Teksti suurus:

Riigi rakenduskõrgkooli nõunike kogu moodustamise alused ja töökord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 11

Riigi rakenduskõrgkooli nõunike kogu moodustamise alused ja töökord

Vastu võetud 08.07.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 26 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Nõunike kogu liikmete arv ning tema liikmete volituste kestus

  (1) Nõunike kogul on vähemalt 9 liiget.

  (2) Nõunike kogu liikmete volitused on tähtajatud.

§ 2.  Nõunike kogu töö juhtimine

  (1) Nõunike kogu tööd juhib ja nõunike kogu esindab nõunike kogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõunike kogu valib esimesel istungil, mille kutsub kokku rakenduskõrgkooli rektor, oma liikmete hulgast kolmeks aastaks esimehe ja aseesimehe.

§ 3.  Nõunike kogu töövorm

  (1) Nõunike kogu peamine töövorm on istung.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks võib nõunike kogu rakendada ka teisi töövorme, mille valiku otsustab nõunike kogu.

§ 4.  Nõunike kogu istung

  (1) Nõunike kogu korralise istungi kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord semestris, teatades sellest kirjalikult nõunike kogu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne korralise istungi toimumist.

  (2) Nõunike kogu erakorralise istungi kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vähemalt ühe kolmandiku nõunike kogu liikmete ettepanekul, teatades sellest kirjalikult nõunike kogu liikmetele vähemalt üks nädal enne erakorralise istungi toimumist.

  (3) Nõunike kogu sekretär saadab istungi päevakorra koos teiste vajalike materjalidega nõunike kogu liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

  (4) Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda istungile päevakorras olevate küsimuste arutamiseks nõunike kogusse mittekuuluvaid isikuid, kes ei osale hääletamisel.

§ 5.  Nõunike kogu otsus

  (1) Nõunike kogu võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

  (2) Nõunike kogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt kaks kolmandikku nõunike kogu liikmetest, sealhulgas esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees uue istungi kokku kahe nädala jooksul.

  (3) Nõunike kogu võtab otsused vastu avalikul hääletamisel kohalolijate häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatud juhul võtab nõunike kogu otsuse vastu salajasel hääletamisel koosseisulise häälteenamusega.

§ 6.  Nõunike kogu sekretär

  Nõunike kogu tööd korraldab ja istungit protokollib rakenduskõrgkooli poolt ametisse määratud sekretär, kes ei ole nõunike kogu liige.

§ 7.  Nõunike kogu istungi protokoll

  Nõunike kogu sekretär protokollib nõunike kogu istungid. Protokollile kirjutavad alla esimees või tema äraolekul aseesimees ja sekretär. Protokollide koopiad edastab nõunike kogu sekretär ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist nõunike kogu liikmetele.

§ 8.  Nõunike kogu liikmete õigused

  Nõunike kogu liikmetel on õigus saada informatsiooni rakenduskõrgkooli tegevuse kohta.

§ 9.  Nõunike kogu teenindamine ja finantseerimine

  (1) Nõunike kogu tehnilise teenindamise tagab rakenduskõrgkool.

  (2) Nõunike kogu tegevusega seotud kulud kaetakse rakenduskõrgkooli eelarve kaudu.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Indrek Riisaar
Riigivaraosakonna juhataja kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json