Teksti suurus:

Riigieelarve seaduse, vabariigi valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2010, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.11.2010 otsus nr 759

Riigieelarve seaduse, vabariigi valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 28.10.2010

§ 1.   Riigieelarve seaduses (RT I 1999, 55, 584; 2009, 19, 117) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 45 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 45. Riigi majandusaasta aruanded, nende koostamine ja audiitorkontroll

(1) Riigi majandusaasta aruanded on riigiraamatupidamiskohustuslaste majandusaasta aruanded ja riigi majandusaasta koondaruanne. Aruanded koostatakse vastavalt raamatupidamise seadusele.

(2) Riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamise aastaaruande ning riigiraamatupidamiskohustuslaste, välja arvatud Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande auditi ning riigi ja riigiraamatupidamiskohustuslaste, välja arvatud Riigikontrolli tehingute seaduslikkuse kontrolli teostab Riigikontroll.

(3) Riigikontroll võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud auditi või tehingute seaduslikkuse kontrolli käigus toetuda riigi konsolideerimisgrupi üksuse raamatupidamise aastaaruande auditi või tehingute seaduslikkuse kontrolli põhjal audiitortegevuse seaduse § 54 tähenduses vormistatud vandeaudiitori aruandes avaldatule.

(4) Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli teostab Riigikogu poolt vastavalt riigikontrolli seadusele määratud audiitorettevõtja, kes on või keda seaduse alusel esindab avaliku sektori vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses.”;

2) paragrahv 46 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 47 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigiraamatupidamiskohustuslane, välja arvatud Riigikontroll, koostab majandusaasta aruande ja esitab selle Riigikontrollile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. aprilliks. Audiitorkontrolli käigus võib riigiraamatupidamiskohustuslane teha aruandesse parandusi ja täiendusi.

(2) Riigikontroll lõpetab riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslane, välja arvatud Riigikontroll, esitab majandusaasta aruande koos riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli kohta avaldatava Riigikontrolli kontrolliaruandega Rahandusministeeriumile seitsme tööpäeva jooksul pärast Riigikontrollilt aruande saamist ja avalikustab esitatu oma veebilehel. Rahandusminister esitab ministeeriumide ja Riigikantselei majandusaasta aruanded koos Riigikontrolli kontrolliaruannetega seitsme tööpäeva jooksul pärast viimase majandusaasta aruande ja selle juurde kuuluva kontrolliaruande saamist Vabariigi Valitsusele.

(4) Vabariigi Valitsus otsustab ministeeriumide ja Riigikantselei käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud majandusaasta aruande kinnitamise hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 31. juuliks.”;

4) paragrahvi 48 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 48 lõiked 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Rahandusministeerium esitab riigi majandusaasta koondaruande Riigikontrollile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks. Riigikontrollile esitatud aruanne avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel. Audiitorkontrolli käigus võib Rahandusministeerium teha aruandesse parandusi ja täiendusi.

(5) Riigikontroll lõpetab riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamise aastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 31. augustiks.

(6) Riigi majandusaasta koondaruande koos riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamise aastaaruande auditi ja tehingute seaduslikkuse kontrolli kohta avaldatava Riigikontrolli kontrolliaruandega esitab Rahandusministeerium Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks seitsme tööpäeva jooksul pärast Riigikontrollilt aruande saamist ja avalikustab need oma veebilehel. Vabariigi Valitsus esitab riigi majandusaasta heakskiidetud koondaruande Riigikogule kinnitamiseks. Riigi majandusaasta koondaruandele lisatakse Riigikontrolli kontrolliaruanne.”;

6) paragrahvi 52 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Aruandeperioodidele, mis algasid 2010. aasta 1. jaanuaril või varem, ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva seaduse sätteid enne 2010. aasta 15. novembrit kehtinud redaktsioonis.

(4) Käesoleva seaduse § 45 lõike 4 redaktsiooni, mis jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem.”

