Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2015, 7

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 10.08.2015 nr 79

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määruse nr 7 „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” § 16 täiendatakse lõigetega 6–10 järgmises sõnastuses:

„(6) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib toetust taotleda §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastav ettevõtja, kes on 2015. aasta 1. juuli seisuga esitanud PRIA-le loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja on taotluse esitamise aastal sellel tegevusalal tegutsenud.

(7) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib § 4 lõike 2 kohase kavandatava investeeringu kohta toetust taotleda, kui:
1) kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele või
2) taotleja lõpetab § 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 1. septembriks.

(8) Lõike 7 punktis 2 sätestatud juhul ei pea taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal olema saanud müügitulu seakasvatuse valdkonnas.

(9) Kui 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal taotletakse toetust biohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks tehtavale investeeringule peab taotlus enne PRIA-le esitamist olema kooskõlastatud Veterinaar- ja Toiduametiga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele.

(10) 2015. aastal esimeses taotlusvoorus esitatud taotluste puhul algab § 12 lõikes 1 sätestatud tegevuste elluviimise tähtaeg toetuse esimese osa toetuse saaja arvelduskontole kandmise päevast.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json