Teksti suurus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2020, 1

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 06.11.2020 nr 84

Määrus kehtestatakse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 4 lõike 5, § 7 lõike 3, § 8 lõike 3 ja § 131 lõike 9 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui töökeskkonna riskianalüüsi tulemustest selgub, et töökeskkonda mõjutavad või võivad mõjutada ainult 1. ohurühma tegurid ning arvestatavat ohtu töötajate tervisele ei ole, ei pea tööandja rakendama §-des 5–16 nimetatud ennetusabinõusid, kuid peab järgima üldisi töötervishoiu, tööohutuse ja hügieeni nõudeid.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui töötaja ei ole oma tööülesannete täitmisel bioloogiliste ohuteguritega otseses kokkupuutes, kuid võib riskianalüüsi tulemusel olla töötingimuste või töö laadi tõttu neist ohustatud, peab tööandja rakendama §-des 5 ja 7–13 nimetatud abinõusid. Selliste tööde hulka kuuluvad muu hulgas:”;

3) paragrahvi 9 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tööandja peab koostama bioloogiliste ohutegurite käitlemise kirjalikud juhised ning tagama, et need oleksid töötajatele kättesaadavad ja vajaduse korral pandud nähtavale kohale.

(2) Lõikes 1 nimetatud kirjalikud juhised peavad sisaldama vähemalt järgmist:
1) kuidas toimida tõsise õnnetusjuhtumiohu korral ning mida võtta ette õnnetuse tagajärgede vältimiseks ja likvideerimiseks, kui ohu on põhjustanud bioloogilised ohutegurid;
2) kuidas käidelda 4. ohurühma bioloogilisi ohutegureid, kui töökeskkonnas esineb või võib esineda nendega kokkupuute oht.”;

4) paragrahvi 17 lõike 13 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) A: võib põhjustada allergiat;”;

5) paragrahvi 17 lõike 13 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) V: tõhus vaktsiin saadaval ja Euroopa Liidus registreeritud.”;

6) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21–45), muudetud komisjoni direktiiviga (EL) 2019/1833 (ELT L 279, 31.10.2019, lk 54–79) ja komisjoni direktiiviga (EL) 2020/739 (ELT L 175, 04.06.2020, lk 11–14);
Nõukogu direktiiv 2010/32/EL, millega rakendatakse Euroopa haiglate ja tervishoiuvaldkonna tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) sõlmitud raamkokkulepet teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris (ELT L 134, 01.06.2010, lk 66–72).”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid” § 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti Akrediteerimiskeskuse” sõnaga „akrediteerimisasutuse”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti Akrediteerimiskeskuse” sõnaga „akrediteerimisasutuse”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 24. novembril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Ohutustasemed ja eriabinõude rakendamine

Lisa 2 Ohutustasemed ja eriabinõude rakendamine tööstuslike protsesside korral

Lisa 3 Bioloogiliste ohutegurite ohurühmad

/otsingu_soovitused.json