Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2018, 3

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 08.10.2018 nr 57

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 12 ja § 7 lõike 6 ning § 121 lõike 6 ja § 131 lõike 4 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määrust nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse tekstiosa „21. mai” tekstiosaga „15. juuni” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Isik teeb andmete kohta kirje kolme päeva jooksul arvates toimingu tegemise päevast, välja arvatud veeseaduse alusel peetavasse põlluraamatusse andmete kandmise korral, mille puhul kehtib nimetatud seaduses sätestatud tähtaeg.”;

4) paragrahvi 5 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „aasta ringi” tekstiosaga „ajavahemikul 1. aprillist kuni 31. oktoobrini”;

5) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklis 39 nimetatud väikeettevõttena käsitatakse ettevõtet, kus peetakse kuni 50 veist, välja arvatud noorloomad.”.

§ 2.   Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse või mesindusega tegeleda sooviv isik esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

(2) Mahepõllumajandusliku taimekasvatuse valdkonnas üksnes seenekasvatusega, taimekasvatusega katmikalal või mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega tegeleda sooviv isik ning muu lõikes 1 nimetamata isik võib esitada taotluse aasta ringi.”.

§ 3.   Maaeluministri 21. veebruari 2017. a määruse nr 19 „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded” muutmine

Maaeluministri 21. veebruari 2017. a määrust nr 19 „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid ei pea täitma toitlustusettevõttes, kus esitatakse teave ainult mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „5. kuupäevaks” tekstiosaga „20. kuupäevaks”.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 4 ja 5 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

  (2) Paragrahv 2 jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json