Teksti suurus:

Haldusleping toetusskeemi „Noored Setomaale” toetamiseks

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2018, 9

Haldusleping toetusskeemi „Noored Setomaale” toetamiseks

Vastu võetud 09.10.2018
nr 3.1-9/246


Eesti Vabariigi Maaeluministeerium, registrikoodiga 70000734 (edaspidi Ministeerium), keda esindab maaeluminister Tarmo Tamm, kes tegutseb Maaeluministeeriumi põhimääruse alusel ja Setomaa vald, registrikoodiga 75025041 (edaspidi SV), keda esindab vallavanem Raul Kudre, kes tegutseb põhimääruse alusel,

keda edaspidi nimetatakse koos või eraldi Pooled või Pool, sõlmivad toetusskeemi „Noored Setomaale” (edaspidi toetusskeem) elluviimiseks ning kooskõlas halduskoostöö seadusega halduslepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:


1. Reguleerimisala ja üldsätted

1.1. Toetusskeemi eesmärk on 21–40-aastastele Setomaal elavatele noortele ja nende peredele tagada paremad elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale tulemist ja jäämist, pidurdada noorte lahkumist Setomaalt, kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja aidata kaasa Setomaa elanike arvu suurenemisele.

1.2. Leping kohaldub toetusskeemi rakendamisele lisas 1 toodud programmdokumendi järgi toetuse taotlemise, toetuse määramise ja väljamaksmise ning riigi rahalise panuse kohta koostatava aruandluse etapis.

1.3. Lepingu täitmisel juhinduvad Pooled halduskoostöö seadusest ja haldusmenetluse seaduses sätestatud põhimõtetest. Pooled täidavad oma Lepingust tulenevaid ülesandeid kooskõlas kõigi asjakohaste õigusaktidega ja vastutavad iseseisvalt oma tegevuse õiguspärasuse eest.


2. Lepingu ese

2.1. Ministeerium annab SV-le Vabariigi Valitsuse 24.05.2018. a korralduse nr 129 alusel toetusskeemi rakendamise ülesande.

2.2. Lepinguga antakse SV-le õigus kooskõlas vabariigi valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktiga 8 ja halduskoostöö seadusega ning lisas 1 toodud programmdokumendiga korraldada toetusskeemi rakendamine oma territooriumil, sealhulgas taotlusvooru väljakuulutamine, taotlejate juhendamine, infopäevade korraldamine, esitatud taotluste registreerimine ja menetlemine, sealhulgas taotluste vastavuskontrolli läbiviimine ja teostatud kontrollide kohta kontroll-lehtede täitmine, kohapealse kontrolli teostamine, taotluste hindamise korraldamine, taotluste rahastamise ja rahastamata jätmise otsuste tegemine ja nendest taotlejate teavitamine kirjalikult, toetuse saajate avalikustamine valla veebilehel, toetuslepingute sõlmimine toetuse saajatega, toetuse väljamaksmine toetuslepingute kohaselt, vahendite kasutamise kohta aruandluse koostamine, vallavalitsusse laekunud taotluste kasutamise aruannete registreerimine ja menetlemine, enne aruande kinnitamist toetuse kasutamise kontrollimine kohapeal, nõuetele vastavate aruannete kinnitamine ja lõpliku väljamakse tegemine, regionaalse abi andjale toetuse kasutamise kohta aruannete esitamine.


3. Haldusülesande täitmise rahastamise alused

3.1. Toetusskeemi elluviimiseks ettenähtud vahendid koosnevad riigi ja SV rahalisest panusest, millest riigi rahaline panus moodustab toetuse saajale makstavast toetussummast 50% või vähem ning SV rahaline panus moodustab toetuse saajale makstavast toetussummast 50% või rohkem.

3.2. Toetusskeemi elluviimiseks ettenähtud vahendite riigipoolse rahalise panuse suuruse otsustab maaeluminister 30.07.2018. a käskkirjaga nr 109 „Setomaa arenguprogrammi 2018. aasta tegevuskava kinnitamine”.

3.3. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 203 lõikes 1 nimetatud regionaalse abi andja, kelleks on Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi regionaalse abi andja), sõlmib SV-ga sihtfinantseerimise lepingu, milles on sätestatud toetusskeemi riigipoolsete vahendite kasutamise tingimused ning kannab seejärel Lepingu punktis 3.2 nimetatud vahendid SV-le.


4. SV ülesanded haldusülesande täitmisel

4.1. SV korraldab taotlusvooru läbiviimise kooskõlas käesoleva Lepinguga, lisas 1 toodud programmdokumendiga ning asjakohaste Eesti Vabariigi õiguse sätetega.

