Teksti suurus:

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2010, 10

Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 56
RTL 2004, 44, 739
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166801.01.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 452 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.  Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Aktsiisi tagasisaamiseks esitab välisesindus vastava taotluse Välisministeeriumile kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele aktsiisikauba soetamist tõendava arve või selle koopia, mis on kinnitatud arve väljastaja poolt. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda kuni kolme kuu jooksul aktsiisikauba soetamise päevast arvates. Kui taotlejal puudub Eestis välisesindus, siis esitatakse taotlus otse Välisministeeriumile, jättes rea «Välisesinduse nimi» tühjaks. Taotluse vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve või selle koopia peab vastama «Käibemaksuseaduse» (RT I 2003, 82, 554) §-s 37 sätestatud tingimustele ning sisaldama muuhulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu, siider vms ja kütuse puhul näiteks bensiin, diislikütus vms ning aktsiisikauba kogus. Alkoholi kogus märgitakse liitrites. Kütuse ja elektrienergia (edaspidi energiatoode) puhul märgitakse selle kogus vastavalt ATKEAS-e §-s 66 nimetatud ühikule;
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]
  2) õlle ja «ATKEAS» sätestatud «muu alkoholi» puhul ka etanoolisisaldus.
[RTL 2007, 100, 1668 - jõust. 01.01.2008]

  (3) Taotlusele kirjutab alla välisesinduse juht ning kinnitab selle pitsati jäljendiga. Kui taotlejal välisesindus puudub, siis jäetakse see lahter tühjaks.
[RTL 2005, 9, 77 - jõust. 21.01.2005]

§ 2.  Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Välisministeerium vaatab aktsiisi tagastamise taotluse läbi ning välisminister kinnitab allkirja ja Välisministeeriumi pitsati jäljendiga taotleja õigust ametialaselt kasutatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasisaamiseks. Välisministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskusele (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad Välisministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul Välisministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga Välisministeeriumile.

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult Välisministeeriumi aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RTL 2005, 80, 1135 - jõust. 22.07.2005]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa  Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json