Teksti suurus:

Erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.12.2011 otsus nr 22

Erakooliseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2011

§ 1.  Erakooliseaduse muutmine

Erakooliseaduses (RT I, 08.07.2011, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 31 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 51 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas tunnistatakse kehtetuks tekstiosa „, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus,”;

3) paragrahvi 51 lõike 4 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 51 lõike 6 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ühisõppekava avamisele kohaldatakse lisaks ülikooliseaduse §-des 221–222 ja 224 sätestatut.”

§ 2.  Rakenduskõrgkooli seaduse muutmine

Rakenduskõrgkooli seaduses (RT I, 08.07.2011, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 122 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ühisõppekava avamisele kohaldatakse ülikooliseaduse §-des 221–222 ja 224 sätestatut.”;

2) paragrahvi 152 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 161 lõikes 3 tunnistatakse kehtetuks tekstiosa „, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus,”;

4) paragrahvi 161 lõike 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 161 lõike 6 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Ülikooliseaduse muutmine

Ülikooliseaduses (RT I, 03.03.2011, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „iseärasustest” sõnadega „ning võimaluse korral regionaalsetest vajadustest”;

2) paragrahvi 221 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) kõigil ühisõppekavas osalevatel õppeasutustel peab olema õppekavagrupis, mille alusel nad vastavalt ühisõppekava koostöölepingule ühisõppekavas osalevad, õigus, välja arvatud üheks kuni kolmeks aastaks antud õigus, sellekohast õpet läbi viia ja väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid. Käesolevat punkti ei kohaldata välisriigi õppeasutuses läbiviidavale osale;
3) vähemalt ühel ühisõppekavas osaleval õppeasutusel peab olema ühisõppekavaga samas õppekavagrupis õigus, välja arvatud üheks kuni kolmeks aastaks antud õigus, õpet läbi viia ja väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid. Käesolevat punkti ei kohaldata välisriigi õppeasutuses läbiviidavale osale;”;

3) paragrahvi 223 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas tunnistatakse kehtetuks tekstiosas „, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus,”;

4) paragrahvi 223 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 223 lõike 4 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

6) seadust täiendatakse §-ga 224 järgmises sõnastuses:

§ 224. Ühisõppekava avamine

(1) Ühisõppekava avamiseks esitab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus vähemalt üheksa kuud enne õppeaasta algust Haridus- ja Teadusministeeriumile taotluse, millele lisatakse andmed ühisõppekava vastavuse kohta käesoleva seaduse §-le 221 ja andmed ühisõppekava koostöölepingu vastavuse kohta käesoleva seaduse §-le 222.

(2) Haridus- ja Teadusministeerium kontrollib ühisõppekava ja ühisõppekava koostöölepingu vastavust nõuetele. Nõuetele vastav ühisõppekava kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

(3) Kui ühisõppekava taotluse ja sellele lisatud andmete kontrollimisel ei selgu, kas ühisõppekava alusel läbiviidava õppe kvaliteet on piisav ning kas ühisõppekavas kirjeldatud õpiväljundid on õppekavaga saavutatavad, korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ühisõppekavale ekspertiisi. Haridus- ja Teadusministeerium kaasab ekspertiisi läbiviimisesse kõrghariduse kvaliteediagentuuri.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ekspertiisi tulemus on negatiivne, siis ühisõppekava Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi ei kanta ning ühisõppekava ei avata.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ekspertiisi tulemus on negatiivne, kannavad ekspertiisi kulud ühisõppekavas osalevad õppeasutused ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud korras.

(6) Kui ühisõppekavas osaleval õppeasutusel ei ole õppekavagrupis, millesse ühisõppekava kuulub, õppe läbiviimise õigust, ning ühisõppekava ja ühisõppekava koostööleping vastavad nõuetele, annab Vabariigi Valitsus käesoleva seaduse § 223 lõikes 2 nimetatud korras õppeasutusele õiguse viia ühisõppekava osas läbi õpet ja väljastada vastavaid akadeemilisi kraade ja diplomeid õppekavagrupis, millesse ühisõppekava kuulub.”;

7) paragrahvi 24 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ülikoolis omandatakse kõrgharidus kolmel astmel: rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes, magistriõppes ning doktoriõppes.”;

8) paragrahvi 26 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5613 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2012. aasta 1. jaanuari avatud ühisõppekavad viiakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist ühisõppekavadele kehtivate nõuetega kooskõlla hiljemalt 2015. aasta 1. jaanuariks.”

§ 4.  Ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse muutmine

Ülikooliseaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse (RT I 2008, 34, 208) § 49 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punkt 2 jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json