Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.09.2019, 1

Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 10.09.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse Eesti Haigekassa seaduse § 2 lõike 24 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6 ning § 592 lõike  2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

„24) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

„26) sünniepikriis.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 2.”;

5) paragrahvi 3 lõige 24 sõnastatakse järgmiselt:

„(24) Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis on toodud määruse lisas 24.”;

6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 26 järgmises sõnastuses:

„(26) Sünniepikriisi andmekoosseis on toodud määruse lisas 26.”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 2 nimetatud päevaravi epikriisi ja punktis 26 nimetatud sünniepikriisi esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. septembrist 2020. a.”;

8) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

9) määruse lisa 24 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

10) määrust täiendatakse lisaga 26, mis on käesoleva määruse lisa 3.

§ 2.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Epikriis on sünnistusabi- või haigusjuhu kokkuvõte.”;

2) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) sünniepikriis,”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Päevaravi tervishoiuteenuse osutamisel dokumenteerib tervishoiutöötaja osutatud teenuse vastavalt käesoleva peatüki 5. jaos sätestatule, arvestades päevaravi tervishoiuteenuse eripära.”;

4) määruse 3. peatükki täiendatakse 51. jaoga järgmises sõnastuses:

51. jagu
Sünniepikriis

§ 723. Sünniepikriisi vormistamine

Sünniepikriis vormistatakse vastsündinule osutatud ambulatoorse või statsionaarse sünnitusabiteenuse lõppemisel. Epikriis vormistatakse iga vastsündinu kohta.

§ 724. Sünniepikriisi andmekoosseis

Sünniepikriisi andmekoosseis on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 alusel kehtestatud määruses.”;

5) paragrahvi 882 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Surmateatise vormistamine ja väljastamine”;

6) paragrahvi 882 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Surmateatise väljastamisel surnult sündinu ja tuvastamata surnu puhul tuleb enne surmateatise väljastamist kontrollida surma põhjuse teatise olemasolu.”;

7) paragrahvi 107 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punkti 51 ja 3. peatüki 51. jagu rakendatakse hiljemalt 1. septembrist 2020. a.”.

§ 3.  Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määruse nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Tervise- ja tööministri 10. aprilli 2019. a määruses nr 37 „Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) statsionaarne ja päevaravi epikriis;”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 20 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:

„20) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekiri;
21) statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekiri;”;

3) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

„22) iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriis;
23) sünniepikriis.”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis

Lisa 2 Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis

Lisa 3 Sünniepikriisi andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json