Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 „Tehnilist normi, infoühiskonna teenusele ja teenuse osutamise suhtes hindamisele kuuluvat nõuet kehtestava õigusakti eelnõust ning börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldava isiku või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2014, 6

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 „Tehnilist normi, infoühiskonna teenusele ja teenuse osutamise suhtes hindamisele kuuluvat nõuet kehtestava õigusakti eelnõust ning börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldava isiku või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine” muutmine

Vastu võetud 07.08.2014 nr 126

Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 43 lõike 4, infoühiskonna teenuse seaduse § 31 lõike 5 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 8 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruses nr 140 „Tehnilist normi, infoühiskonna teenusele ja teenuse osutamise suhtes hindamisele kuuluvat nõuet kehtestava õigusakti eelnõust ning börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldava isiku või väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine”;

2) preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse toote nõuetele vastavuse seaduse § 43 lõike 4, infoühiskonna teenuse seaduse § 31 lõike 5 ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 6 lõike 8 alusel.”;

3) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus reguleerib Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu (edaspidi Marrakeši leping) osaliste vastastikust informeerimist kavandatavat tehnilist normi sisaldavast õigusakti eelnõust ning Euroopa Komisjoni (edaspidi komisjon) teavitamist ettevalmistatavast ja vastuvõetud õigusaktist, mis sisaldab toodet puudutavat või toote turustamist mõjutavat tehnilist normi või infoühiskonna teenusele kehtestatavat nõuet, börsikorraldaja, reguleeritud väärtpaberiturgu korraldava isiku ja väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja poolt infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68) (edaspidi teenuste direktiiv) kohaselt teavitamisele kuuluvat teenuse osutamise nõuet sisaldavast õigusakti eelnõust ning määrab teavitamist koordineeriva asutuse.”;

4) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teavitamise eesmärk on soodustada välislepingute sõlmimist ja kaubavahetust ning vältida kaupade ja teenuste vaba liikumist takistavate põhjendamatute tehniliste normide, infoühiskonna teenusele kehtestatavate nõuete ja teenuse osutamise nõuete kehtestamist.”;

5) paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3, § 13 lõike 1 punktis 1, §-s 16, § 17 lõike 1 punktis 2 ja lõike 3 sissejuhatavas lauseosas ning § 19 lõikes 1 asendatakse sõna „hindamisele” sõnaga „teavitamisele”;

6) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Eelnõu ettevalmistaja esitab enne eelnõu vastuvõtmiseks esitamist või allakirjutamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile:”;

7) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37–48), muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18–26);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36–68)”;

8) lisad kehtestatakse uues sõnatuses (lisatud).

Taavi Rõivas
Peaminister

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1 Kavandatavast tehnilisest normist ja infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest teavitamise teatise vorm

Lisa 2 Teenuse osutamise suhtes teavitamisele kuuluvast nõudest teavitamise teatise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json