Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2014, 1

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Vastu võetud 06.08.2014 nr 77

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 293 lõike 3 ja § 43 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määrust nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ametlikud proovid ja käitleja proovid, mida võetakse kontrolliprogrammi raames, analüüsitakse veterinaarkorralduse seaduse § 341 või toiduseaduse § 52 kohaselt volitatud laboratooriumis.”;

2) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Amet peab arvestust tuvastatud Salmonella spp. tekitajate kohta ning lõikes 1 nimetatud karjade (edaspidi salmonella-positiivne kari), teadmata tervisliku staatusega karjade ning Ameti korraldusel tapetud loomade ja lindude kohta.”;

3) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juhul kui looma- või linnukarjas leitakse Salmonella spp., mille määratud serotüüp ei kuulu §-s 2 sätestatud salmonelloositekitajate või zoonoossete haigusetekitajate hulka või mis kuulub zoonoossete haigusetekitajate hulka, millele ei rakendu § 18 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud kitsendused, rakendatakse karjas nakkusallika kõrvaldamiseks, nakkuse edasise leviku tõkestamiseks ja ristsaastumise vältimiseks § 241 kohaseid meetmeid.”;

4) paragrahvi 19 lõikest 3 jäetakse välja esimene lause;

5) paragrahvi 19 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) liha ladustatakse toidukõlblikust lihast eraldi ning kuumtöödeldakse selliselt, et oleks tagatud liha sisetemperatuuri hetkeline tõus vähemalt 75 ºC-ni või liha sisetemperatuuri püsimine kahe minuti jooksul vähemalt 70 ºC juures.”;

7) paragrahvi 20 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 21 sõnastatakse järgmiselt:

§ 21. Lambal, kitsel, hobusel ning muul põllumajandusloomal salmonelloosi diagnoosimisel kohaldatavad kitsendused ja abinõud

Lambal, kitsel, hobusel ning määruses nimetamata muul põllumajandusloomal kohaldatakse salmonelloosi diagnoosimisel §-s 19 sätestatud asjakohaseid kitsendusi ja abinõusid ning sellise looma tapmisel ja edasisel käitlemisel §-s 20 sätestatud asjakohaseid sätteid.”;

9) paragrahvi 22 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Loomapidaja rakendab salmonella-positiivses linnukarjas järgmisi abinõusid:”;

10) määrust täiendatakse paragrahviga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Looma- ja linnukarjas § 18 lõikes 4 nimetatud Salmonella spp. tuvastamisel rakendatavad meetmed ja abinõud

(1) Amet kohaldab looma- ja linnukarjas § 18 lõikes 4 nimetatud Salmonella spp. tuvastamisel järgmisi meetmeid:
1) selgitab välja looma- ja linnukarja epidemioloogilise olukorra, milleks võtab vajaduse korral proove ning hindab uuringute tulemuste järgi nakkusallika esinemise võimalikkust karjas;
2) selgitab ristsaastumise võimalikkuse karjas;
3) sea- ja veisekarja puhul võtab Amet nakkusallika väljaselgitamiseks ühe ametliku väljaheiteproovi 5–10 looma kohta ja söödaproovi ning vajaduse korral kohustab loomapidajat haiget looma ravima.

(2) Loomapidaja rakendab looma- ja linnukarjas § 18 lõikes 4 Salmonella spp. tuvastamisel järgmisi abinõusid:
1) korraldab sea- ja veisekarja puhul nakatunud loomade eraldamise ja vajaduse korral ravi;
2) korraldab pärast nakatunud looma või linnukarja tapmisele saatmist loomakasvatushoone või -rajatise pesemise ja desinfektsiooni ning vajaduse korral deratisatsiooni ja uluklindude tõrje ning võtab kasutusele abinõud, et välistada koera, kassi ja uluklinnu pääs loomapidamisruumi;
3) peab arvestust Salmonella spp., looma, karja ja sööda uuringute, nakatunud looma liikumise ja tapmisele saatmise, ruumide ja inventari puhastamise ning desinfitseerimise, tapmisele saadetud looma veovahendi puhastamise ja desinfitseerimise kohta;
4) peab arvestust toidumunade ja piima kohta;
5) rakendab looma- ja linnukarjas nakkusallika kõrvaldamiseks, nakkuse edasise leviku tõkestamiseks ja ristsaastumise vältimiseks ning vastavalt väljaselgitatud epidemioloogilisele olukorrale asjakohaseid loomatauditõrje seaduse §-s 71 sätestatud biomeetmeid;
6) peseb jäätmete eemaldamiseks kasutatud prügikonteineri ning loomade ja lindude veoks kasutatud veovahendi;
7) hävitab munade veoks kasutatud pappkastid ja restid;
8) puhastab ja desinfitseerib tootmispinnad ja seadmed ning võtab puhastatud pindadelt ja seadmetelt hügieeniproovid.”;

11) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) liha ladustatakse toidukõlblikust lihast eraldi ning kuumtöödeldakse selliselt, et oleks tagatud liha sisetemperatuuri hetkeline tõus vähemalt 75 ºC-ni või liha sisetemperatuuri püsimine kahe minuti jooksul vähemalt 70 ºC juures;”;

12) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Amet lõpetab kitsendused, kui asjakohaste proovide tulemused on negatiivsed.”.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json