Teksti suurus:

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2014, 2

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 06.11.2014 nr 97

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määrust nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „põllumajandusministerˮ sõnadega „valdkonna eest vastutav ministerˮ vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) kehtestab teadustöötajate valimise konkursi tingimused ja korra.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json