§ 2. Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 2010, 20, 102) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse läbivalt sõna „siseaudit” sõnadega „siseaudiitori kutsetegevus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 65 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeeriumi valitsemisalas on valitsuse finants- ja ressursihalduspoliitika ning riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine, maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, avaliku teenistuse arendamine, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangetega seotud tegevus, riiklik statistika, valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine, riigile antav välisabi ja laenud ning sellekohaste õigusaktide eelnõude koostamine, samuti sise- ja vandeaudiitorite, vandeaudiitorite ühingute ning Audiitorkogu üle järelevalve teostamine.”;

3) paragrahvi 73 lõike 1 punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„21) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise ametis ja inspektsioonis;”;

4) paragrahv 922 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 922. Siseaudiitori kutsetegevus täidesaatva riigivõimu asutuses

(1) Täidesaatva riigivõimu asutuses rakendatakse siseaudiitori kutsetegevuse korraldamisel ja tema kutsetegevuse alusena audiitortegevuse seaduses sätestatut.

(2) Täidesaatva riigivõimu asutuse siseauditeerimise üldeeskirja, milles sätestatakse ka aruandluse kord, kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(3) Täidesaatva riigivõimu asutuse juhi vahetus alluvuses moodustatakse vajaduse korral siseaudiitori ametikoht või luuakse struktuuriüksus.

(4) Kui ministeeriumis või Riigikantseleis on moodustatud siseaudiitori kutsetegevuse alaste ülesannete täitmiseks asjaomane ametikoht või on loodud asjaomane struktuuriüksus, esitab ametnik või struktuuriüksuse juht enne majandusaasta aruande ministri või riigisekretäri poolt kinnitamist siseaudiitori aruande, milles avaldab arvamust sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse kohta.”;

5) paragrahvi 923 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Rahandusministeerium:
1) koordineerib täidesaatva riigivõimu asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist;
2) analüüsib täidesaatva riigivõimu asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ning korraldab siseaudiitori kutsetegevuse või selle korraldamise hindamist, samuti teeb ettepanekuid nende tõhustamiseks.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 1071 järgmises sõnastuses:

§ 1071. Siseaudiitori aruanne

Käesoleva seaduse § 922 lõike 4 redaktsiooni, mis jõustus 2010. aasta 15. novembril, kohaldatakse aruandeperioodidele, mis algavad 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem, ja nende kohta koostatud aruannetele.”

§ 3. Audiitortegevuse seaduses (RT I 2010, 9, 41; 2010, 72, 543) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Uue audiitorettevõtja valimisel või audiitorettevõtja asendamisel peab asendatu avaldama valitule või asendajale, kes seda nõuab, kliendiga seotud vandeaudiitori kutsetegevuse käigus teatavaks saanud infot kooskõlas käesoleva seaduse § 46 alusel kehtestatud või kinnitatud vandeaudiitori kutsetegevuse standarditega.”;

2) paragrahvi 54 lõikes 4 asendatakse sõna „registrile” sõnaga „registripidajale”;

3) paragrahvi 57 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kliendilepingu ülesütlemisest peavad audiitorettevõtja ja klient registri infosüsteemi vahendusel teavitama viivitamata järelevalvenõukogu, edastades kliendilepingu ülesütlemise põhjuste kohta omapoolsed selgitused. Vahetult pärast järelevalvenõukogu omapoolset teavitamist esitab audiitorettevõtja kliendile aruande tehtud töö kohta.”;

4) paragrahvi 62 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorettevõtja kannab varalist vastutust kliendile või kolmandale isikule audiitorteenuse osutamisega süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest.”;

5) paragrahvi 63 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „vandeaudiitori kutsetegevusega” sõnadega „audiitorteenuse osutamisega”;

6) paragrahvi 65 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad „tema kutsetegevuse” sõnadega „seonduva audiitorteenuse”;

7) paragrahvi 76 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) mõnes lepinguriigis registreeritud äriühinguna.”;

8) paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Enamus audiitorühingu osade või aktsiatega esindatud häältest peab kuuluma mõne lepinguriigi pädeva asutuse järelevalvele piiranguteta allutatud vandeaudiitoritele, kes on saanud kutse mõnes lepinguriigis, või audiitorühingutele.”;

9) paragrahvi 77 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Audiitorühingut seaduse alusel esindavatest isikutest peavad vähemalt kolm neljandikku olema mõnes lepinguriigis kutse saanud vandeaudiitorid, kes on Audiitorkogu liikmed.

