Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2023, 3

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 09.10.2023 nr 67

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 132 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil,”;

2) paragrahvi 15 lõiget 3 ja § 151 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”.

§ 2.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil,”;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 11 ja § 151 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”;

3) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 17–19 järgmises sõnastuses:

„(17) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2021. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et ta on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 40 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib:

1) viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning viia tegevuse ellu ja esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel.

(18) Lõikes 17 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.

(19) Lõiget 17 kohaldatakse alates 2023. aasta 8. septembrist.”.

§ 3.  Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 28 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil,”;

2) paragrahvi 28 lõike 2 punkti 2 ja § 29 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”;

3) paragrahvi 34 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Toetuse saajale, kelle taotlus on rahuldatud 2022. aastal, ei kohaldata § 28 lõike 2 punktis 11 ega § 29 lõike 3 punktis 11 sätestatud nõudeid.

(32) Lõiget 31 kohaldatakse alates 2023. aasta 20. aprillist.”.

§ 4.  Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 16. märtsi 2016. a määruse nr 17 „Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetus” § 18 täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2021. aastal, võib viia tegevuse ellu ja esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le hiljemalt 2023. aasta 3. detsembriks.

(7) Lõikes 6 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kuue kuu võrra.

(8) Lõiget 6 kohaldatakse alates 2023. aasta 2. juunist.”.

§ 5.  Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil,”;

2) paragrahvi 15 lõike 2 punkti 11 ja § 151 lõike 3 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil”.

Madis Kallas
Regionaalminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json