Teksti suurus:

Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2019, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

Vastu võetud 27.07.2018 nr 46
RT I, 31.07.2018, 10
jõustumine 03.08.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.07.2019RT I, 12.07.2019, 1515.07.2019

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Toetuse sihtrühm on Eesti äriregistris registreeritud äriühingust väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kelle osalusel projekt on Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvoorus saanud positiivse otsuse.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Määruse alusel antakse riigiabi tootearenduseks Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78, muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18)) (edaspidi üldine grupierandi määrus), artikli 25 mõistes ja sellele kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (4) Määrust ei kohaldata ettevõtjale, kelle suhtes on Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, tehtud toetuse tagasinõudmise otsus, mis on täitmata.

  (5) Määrust ei kohaldata lisaks lõikes 4 nimetatule ka muudel üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2–5 sätestatud juhtudel.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk ja tulemus

  (1) Toetuse andmise eesmärk on toetada toetuse sihtrühma tehtavat toote-, teenuse ja protsessiarendust üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 86 mõistes.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (2) Toetuse andmise tulemusel investeerivad ettevõtjad rohkem teadus- ja arendustegevusse. Tulemuslike projektide mõjul suureneb ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest toodetest. Projekti tulemina valmiv toode, teenus või protsess tuuakse turule 24 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Määrus panustab riigieelarve seaduse § 10 lõike 2 alusel heaks kiidetud „Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014–2020” alaeesmärki „Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid”.

§ 3.   Terminid

  (1) E-teenindus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel asuv portaal, mille kaudu saab taotleja esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele dokumente.

  (2) Keskmise suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktis 1 sätestatud kriteeriumitele.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Projektiplaan sisaldab tegevuskava tootearendusest ja selle oodatavast tulemusest, toote turustamise plaani, ekspordipotentsiaali analüüsi ja ekspordiplaani, projektimeeskonna kirjeldust ning ettevõtte majandusnäitajate prognoosi.

  (4) Toetuse taotlejast sõltumatu isik on isik, kes ei ole toetuse taotlejaga seotud isik tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (5) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (6) Väikese suurusega ettevõtja on ettevõtja, kes vastab üldise grupierandi määruse lisa I artikli 2 punktides 2 ja 3 sätestatud kriteeriumitele.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (7) Tõhus koostöö on üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 90 mõistes, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) koostöö ettevõtjate vahel, kellest vähemalt üks on väikese suurusega ettevõtja ning ükski ettevõtja ei kanna rohkem kui 70 protsenti abikõlblikest kuludest, või
  2) koostöö taotleja ja vähemalt ühe üldise grupierandi määruse artikli 2 punktis 83 sätestatud teadusuuringute ja teadmise levitamisega tegeleva asutuse vahel, mis kannab vähemalt 10 protsenti abikõlblikest kuludest ning kel on õigus avaldada oma uuringu tulemused.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (8) Konsortsiumileping on projekti koostamises, finantseerimises, juhtimises ja elluviimises osalevate taotleja ja projekti partnerite vaheline leping, mis reguleerib konsortsiumi liikmete suhteid projekti elluviimisel, rahastamisel, juhtimisel ja projekti tulemusel tekkiva intellektuaalomandi õiguste kasutamisel.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 4.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

§ 5.   Vaide esitamine

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 6.   Toetuse suurus ja määr

  (1) Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 300 000 eurot.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (4) Toetuse määrad abikõlblikest kuludest on järgmised:
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  1) 45 protsenti väikese suurusega ettevõtjale;
  2) 35 protsenti keskmise suurusega ettevõtjale.

  (5) Juhul kui projekt sisaldab tõhusat koostööd, on toetuse määrad abikõlblikest kuludest järgmised:
  1) 60 protsenti väikese suurusega ettevõtjale;
  2) 50 protsenti keskmise suurusega ettevõtjale.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 7.   Toetatavad tegevused, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (1) Toetust antakse projektile, mille tegevused panustavad §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuste saavutamisse ja mis on Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvoorus saanud positiivse otsuse.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (2) Enne Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotluse esitamist taotleja kantud tegevuste ja võetud kohustuste kulu ei ole abikõlblik.

