Teksti suurus:

Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 172

Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord

Vastu võetud 10.07.2014 nr 110

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 19 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Maksu- ja Tolliameti ametniku erivahendite kandmise ja hoidmise kord.

§ 2.  Erivahendite kandmine ja hoidmine

  (1) Maksu- ja Tolliameti ametniku (edaspidi ametnik) erivahendeid kantakse ja hoitakse tingimustes, mis tagavad nende säilimise ja ohutuse ümbrusele ning välistavad nendele kõrvaliste isikute juurdepääsu.

  (2) Erivahendid väljastatakse asutuses kehtiva korra alusel ametnikule, kes on omandanud nende käsitsemise oskused, tunneb nende toimet, kasutamise ja hoidmise nõudeid, eeskirju ning esmaabivõtteid. Erivahendite kadumisest või vargusest teavitab ametnik kohe oma struktuuriüksuse juhti.

§ 3.  Erivahendite kandmise kord

  (1) Erivahendite kandmise all mõistetakse erivahendite endaga kaasas kandmist väljaspool selleks ette nähtud hoiuruumi või -kohta.

  (2) Erivahendeid tuleb kanda viisil, mis välistab nende hõivamise teiste isikute poolt.

  (3) Erivahendid, välja arvatud teenistuskoer, väljastab ametnikule kandmiseks ja kasutamiseks erivahendite eest vastutav isik.

  (4) Teenistuskoer antakse koerajuhile vastava lepingu alusel.

§ 4.  Erivahendite hoidmise kord

  (1) Erivahendeid, välja arvatud teenistuskoer, hoitakse selleks kohandatud lukustatud hoiuruumis või -kohas, mis raskendab nende kättesaamist kõrvaliste isikute poolt, või spetsiaalses relvakapis või muus metallkapis, mis vastab relvakapi nõuetele.

  (2) Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksuses korraldab erivahendite hoidmist ja väljastamist ning peab nende üle arvestust erivahendite eest vastutav isik, kes määratakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga.

§ 5.  Erivahendite üle kontrolli teostamine

  Maksu- ja Tolliameti peadirektori moodustatud komisjon kontrollib erivahendite olemasolu, hoidmist ja arvestust vähemalt üks kord aastas ning rakendab vajalikke meetmeid avastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json