Teksti suurus:

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 3

Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruse nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 05.07.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.  Ettevõtlusministri 2. septembri 2015. a määruses nr 113 „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse alusel ei toetata sündmust, mida on toetatud kultuuriministri 6. detsembri 2017. a käskkirja nr 275 „Taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine” avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine” ning kultuuriministri 19. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord” alusel.”;

2) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste (edaspidi ka sündmuste) ning konverentside toimumise sihtkohana.

(2) Toetuse andmise tulemusena:
1) suureneb väliskülastajate arv;
2) suureneb projekti elluviimisesse kaasatud turismiteenuste pakkujate arv, kes müüvad oma teenuseid sündmusel või konverentsil osalevatele külastajatele.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Toetust antakse ainult projekti nendele tegevustele, mis on määratletud taotluses sisalduvas tegevusplaanis ja eelarves ning viiakse ellu projekti abikõlblikkuse perioodil.”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) minimaalne konverentsi väliskülastajate arv on Tallinnas 120, väljaspool Tallinna 60;
5) konverentsi programm kestab vähemalt kolm järjestikust päeva ning sisaldab vähemalt kahel päeval konverentsi sisulist osa;”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Konverents on käesoleva määruse tähenduses rahvusvahelise osavõtjaskonnaga teaduslik, erialane või huvialane kokkutulek ettekannete ja diskussioonidega või riikide, organisatsioonide või ametkondade esindajate kokkutulek valdkondlike teemade arutamiseks ning küsimuste lahendamiseks.”;

6) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) minimaalne sündmuse väliskülastajate arv on Tallinnas 500, väljaspool Tallinna 300;
6) sündmus kestab ühtse programmiga vähemalt kaks järjestikust päeva, sisaldades programmi mõlemal päeval sündmuse sisulist tegevust;”;

7) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) sündmuse kontseptsioon ja turundusmaterjalid on kooskõlas rakendusüksuse väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsiooniga;”;

8) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui toetust antakse kultuuriabina, loetakse abikõlblikuks kuluks taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud ja põhjendatud kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-le 2, üldise grupierandi määruse artikli 53 lõikele 5 ning käesolevas määruses sätestatud tingimustele.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui toetust antakse vähese tähtsusega abina, loetakse abikõlblikuks kuluks taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud ja põhjendatud kulud, mis vastavad käesolevas määruses sätestatud tingimustele ning on kooskõlas Euroopa Liidu ja riigisisese õigusega.”;

10) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) konverentsi või sündmuse turundustegevuste ettevalmistamise kulud turundamiseks välisriikides;”;

11) paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse punktidega 11, 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„11) välismessidel osalemise, teistel välisriikides toimuvatel sündmustel osalemise ja kohapeal turundusmaterjalide jagamise kulud;
12) transpordikulud sõiduks välisriiki ja majutuskulud välisriigis;
13) ruumide rent turundustegevuste läbiviimiseks välisriikides;”;

12) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt

„2) sündmuse või konverentsi eel või ajal sellel osalevate välisriikidest saabuvate sündmuse või konverentsi korraldamisega seotud isikute transpordi ja majutuskulud;”;

13) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) konverentsi või sündmuse korraldamise ja teenindamisega seotud kulud;”;

15) paragrahvi 7 lõike 4 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 7 lõiget 4 täiendatakse punktidega 17 ja 18 järgmises sõnastuses:

„17) personalikulud, välja arvatud § 7 lõike 3 punktides 1–3 sätestatud majutus- ja transpordikulud;
18) sularahas tasutud kulud.”;

17) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud projekti tegevused sündmuse korraldamiseks viiakse ellu kuni 24 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates ning § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud projekti tegevused viiakse ellu kuni 30 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 31. augustiks 2023. a.”;

18) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 9 lõike 7 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetatavale kultuurisündmusele erinevatest avaliku sektori vahenditest kultuuriabina antav toetus koos käesoleva määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada üldise grupierandi määruse artikli 53 punktis 8 toodud piirmäära.”;

20) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) sündmuse või konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtja nimi, registrikood, roll väliskülastajate teenindamisel ning koostööpõhimõtete kirjeldus;”;

21) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) juhul kui taotletav toetus on kultuuriabi, projekti eelarve kalkulatsioon ja selle põhjendused ning muud taotlusvormis nõutud andmed ja dokumendid;”;

22) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) juhul kui taotleja on eraõiguslik juriidiline isik, esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav;
13) taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga, välja arvatud riigiasutus või kohaliku omavalitsuse üksus.”;

23) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Juhul kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi, peab taotlus sisaldama projekti tehingupõhist eelarvet, selle aluseks olevaid kalkulatsioone, lähteülesandeid ja hinnapakkumisi. Kui teenuse eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, siis tuleb esitada vähemalt kolm sõltumatut ja omavahel võrreldavat hinnapakkumist koos lähteülesandega. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui ei valita odavaimat pakkumist, tuleb esitada sellekohane põhjendus.”;

24) paragrahvi 13 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlusvooru tähtajast, eelarvest ja tingimustest teavitab rakendusüksus oma veebilehel hiljemalt taotluste vastuvõtmisega alustamisega samal ajal.

(4) Jooksva taotlemise avamisest ja taotlemise tingimustest teavitab rakendusüksus oma veebilehel.”;

25) paragrahvi 14 lõigetes 5 ja 6 asendatakse arv „37” arvuga „42”;

26) paragrahvi 15 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) sama sündmust on toetatud kultuuriministri 6. detsembri 2017. a käskkirja nr 275 „Taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine” avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine” ning kultuuriministri 19. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord” alusel.”;

27) paragrahvi 18 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, milles kirjeldatud projektid on hinnatud § 17 lõikes 1 nimetatud hindamismetoodika alusel vähemalt koondhindega 2,60.

(5) Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud sündmuse korraldamiseks esitatud taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla lõikes 4 nimetatud koondhinde või kui vähemalt üks § 17 lõike 1 punktides 1–3 toodud valikukriteerium hinnatakse väiksema hindega kui 2,00.”;

28) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Paragrahvi 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud konverentsi korraldamiseks esitatud taotlust ei rahuldata, kui selle koondhinne jääb alla lõikes 4 nimetatud koondhinde või kui vähemalt üks § 17 lõike 1 punktides 1–3 toodud valikukriteerium hinnatakse väiksema hindega kui 2,30.”;

29) paragrahvi 18 lõiget 6 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kindlasummaliste maksete puhul nende suurused, rakendamise tingimused, toetuse maksmise aluseks olevad tulemused ja nende tõendamise alused.”;

30) paragrahvi 18 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui toetuse puhul on tegemist § 1 lõikes 4 nimetatud riigiabiga, ei tehta taotluse rahuldamise otsust enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui loetakse, et ta on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse. Kui Euroopa Komisjon on teinud lubava otsuse, märgitakse vastav teave taotluse rahuldamise otsuses.”;

31) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse e-teeninduse kaudu, taotluste menetlemise määruse §-s 10 ja käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras, kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni.”;

32) paragrahvi 21 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) puudutab vähese tähtsusega abina väljamakse aluseks olevaid tegevusi, eelarvet või projekti tulemusnäitajaid.”;

33) paragrahvi 21 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui toetus on kultuuriabi, võib toetuse saaja taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata muuta projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea mahtu teise eelarverea mahu arvelt kuni 20% võrreldes taotluse rahuldamise otsuses märgituga tingimusel, et projekti abikõlblike kulude kogumaht ja toetuse osakaal ei suurene.”;

34) paragrahvi 21 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotluse rahuldamise otsuse muutmistaotluse võib taotleja esitada ning rakendusüksus selle rahuldada tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.”;

35) paragrahvi 22 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) sama sündmust on toetatud kultuuriministri 6. detsembri 2017. a käskkirja nr 275 „Taotlusvooru „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamine” avamine, tingimuste kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine” ning kultuuriministri 19. märtsi 2019. a määruse nr 9 „Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord” alusel.”;

36) paragrahvi 23 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab projekti vahearuanded ja lõpparuande (edaspidi üheskoos ka aruanded) taotluse rahuldamise otsuses märgitud tähtaegadel. Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 3 kuud ja maksimaalselt 12 kuud.

