Teksti suurus:

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tegevust reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2013, 8

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna tegevust reguleerivate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 07.11.2013 nr 34

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 ning vangistusseaduse § 105 lõike 11 ja § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 8. augusti 2003. a määruse nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 8. augusti 2003. a määruses nr 50 „Vanglate osakonna põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktidega 18 ja 19 järgmises sõnastuses:

„18) kriminaalmenetluse ja jälitustegevuse ning nende valdkondade koostöö juhtimine;
19) jälitusteabe ja vanglatest laekuva õigusrikkumisi puudutava teabe kogumine ning analüüsimine.”;

2) paragrahvi 81 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) vanglate osakonna ja vanglate ametnike ning töötajate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine;
2) jälitusteabe ja vanglatest laekuva õigusrikkumisi puudutava teabe kogumine ning analüüsimine;”;

3) paragrahvi 81 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) kriminaalmenetluse ja jälitustegevuse ning nende valdkondade koostöö juhtimine;”.

§ 2.  Justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 „Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord” muutmine

Justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 „Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord” § 2 lõike 2 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) karistuse täideviimise talituse juhatajal on õigus anda korraldusi vangistuse täideviimise, järelevalve, julgeoleku ja jälitustegevuse valdkonnas ning menetluste kohta, mis puudutavad kinnipeetavaid ja nende poolt toimepandud õigusrikkumisi;
4) sisekontrolli talituse juhatajal on õigus anda korraldusi jälitustegevuse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse valdkonnas ning menetluste kohta, mis puudutavad ametnikke ja töötajaid ning nende poolt toimepandud õigusrikkumisi.”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. novembril 2013. a.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json