Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2019
Avaldamismärge:RT I, 12.09.2019, 9

Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruse nr 76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused” muutmine

Vastu võetud 08.09.2019 nr 40

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 66 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 20. detsembri 2013. a määruses nr 76 „Topograafiliste andmete hõive kord ja üldist tähtsust omavad topograafilised nähtused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „riigimaantee” sõnaga „riigitee” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv „50” arvuga „25”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aerolaserskaneerimiseks kasutatakse kalibreeritud aerolaserskannerit.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) aerolaserskaneerimise põikisuunaline vaateväli ja kattuvus peavad olema piisavad punktipilve omavaheliseks sidumiseks ja tasandamiseks;”;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kõrgusrastri ja samakõrgusjoonte töötlemisel lähtutakse järgmistest nõuetest:”;

8) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 asendatakse arv „5” arvuga „1”;

9) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) anomaalselt madalad punktid;”;

10) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) anomaalselt kõrged punktid;”;

11) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) sillad.”;

12) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Aerolaserskaneerimise punktandmed klassifitseeritakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud klassidesse automaatselt, välja arvatud maapind.”;

13) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „fotomeetriliselt” sõnaga „radiomeetriliselt”;

14) paragrahvi 6 lõikes 3 jäetakse pärast sõna „värviskeem” välja sõnad „, kaardilehe normaalmõõtkava”;

15) paragrahvi 16 lõike 7 punkti 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Erandina võib teeala kattuda veekogu või kõlvikuga silla asukohas;”;

16) paragrahvi 16 lõike 8 punktis 5 asendatakse sõna „maksimummõõtust” sõnaga „maksimummõõdust”;

17) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) paadikanalit ei kaardistata sadamaregistrisse kantud sadama territooriumil.”;

18) paragrahvi 20 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmiselt:

„11) paadikanal – veekoguga ühendatud püsivalt veega täidetud rajatis;”;

19) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) tootmisõu – tootmisala, sealhulgas laoplats.”;

20) paragrahvi 26 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ilmajaama,” sõnaga „päikesepargi,”;

21) paragrahvi 33 lõike 3 punktis 2 ja § 35 lõike 3 punktis 3 asendatakse arv „16” arvuga „20”;

22) paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Hoone atribuudi „kõrgus” väärtus leitakse hoone kõrgusena maapinnast vastavalt majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused” ning ümardatakse täismeetriteks. Atribuudi väärtus määratakse aladel, kus lidarpunktide tihedus ruutmeetri kohta on vähemalt 15.”;

23) paragrahvi 38 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Võrgustikobjektina kaardistatavad teed, mis ei ole riigiteed ehitusseadustiku mõttes, jaotatakse järgmisteks tüüpideks:”;

24) paragrahvi 38 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) rada – sõiduteest eraldi asuv jalgtee või muu autosõiduks sobimatu alaline tee;”;

25) paragrahvi 38 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) kergliiklustee – sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv püsikattega jalgratta- ja jalgtee või jalgrattatee.”;

26) paragrahvi 38 lõiget 8 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) puit – laudtee või muu puitkattega tee;”;

27) paragrahvi § 38 lõike 8 punktis 5 asendatakse sõna „laudtee” sõnaga „kumm”;

28) paragrahvi 38 lõiget 9 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) väiketänav – kõnniteeta tänav, kus kahesuunaline liiklus on raskendatud;”;

29) paragrahvi 38 lõike 10 punktis 1 jäetakse välja sõna „riiklikust”;

30) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Põhipindobjektina kaardistatavad teed jaotatakse järgmisteks tüüpideks:
1) liiklusala – mootorsõidukite liikluseks ettenähtud ala, mis ei ole parkla ega bussijaam;
2) parkla – mootorsõidukite parkimiseks mõeldud ala;
3) bussijaam – ühistranspordi sõlmpeatused koos nende juurde kuuluvate parkimis- ja manööverdusaladega;
4) lennurada – lennuvälja stardi- ja maandumisrajad, ruleerimisteed, tavaliiklusele suletud teealad lennuväljal või helikopterite maandumisplats;
5) spordirajatis – spordiväljakud, staadionite jooksurajad ja muud kattega spordiplatsid ning mänguväljakud;
6) jalakäijate ala – tavaliiklusele suletud teeala, vaid jalakäijatele mõeldud tänavad, platsid ja väljakud;
7) muu – muu teeala.”;

31) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) laiarööpmeline – rööbastee laius on üle 1435 mm;”;

32) paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„2) standardrööpmeline – rööbastee laius on 1435 mm;”;

33) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kitsarööpmeline – rööbastee laius on alla 1435 mm;”;

34) paragrahvi 39 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Laia- või standardrööpmelise rööbastee kohta märgitakse, kas tegu on elektrifitseeritud rööbasteega.”;

35) paragrahvi 41 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „viadukt” sõnadega „ja ökodukt”;

36) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Elektrituuliku atribuut „kõrgus” mõõdetakse maapinnast tuuliku laba tipuni kõrgeimas asendis ja ümardatakse täismeetriteks.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2019. a.

Rene Kokk
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json