(2) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande koos maksetaotlusega, kultuuriabi kasutamisega seotud lõpparuande koos viimase maksetaotlusega hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.”;

37) paragrahvi 23 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) andmed projekti elluviimisesse kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta;”;

38) paragrahvi 23 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rakendusüksus kinnitab vahe- ja lõpparuande või tagastab selle toetuse saajale puuduste kõrvaldamiseks hiljemalt 15 tööpäeva, kultuuriabi kasutamisega seotud vahe- ja lõpparuande hiljemalt 40 tööpäeva jooksul alates selle rakendusüksuses registreerimisest.”;

39) paragrahv 24 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Kultuuriabi kasutamisega seotud toetuse maksmise tingimused”;

40) määrust täiendatakse paragrahviga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Vähese tähtsusega abi kasutamisega seotud toetuse maksmise tingimused

(1) Toetus makstakse välja ühendmääruse § 8 alusel.

(2) Toetuse väljamakse tehakse toetuse saaja esitatud lõpparuande alusel lõikes 4 kehtestatud tingimuste täitmise korral. Toetuse saaja esitab maksetaotluse rakendusüksusele e-teeninduse kaudu.

(3) Toetus makstakse toetuse saajale kindlasummalise maksena vastavalt ühendmääruse § 15 lõikele 3 ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest. Toetuse väljamakse tehakse 40 tööpäeva jooksul pärast toetuse rahuldamise otsuses kinnitatud kindlasummalise makse aluseks olevate tegevuste elluviimist, tulemuste saavutamist ja tulemuste saavutamise tõendamist vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tulemuste saavutamise tõendamise alustele. Tulemuste osalisel saavutamisel jääb toetus välja maksmata.

(4) Toetuse väljamakse tegemise eelduseks on:
1) sündmuse toimumise tõendamine otsuses märgitud kuupäevadel;
2) väliskülastajate arvu ning kaasatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate arvu tõendamine.”;

41) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) esitama taotluse rahuldamise otsuse muutmistaotluse vastavalt §-le 21;”;

42) paragrahvi 25 lõike 2 punktid 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„8) juhul kui toetus on kultuuriabi, tagama, et toetuse saaja ja partneri raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid selgelt eristatavad toetuse saaja muudest kulu- ja maksedokumentidest;
9) juhul kui toetus on kultuuriabi, säilitama kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja toetuse väljamaksmise eelduseks olevate nõuete täitmist tõendavaid dokumente vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 35 ning juhul kui toetus on VTA, säilitama toetuse väljamakse eelduseks olevate nõuete täitmist tõendavaid dokumente vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 35;
10) juhul kui toetus on kultuuriabi, võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja kontrolltoiminguid;”;

43) paragrahvi 25 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) juhul kui toetuse saaja või partner on kohustatud järgima riigihangete seadust, järgima projektiga seotud hangete läbiviimisel struktuuritoetuse seaduse §-s 26 kehtestatud nõudeid;”;

44) paragrahvi 25 lõike 2 punktis 15 asendatakse sõnad „tehingu summa käibemaksuta ületab 5000 eurot” sõnadega „tehingu summa käibemaksuta on võrdne 5000 euroga või on sellest suurem”;

45) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) juhul kui toetus on kultuuriabi, teostama kuludokumentide auditit ja kontrollitoiminguid;
5) juhul kui toetus on kultuuriabi, kontrollima toetuse ja omafinantseeringu kasutamist;”;

46) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhul kui toetus on kultuuriabi, tulenevalt struktuuritoetuse seaduse §-st 42 teostada toetuse saaja juures kuludokumentide ja projekti elluviimise kontrolli;”;

47) paragrahvi 27 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna „vahearuandest” sõnaga „aruandest”;

48) määrust täiendatakse §-ga 29 järgmises sõnastuses:

§ 29. Rakendussäte

Enne 1. septembrit 2019. aastal esitatud taotlused menetletakse lõpuni käesoleva määruse 6. septembril 2015. aastal jõustunud redaktsiooni alusel.”.

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2019. aasta 1. septembril.

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json