Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 12.11.2022, 3

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Vastu võetud 17.07.2014 nr 33
RT I, 23.07.2014, 2
jõustumine 01.10.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2015RT I, 01.04.2015, 204.04.2015
21.12.2016RT I, 29.12.2016, 201.01.2017
03.02.2017RT I, 10.02.2017, 213.02.2017, rakendatakse 01.02.2017; osaliselt jõustub 01.03.2017
07.02.2017RT I, 15.02.2017, 118.02.2017, rakendatakse 01.02.2017
21.06.2017RT I, 28.06.2017, 1801.07.2017
24.08.2018RT I, 29.08.2018, 201.09.2018, osaliselt 01.10.2018
11.09.2018RT I, 14.09.2018, 117.09.2018
12.11.2018RT I, 16.11.2018, 601.12.2018
12.06.2019RT I, 18.06.2019, 601.07.2019
02.01.2020RT I, 10.01.2020, 101.02.2020
08.05.2020RT I, 12.05.2020, 915.05.2020
19.06.2020RT I, 26.06.2020, 301.07.2020
30.11.2020RT I, 02.12.2020, 101.01.2021
09.12.2021RT I, 16.12.2021, 1601.01.2022
13.06.2022RT I, 15.06.2022, 901.07.2022
10.11.2022RT I, 12.11.2022, 215.11.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.
[RT I, 29.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti staatus

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisala valitsusasutus, kes täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel, ulatuses ja korras.

  (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

  (3) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium.

§ 2.   Ameti eelarve

  (1) Ametil on oma eelarve. Ametil on arvelduskontod riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

  (3) Ameti eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister.

§ 3.   Ameti aruandekohustuslikkus

  (1) Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teostab ameti üle õigusaktides sätestatud korras järelevalvet.

  (2) Ameti koostööd Siseministeeriumiga koordineerib Siseministeeriumi kantsler.

§ 4.   Ameti sümboolika

  (1) Ametil on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Ameti struktuuriüksusel või selle allüksusel võib olla oma nimetusega lihtpitsat, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (2) Ametil on üld- ja kirjaplank, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras. Ameti struktuuriüksusel võib olla oma nimetusega üld- ja kirjaplank, kui see on ette nähtud struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Ametil on lipp. Sinisel lipuväljal on kujutatud tagajalgadel valget lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi. Lõvi keel ja küünised on punased. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7 : 9. Lipu etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (4) Ametil on vapp. Sinisel kilbikujulisel vapil on kujutatud tagajalgadel hõbedast lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi. Vapi etalonkujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (5) Ameti vappi võib kasutada kujunduselemendina ameti kommunikatsioonikanalites ja infokandjatel ning muudel identiteeti kandvatel esemetel kooskõlas valitsuskommunikatsiooni korraldamise juhisega.

§ 5.   Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 6.   Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Estonian Police and Border Guard Board. Kui kasutatakse ameti ingliskeelset nimetust ja samas kohas on inglise keelde tõlgitud riigi nimi „Eesti Vabariik”, võib ameti ingliskeelsest nimetusest sõna „Estonian” ära jätta.

2. peatükk Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 7.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on avaliku korra kaitsmine, piirihalduse ning kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna korraldamine.

§ 8.   Ameti ülesanded

  Ameti ülesanded on:
  1) süütegude ennetamine ja riikliku järelevalve teostamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  2) süütegude menetlemine ja karistuste täideviimine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  3) isiku identiteedi haldamine ning dokumentide ja tegevuslubade väljaandmine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  4) migratsiooni- ja piirihalduse korraldamine;
  5) otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  6) kaitsealuste isikute kaitsmine ning määratud objektide valvamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  7) ameti ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
  8) ameti tegevusvaldkonnas Euroopa Liidu õigusaktist või muust rahvusvahelisest kohustusest tuleneva riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine;
  9) ameti arengudokumentide väljatöötamine ning ettepanekute tegemine ameti tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate ja arengudokumentide, tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel;
  10) muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud tasuliste teenuste osutamine õigusaktides sätestatud korras, kui selle tegevusega ei takistata põhiülesannete täitmist;
  11) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 9.   Ameti juht

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, prefektid, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht.
[RT I, 10.02.2017, 2 - jõust. 13.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

  (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.