(2) Audiitorühingus, mille juhatuses on:
1) kuni kaks liiget, peab vähemalt üks neist olema mõnes lepinguriigis kutse saanud vandeaudiitor, kes on Audiitorkogu liige;
2) kolm liiget, peavad vähemalt kaks neist olema mõnes lepinguriigis kutse saanud vandeaudiitorid, kes on Audiitorkogu liikmed.

(3) Täis- või usaldusühingust audiitorühingus, mida on juhtima õigustatud:
1) kuni kaks osanikku, peab vähemalt üks neist olema mõnes lepinguriigis kutse saanud vandeaudiitor, kes on Audiitorkogu liige;
2) kolm osanikku, peavad vähemalt kaks neist olema mõnes lepinguriigis kutse saanud vandeaudiitorid, kes on Audiitorkogu liikmed.”;

10) paragrahvi 78 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vandeaudiitor võib audiitorteenuse osutamisel seaduse alusel esindada üksnes ühte audiitorühingut, kes on Audiitorkogu liige.”;

11) paragrahvi 81 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „oma nimel”;

12) 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7. peatükk
AUDIITORKONTROLLI KOHUSTUS NING AUDITIKOMITEE”;

13) 7. peatüki 1. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. jagu
Audiitorkontrolli kohustus”;

14) paragrahvi 91 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses.”;

15) seadust täiendatakse §-ga 951 järgmises sõnastuses:

§ 951. Tehingute seaduslikkuse kontrolli kohustus

Äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, riigi asutatud sihtasutusele ja riigi tulundusasutusele on tehingute seaduslikkuse kontroll kohustuslik Riigikontrolli määratud ulatuses.”;

16) paragrahvi 106 lõiked 5–7 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tegevusloamaksu määr on 0,5–3% audiitorettevõtja liikmemaksu arvestusperioodile eelneva liikmemaksu arvestusperioodi summaarsest käesoleva seaduse § 81 lõikes 1 nimetatud tegevusloa alusel osutatud audiitorteenuste müügitulust, mida kajastatakse käesoleva seaduse § 157 kohases tegevusaruandes.

(6) Audiitorkogu juhatus esitab järelevalvenõukogule ettepaneku liikmemaksu kohta koos arvestusperioodiks oleva majandusaasta eelarvega hiljemalt jooksva majandusaasta 31. augustiks.

(7) Vandeaudiitori liikmemaksu suuruse ja tegevusloamaksu määra liikmemaksu arvestusperioodiks olevaks majandusaastaks kehtestab järelevalvenõukogu hiljemalt jooksva majandusaasta 15. septembriks.”

„(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatut kohaldatakse ka tunnustamise sobivustesti sooritanud vandeaudiitori puhul, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjast audiitorettevõtjana.”;

17) paragrahvi 112 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Volituse alusel võib Audiitorkogu liige esindada hääletamisel lisaks endale ka ühte või mitut teist Audiitorkogu liiget, omades seejuures vastavat arvu hääli. Audiitorkogu peab võimaldama oma liikmel teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest Audiitorkogule turvalisel ja Audiitorkogu liikme tuvastamist tagaval viisil kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirjaga võib määrata esindaja määramisest ja volituse tagasivõtmisest teatamise täpse korra.”;

18) paragrahvi 116 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Juhatuse liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(2) Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollimisnõuded sätestatakse Audiitorkogu põhikirjas.

(3) Juhatusel on õigus võtta vastu otsus koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik juhatuse liikmed. Audiitorkogu põhikirjas sätestatakse menetlusreeglid ja hääletusprotokollile esitatavad nõuded juhatuse otsuse tegemiseks koosolekut kokku kutsumata.

(4) Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole hääletamises osalenud juhatuse liikmete häältest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav presidendi hääl.

(5) Distsiplinaarmenetluses teeb juhatus otsuse, milles loeb distsiplinaarsüüteo tuvastatuks ja määrab distsiplinaarkaristuse või loeb distsiplinaarsüüteo puudumise tuvastatuks.

(6) Juhatuse otsus tehakse Audiitorkogu liikmele, kelle suhtes otsus tehti, viivitamata teatavaks.

(7) Juhatuse liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga tehingu tegemist või kui hääletatakse muud teda või tema huve otseselt puudutavat otsust.”;

19) paragrahvi 119 lõiked 2–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Juhatus koostab lõppenud majandusaasta kohta majandusaasta aruande ning esitab selle järelevalvenõukogule ja revisjonikomisjonile majandusaasta lõpule järgneva 75 päeva jooksul.