4.2. SV ülesanne toetusskeemi rakendamisel on:
4.2.1. toetusskeemis osalemise ja maksimaalse toetuse summa kohta garantiikirja esitamine regionaalse abi andjale ja Ministeeriumile;
4.2.2. taotlusvooru väljakuulutamine;
4.2.3. toetuse saamise võimalustest teavitamine, sealhulgas infopäevade korraldamine;
4.2.4. taotlejate nõustamine toetuse saamist puudutavates küsimustes;
4.2.5. esitatud taotluste registreerimine ja menetlemine;
4.2.6. esitatud taotluse vastavuskontrolli tegemine ja selle kohta regionaalse abi andja poolt koostatud kontroll-lehe täitmine;
4.2.7. kohapealse kontrolli läbiviimine taotleja juures;
4.2.8. esitatud taotluste hindamise korraldamine kooskõlas lisas 1 toodud programmdokumendi nõuetega;
4.2.9. esitatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine hindamiskomisjoni ettepaneku alusel;
4.2.10. taotlejate kirjalik teavitamine punktis 4.2.9 nimetatud otsusest;
4.2.11. toetuse saajate avalikustamine valla veebilehel vastavalt lisas 1 toodud programmdokumendi nõuetele;
4.2.12. toetuslepingute sõlmimine toetuse saajatega;
4.2.13. toetuse väljamaksmine vastavalt toetuslepingule ja kooskõlas lisas 1 toodud programmdokumendi nõuetega;
4.2.14. punktis 3.2 nimetatud vahendite kasutamise kohta aruandluse korraldamine vastavalt punktis 3.3 nimetatud sihtfinantseerimise lepingus sätestatule;
4.2.15. laekunud toetuse kasutamise aruannete registreerimine ja menetlemine ning toetuse kasutamise kontrollimine toetuse saaja juures kohapeal;
4.2.16. toetuse saaja poolt esitatud nõuetele vastavate aruannete kinnitamine ja lõpliku toetuse väljamakse tegemine;
4.2.17. toetuse kasutamise kohta esitatavate aruannete esitamine regionaalse abi andjale.


5. SV kohustused ja õigused haldusülesande täitmisel

5.1. SV konsulteerib toetusskeemi rakendamise üldküsimustes Ministeeriumiga, võttes täitmiseks juhised, mis on kooskõlas selle Lepinguga.

5.2. SV täidab oma kohustusi seoses toetusskeemiga sama professionaalselt, tõhusalt, läbipaistvalt ja hoolsalt nagu oma enda toimingute tegemisel, kui käesolev Leping ei nõua enamat.

5.3. SV kohustub kasutama punktis 3.2 nimetatud vahendeid eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult ning ranges vastavuses Lepinguga ja selle lisadega.


6. Ministeeriumi õigused ja kohustused halduslepingu täitmisel

6.1. Ministeerium kaasab SV-d toetusskeemi rakendamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamisel ja muutmisel;

6.2. Ministeeriumil on õigus kohaldada Lepingus ette nähtud sanktsioone, kui SV ei täida Lepingulisi kohustusi või ei täida neid nõuetekohaselt;

6.3. Ministeerium on kohustatud:
6.3.1. teavitama toetusskeemis tehtavatest muudatustest või nende alusel väljaantavatest dokumentidest;
6.3.2. kaaluma SV poolt punkti 9.1 alusel tehtud teisi ettepanekuid ning andma vajadusel juhiseid Lepingu täitmiseks või võtma vastu otsuseid Lepingu muutmise või muutmata jätmise küsimustes.

6.4. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Ministeeriumil õigus teha SV-le hoiatus ja ettepanek rikkumine mõistliku aja jooksul lõpetada. Kui SV ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Ministeeriumi poolt määratud aja jooksul või ei teata rikkumist vabandavatest asjaoludest, on Ministeeriumil õigus Leping üles öelda, teatades sellest SV-d kirjalikult.


7. Lepingu täitmise kord

7.1. Lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada Poolte kokkuleppel. Üks Pool esitab Lepingu lõpetamise ettepanekus Lepingu lõpetamise põhjuse ja kõik vajalikud dokumendid. Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu lõpetamisega, siis vormistatakse Lepingu lõpetamine kirjalikult.

7.2. Poolel on õigus Leping ühepoolselt lõpetada teavitades sellest teist Poolt kirjalikult 14 (neliteist) kalendripäeva ette järgmistel juhtudel:
7.2.1. Pool on rikkunud oluliselt Lepingus sätestatud kohustusi;
7.2.2. Lepinguliste kohustuste täitmise võimatuse korral vastavalt punktis10 sätestatule.


