Teksti suurus:

Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
06.12.2011 otsus nr 23

Elektrituruseaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2011

§ 1.  Elektrituruseaduse muutmine

Elektrituruseadust (RT I 2003, 25, 153; 2010, 56, 363) täiendatakse §-ga 212 järgmises sõnastuses:

§ 212. Nõuded elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamiseks

(1) Tootja, kes on käesoleva seaduse § 211 punkti 1 tähenduses elutähtsa teenuse osutaja, peab tagama teenuse toimepidevuseks vajaliku päästetöö tegemise oma territooriumil ja selleks vajaliku päästeüksuse olemasolu.

(2) Vajalik päästetöö käesoleva seaduse tähenduses on päästesündmuse toimumisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud päästetegevused tootja territooriumil kuni päästeasutuse saabumiseni.

(3) Nõuded käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud päästetööd tegevale päästeüksusele ja koostöö korra päästeasutusega kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”

§ 2.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (RT I, 25.03.2011, 1) § 84 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2) seaduse 2. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 213 järgmises sõnastuses:

§ 213. Üldhuviteenuse osutaja

Loakohustusega tegevusalal tegutsev võrguettevõtja on üldhuviteenuse osutaja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse tähenduses.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json