(3) Revisjonikomisjon kontrollib majandusaasta aruannet ja koostab selle kohta revisjonikomisjoni aruande kümne tööpäeva jooksul pärast aastaaruande revisjonikomisjonile esitamist. Revisjonikomisjoni aruandes tuleb muu hulgas anda ülevaade kontrolliprotseduuridest, esitada eraldi väljatoomist nõudvad asjaolud ja kontrolli kokkuvõte ning näidata, kas revisjonikomisjon teeb üldkoosolekule ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada või tagasi lükata.

(4) Järelevalvenõukogu vaatab majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruande läbi ning koostab selle kohta kirjaliku aruande (edaspidi järelevalvenõukogu aruanne). Järelevalvenõukogu aruandes tuleb näidata, kas järelevalvenõukogu kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks. Lisaks tuleb järelevalvenõukogu aruandes näidata, kuidas järelevalvenõukogu on järelevalvet korraldanud ja juhtinud.

(5) Järelevalvenõukogul on õigus teha järelevalvenõukogu aruandes juhatusele ettepanekuid koostatud majandusaasta aruande muutmiseks enne selle esitamist üldkoosolekule.

(6) Majandusaasta lõpule järgneva nelja kuu jooksul esitab juhatus majandusaasta aruande üldkoosolekule kinnitamiseks koos revisjonikomisjoni ja järelevalvenõukogu aruandega.”;

20) paragrahvi 136 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutseühendusesisese kvaliteedikontrolli (edaspidi kvaliteedikontroll) käigus on Audiitorkogu eesmärgiks kvaliteedikontrollile allutatud isiku kontrolliperioodil osutatud audiitorteenuse õigusaktidele ning nende alusel kinnitatud standarditele või antud juhenditele ja soovitustele vastavuse kontrollimine.”;

21) paragrahvi 136 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva seaduse § 30 lõike 1 alusel tunnustatud isikute suhtes viiakse kvaliteedikontroll läbi nende isikute Eestis osutatud audiitorteenuse osas.”;

22) paragrahvi 148 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 144 lõikes 1 ning lõike 2 punktides 1–8 ja 10 nimetatud süüteo eest võib distsiplinaarkaristuse määrata kolme aasta jooksul süüteo toimepanemise päevast arvates.

(2) Käesoleva seaduse § 144 lõike 2 punktis 9 nimetatud süüteo eest võib distsiplinaarkaristuse määrata ühe aasta jooksul süüteo toimepanemise päevast arvates.”;

23) paragrahvi 149 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Audiitorkogu liikme võtmine haldus-, kriminaal- või materiaalsele vastutusele ei takista sama teo eest distsiplinaarkaristuse määramist.”;

24) 9. peatüki 6. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6. jagu
Aruandlus kutsetegevuse kohta”;

25) paragrahvi 166 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-des 76–78 sätestatud nõuete rikkumise eest audiitorühingu poolt, kellel on kehtiv distsiplinaarkaristus sellise üleastumise eest, –
karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.”

26) paragrahvi 171:

1) lõikes 3 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 30. juunini” tekstiosaga „2011. aasta 30. septembrini”;

2) lõikes 4 ja 5 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 1. juuliks” tekstiosaga „2011. aasta 1. oktoobriks”;

3) lõikes 6 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 1. jaanuarit” tekstiosaga „2011. aasta 1. oktoobrit”;

4) täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel vandeaudiitori kutse saanud isik, kes on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustuse ja kes on Audiitorkogu liige, peab avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme taotlemisel sooritama käesoleva seaduse § 19 lõike 1 punktis 3 nimetatud kutseeksami jao.”;

27) paragrahvi 179 punktis 2 asendatakse sõna „kutsetegevuse” sõnaga „audiitorteenuste”;

28) paragrahvi 181 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas seaduses sätestatud nõuetele vastavad kohustusliku kutsekindlustuse kindlustuslepingud tuleb viia kooskõlla käesoleva seaduse § 64 lõigetes 1 ja 2 sätestatud viimase lõppenud tegevusaruande perioodi andmetega hiljemalt jooksva aasta 30. septembriks.”;

29) paragrahvi 207 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „2011. aasta 1. jaanuaril” tekstiosaga „2011. aasta 1. oktoobril” ja paragrahvi täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) 2010. aasta 15. novembril jõustunud paragrahvi 179 redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 2010. aasta 1. juulil alanud liikmemaksu arvestusperioodiks oleva majandusaasta ja käesoleva seaduse § 182 lõikes 1 nimetatud ajavahemikule vastava tegevusaruande perioodi suhtes.”

