HALDUSÕIGUSEelarve

HALDUSÕIGUSKohalik omavalitsus

Teksti suurus:

Valla- ja linnaeelarve seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Mitte jõustunud redaktsioon
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2010, 7

Valla- ja linnaeelarve seadus

Vastu võetud 16.06.1993
RT I 1993, 42, 615
jõustumine 01.01.1994

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.02.1995RT I 1995, 17, 23410.03.1995
07.05.1997RT I 1997, 40, 61901.01.1998
12.01.2000RT I 2000, 7, 4001.04.2000
05.06.2001RT I 2001, 56, 33201.10.2001
20.06.2002RT I 2002, 64, 39320.07.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 58801.01.2004
20.02.2009RT I 2009, 15, 9301.03.2009
18.06.2009RT I 2009, 35, 23206.07.2009
16.09.2010RT I 2010, 72, 54315.10.2010, osaliselt 01.01.2012
28.10.2010RT I, 12.11.2010, 115.11.2010

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk EELARVE TULUD JA KULUD 

§ 5.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 8.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 81.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 10.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

3. peatükk EELARVE KOOSTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 11.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 12.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 13.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 14.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk EELARVE TÄITMINE 

§ 15.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 16.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 17.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 18.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 19.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 20.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 21.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 22.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

5. peatükk EELARVE MUUTMINE, LISAEELARVE 

§ 23.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 24.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 25.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

6. peatükk MAJANDUSAASTA ARUANNE 
[RT I 2003, 88, 588 - jõust. 01.01.2004]

§ 26.  Majandusaasta aruande koostamine ja kinnitamine

  (1) Majandusaasta aruande koostab valitsus ning esitab selle volikogule kinnitamiseks volikogu kehtestatud korras.

  (2) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest.

  (3) Majandusaasta aruandesse kuuluvad:
  1) raamatupidamise aastaaruanne koos eelarve täitmise aruandega;
  2) tegevusaruanne vastavalt raamatupidamise seadusele;
  3) reservfondi kasutamise aruanne;
  4) [kehtetu - RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]
  5) muud volikogu poolt ettenähtud andmed.

  (4) Volikogule esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevusaruandele ülevaade valla või linna enamusosalusega äriühingute ning valla või linna poolt asutatud sihtasutuste ja mittetulundusühingute majandustegevusest.

  (5) Majandusaasta aruande kinnitab volikogu hiljemalt järgneva aasta 30. juuniks, kuulanud ära revisjonikomisjoni arvamuse.
[RT I 2003, 88, 588 - jõust. 01.01.2004]

§ 261.  [Kehtetu - RT I 2010, 72, 543 - jõust. 01.01.2012]

§ 27.  [Kehtetu - RT I 2002, 64, 393 - jõust. 20.07.2002]

§ 28.  Majandusaasta aruande esitamine riigiasutustele

  (1) Majandusaasta kinnitatud aruande koos vandeaudiitori aruandega esitab volikogu asukohajärgsele maavalitsusele aruande kinnitamisest seitsme tööpäeva jooksul.
[RT I, 12.11.2010, 1 - jõust. 15.11.2010]

  (2) Kui valla- või linnavolikogu pole kinnitanud majandusaasta aruannet käesoleva seaduse § 26 lõikes 5 nimetatud tähtpäevaks, võib Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul peatada kohaliku omavalitsuse üksusele eelarvete tasandusfondist väljamaksete tegemise kuni aruande esitamiseni.
[RT I 2003, 88, 588 - jõust. 01.01.2004]

§ 281.  Seaduse rakendamine

  Käesoleva seaduse § 81 kehtib 2011. aasta lõpuni.
[RT I 2009, 15, 93 - jõust. 01.03.2009]

§ 29.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1994. aasta 1. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json