Teksti suurus:

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määruse nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2015, 8

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määruse nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 10.08.2015 nr 80

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määrust nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 5, § 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 asendatakse sõna „ehitusseadus” sõnaga „ehitusseadustik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad „ehitusseaduses ning teeseaduses” sõnaga „ehitusseadustikus”;

3) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõnad „ehitusseaduse ja teeseaduse” sõnaga „ehitusseadustiku”;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkti 14 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„ehitustegevuse korral väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.”;

5) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 5–10 järgmises sõnastuses:

„(5) Paragrahvi 16 lõikes 6 nimetatud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 2015. aasta esimeses taotlusvoorus 160 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

(6) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib § 5 kohase kavandatava investeeringu kohta toetust taotleda §-des 2–4 sätestatud nõuetele vastav ettevõtja, kes on 2015. aasta 1. juuli seisuga esitanud PRIA-le loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja on taotluse esitamise aastal sellel tegevusalal tegutsenud ning tingimusel, et:
1) kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele või
2) taotleja lõpetab tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 1. septembriks, võttes kohustuse mitte tegutseda selles valdkonnas kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(7) Kui 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal taotletakse toetust bioohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks tehtavale investeeringule peab taotlus enne PRIA-le esitamist olema kooskõlastatud VTA-ga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele ja tõhustamisele.

(8) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal tuleb § 4 lõike 2 punktis 5 nõutud ehitusluba saada hiljemalt esimese väljamakse taotluse esitamise hetkeks.

(9) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal esitatud kõiki taotluseid hinnatakse koos loomakasvatuse tegevusvaldkonnas olenemata sellest, millises tegevusvaldkonnas taotleja on saanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurima osa oma müügitulust.

(10) Paragrahvi 16 lõikes 4 nimetatud taotluse rahuldamiseks vajalik minimaalne hindepunktide summa on 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal esitatud taotluste puhul üheksa hindepunkti.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json