  (4) Peadirektori äraolek ja selleks ajaks talle asendaja määramine vormistatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

  (5) Peadirektori välislähetusse saatmine ja talle puhkuse andmine ning välislähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks talle asendaja määramine vormistatakse Siseministeeriumi kantsleri käskkirja või korraldusega.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

  (6) Peadirektori siselähetusse saatmise ja talle siselähetuse ajaks asendaja määramise otsustab peadirektor ning see vormistatakse ameti lähetuste korralduse kohaselt.
[RT I, 15.02.2017, 1 - jõust. 18.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]

§ 10.   Peadirektori pädevus

  (1) Peadirektor:
  1) juhib ameti tööd;
  2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
  3) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise ametis;
  4) juhib vahetult peadirektori asetäitjate, prefektide, siseauditibüroo juhi ja sisekontrollibüroo juhi tööd ning nende kaudu struktuuriüksuste tööd;
[RT I, 10.02.2017, 2 - jõust. 13.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]
  5) sõlmib lepinguid, esindab ametit ja annab volitusi lepingute sõlmimiseks ja ameti esindamiseks;
  6) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;
  7) kinnitab ameti teenistuskohtade jaotuse ameti- ja töökohtadeks, nimetused, teenistuskoha tähtaegsuse ja koormuse, vajaduse korral struktuuriüksuse koosseisus allstruktuuriüksuste moodustamise ning teenistuskohtade liigituse teenistusgruppideks;
  8) nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt ameti ametnikud ning sõlmib, lõpetab ja ütleb üles töölepingud ameti töötajatega, kui seadus või käesolev määrus ei sätesta teisiti;
[RT I, 01.04.2015, 2 - jõust. 04.04.2015]
  81) otsustab peadirektori asetäitja ja prefekti teenistuslähetusse saatmise ja puhkuse andmise ning teenistuslähetuse, puhkusel oleku ja ajutise töövõimetuse ajaks neile asendaja määramise;
  9) kinnitab ameti struktuuriüksuse põhimääruse;
  10) kinnitab ameti arengudokumendid ning sisemist töökorraldust reguleerivad, juhendid ja korrad;
  101) kehtestab politseiametniku vormiriietuse hüvitise maksmise korra ja hüvitise piirmäärad;
[RT I, 01.04.2015, 2 - jõust. 04.04.2015]
  11) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  12) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning valvab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise eest;
  13) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduses või selle alusel kehtestatud korras;
  14) esitab valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid teenistusastmete andmiseks ja muutmiseks ning annab teenistusastmeid õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
  15) sõlmib oma pädevuse piires kokkuleppeid välisriikide asjaomaste organisatsioonidega;
  16) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Peadirektoril on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 11.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisus on neli peadirektori asetäitjat:
  1) peadirektori asetäitja arenduse alal;
  2) [kehtetu - RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  3) peadirektori asetäitja varade alal;
  4) peadirektori asetäitja piirivalve alal;
[RT I, 12.05.2020, 9 - jõust. 15.05.2020]
  5) keskkriminaalpolitsei juht.
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

  (2) Peadirektori asetäitjale arenduse alal allub arendusosakond.

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Peadirektori asetäitjale varade alal allub administratsioon.

  (41) Peadirektori asetäitjale piirivalve alal allub piirivalveosakond.
[RT I, 12.05.2020, 9 - jõust. 15.05.2020]

  (42) Keskkriminaalpolitsei juhile allub keskkriminaalpolitsei.
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

  (5) Peadirektori asetäitja:
  1) juhib talle alluva osakonna tööd;
  2) suunab ja koordineerib oma vastutusvaldkonna tegevusi ametis;
  3) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks vastavas valdkonnas;
  4) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti struktuuri ja koosseisu kohta ning ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  5) vastutab talle alluvate struktuuriüksuste töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab peadirektorile aru struktuuriüksuste tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
  6) vastutab ameti eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbeka kasutamise eest talle alluvates struktuuriüksustes;
  7) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  8) teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks, talle distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personaliküsimustes;
[RT I, 01.04.2015, 2 - jõust. 04.04.2015]
  9) teostab järelevalvet temale alluvate ametnike ja töötajate ülesannete täitmise üle;
  10) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
  11) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.

