Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtja tootearenduseks” muutmine

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 15

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 „Toetus ettevõtja tootearenduseks” muutmine

Vastu võetud 09.07.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse riigieelarveseaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruses nr 46 „Toetus ettevõtja tootearenduseks” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse sihtrühm on Eesti äriregistris registreeritud äriühingust väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kelle osalusel projekt on Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvoorus saanud positiivse otsuse.”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määruse alusel antakse riigiabi tootearenduseks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18)) (edaspidi üldine grupierandi määrus), artikli 25 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.”;

5) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 4 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel.”;

6) paragrahvi 2 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse andmise eesmärk on toetada toetuse sihtrühma tehtavat toote-, teenuse ja protsessiarendust üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 mõistes.

(2) Toetuse andmise tulemusel investeerivad ettevõtjad rohkem teadus- ja arendustegevusse. Tulemuslike projektide mõjul suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest. Projekti tulemina valmiv toode, teenus või protsess tuuakse turule 24 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.”;

7) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktis 1 sätestatud kriteeriumitele.”;

8) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Väikese suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumitele.”;

10) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmiselt:

„(7) Tõhus koostöö on üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 mõistes, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
1) koostöö ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on väikese suurusega ettevõtja ning ükski ettevõtja ei kanna rohkem kui 70 protsenti abikõlblikest kuludest, või
2) koostöö taotleja ja vähemalt ühe üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 83 sätestatud teadusuuringute ja teadmise levitamisega tegeleva asutuse vahel, mis kannab vähemalt 10 protsenti abikõlblikest kuludest ning kel on õigus avaldada oma uuringu tulemused.

(8) Konsortsiumileping on projekti koostamises, finantseerimises, juhtimises ja elluviimises osalevate taotleja ja projekti partnerite vaheline leping, mis reguleerib konsortsiumi liikmete suhteid projekti elluviimisel, rahastamisel, juhtimisel ja projekti tulemusel tekkiva intellektuaalomandi õiguste kasutamisel.”;

11) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 300 000 eurot.”;

12) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 6 lõike 4 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse määrad abikõlblikest kuludest on järgmised:”;

14) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Juhul kui projekt sisaldab tõhusat koostööd, on toetuse määrad abikõlblikest kuludest järgmised:
1) 60 protsenti väikese suurusega ettevõtjale;
2) 50 protsenti keskmise suurusega ettevõtjale.”;

15) paragrahvi 7 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud”;

16) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust antakse projektile, mille tegevused panustavad §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mis on Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvoorus saanud positiivse otsuse.”;

17) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Abikõlblikud on järgmised kulud:
1) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
2) projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ühikuhindade alusel vastavalt § 7 lõikele 5;
3) vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
4) taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
5) materjali ja tarvikute kulud.”;

18) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
1) laenuintress;
2) tulevaste kahjumi ja võlgade eraldised;
3) valuuta kursivahed;
4) panga teenustasud;
5) käibemaks;
6) mitterahalised kulud;
7) kulu, mille katteks on toetust eraldatud või makstud teisest meetmest või riigieelarve või muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

(5) Ühe töötaja ühe lähetuse transpordikulu ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 1500 eurot ja majutuse ööpäeva ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 250 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avaldab nimetatud piirmääradesse jäävad transpordikulu ja majutuse ööpäeva ühikuhinnad oma veebilehel, kusjuures ühikuhindu võib kehtestada riigiti ja piirkonniti.”;

19) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, kui taotluses ei ole märgitud hilisemat kuupäeva. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud ning see lõpeb hiljemalt 31. augustil 2025. aastal.”;

20) paragrahvi 9 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingust väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:”;

21) paragrahvi 9 lõike 1 punktid 1, 2, ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 9 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele e-teeninduse kaudu ning peab sisaldama järgmist teavet:”;

23) paragrahvi 9 lõike 2 punktid 7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt:

„7) jooksva aasta kasumiaruanne ja bilanss viimase kvartali seisuga;
8) Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvooru positiivne otsus;”;

24) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktidega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„9) konsortsiumileping, kui see on taotluse esitamise hetkeks sõlmitud;
10) projekti elluviimise koht.”;

25) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 10 lõike 3 punktid 3 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 10 lõike 10 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei tunnista taotlust nõuetele vastavaks ja teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:”;

28) paragrahvi 10 lõiget 10 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) taotleja ei ole puuduseid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse määratud tähtpäevaks kõrvaldanud.”;

29) paragrahv 11 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahvi 12 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 12. Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine, kõrvaltingimusega rahuldamine ja rahuldamata jätmine”;

31) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mille rahastamise summa ei ületa toetuse eelarve vaba jääki.”;

32) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui taotlusega ei ole esitatud projekti partnerite vahel allkirjastatud konsortsiumilepingut, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimusega, märkides, et otsus jõustub konsortsiumilepingu jõustumisel.

(22) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal õigust toetuse väljamaksetele. Õigus toetuse maksmisele tekib toetuse saajal pärast taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimuse saabumist.

(23) Kõrvaltingimuse saabumisel vormistab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus sellekohase teabe taotluse rahuldamise otsuse juurde.”;

33) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse arv „20” arvuga „35”;

35) paragrahvi 14 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) projekti tegevusest tingitud kulude tekkimist ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, välja arvatud juhul, kui kulusid hüvitatakse ühikuhindade alusel;”;

36) paragrahvi 14 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.”;

37) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) esitama koos maksetaotlusega lähteülesande ja võrreldavad hinnapakkumised üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt, kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 30 000 eurot või rohkem;”;

38) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kui kolme sõltumatu hinnapakkumise võtmine ei ole võimalik või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb maksetaotlusele lisada sellekohane põhjendus;”;

39) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) võimaldama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse kasutamise üle;”;

40) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) viima projekti elluviimise tulemusel saadud toode, teenus või protsess turule hiljemalt 24 kuu jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.”;

41) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) lõpetada toetuse maksmine, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on põhjendatud kahtlus projekti eesmärgi ja oodatava tulemuse saavutamises ning Euroopa Liidu tasandil on tehtud projekti rahastamise lõpetamise otsus;”;

42) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Toetuse tagastamine

(1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
1) kulu ei ole abikõlblik;
2) toetuse saaja on taotlemisel või projekti elluviimisel esitanud ebaõiget või teave on jäetud esitamata;
3) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata toetusega kaasneva kohustuse;
4) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

(2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

(3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

(4) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.”;

43) määrust täiendatakse §-ga 18 järgmises sõnastuses:

§ 18. Määruse rakendamine

Enne 1. juunit 2019. a esitatud taotluste menetlemisel ning projektide elluviimisel kohaldatakse käesoleva määruse 3. augustil 2018. a jõustunud redaktsiooni.”.

Kert Kingo
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json