Teksti suurus:

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2014, 175

Vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise kord ning tõendi vorm

Vastu võetud 10.07.2014 nr 53

Määrus kehtestatakse kaubandusliku meresõidu seaduse § 775 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise korral vastutuskindlustuse või muu rahalise tagatise tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja hoidmise korra ning tõendi vormi. Tõendi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Vedaja esitab Veeteede Ametile taotluse tõendi väljastamiseks.

  (2) Taotluses esitatakse laeva kohta järgnevad andmed:
  1) laeva nimi, tunnusnumber või kutsung ja kodusadam;
  2) vedaja nimi ja peamine tegevuskoht;
  3) laeva IMO number;
  4) tagatise liik ja ajaline kehtivus sõjaliste ja mittesõjaliste riskide korral;
  5) kindlustusandja või muu rahalise tagatise andnud isiku nimi ja peamine tegevuskoht.

  (3) Taotlusele lisatakse kindlustus- või muu rahalise tagatise leping, mis katab vedaja vastutuse reisija surma, tervisekahjustuse või kehavigastuse põhjustamise eest summas, mis vastab kaubandusliku meresõidu seaduse § 774 lõikes 1 sätestatud piirmäärale.

§ 3.   Tõendi andmine

  (1) Tõendi andmisel kontrollib Veeteede Amet taotluse vastavust käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise lepingu vastavust seaduses sätestatud tingimustele. Tingimustele mittevastamisel ei anna Veeteede Amet vedajale tõendit.

  (2) Veeteede Amet annab tõendi või teeb otsuse tõendi andmisest keeldumise kohta kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

§ 4.   Tõendi kehtetuks tunnistamise kord

  (1) Veeteede Amet tunnistab tõendi kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise lepingu lõppemisel, kui see lõpeb enne tõendi kehtivusaja lõppu;
  2) kui ilmneb, et vedaja on esitanud tõendi taotlemisel valeandmeid.

  (2) Tõendi kehtetuks tunnistamisel teavitab Veeteede Amet sellest viivitamata vedajat või reederit.

§ 5.   Tõendi hoidmise kord

  (1) Tõendi originaali säilitatakse laevas.

  (2) Tõendi koopiat säilitatakse Veeteede Ametis.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Kindlustuse või muu rahalise tagatise tõend vastutuse kohta reisijate surma ja isikukahju korral

/otsingu_soovitused.json