Teksti suurus:

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2013, 1

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Vastu võetud 06.11.2013 nr 65

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Kirikuraba” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmise ja Kirikuraba looduskaitseala kaitse-eeskirja kehtestamise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 3. märtsil 2010. a käskkirjaga nr 279 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 3.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused määruse ja kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json