§ 4. Eesti Panga seaduse (RT I 1993, 28, 498; 2010, 22, 108) § 31 lõikes 3 asendatakse sõnad „audiitori järeldusotsusega” sõnadega „vandeaudiitori aruandega”.

§ 5. Karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2010, 56, 363) § 379 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vandeaudiitori või erikontrolli läbiviija poolt audiitor- või erikontrolli läbiviimisel teatavaks saanud oluliste asjaolude aruandes esitamata jätmise või ebaõige esitamise eest, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.”

§ 6. Pankrotiseaduse (RT I 2003, 17, 95; 2010, 22, 108) § 56 lõike 1 punktis 3, § 57 lõikes 3 ja § 64 lõikes 3 asendatakse sõna „audiitor” sõnaga „vandeaudiitor”.

§ 7. Raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) konsolideeriv üksus, kelle konsolideeritud näitajad ei ületa audiitortegevuse seaduse § 92 lõike 1 või 2 kriteeriume, mis sätestavad ülevaatuse kohustuse;”;

2) paragrahvi 37 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigiraamatupidamiskohustuslane koostab majandusaasta aruande ja Rahandusministeerium riigi majandusaasta koondaruande ning avaliku sektori ja valitsussektori koondaruande vastavalt käesoleva seaduse nõuetele.

(2) Rahandusministeerium koostab riigi majandusaasta koondaruande riigiraamatupidamiskohustuslaste majandusaasta aruannete, samuti riigi valitseva mõju all olevatelt raamatupidamiskohustuslastelt laekuvate aruannete ning muude aruannete alusel.

(3) Riigi majandusaasta koondaruande esitamise eesmärk on võimaldada Riigikogu-poolse kontrollifunktsiooni teostamist valitsuse suhtes, anda valitsusele võimalus selgitada tegevust aruandeaastal ning esitada Riigikogule vajalik informatsioon uute eelarveliste otsuste tegemiseks.

(4) Riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamise aastaaruande ning riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruande, samuti riigi ja riigiraamatupidamiskohustuslase tehingute seaduslikkuse audiitorkontrolli pädevus sätestatakse riigieelarve seaduses.”;

3) paragrahv 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Riigi majandusaasta koondaruande ja riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne

(1) Riigi majandusaasta koondaruande tegevusaruanne sisaldab lisaks käesoleva seaduse §-des 24 ja 31 sätestatule:
1) tegevuskavade täitmise koondaruannet;
2) koondhinnangut sisekontrollisüsteemide kohta ja ülevaadet riigiraamatupidamiskohustuslaste tegevusest siseauditi funktsiooni korraldamisel.

(2) Riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande tegevusaruanne sisaldab lisaks käesoleva seaduse §-des 24 ja 31 sätestatule:
1) ülevaadet riigieelarve seaduse alusel koostatud tegevuskava täitmise aruandest, milles esitatakse aruandeperioodil rakendatud meetmete tulemused ja nende seosed strateegiliste eesmärkide saavutamisega või kavandatud meetmete rakendamata või tulemuste saavutamata jäämise põhjused;
2) asutuse juhi hinnangut sisekontrollisüsteemi kohta ja ülevaadet riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi funktsiooni korraldamisel;
3) ülevaadet riigiraamatupidamiskohustuslase valitsemisalas või valitseva mõju all olevate äriühingute, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja teiste juriidiliste isikute juhtimisest, neisse investeeritud ressurssidest ja nende tegevuse tulemuslikkusest.

(3) Riigiraamatupidamiskohustuslasele ei kohaldata käesoleva seaduse § 24 lõike 3 punktis 2 ja § 31 lõike 2 punktides 4–7 sätestatud nõudeid.

