Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 48 „Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.09.2018, 3

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruse nr 48 „Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded” muutmine

Vastu võetud 10.09.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse tööstusheite seaduse §-de 73 ja 76 ning § 79 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määruses nr 48 „Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui põletusseadme suhtes on rakendatud käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud erandit enne 30. juunit 2004, kohaldatakse alates 2016. aasta 1. jaanuarist põletusseadme edasi tegutsemise korral käesoleva määruse lisas 2 sätestatud saasteainete heite piirväärtusi.”;

2) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Saasteainete heite piirväärtused olemasolevate põletusseadmete jaoks (kehtivad alates 1. jaanuarist 2016)

Lisa 2 Saasteainete heite piirväärtused uute põletusseadmete jaoks (kehtivad alates 1. juunist 2013)
12.09.2018 11:13
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisa tabelis 3 ja 4 Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 12.09.2018 taotlust nr 1-5/18/5877.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json