  (3) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  2) projekti elluviimisega otseselt seotud töötajate lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ühikuhindade alusel vastavalt § 7 lõikele 5;
  3) vahendite ja seadmete kulu proportsionaalselt nende kasutatavusele ja kasutusajale projektis, kuid kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel või kasutatakse neid ka projekti väliselt, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt;
  4) taotlejast sõltumatult isikult turutingimustel ostetud või litsentsitud teadusuuringu, teadmiste, informatsiooni hankimise, intellektuaalomandi omandamise, nõustamisteenuse ning projekteerimise ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamise, prototüübi valmistamise, katsete ja testidega seotud kulud;
  5) materjali ja tarvikute kulud.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (4) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) laenuintress;
  2) tulevaste kahjumi ja võlgade eraldised;
  3) valuuta kursivahed;
  4) panga teenustasud;
  5) käibemaks;
  6) mitterahalised kulud;
  7) kulu, mille katteks on toetust eraldatud või makstud teisest meetmest või riigieelarve või muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (5) Ühe töötaja ühe lähetuse transpordikulu ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 1500 eurot ja majutuse ööpäeva ühikuhinna kõrgeim lubatud piirmäär on 250 eurot. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avaldab nimetatud piirmääradesse jäävad transpordikulu ja majutuse ööpäeva ühikuhinnad oma veebilehel, kusjuures ühikuhindu võib kehtestada riigiti ja piirkonniti.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 8.   Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, kui taotluses ei ole märgitud hilisemat kuupäeva. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 36 kuud ning see lõpeb hiljemalt 31. augustil 2025. aastal.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhul pikendada kuni 6 kuu võrra, tingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood ei ületa 36 kuud.

  (4) Projekt loetakse lõppenuks pärast lõpparuande kinnitamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt ja toetuse saajale lõppmakse tegemist.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluse menetlemine 

§ 9.   Taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingust väikese ja keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  1) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  2) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  3) taotleja maksu- või maksevõlg koos intressiga ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab see olema ajatatud ja maksed tähtaegselt tasutud;
  4) taotleja on taotluse esitamise hetkeks täitnud nõuetekohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustust;
  5) taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 18 mõistes;
  6) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  7) taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseerimiseks vastavalt §-le 6.

  (2) Taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele e-teeninduse kaudu ning peab sisaldama järgmist teavet:
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) projekti pealkiri, eesmärgid ja oodatavad tulemused;
  3) projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev;
  4) projekti eelarve;
  5) informatsioon taotleja vastavuse kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 nõuetele;
  6) taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav äriregistris;
  7) jooksva aasta kasumiaruanne ja bilanss viimase kvartali seisuga;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  8) Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2 taotlusvooru positiivne otsus;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  9) konsortsiumileping, kui see on taotluse esitamise hetkeks sõlmitud;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  10) projekti elluviimise koht.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 10.   Taotluse esitamine ja menetlemine

  (1) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) registreerimisest;
  2) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  3) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  6) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  7) taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

  (4) Toetust taotletakse jooksvalt.

  (5) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest, peatamisest ning rahastamise eelarvest annab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus teada oma veebilehel.

  (6) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peatab taotluste vastuvõtmise, kui toetuse eelarve jääk võrdsustub menetluses olevate taotluste mahuga, millele ei ole veel tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, ja teavitab sellest viivitamata oma veebilehel.

  (7) Taotlus esitatakse e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

  (8) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses registreerimisest. Taotlusi menetletakse nende esitamise järjekorras.

  (9) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisateavet taotluses esitatud andmete kohta ning taotluse täiendamist või muutmist. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra, kuid mitte rohkem kui 10 tööpäeva.

  (10) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ei tunnista taotlust nõuetele vastavaks ja teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest asjaoludest:
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  1) taotleja või taotlus ei vasta §-s 9 esitatud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha paikvaatlust;
  4) taotleja ei ole puuduseid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse määratud tähtpäevaks kõrvaldanud.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 11.   Taotluse hindamine
[Kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 12.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine, kõrvaltingimusega rahuldamine ja rahuldamata jätmine
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (1) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja toimetab selle taotlejale kätte e-teeninduse kaudu. Otsused sisaldavad vähemalt otsuse põhjendust ning rahuldamise ja osalise rahuldamise otsus ka toetuse suurust ja määra ning abikõlblikkuse perioodi.

  (2) Rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavaks tunnistatud taotlused, mille rahastamise summa ei ületa toetuse eelarve vaba jääki.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (21) Kui taotlusega ei ole esitatud projekti partnerite vahel allkirjastatud konsortsiumilepingut, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamise otsuse kõrvaltingimusega, märkides, et otsus jõustub konsortsiumilepingu jõustumisel.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (22) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse põhjal ei teki toetuse saajal õigust toetuse väljamaksetele. Õigus toetuse maksmisele tekib toetuse saajal pärast taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimuse saabumist.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (23) Kõrvaltingimuse saabumisel vormistab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus sellekohase teabe taotluse rahuldamise otsuse juurde.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (3) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et projekti eesmärk on saavutatav ning taotleja on nõus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettepanekuga taotletud toetuse summa vähendamiseks või projektis kavandatud tegevuste muutmiseks. Kui taotleja ei ole Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettepanekuga nõus, teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (4) Rahuldamata jätmise otsus tehakse taotluste puhul:
  1) kus taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele;
  2) mille rahaline maht ületab taotluste rahastamiseks ettenähtud eelarve vaba jääki.
  3) [kehtetu - RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

4. peatükk Aruannete esitamine, toetuse väljamaksmise ja tagastamise tingimused, toetuse saaja ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused 

§ 13.   Aruannete esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab projekti vahearuandeid projekti abikõlblikkuse perioodil kaks korda 12 kalendrikuu jooksul. Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja kahe kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates.

