Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 12.12.2012, 3

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruse nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 10.12.2012 nr 101

Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 66 lõike 3 ning „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 10 lõike 7 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. a määruses nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Töölepingu seaduse” § 66 lõike 3 ning „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 10 lõike 7 alusel.”;

2) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) „Töölepingu seaduse” §-s 60 ettenähtud isapuhkuse ning § 63 lõikes 1 ettenähtud lapsepuhkuse ja lõikes 2 ettenähtud puudega lapse lapsepuhkuse eest;”;

3) paragrahvi 2 lõiked 2–4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Keskmine töötasu isapuhkuse, puudega lapse lapsepuhkuse ning lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegade eest arvutatakse „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 8 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §-s 3 sätestatud korras.

(3) Lapsepuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse tööpäevade arv „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 5 alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega.

(4) Puhkusetasu ja keskmise töötasu arvutamisel on tööandjal õigus nõuda dokumente, mis tõendavad töötaja õigust alaealise või töövõimetuspensionäri põhipuhkusele, isapuhkusele, lapsepuhkusele, puudega lapse lapsepuhkusele või lapse rinnaga toitmiseks antud vaheaegadele.”;

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et tema ega lapse teine vanem ei ole kasutanud ega soovi kasutada lapsepuhkust või puudega lapse lapsepuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või lapse teine vanem on kasutanud või soovib kasutada lapsepuhkust või puudega lapse lapsepuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkuse päevade arv.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tööandjal on õigus nõuda kirjalikku avaldust, milles töötaja märgib, et ta ei ole kasutanud ega soovi kasutada isapuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja on kasutanud või soovib kasutada isapuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal isapuhkuse kasutamise avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate isapuhkuse päevade arv.”;

6) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitatava summa riigieelarvest ülekandmiseks täidab tööandja määruse lisas toodud andmiku ja esitab selle kolme kuu jooksul Sotsiaalkindlustusametile, arvates puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmisest töötajale.”;

7) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json