  (51) Peadirektori asetäitja võib valdkonna korraldamiseks anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RT I, 15.06.2022, 9 - jõust. 01.07.2022]

  (6) [Kehtetu - RT I, 12.11.2022, 2 - jõust. 15.11.2022]

§ 12.   Prefekt

  (1) Prefekt:
  1) juhib ja korraldab prefektuuri tööd;
  2) vastutab prefektuuri töö korraldamise ja prefektuuri tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab peadirektorile aru prefektuuri tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
  3) teeb peadirektorile ettepanekuid eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks prefektuuris;
  4) tagab prefektuurile eraldatud eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbeka kasutamise;
  5) teostab järelevalvet talle alluvate ametnike ja töötajate ülesannete täitmise üle;
  6) teeb peadirektorile ettepanekuid prefektuuri struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks ja ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
  7) teeb peadirektorile ettepanekuid prefektuuri ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse algatamiseks, talle distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personaliküsimustes;
[RT I, 01.04.2015, 2 - jõust. 04.04.2015]
  8) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
  9) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
  10) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ning peadirektori antud ülesandeid.

  (11) Prefekt võib prefektuuri töö korraldamiseks anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ja nende täitmiseks käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.
[RT I, 15.06.2022, 9 - jõust. 01.07.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 12.11.2022, 2 - jõust. 15.11.2022]

§ 13.   Teenistuse korraldamise pädevus
[Kehtetu - RT I, 15.06.2022, 9 - jõust. 01.07.2022]

4. peatükk Struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 14.   Ameti struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) arendusosakond;
  2) [kehtetu - RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  21) piirivalveosakond;
[RT I, 12.05.2020, 9 - jõust. 15.05.2020]
  22) keskkriminaalpolitsei;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  3) Põhja prefektuur;
  4) Ida prefektuur;
  5) Lõuna prefektuur;
  6) Lääne prefektuur;
  7) administratsioon;
  8) sisekontrollibüroo;
  9) siseauditibüroo.

  (2) Ameti struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (3) Ameti struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses.

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.11.2022, 2 - jõust. 15.11.2022]

  (5) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistuskohad.

  (6) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ja töötajate teenistus- või tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendis või töölepingus.

§ 15.   Arendusosakonna põhiülesanded

  Arendusosakonna põhiülesanded on:
  1) ameti teenuste planeerimine, haldamine, arendamine ja aruandluse korraldamine;
  2) ameti põhiülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide väljatöötamises osalemine ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks;
  3) ameti tegevuskava täitmise ja aruandluse korraldamine ja koordineerimine;
  4) ameti põhiülesannete täitmiseks meetodite ja juhiste väljatöötamine;
  5) ameti eelarve koostamine ja selle täitmise jälgimine;
  6) [kehtetu - RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  7) ameti rahvusvahelise koostöö korraldamine ja koordineerimine;
  8) välisvahendite kaasamise ning välisvahenditest rahastatavate projektide administreerimise korraldamine ja koordineerimine;
  9) [kehtetu - RT I, 18.06.2019, 6 - jõust. 01.07.2019]
  10) ameti hankealase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
[RT I, 29.08.2018, 2 - jõust. 01.10.2018]
  11) isikut tõendavate dokumentide väljaandmise korraldamine;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  12) ohuprognooside ja ohuhinnangute koostamine.
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

§ 16.   Teabehaldus- ja menetlusosakonna põhiülesanded
[Kehtetu - RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

§ 161.   Piirivalveosakonna põhiülesanded

  Piirivalveosakonna põhiülesanded on:
  1) piirivalve- ja piirikaitsealaste teenuste planeerimine, haldamine, arendamine ja aruandluse korraldamine;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  2) osakonna põhiülesannete täitmiseks meetodite ja juhiste väljatöötamine;
  3) osakonna põhiülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide väljatöötamises osalemine ja ettepanekute tegemine nende muutmiseks;
  4) riigipiiri valvamine merel;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  5) otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamine ja likvideerimine sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis ning mere- ja lennupäästesündmuste ja merereostusjuhtumite lahendamise koordineerimine;
[RT I, 16.12.2021, 16 - jõust. 01.01.2022]
  6) lennutegevus ametile pandud ülesannete täitmiseks;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  7) ameti kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  8) teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega teabe vahetamine.
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

§ 162.   Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded

  Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded on:
  1) kuritegelike ühenduste ja rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega seotud kuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine;
  2) korruptsioonisüütegude, küberkuritegude ja majanduskuritegude avastamine, tõkestamine ja menetlemine;
  3) jälitustegevuse teostamine;
  4) isikukaitse teostamine;
  5) tunnistajakaitse teostamine;
  6) [kehtetu - RT I, 02.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  7) kriminaaltulu tuvastamine;
  8) kriminaalteabe kogumine ja analüüsimine;
  9) digitaalkriminalistikaalase tegevuse korraldamine.
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]

