 14.09.1992, lk 54–72), 92/118/EMÜ (EÜT L 62, 15.03.1993, lk 49–68) ja 2002/33/EÜ (EÜT L 315, 19.11.2002, lk 14–15);
nõukogu direktiiv 91/496/EMÜ, millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ (EÜT L 268, 24.09.1991, lk 56–68), muudetud direktiividega 96/43/EÜ (EÜT L 162, 01.07.1996, lk 1–13), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2008/73/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 40–54) ning otsusega 92/438/EMÜ (EÜT L 243, 25.08.1992, lk 27–31);
nõukogu direktiiv 96/93/EÜ loomade ja loomsete saaduste sertifitseerimise kohta (EÜT L 13, 16.01.1997, lk 28–30);
nõukogu direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.01.1998, lk 9–30), muudetud direktiividega 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367) ja 2013/20/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 234–239) ning määrusega (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).
[RT I, 29.06.2014, 2 - jõust. 01.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json