Teksti suurus:

Vanglate osakonna põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2013, 9

Vanglate osakonna põhimäärus

Vastu võetud 08.07.2003 nr 50
RTL 2003, 84, 1239
jõustumine 18.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.09.2004RTL 2004, 131, 201910.10.2004, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2004
08.12.2005RTL 2005, 121, 188325.12.2005, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.12.2005
25.09.2006RTL 2006, 72, 131406.10.2006
18.12.2006RTL 2006, 92, 170601.01.2007
04.12.2007RTL 2007, 95, 157301.01.2008
25.03.2008RTL 2008, 28, 41512.04.2008, rakendatakse alates 01.04.2008
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
13.05.2010RTL 2010, 25, 43522.05.2010
18.10.2012RT I, 26.10.2012, 229.10.2012, osaliselt 01.01.2013
27.12.2012RT I, 03.01.2013, 106.01.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2013
25.03.2013RT I, 28.03.2013, 1301.04.2013
07.11.2013RT I, 12.11.2013, 815.11.2013

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 47 lõike 2 ning vangistusseaduse § 105 lõike 11, § 1051 lõike 3 ja § 111 lõike 3 alusel.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

§ 1.  Üldsätted

  (1) Vanglate osakond on Justiitsministeeriumi struktuuriüksus, mis allub vahetult asekantslerile.

  (2) Vanglate osakonna struktuuriüksused on:
  1) karistuse täideviimise talitus;
  2) õiguse ja arenduse talitus;
  3) taasühiskonnastamise talitus;
[RTL 2007, 95, 1573 - jõust. 01.01.2008]
  4) sisekontrolli talitus.

  (3) Vanglate osakonna asukoht on Jõhvi, Ida-Virumaa.
[RT I, 26.10.2012, 2 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.  Vanglate osakonna ülesanded

  (1) Vanglate osakonna põhiülesanne on vanglate tegevuse juhtimine.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) Vanglate osakond täidab oma pädevuse piires järgmisi ülesandeid:
  1) analüüsib ja arendab vanglate juhtimissüsteemi;
  2) analüüsib ja teeb ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite kohta;
  3) töötab välja vanglate tegevust reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõud;
  4) teeb ettepanekuid vanglate valdkonnaga seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
  41) analüüsib Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipe ja Inimõiguste Kohtu praktikat vangistust puudutavas valdkonnas, menetleb Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevaid kaebusi ning esindab riiki nimetatud küsimustes;
  5) juhib vanglate personali- ja koolitusalast tegevust;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  6) juhib vanglate järelevalvealast tegevust;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  7) juhib rahvusvahelist koostööd vanglate valdkonnas ning vanglate välissuhtlemist;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  8) juhib vangistuse ning vangistuse alternatiivide planeerimist ja täideviimist;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  9) juhib vanglates toimepandavate õigusrikkumiste ennetamist, avastamist ja tõkestamist;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  10) juhib kriminaalmenetlust ning jälitustegevust vanglates, samuti vanglate koostööd teiste uurimis- ja jälitusasutustega;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  11) analüüsib ministeeriumi ja ministeeriumi valitsemisalas olevate asutuste vajadusi turva- ja muude ohutussüsteemide paigaldamiseks ning määrab turvastandardid;
  12) juhib vanglate relvastatud üksuse tegevust;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  13) teeb ettepanekuid infotehnoloogia tõhusaks rakendamiseks vanglates;
  14) juhib vanglate taasühiskonnastamise- ja religioonialast tegevust;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  15) juhib kinnipeetavate ja vahistatute hariduse andmist ning tööhõivet;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  16) juhib kinnipeetavate ja vahistatute meditsiinilist teenindamist;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  17) teostab teenistuslikku järelevalvet vanglate tegevuse üle;
  18) tagab kinnipeetavate ja vahistatute õiguste kaitse ning lahendab avaldusi, taotlusi ja vaideid vanglate tegevuse kohta küsimustes, mis kuuluvad Justiitsministeeriumi pädevusse.

§ 21.  Ülesannete jaotus ja ülesannete ülemineku kord Justiitsministeeriumi ja vanglate vahel

  (1) Vanglad täidavad «Vangistusseaduses» ja teistes õigusaktides sätestatud ülesandeid, mida teiste õigusaktide või käesoleva määruse alusel ei ole antud Justiitsministeeriumile.

  (2) Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnik võib täita «Vangistusseaduse» §-des 16, 64, 66, 68, 70 ja 71 sätestatud ülesandeid.

  (3) Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnik võib teha otsuse «Vangistusseaduse» § 16 lõike 4 ja § 64 lõike 4 alusel.

  (4) Lõigetes 2 ja 3 sätestatud «Vangistusseaduse» §-dest 16 ja 64 tulenevate ülesannete ja otsustuse tegemise üleminek Justiitsministeeriumi vanglateenistuse ametnikule otsustatakse vastavalt justiitsministri 4. augusti 2008. a määrusele nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord».