8. Lepingu muutmise tingimused ja kord

8.1. Lepingut võib reeglina muuta Poolte kirjalikul allkirjastatud kokkuleppel.

8.2. Lepingu muutmiseks esitab ettepaneku tegija teisele Poolele kirjalikult põhjendatud Lepingu muutmise ettepaneku. Kirjalik etteteatamise tähtaeg on vähemalt 7 (seitse) kalendripäeva.
Kui mõlemad Pooled on nõus Lepingu muutmisega, siis vormistatakse Lepingu muudatus kirjalikult Lepingu lisana.

8.3. Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema Poole poolt ja pärast Riigi Teatajas avaldamist.


9. Teabe vahetamine Poolte vahel

9.1. Kui SV-l ilmnevad Lepingu täitmisel takistused või sellised asjaolud, mille vastu Ministeeriumil võib olla huvi, siis peab SV pöörduma kirjalikult Ministeeriumi poole juhiste saamiseks ja Ministeerium on kohustatud neid juhiseid andma. Juhised on SV-le täitmiseks kohustuslikud.

9.2. Juhiseid võib Ministeeriumi nimel anda põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler.

9.3. Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.4. Teade loetakse kättetoimetatuks, kui teade on digitaalselt allkirjastatud ning selle Poolele e-posti teel edastamisest on möödunud 2 (kaks) tööpäeva.

9.5. Informatsioonilise teate võib edastada telefoni ja e-posti teel.

9.6. Pooled on kohustatud kirjaliku taasesitamist võimaldaval viisil teatama Lepingu kontaktisiku, asukoha, pangarekvisiitide, kontaktandmete või mõne muu rekvisiidi muutumisest. Vastasel korral on õigus eeldada, et kõik varem teada antud Poolte rekvisiidid kehtivad ja nende kohaselt edastatud teated on Pooled kätte saanud. E-posti teel saatmise korral loetakse teade kättesaaduks kohalejõudmise teates märgitud kellaajal.

9.7. Pooled vastutavad teisele Poolele kirjalikult edastatud Lepingu täitmist puudutavate andmete õigsuse eest.


10. Lepingu täitmist takistavad asjaolud, mida loetakse vääramatuks jõuks

10.1. Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks võlaõigusseaduse § 103 lõikes 2 nimetatud asjaolusid arvesse võttes ehk kui see on tingitud vääramatu jõuna klassifitseeritavatest asjaoludest, ehk asjaoludest, mida Pooled ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid, seda väldiksid või takistava asjaolu või selle tagajärgi ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama sobivaid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

10.2. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele Poolele kirjalikult teatama.

10.3. Vääramatu jõuna kvalifitseeritavate asjaolude esinemist peab tõendama Pool, kes vääramatu jõu esinemisele viitab.

10.4. Kui vääramatu jõu tõttu on Poole Lepingust tulenevate kohustuste täitmine takistatud enam kui 90 (üheksakümmend) päeva järjest, võivad Pooled lepingu lõpetada.


11. Poolte kontaktisikud

11.1. Ministeeriumi kontaktisik Lepingu täitmisel on Allar Korjas, maaelupoliitika ja analüüsi osakonna maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist, telefon 625 6162, e-post allar.korjas@agri.ee

11.2. Setomaa valla kontaktisik Lepingu täitmisel on Ülle Herr, Setomaa valla arendusspetsialist, telefon 5387 2266, e-post ylle.herr@setomaa.ee


12. Lepingu lahutamatud dokumendid on:

12.1. Lisa 1 – Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal


13. Lõppsätted

13.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel, mitte kahjustades seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse Lepingust tulenevad vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

13.2. Juhul kui Lepingu säte on vastuolus Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

13.3. Ministeeriumi ja SV vahelises suhtes Lepinguga reguleerimata küsimustes kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut, käesolevas Lepingus sätestatud erisusega.


14. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg

Leping jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas ja kehtib kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni Poolte poolt.


15. Poolte andmed:

Maaeluministeerium Setomaa vald

Registrinumber 70000734

Registrikood 75025041

Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn

Pikk tn 12, Värska alevik,

Telefon 625 6107

Setomaa vald, Võru maakond 64001

e-post: info@agri.ee

Telefon 796 4733

a/a EE891010220034796011

e-post: vald@setomaa.ee

a/a EE932200221023778606

a/a EE212200001120245346

viitenumber: 2800047135

a/a EE511010402018388001

   

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Tamm

Raul Kudre

 

 

Lisa 1 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal