Teksti suurus:

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.08.2023, 1

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruse nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 09.08.2023 nr 45

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2, § 11 lõike 1 ja § 12 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 14. juuli 2006. a määruses nr 52 „Lendorava püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 5–6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Lõpe Alutaguse vallas Lõpe ja Taga-Roostoja külas;
6) Kuuse-Jaani Alutaguse vallas Lõpe külas;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„8) Kivistiku Alutaguse vallas Tagajõe külas;
9) Kellassaare Alutaguse vallas Kellassaare külas;
10) Kruusoja Alutaguse vallas Peressaare külas;”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) Peressaare Alutaguse vallas Peressaare külas;”;

4) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 14–17 sõnastatakse järgmiselt:

„14) Kautvere Alutaguse vallas Oonurme külas;
15) Oonurme Alutaguse vallas Oonurme külas;
16) Jalastu Lüganuse vallas Nüri ja Sirtsi külas;
17) Jõemaa Alutaguse vallas Metsküla külas;”;

5) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 19–22 sõnastatakse järgmiselt:

„19) Kaanisoo Lüganuse vallas Nüri külas;
20) Koolma Lüganuse vallas Piilse ja Virunurme külas;
21) Mihklimurru Alutaguse vallas Oonurme külas;
22) Murru Alutaguse vallas Kellassaare külas;”;

6) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 24–27 sõnastatakse järgmiselt:

„24) Mädamänniku Alutaguse vallas Lõpe külas;
25) Mäe Alutaguse vallas Metsküla külas;
26) Nissipõllu Alutaguse vallas Metsküla külas;
27) Nüri Lüganuse vallas Nüri külas;”;

7) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 29–34 sõnastatakse järgmiselt:

„29) Pärnamäe Alutaguse vallas Peressaare, Oonurme ja Kellassaare külas;
30) Põldemasaare Alutaguse vallas Oonurme külas;
31) Roogendiku Alutaguse vallas Roostoja külas;
32) Saarevälja Alutaguse vallas Metsküla külas;
33) Suuremurru Alutaguse vallas Lõpe ja Tammetaguse külas;
34) Võhkassaare Alutaguse vallas Oonurme külas ja Lüganuse vallas Koolma külas;”;

8) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1–4, 7, 11, 13, 18, 23, 28 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 35–44 järgmises sõnastuses:

„35) Adra-Kõrtsi Alutaguse vallas Oonurme külas;
36) Aru Alutaguse vallas Oonurme ja Peressaare külas;
37) Haigru Alutaguse vallas Smolnitsa külas;
38) Lassi Alutaguse vallas Peressaare külas;
39) Pikanõmme Alutaguse vallas Oonurme külas;
40) Pilsneri-Müüri Alutaguse vallas Tagajõe külas;
41) Postikaasiku Alutaguse vallas Kellassaare külas;
42) Smolnitsa Alutaguse vallas Smolnitsa külas;
43) Uuetoa Alutaguse vallas Metsküla külas;
44) Vahtra Alutaguse vallas Oonurme ja Peressaare külas.”;

10) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Väljaotsa Vinni vallas Kaukvere ja Suigu külas;”;

11) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 3–6 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Eigale Vinni vallas Kaukvere ja Suigu külas;
4) Suigu Vinni vallas Alekvere ja Suigu külas;
5) Palasi Vinni vallas Palasi külas;
6) Kõrma Vinni vallas Kõrma külas;”;

12) paragrahvi 2 lõike 2 punktid 9–14 sõnastatakse järgmiselt:

„9) Aadumäe Vinni vallas Paasvere külas;
10) Kastevälja Vinni vallas Viru-Kabala ja Uljaste külas;
11) Matsi Vinni vallas Uljaste külas;
12) Miila Vinni vallas Uljaste ja Miila külas;
13) Udriku Vinni vallas Palasi külas;
14) Uljaste-Liiva Vinni vallas Uljaste külas;”;

13) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 15–16 järgmises sõnastuses:

„15) Jõepere Vinni vallas Kaukvere külas;
16) Mädaoja Vinni vallas Kõrma ja Männikvälja külas.”;

14) paragrahvi 2 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised maakonna piire ületavad lendorava püsielupaigad:
1) Kaukvere Alutaguse ja Vinni vallas Oonurme ja Kaukvere külas;
2) Küüska Alutaguse ja Vinni vallas Peressaare ja Paasvere külas;
3) Sonda Lüganuse ja Vinni vallas Satsu ja Uljaste külas ning Sonda alevikus.”;

15) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised lendorava püsielupaigad:
1) Adraku Mustvee vallas Adraku külas;
2) Jõemetsa Mustvee vallas Jõemetsa ja Kõrve külas;
3) Kukemurrumetsa Mustvee vallas Piilsi külas;
4) Kõveriku Mustvee vallas Kõveriku ja Lepiksaare külas;
5) Kütametsa Mustvee vallas Adraku külas;
6) Muru Mustvee vallas Maetsma külas;
7) Paadenurme Mustvee vallas Kiissa ja Maetsma külas;
8) Tolmu Mustvee vallas Kõrve ja Lepiksaare külas;
9) Tõnussaare Mustvee vallas Adraku külas.”;

16) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Ida-Viru ja Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised maakonna piire ületavad lendorava püsielupaigad:
1) Ojadevahe Alutaguse ja Mustvee vallas Kellassaare ja Kiissa külas;
2) Pasuna Alutaguse ja Mustvee vallas Peressaare ja Kiissa külas.”;

17) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse, välja arvatud Kukemurrumetsa püsielupaik, mis kuulub kogu ulatuses piiranguvööndisse, ning Aadumäe, Kautvere, Kellassaare, Lassi ja Mihklimurru püsielupaigad, mis kuuluvad kogu ulatuses sihtkaitsevööndisse.

(2) Püsielupaigas kehtivad looduskaitseseaduses sätestatud piirangud käesolevas määruses ettenähtud erisustega.

01.11.2023   12:45
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „käesolevas“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

(3) Püsielupaigas on lubatud:
1) inimeste viibimine;
2) marjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste varumine;
3) jahipidamine;
4) kalapüük;
5) telkimine ja rahvaürituse korraldamine;
6) lõkke tegemine püsielupaiga valitseja nõusolekul selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;
7) sõidukiga sõitmine teedel ning jalgrattaga ka radadel. Sõidukiga sõitmine väljaspool teid on lubatud järelevalve- ja päästetöödel, kaitse-eeskirjaga lubatud töödel, püsielupaiga valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud töödel ning püsielupaiga valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel;
8) maastikusõiduki ja ujuvvahendiga sõitmine.

(4) Püsielupaiga valitseja nõusolekuta on püsielupaigas keelatud:
1) muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja sihtotstarvet;
2) koostada maakorralduskava ja teha maakorraldustoiminguid;
3) kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneeringut;
4) lubada ehitada ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustuslikku ehitist;
5) anda projekteerimistingimusi;
6) anda ehitusluba;
7) rajada uut veekogu, mille pindala on suurem kui viis ruutmeetrit, kui selleks ei ole vaja anda veeluba, ehitusluba ega esitada ehitusteatist;
8) jahiulukeid lisasööta.

(5) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on sihtkaitsevööndis lubatud:
1) olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd;
2) koosluse kujundamine vastavalt kaitse-eesmärgile, sh kujundusraie ja muud lendorava elutingimuste säilitamiseks vajalikud tegevused.

(6) Sihtkaitsevööndis on keelatud, kooskõlas käesoleva määrusega sätestatud erisustega:
1) majandustegevus;
2) loodusvarade kasutamine;
3) uute ehitiste püstitamine, välja arvatud püsielupaiga valitseja nõusolekul tee, tehnovõrgu rajatise või tootmisotstarbeta rajatise püstitamine püsielupaigas paikneva kinnistu või püsielupaiga tarbeks ja olemasolevate ehitiste hooldustööd.

(7) Piiranguvööndis on lubatud majandustegevus, arvestades käesoleva määrusega sätestatud erisusi.

(8) Püsielupaiga valitseja nõusolekul on piiranguvööndis lubatud:
1) veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
2) biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
3) rajatise, kaasa arvatud ajutise rajatise püstitamine.

(9) Piiranguvööndis on lubatud harvendus-, sanitaar-, valik- ja trassiraie 1. septembrist 15. märtsini ning valgustus- ja kujundusraie aastaringselt.

(10) Valik-, valgustus- ja harvendusraiete tegemisel piiranguvööndis tuleb arvestada järgmisi tingimusi:
1) lehtpuude osakaal puistu esimeses rindes ei tohi jääda alla 15%;
2) kui haava osakaal puistus on alla 15%, tuleb valik- ja harvendusraiel säilitada kõik I rinde haavad ja kõik neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud, valgustusraiel tuleb säilitada kõik haavad;
3) kui haava osakaal puistus on üle 30%, siis tuleb kujundada segapuistu haava osakaaluga vähemalt 15%, seejuures tuleb valik- ja harvendusraiel säilitada eelistatult üle 50 aasta vanused haavad ja õõnsusega haavad ning neid 10 meetri raadiuses ümbritsevad puud.

(11) Piiranguvööndis on keelatud:
1) uue maaparandussüsteemi rajamine;
2) maavara kaevandamine;
3) puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute rajamine;
4) uuendusraie;
5) väetise kasutamine.”;

18) määruse kolmas normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 1 punktides 8–9, 11–12, 14 ja 22, sama paragrahvi lõike 2 punktides 1, 3–4 ja 7, lõike 3 punktides 9 ja 10, lõike 4 punktis 2 ning lõike 5 punktis 2, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju linnu- ja loodusalade kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi.”;

19) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud kaartidega (lisatud)1;

20) määruse lisas asendatakse Eigale, Kautvere, Kellassaare, Kruusoja, Kõveriku, Oonurme, Palasi, Suigu, Uljaste-Liiva ja Väljaotsa püsielupaiga kaardid käesoleva määruse lisas 2 esitatud kaartidega (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti välis- ja vööndite piiride kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 6. aprilli 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/115 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas2.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaametis, Kliimaministeeriumis, Keskkonnaportaalis (register.keskkonnaportaal.ee).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Kliimaministeeriumis ja Keskkonnaametis.

Kristen Michal
Kliimaminister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 1 Uute püsielupaikade (Adra-Kõrtsi, Aru, Haigru, Jõepere, Kütametsa, Lassi, Mädaoja Pikanõmme, Pilsneri-Müüri, Postikaasiku, Smolnitsa, Sonda, Tõnusaare, Uuetoa, Vahtra) kaardid

Lisa 2 Muudetavate püsielupaikade (Eigale, Kautvere, Kellassaare, Kruusoja, Kõveriku, Oonurme, Palasi, Suigu, Uljaste-Liiva ja Väljaotsa) kaardid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json