  (5) Erakorraliselt võib Justiitsministeerium seoses vangla juhtimise ülevõtmisega täita kõiki «Vangistusseaduses» sätestatud ülesandeid.

  (6) Lõikes 5 sätestatud ülesannete ülemineku otsustab Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, kes määrab ülesannete ülemineku aja ja täpse täitmise korralduse. Vangla juhtimise ülevõtmisega peatuvad vangla juhtkonna volitused. Vangla juhtkonna ülesanded ja nende täitmise korralduse ajal, kui vangla juhtimine on üle võetud Justiitsministeeriumi poolt, määrab Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (7) Vanglate valdkonna asekantsler teavitab enne lõikes 6 sätestatud otsuse tegemist sellest justiitsministrit ja Justiitsministeeriumi kantslerit. Edasilükkamatul juhul teavitab vanglate valdkonna asekantsler justiitsministrit ja Justiitsministeeriumi kantslerit viivitamata pärast otsuse tegemist. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsleri korraldus esitatakse kohe kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vangla direktorile.
[RTL 2010, 25, 435 - jõust. 22.05.2010]

  (8) Vanglate valdkonna asekantsler võib otsustada, et hädaolukorra lahendamist vanglas ei juhi vangla, vaid vanglate valdkonna asekantsler või tema määratud vanglateenistuse ametnik. Vanglate valdkonna asekantsler või tema määratud vanglateenistuse ametnik teavitab hädaolukorra lahendamise juhtima asumisest koheselt vangla direktorit või teda asendavat ametnikku. Hädaolukorra lahendamise juhi määramist puudutav vanglate valdkonna asekantsleri otsus esitatakse vanglale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esimesel võimalusel.
[RTL 2010, 25, 435 - jõust. 22.05.2010]

  (9) Vanglate valdkonna asekantsleri või tema määratud vanglateenistuse ametniku poolt hädaolukorra lahendamise juhtimisel peatuvad vangla juhtkonna volitused vangla juhtimisel vanglate valdkonna asekantsleri määratud ulatuses.
[RTL 2010, 25, 435 - jõust. 22.05.2010]

§ 3.  Osakonna juhtimine

  (1) Vanglateenistust ja osakonna tööd juhib vanglate valdkonda juhtiv asekantsler.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) Asekantsler allub vahetult kantslerile.

  (3) Asekantsleri äraolekul asendab teda kantsleri poolt määratud talituse juhataja.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (4) Asekantsler:
  1) vastutab osakonnale pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru kantslerile;
  2) määrab osakonna tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talle alluvate osakonna ametnike ja töötajate ametijuhendid;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  3) teostab järelevalvet osakonna ülesannete täitmise üle;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta osakonna ametnike ja töötajate osas.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

§ 4.  Talituse juhtimine

  (1) Talituse juhataja juhib talituse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist. Talituse juhataja on ametikoha järgi vanglateenistuse juhi asetäitja.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (2) Talituse juhataja allub vahetult asekantslerile.

  (3) Talituse juhataja äraolekul asendab teda asekantsleri ettepanekul kantsleri poolt määratud ametnik.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Talituse juhataja:
  1) vastutab talitusele pandud ülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest ning annab sellest aru asekantslerile;
  2) määrab talituse tööjaotuse ning töötab koos üldosakonna arendus- ja personalitalitusega välja talituse ametnike ja töötajate ametijuhendid;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  3) teostab järelevalvet talituse ametnike ja töötajate ülesannete täitmise üle;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  4) teeb ettepanekud palgafondi jaotamise kohta talituse ametnike ja töötajate osas.
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

§ 5.  Vanglate osakonna ametikohtade loetelu
[Kehtetu - RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]

§ 51.  Vanglateenistusse kuuluvad ametikohad

  Vanglateenistusse kuuluvad vanglate valdkonda juhtiva asekantsleri ja tema abi ametikoht ning vanglate osakonna koosseisu kuuluvad ametikohad.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

§ 6.  Karistuse täideviimise talituse ülesanded

  Karistuse täideviimise talituse ülesanded on:
  1) vanglate järelevalvealase tegevuse juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  2) vangistuse planeerimise ja täideviimise juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  3) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  4) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
  5) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vangistuse planeerimise ja täideviimiseküsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
[RTL 2006, 92, 1706 - jõust. 01.01.2007]
  6) [kehtetu - RTL 2006, 92, 1706 - jõust. 01.01.2007]
  7) [kehtetu - RTL 2006, 92, 1706 - jõust. 01.01.2007]
  8) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  9) kinnipeetavate ja vahistatute arvestusealase tegevuse juhtimine ja statistilise arvestuse pidamine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  10) vanglas kinni peetavate isikute andmekogu arendamisel osalemine ning selle täitmise koordineerimine ja kontrollimine;
  11) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  12) rahvusvahelise koostöö ning vanglate välissuhtluse juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  13) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  14) kinnipeetavate ja vahistatute paigutamise korraldamine;
  15) vanglate relvastatud üksuse tegevuse juhtimine, sealhulgas ettepanekute tegemine relvastatud üksuse kasutamiseks;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  16) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
  17) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine;
  18) kriminaalmenetluse ja jälitustegevuse ning nende valdkondade koostöö juhtimine;
[RT I, 12.11.2013, 8 - jõust. 15.11.2013]
  19) jälitusteabe ja vanglatest laekuva õigusrikkumisi puudutava teabe kogumine ning analüüsimine.
[RT I, 12.11.2013, 8 - jõust. 15.11.2013]

§ 7.  Õiguse ja arenduse talituse ülesanded

  Õiguse ja arenduse talituse ülesanded on:
  1) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  2) vanglate juhtimissüsteemi analüüsimine ja arendamine;
  3) vanglate valdkonda reguleerivate Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
  4) vanglate põhimääruste eelnõude väljatöötamine ja ettepanekute tegemine teenistuskohtade koosseisude kinnitamiseks;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  5) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
  6) vanglate õigusloomealase tegevuse juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  7) vanglate personali- ja koolitusalase tegevuse juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  8) vangla direktorit puudutavate teenistusalaste käskkirjade ettevalmistamine;
  9) vanglate ametnike ja töötajate arendamise ning hindamise koordineerimine ja korraldamine;
[RT I, 28.03.2013, 13 - jõust. 01.04.2013]
  91) Euroopa Nõukogu vangistusõiguse printsiipide ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika analüüsimine vangistust puudutavas valdkonnas, Eesti Vabariigi vastu esitatud vangistust käsitlevate kaebuste menetlemine ning riigi esindamine nimetatud küsimustes;
[RTL 2006, 92, 1706 - jõust. 01.01.2007]
  10) [kehtetu - RTL 2004, 131, 2019 - jõust. 10.10.2004]
  11) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate tegevuseks vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
  12) rahvusvahelise koostöö korraldamine ning vanglate välissuhtluse koordineerimine;
  13) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
  14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 8.  Taasühiskonnastamise talituse ülesanded

  Taasühiskonnastamise talituse ülesanded on:
  1) kinnipeetavate, vahistatute ja kriminaalhooldusaluste juhtumikorralduse süsteemi arendamine ja juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  2) kinnipeetavatele, vahistatutele ja kriminaalhooldusalustele suunatud hindamismetoodika ning vastavate üld-ja eriprogrammide arendamine ning rakendamise juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  3) kinnipeetavate vabanemiseks ettevalmistamise ja vangistuse järelrehabilitatsiooni süsteemi arendamine ning juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  4) kriminaalhooldusametnike poolt rakendatavate vangistuse alternatiivide täideviimise kavandamine ning juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  5) kinnipeetavate, kriminaalhooldusaluste ning vahistatute narko- ning alkoholisõltuvuse ennetamine, ravi ja rehabilitatsioon;
  6) kinnipeetavate ja vahistatute hariduse ning kultuurilise tegevuse juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  7) vanglate tervishoiusüsteemi ja -teenuste arendamine ning juhtimine;
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]
  8) kriminaalhooldusregistri ning vanglate infosüsteemide arendamises osalemine;
  9) vabatahtlike abiliste kaasamine ja vastava nimekirja pidamine;
  10) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate taasühiskonnastamise ülesannete täitmiseks vajalike vahendite analüüsimine ning ettepanekute tegemine;
  11) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
  12) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
  13) rahvusvahelise koostöö korraldamine talituse pädevuse piires;
  14) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.
[RTL 2007, 95, 1573 - jõust. 01.01.2008]

§ 81.  Sisekontrolli talituse ülesanded

  Sisekontrolli talituse ülesanded on:
  1) vanglate osakonna ja vanglate ametnike ning töötajate poolt toimepandavate õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine;
[RT I, 12.11.2013, 8 - jõust. 15.11.2013]
  2) jälitusteabe ja vanglatest laekuva õigusrikkumisi puudutava teabe kogumine ning analüüsimine;
[RT I, 12.11.2013, 8 - jõust. 15.11.2013]
  3) jälitussõiduki kaartide väljastamise taotlemine ning kasutamise kontrollimine;
  4) vanglates kasutusel olevate jälitusteabe andmebaaside haldamine ja kontroll, samuti nende andmebaaside kasutamise koolitus;
  5) riigisaladuse kaitse korraldamine Justiitsministeeriumi vanglate osakonnas ja vanglates vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 20 lõike 6 alusel kehtestatud juhendile;
[RT I, 03.01.2013, 1 - jõust. 06.01.2013, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2013]
  6) kriminaalmenetluse ja jälitustegevuse ning nende valdkondade koostöö juhtimine;
[RT I, 12.11.2013, 8 - jõust. 15.11.2013]
  7) teenistusliku järelevalve teostamine vanglate tegevuse üle;
  8) ettepanekute tegemine vanglate tegevusega seotud õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks;
  9) ministeeriumi valitsemisala eelarve eelnõu koostamisel vanglate jälitustegevuse küsimustes vajalike vahendite analüüsimine ja ettepanekute tegemine;
  10) avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json