Teksti suurus:

Riigi rakenduskõrgkooli rektori valimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 10

Riigi rakenduskõrgkooli rektori valimise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.07.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 24 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1. Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva rakenduskõrgkooli (edaspidi rakenduskõrgkool) rektori valimise kord. Eraõigusliku juriidilise isiku, mille üheks asutajaks, osanikuks, aktsionäriks või liikmeks on riik või kohaliku omavalitsuse üksus, peetava erakooli rektori määramise korra kehtestab erakooli pidaja.

2. peatükk Konkursi väljakuulutamine ja osalemine 

§ 2. Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi rakenduskõrgkooli rektori (edaspidi rektor) töökoha täitmiseks kuulutab välja valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik.

 (2) Konkurss rektori töökoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui nimetatud töökoht on vaba või kui sellel töötava isikuga määratud ajaks sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui neli kuud.

 (3) Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate üleriigilises avalikus allikas avaldamise kuupäevast.

§ 3. Konkursiteade

 (1) Konkursiteates märgitakse:
 1) rakenduskõrgkooli nimi ja aadress;
 2) täidetava töökoha nimetus ja ülesanded;
 3) sõlmitava töölepingu kestus;
 4) rektorikandidaadile esitatavad nõuded;
 5) avalduse esitamise tähtaeg;
 6) koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;
 7) kontaktisiku andmed.

 (2) Konkurss kuulutatakse välja arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi väljakuulutamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat.

§ 4. Konkursil osalemine

 (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks kirjalikus või elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis järgmised dokumendid:
 1) avaldus;
 2) elulookirjeldus, sealhulgas teenistuskäik;
 3) nõuetekohast haridust tõendava dokumendi koopia;
 4) muud konkursi raames nõutavad dokumendid;
 5) kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.

 (2) Konkursist saab osa võtta isik, kes esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile avalduse koos konkursiteates nõutavate dokumentidega hiljemalt konkursiteates märgitud tähtpäevaks ja aadressil.

 (3) Kandidaadil on õigus saada lisateavet rektori töökoha kohta konkursiteates märgitud kontaktisikult.

 (4) Kõik kandidaatidega seotud dokumendid on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks avaliku teabe seaduses sätestatud alustel ja korras ja mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid hävitatakse kolme aasta möödudes pärast valimisotsuse tegemist.

3. peatükk Konkursi läbiviimine 

§ 5. Valimiskomisjon ja valimiskogu

  Kandidaatide eelhindamise viib läbi valimiskomisjon. Rektori valib valimiskogu.

§ 6. Valimiskomisjoni moodustamine

 (1) Kandidaatide eelhindamiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik valimiskomisjoni (edaspidi komisjon) ning nimetab komisjoni esimehe.

 (2) Komisjon on kolmeliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:
 1) kaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat;
 2) rakenduskõrgkooli nõunike kogu esimees või tema poolt nimetatud nõunike kogu liige.

§ 7. Komisjoni ülesanded

 (1) Komisjoni ülesanded on hinnata kandidaatide vastavust konkursiteates esitatud nõuetele ja viia läbi kandidaatide eelhindamine.

 (2) Komisjon võib kasutada kandidaatide eelhindamiseks erinevaid hindamismeetodeid, muu hulgas:
 1) kandideerimisdokumentide analüüsi;
 2) teste;
 3) intervjuusid;
 4) taustauuringuid.

 (3) Komisjon võib küsida kandidaadi eelneval nõusolekul või kandidaadi poolt kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatega vesteldes tagasisidet kandidaadi eelneva tööalase tegevuse kohta.

 (4) Komisjoni liikmed kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele andmeid, mis on komisjonile avaldatud seoses rakenduskõrgkooli rektori valimisega.

§ 8. Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni töö vorm otsustatakse komisjoni esimesel kohtumisel.

 (2) Komisjoni kutsub kokku ja juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjoni kohtumise protokollib komisjoni esimehe määratud isik komisjoni liikmete hulgast. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 9. Komisjoni arvamus

 (1) Komisjoni arvamus kandidaatide kohta vormistatakse komisjoni protokolli lisana hiljemalt 30 kalendripäeva möödumisel avalduste esitamise tähtajast.

 (2) Komisjoni arvamusele lisatakse eelhinnatud kandidaatide dokumendid, kes vastavad konkursiteates ja kõrgharidusseaduses ning teistes seadustes esitatud nõuetele. Arvamus edastatakse viivitamata valimiskogu esimehele.

 (3) Komisjoni esimees või tema volitatud esindaja teavitab kandidaate, kes ei vasta konkursiteates esitatud nõuetele kirjalikus või elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis viie päeva jooksul pärast komisjoni hinnangu protokollimist.

§ 10. Valimiskogu moodustamine

 (1) Rektori valimiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik valimiskogu ning nimetab valimiskogu esimehe.

 (2) Valimiskogu on seitsmeliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad:
 1) kaks rakenduskõrgkooli nõunike kogu nimetatud esindajat;
 2) kaks rakenduskõrgkooli nõukogu esindajat, kellest üks on üliõpilaskonna esindaja;
 3) üks rakenduskõrgkooli valdkonna asutuse, ettevõtte või organisatsiooni esindaja;
 4) kaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat.