  (2) Vahearuande aruandeperioodi kestus ning aruannete esitamise tähtpäevad sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses.

  (3) Projekti järelaruanne sisaldab teavet uue toote käibe ja ekspordi kohta ning hinnangut projekti tulemuste rakendamise kohta.

  (4) Vahe-, lõpp- ja järelaruannete vormid teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kättesaadavaks e-teeninduse ja enda veebilehe kaudu.

  (5) Aruanded sisaldavad projekti tegevuste kirjeldust, teavet projekti tulemuste saavutamise kohta ja toetuse saaja hinnangut projekti edenemisele.

  (6) Vahe- ja lõpparuanded esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele e-teeninduse kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku digiallkirjaga.

§ 14.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tegelike kulude alusel.

  (2) Maksetaotlused esitatakse e-teeninduse kaudu.

  (3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus menetleb maksetaotlust kuni 35 tööpäeva. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ning määratakse puuduste kõrvaldamise tähtaeg. Maksetaotluse menetlemine pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

  (4) Toetuse maksmise eeldused tegelike kulude alusel on järgnevad:
  1) abikõlblike kulude tekkimine ja tasumine;
  2) abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi;
  3) projekti tegevusest tingitud kulude tekkimist ja tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, välja arvatud juhul, kui kulusid hüvitatakse ühikuhindade alusel;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  4) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele vastava aruandeperioodi vahe- ja lõpparuande koos maksetaotlusega esitamine ja nende aktsepteerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt;
  5) kõik projekti raames tehtud kulud peavad olema välja makstud toetuse saajale kuuluvalt pangakontolt, välja arvatud § 7 lõike 3 punktis 2 nimetatud vahendite ja seadmete amortisatsioonikulud;
  6) kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema ilma käibemaksuta vähemalt 100 eurot.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 15.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt teavet ja nõuandeid, mis on seotud toetuse taotlemise ja seonduvate protseduuridega.

  (2) Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud omafinantseeringu;
  2) kasutama toetust määruse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
  3) rikkumise korral toetuse tagasi maksma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tagasinõude alusel;
  4) esitama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse nõutud informatsiooni ja aruandeid ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal;
  5) esitama koos maksetaotlusega lähteülesande ja võrreldavad hinnapakkumised üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt, kui tehingu summa ilma käibemaksuta on 30 000 eurot või rohkem;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  51) kui kolme sõltumatu hinnapakkumise võtmine ei ole võimalik või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb maksetaotlusele lisada sellekohane põhjendus;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  6) taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt vajadusel nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eelarve või eesmärkide muutmiseks, esitades vastava muutmistaotluse enne muudatuse tegemist;
  7) võimaldama Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetuse kasutamise üle;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  8) säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 12 taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast projekti lõppu;
  9) teavitama viivitamatult kirjalikult Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  10) teavitama avalikkust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse etteantud viisil, kui ta on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetust saanud;
  11) viima projekti elluviimise tulemusel saadud toode, teenus või protsess turule hiljemalt 24 kuu jooksul abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 16.   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamise ning toetuse tagasimaksmist kajastavate dokumentide osas;
  2) nõuda taotluses sisalduva projekti tegevuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti täitmine on ohustatud;
  4) lõpetada toetuse maksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  41) lõpetada toetuse maksmine, kui Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel on põhjendatud kahtlus projekti eesmärgi ja oodatava tulemuse saavutamises ning Euroopa Liidu tasandil on tehtud projekti rahastamise lõpetamise otsus;
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]
  5) keelduda projekti muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab oluliselt projekti oodatavaid tulemusi või nende vastavust toetuse andmise eesmärkidele.

  (2) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kohustub:
  1) nõustama taotlejaid projektiga seotud küsimustes;
  2) tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud muudatustest;
  4) toetuse tagasinõudmisel sätestama vastavas otsuses tagasinõudmise aluse, tagasinõutava summa, otsuse täitmise tähtaja ja muu otsusega seotud olulise teabe;
  5) mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente;
  6) säilitama toetuse andmisega seotud dokumente 10 aastat alates viimasest toetuse andmisest.

§ 17.   Toetuse tagastamine

  (1) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) kulu ei ole abikõlblik;
  2) toetuse saaja on taotlemisel või projekti elluviimisel esitanud ebaõiget või teave on jäetud esitamata;
  3) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata toetusega kaasneva kohustuse;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates, välja arvatud juhul, kui riigiabi andmist reguleerivast õigusaktist tuleneb teisiti.

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.

  (4) Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

§ 18.   Määruse rakendamine

  Enne 1. juunit 2019. a esitatud taotluste menetlemisel ning projektide elluviimisel kohaldatakse käesoleva määruse 3. augustil 2018. a jõustunud redaktsiooni.
[RT I, 12.07.2019, 15 - jõust. 15.07.2019]

/otsingu_soovitused.json