Teksti suurus:

Kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.07.2022, 4

Kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 08.07.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määruses nr 1 „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse eesmärk on toetada kollektiive töölepingu alusel töötavate juhendajate igakuiste tööjõukulude katmisel. Toetuse maksmise periood on kalendriaasta.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „rahvatantsurühm,” sõnaga „võimlemisrühm,”;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Võimlemisrühma puhul on valdkondlik liigipidu laulu- ja tantsupeo protsessiga seotud pidu.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva lõike teist lauset ei kohaldata võimlemisrühmadele.”;

5) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) võimlemisrühmas on vähemalt 8 liiget.”;

6) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) võimlemisrühma juhendaja.”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Võimlemisrühma juhendajal on võimlemistreeneri või tantsuspetsialisti kutse kutseseaduse tähenduses. Kui võimlemisrühma juhendajal on võimlemistreeneri kutse, peab ta lisaks kutsele vastama katusorganisatsiooni esitatud nõuetele. Võimlemisrühma juhendaja ei saa toetust, kui talle on määratud sama võimlemisrühma eest treeneri tööjõukulu toetus spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel kehtestatud määruse alusel.”;

8) paragrahvi 5 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Juhendajal on taotluse esitamise ajal kehtiv tööleping kollektiivi juhendamiseks ja see kehtib vähemalt taotletava toetuse perioodi lõpuni.”;

9) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kokku lepitud” sõnadega „ja taotlusvooru avamise päeval kehtiva”;

10) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

„13) väljavõte töölepingust, millest nähtub töölepingu kestus, info juhendatava kollektiivi kohta, ühe kuu kontakttundide arv või kontakttundide arv kuni kolmekuulise arvestusperioodi jooksul ning kontakttunni maksumus (brutotasuna);”;

11) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Toetuse saaja on kohustatud pidama toetuse kohta eraldi raamatupidamisarvestust kulude osas.”;

12) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tõendeid” sõnadega „kollektiivi juhendamisega seotud”;

13) paragrahvi 16 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) Toetuse andja võib toetuse taotlejalt tagasi nõuda, kui:
1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel valeandmeid või valet teavet või on toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
2) toetuse saaja ei ole esitanud aruannet toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks;
3) toetuse saaja ei ole täitnud toetuse igakuise väljamaksmise kohustust.

(3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates.”;

14) määrust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Täiendav taotlusvoor 2022. aastal

(1) 2022. aastal on täiendav taotlusvoor taotluste esitamise perioodiga 15. august kuni 31. august 2022.

(2) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused teeb Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor hiljemalt 2022. aasta 25. oktoobriks.

(3) Toetus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlusvooru raames määratakse taotlejale tagasiulatuvalt 2022. aasta eest sellest kuupäevast arvates, millal taotleja, toetuse saamisega seotud kollektiiv ja juhendaja ja/või taotlus vastavad käesoleva määruse §-des 4–5 ja §-s 8 sätestatud tingimustele ja teistele käesolevas määruses nimetatud nõuetele. Toetust makstakse juhul, kui taotleja on maksnud juhendajale vähemalt Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) vahel kokku lepitud ja 2021. aastal kehtinud kultuuritöötaja brutotöötasu alammäära ja juhendaja täiskoormuse (84 kontakttunni) jagamisel saadud kontakttunni tasu, millele lisanduvad sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

(4) Toetuse väljamaksed käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotlusvooru eest tehakse hiljemalt 2022. aasta 10. novembriks.

(5) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, teavitab toetuse saaja muutunud andmetest toetuse taotlemise e-keskkonnas viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 11 ja 12 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.

Liina Kersna
Haridus- ja teadusminister kultuuriministri ülesannetes

Taaniel Raudsepp
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json