§ 11. Valimiskogu töökorraldus

 (1) Hiljemalt 60 kalendripäeva möödumisel avalduste esitamise tähtajast toimub rektori valimiseks valimiskogu istung, mille kutsub kokku valimiskogu esimees vähemalt seitsme päeva pikkuse etteteatamise tähtajaga.

 (2) Valimiskogu istungit juhatab valimiskogu esimees.

 (3) Valimiskogu istungi protokollib valimiskogu esimehe määratud isik valimiskogu liikmete hulgast. Protokollile kirjutavad alla valimiskogu esimees ja protokollija.

 (4) Valimiskogu on otsustusvõimeline, kui istungil on vähemalt kaks kolmandikku valimiskogu liikmetest.

§ 12. Kandidaatide hindamine valimiskogus

 (1) Valimiskogu istungile kutsutakse komisjoni poolt eelhinnatud kandidaadid, kes vastavad konkursiteates ja kõrgharidusseaduses ning teistes seadustes esitatud nõuetele.

 (2) Kandidaat võtab valimiskogu istungist osa ainult tema küsitlemise ajal.

 (3) Valimiskogu liikmetel on õigus esitada kandidaatidele küsimusi.

 (4) Kui valimiskogu istungile kutsutud kandidaat ei ilmu istungile, loetakse, et ta on kandidatuurist loobunud.

§ 13. Rektori valimine

 (1) Valimiskogu valib rektori salajasel hääletamisel.

 (2) Enne hääletamist tutvustab valimiskogu esimees valimiskogule käesoleva määrusega sätestatud rakenduskõrgkooli rektori valimise korda.

 (3) Valimissedelitele kantakse kõikide valimiskogu istungile kutsutud kandidaatide nimed. Valimiskogu liige märgib hääletamisel kandidaadi, kelle poolt ta hääletab. Igal valimiskogu liikmel on hääletamiseks üks hääl.

 (4) Valituks osutub kandidaat, kes kogub kohalolevate valimiskogu liikmete häälteenamuse.

 (5) Kui esimeses voorus ei kogu ükski kandidaat kohalolevate valimiskogu liikmete häälteenamust, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel samal päeval teine hääletusvoor. Teises hääletusvoorus osutub valituks kandidaat, kes kogub kohalolevate valimiskogu liikmete häälteenamuse.

§ 14. Valimistulemus

 (1) Valimistulemuses märgitakse:
 1) rakenduskõrgkooli nimi;
 2) täidetava töökoha nimetus;
 3) sõlmitava töölepingu kestus;
 4) valimiskogu istungi toimumise aeg ja koht;
 5) valimiskogu istungil osalenud valimiskogu liikmete nimed;
 6) kandidaatide nimed;
 7) salajase hääletuse tulemused eelistusjärjekorras.

 (2) Valimistulemus vormistatakse valimiskogu istungi protokolli lisana.

 (3) Valimiskogu istungi protokolli koos protokolli lisadega esitab valimiskogu esimees valimiskogu istungile järgneval tööpäeval valdkonna eest vastutavale ministrile.

 (4) Valimiskogu esimees teavitab valimiskogu istungile kutsutud kandidaati tema suhtes vastuvõetud otsusest kirjalikus või elektroonilist taasesitamist võimaldavas vormis viie päeva jooksul pärast valimiskogu istungi toimumist.

§ 15. Töölepingu sõlmimine

 (1) Valituks osutunud kandidaadiga sõlmib valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik konkursitingimustes esitatud kestusega töölepingu.

 (2) Valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik ei sõlmi esitatud kandidaadiga töölepingut, kui:
 1) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad kõrgharidusseaduses ja teistes seadustes sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 2) kandidaat loobus kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rektori töökohale tööle asumisest;
 3) osapooled ei saavuta töölepingu tingimustes kokkulepet.

 (3) Valituks osutunud isikuga töölepingu sõlmimata jätmise korral kutsub valimiskogu esimees loobumisele järgneva viie tööpäeva jooksul valimiskogu uuele istungile. Valimiskogul on uuel istungil õigus otsustada, kas esitada valimistulemuste alusel eelistusjärjekorras järgmine kandidaat töölepingu sõlmimiseks või lugeda konkurss luhtunuks.

 (4) Eelistusjärjekorras järgmine kandidaat loetakse valituks juhul, kui tema töölepingu sõlmimiseks esitamise poolt hääletab üle poole valimiskogu istungil kohalviibivatest liikmetest.

§ 16. Konkursi luhtumine ja uus konkurss

 (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
 1) rektori töökohale ei esita keegi tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente;
 2) ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustele;
 3) ükski kandidaat ei kogu nõutavat häälteenamust;
 4) ühegi kandidaadiga ei sõlmita töölepingut.

 (2) Konkursi luhtumisel kuulutab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik hiljemalt ühe aasta möödumisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolu ilmnemisest rektori valimiseks välja uue konkursi.

 (3) Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses sätestatud korras.

 (4) Konkursi luhtumisel määrab valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik rektori kohusetäitja, kes täidab rektori ülesandeid kuni uue rektori tööle asumiseni.

§ 17. Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada seadusega sätestatud tingimustel ja korras kaebus halduskohtusse.

§ 18. Avalikkusele informatsiooni andmine

  Avalikkusele annab informatsiooni konkursi kohta Haridus- ja Teadusministeerium ning valimiskogu esimees.

4. peatükk Rakendussäte 

§ 19. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Indrek Riisaar
Riigivaraosakonna juhataja kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json