§ 17.   Prefektuuri põhiülesanded

  Prefektuuri põhiülesanded on:
  1) riikliku järelevalve korraldamine;
  2) süütegude menetlemine;
  3) karistuste täideviimise korraldamine oma pädevuse piires;
  4) liiklusjärelevalve teostamine;
  5) kinnipeetud isikute valve ja saatmine;
  6) süüteoennetuse korraldamine;
  7) riigipiiri valvamine ja piirikontrolli teostamine;
  8) ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamine, migratsioonireeglite täitmise kontrollimine ning Eestist lahkuma kohustamise menetluste läbiviimine;
[RT I, 16.11.2018, 6 - jõust. 01.12.2018]
  9) otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamine ja likvideerimine sise- ja territoriaalmeres ning majandusvööndis (välja arvatud Ida, Lõuna ja Põhja prefektuur) ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus (välja arvatud Lääne ja Põhja prefektuur);
[RT I, 16.12.2021, 16 - jõust. 01.01.2022]
  10) lubade- ja litsentsialase tegevuse korraldamine;
  11) Eesti kodanike staatuse kindlaksmääramise, isikut tõendava dokumendi, Eesti kodakondsuse, elamisloa, elamisõiguse, rahvusvahelise kaitse, töötamise registreerimise ja viisaasjadega seotud menetluste läbiviimine ning isikut tõendavate dokumentide väljastamine ja selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
[RT I, 26.06.2020, 3 - jõust. 01.07.2020]
  12) vabatahtlike isikute politsei tegevuses osalemise korraldamine.

§ 18.   Administratsiooni põhiülesanded

  Administratsiooni põhiülesanded on:
  1) personalialase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  2) [kehtetu - RT I, 29.12.2016, 2 - jõust. 01.01.2017]
  3) varahaldusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
[RT I, 29.08.2018, 2 - jõust. 01.10.2018]
  4) ameti õigusloome- ja õigusteenindusealase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  5) dokumendihaldusalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
  6) sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine;
  7) [kehtetu - RT I, 10.02.2017, 2 - jõust. 13.02.2017, rakendatakse 01.02.2017]
  8) riigisaladuse kaitse korraldamine ja koordineerimine;
  9) [kehtetu - RT I, 16.12.2021, 16 - jõust. 01.01.2022]
  10) tõlketegevuse korraldamine;
  11) infoturbe korraldamine ja koordineerimine.
[RT I, 18.06.2019, 6 - jõust. 01.07.2019]

§ 19.   Sisekontrollibüroo põhiülesanded

  Sisekontrollibüroo põhiülesanded on:
  1) teenistusse võetava isiku taustakontrolli läbiviimine;
  2) ametnike ja töötajate süütegude ning distsiplinaarsüütegude ennetamine, tõkestamine ja menetlemine.

§ 20.   Siseauditibüroo põhiülesanded

  Siseauditibüroo põhiülesanne on ameti valitsemisprotsesside, riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi mõjususe analüüsimine ja hindamine.
[RT I, 18.06.2019, 6 - jõust. 01.07.2019]

§ 21.   Prefektuuride tööpiirkonnad

  (1) Põhja prefektuuri tööpiirkond on Harju maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab ka nimetatud maakonnas asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

  (2) Ida prefektuuri tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab ka nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, piiriveekogude Eestile kuuluvat osa, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

  (3) Lõuna prefektuuri tööpiirkond on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab ka nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdade territooriumiga külgnevate piiriveekogude Eestile kuuluvat osa ning nendes asuvaid saari.

  (4) Lääne prefektuuri tööpiirkond on Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab ka nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

  (5) Prefektuurile võib peadirektori määratud ulatuses ja korras panna täitmiseks ülesandeid väljaspool käesoleva paragrahvi lõigetes 1−4 sätestatud tööpiirkonda.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1−5 sätestatut ei järgita, kui prefektuuri ametnikul on vaja kohaldada riikliku järelevalve meetmeid või teostada menetlustoiminguid teise prefektuuri tööpiirkonnas.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2014. aastal.

Lisa 1 Ameti lipu etalonkujutis

Lisa 2 Ameti vapi etalonkujutis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json