Teksti suurus:

Ravimiseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 167

Ravimiseaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.07.2014 nr 46

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 31 lõike 6 punkti 3 ja § 33 lõike 7 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1, § 10 lõigetes 1 ja 3, § 13 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 12, § 19 lõigetes 1 ja 4, § 20 lõigetes 1 ja 4 ning § 21 lõikes 3 asendatakse sõna „haruapteek” sõnaga „struktuuriüksus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „ravimite” sõnadega „ravimite ja teiste meditsiini- ja hügieeniotstarbeliste toodete”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) 4000 või enama elanikuga linnas või vallasiseses linnas asuva üldapteegi minimaalseks pindalaks on 80 m2, muudes asustusüksustes 50 m2.”;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) 4000 või enama elanikuga linnas või vallasiseses linnas asuva üldapteegi haruapteegi minimaalseks pindalaks on 45 m2, muudes asustusüksustes 25 m2.”;

5) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üldapteegi haruapteegi minimaalseks pindalaks on 25 m2.”;

6) paragrahvi 7 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üldapteegi pindala võib erandkorras olla väiksem kui 50 m2, kui apteek asub lennujaama julgestuskontrolli alal või kui apteek asub muus asustusüksuses kui 4000 või enama elanikuga linnas või vallasiseses linnas lähimast apteegist kaugemal kui 5 km või transpordiühendus lähima apteegini on ebasoodne ning tingimusel, et apteegis osutatava teenuse kvaliteet ruumide väiksemast pindalast ei halvene.

(4) Haruapteegi pindala võib erandkorras olla väiksem kui 25 m2, kui haruapteek asub lennujaama julgestuskontrolli alal või kui haruapteek asub lähimast apteegist kaugemal kui 5 km või transpordiühendus lähima apteegini on ebasoodne ning tingimusel, et haruapteegis osutatava teenuse kvaliteet ruumide väiksemast pindalast ei halvene. Kui haruapteegis valmistatakse või jaendatakse ravimeid, kehtivad haruapteegile üldapteegi pindala nõuded.”;

7) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Müügisaali minimaalne pindala peab olema:
1) 4000 või enama elanikuga linnas või vallasiseses linnas asuval üldapteegil 30 m2;
2) muudes asustusüksustes asuval üldapteegil 20 m2, välja arvatud § 7 lõikes 3 nimetatud tingimustel;
3) veterinaarapteegil ja selle haruapteegil 15 m2;
4) üldapteegi haruapteegil 15 m2, välja arvatud § 7 lõikes 4 nimetatud tingimustel.”;

8) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Apteegibuss

(1) Apteegibussis peab olema tagatud võimalus teenindada ostjaid bussis ning juurdepääs liikumispuudega isikule.

(2) Apteegibussil tuleb selgesti, sealhulgas väljapoole nähtavalt avaldada apteegibussi sõidugraafik ja teenuse osutamise kohad koos kellaaegadega.

(3) Apteegibussile ja seal olevatele ravimitele peab olema takistatud kõrvaliste isikute juurdepääs ka väljaspool tööaega.

(4) Ravimiamet avaldab oma veebilehel teabe apteegibusside ning nende sõidugraafiku ja teenuse osutamise kohtade kohta koos kellaaegadega.”;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Apteegiteenuse osutaja peab pidama iga proviisori ja farmatseudi kohta arvestust läbitud koolituste kohta, märkides koolituse kuupäeva, koolituse korraldaja ja tundide arvu. Koolitusplaane ja andmeid töötajate koolituste kohta tuleb apteegis säilitada 3 aastat.”;

10) paragrahvi 12 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Müügisaalis on lubatud välja panna farmakoloogiliselt või näidustuse järgi rühmitatud käsimüügiravimeid.”;

11) paragrahvi 12 lõike 8 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Apteegis tuleb dokumenteerida ravimite või apteegiteenuse osutamise kohta esitatud kaebused, märkides andmed kaebuse esitaja, ravimi, kaebuse olemuse ning kaebusega seonduvate asjaolude kohta.”;

12) paragrahvi 12 lõiked 9 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 12 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Haiglaapteegi tegevusele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikeid 1, 5, 6, 8 ja 11.”;

14) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Käesoleva paragrahvi lõigetes 13–15 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka ravimiseaduse § 31 lõikes 57 sätestatud ravimite kättetoimetamise teenuse osutamise korral.”;

15) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 112 järgmises sõnastuses:

„112) ravimite kättetoimetamise korraldus ravimiseaduse § 31 lõikes 57 sätestatud ravimite kättetoimetamise teenuse osutamise korral;”;

16) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põhiapteek esitab Ravimiametile neli korda aastas aruande. Aruandes tuleb eristada põhiapteegi ja struktuuriüksuste kohta käivad andmed.”.

§ 2.  Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” muutmine

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm” § 62 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid kohaldatakse ka ravimiseaduse § 31 lõikes 57 sätestatud ravimite kättetoimetamise teenuse osutamise korral.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkt 8 jõustub 15. juulil 2014. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 9 ja 16 jõustuvad 1. jaanuaril 2015. a.

  (3) Määruse § 1 punkt 5 jõustub 9. juuni 2019. a.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Helen Tralla
Kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json