(4) Riigi majandusaasta koondaruande raamatupidamise aastaaruanne koosneb riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandest ning riigieelarve täitmise aruandest, mis koostatakse vähemalt riigieelarve vastuvõtmisel kehtinud eelarveklassifikaatori artikligruppide kaupa riigieelarves toodud ulatuses.

(5) Riigi majandusaasta koondaruandes avaldatakse:
1) täiendav informatsioon kohaliku omavalitsuse üksuste kohta;
2) täiendav informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta.

(6) Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamise aastaaruanne sisaldab täiendava aruandena riigieelarve täitmise aruannet vastava valitsemis- või haldusala ulatuses.”;

4) paragrahvi 62 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Aruandeperioodidele, mis algasid 2010. aasta 1. jaanuaril või varem, ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva seaduse §-de 37 ja 38 sätteid enne 2010. aasta 15. novembrit kehtinud redaktsioonis.”

§ 8. Riigikontrolli seaduses (RT I 2002, 21, 117; 2010, 19, 101) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riigikontrolli tegevust auditeerib igal aastal Riigikogu poolt rahanduskomisjoni ettepanekul määratud audiitorettevõtja, kellel on Riigikontrolli tegevuse kontrollimiseks samasugused õigused nagu Riigikontrollil kontrollimiste läbiviimiseks.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Riigi konsolideerimisgrupi audiitor

(1) Riigi konsolideerimisgrupi audiitoriks on Riigikontroll.

(2) Riigikontroll koordineerib ja juhendab vandeaudiitori kutsetegevusealaste ülesannete täitmist riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruande ning riigiraamatupidamiskohustuslaste, välja arvatud Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande auditi ning riigi ja riigiraamatupidamiskohustuslaste, välja arvatud Riigikontrolli tehingute seaduslikkuse kontrolli teostamisel.

(3) Riigikontroll määrab kindlaks ja avalikustab õigusaktid ning tehinguklassid, mida riigi konsolideerimisüksuste tehingute seaduslikkuse iga-aastase kontrolli käigus vähemalt hõlmatakse. Riigikontrolli määratud ulatuses läbiviidava tehingute seaduslikkuse kontrolli ettenähtud kasutajaks on Riigikontroll.”;

3) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigikontroll esitab Riigikogule oma tegevuse kohta majandusaasta aruande koos vandeaudiitori aruandega kuu aja jooksul pärast vandeaudiitori aruande saamist. Riigikontrolli raamatupidamise aastaaruande audit ja tehingute seaduslikkuse kontroll tuleb lõpetada hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks. Riigikontrolli majandusaasta aruanne avalikustatakse koos vandeaudiitori aruandega.”;

4) paragrahvi 43 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigikontrollil on oma ülesannete täitmiseks õigus saada tegevusloaga audiitorettevõtjatelt vajalikku teavet ja kontrollitavate siseaudiitoritelt kontrollitavaid puudutavat teavet ning tutvumiseks tööpabereid ja muid dokumente.”;

5) paragrahvi 50 lõikesse 3 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses:

„Kui kontrolliaruandele allakirjutav peakontrolör ei ole avaliku sektori vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses, peab riigieelarve seaduse § 45 lõikes 2 sätestatud kindlustandvate kutsetegevusalaste ülesannete täitmisel kontrolliaruandele alla kirjutama ka avaliku sektori vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 551 järgmises sõnastuses:

§ 551. Seaduse rakendamine

(1) Aruandeperioodidele, mis algasid 2009. aasta 1. jaanuaril või varem, ja nende kohta koostatud aruannetele kohaldatakse käesoleva seaduse sätteid enne 2010. aasta 15. novembrit kehtinud redaktsioonis.

(2) Käesoleva seaduse § 50 lõike 3 redaktsiooni, mis jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril, kohaldatakse aruandeperioodide kohta, mis algavad 2011. aasta 1. jaanuaril või hiljem.”

§ 9. Valla- ja linnaeelarve seaduses (RT I 1993, 42, 615; 2010, 72, 543) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse sõnad „audiitori järeldusotsusega” sõnadega „vandeaudiitori aruandega”.

§ 10. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 15. novembril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkti 1 kohaselt muudetava riigieelarve seaduse § 45 lõige 4 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 8 punkt 5 jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json